Volební období 2000-2002

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 2. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 2. 2001

Přítomni: G. Cadorini, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, T. Kulka, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, P. Pabian (od 16 hod.), I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, V. Vávrová, K. Veselá.
Omluveni: I. Ebelová, J. Králová, J. Musil, K. Kadlčíková., J. B. Uhlíř, P. Boschek, M. Pehr.
Neomluveni: K. Rathouská.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek, proděkan; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, AS UK; prof. PhDr. A. Macurová, CSc., prof. PhDr. J. Vacek, doc. PhDr. M. Znoj, garanti; PhDr. T. Glanc, Ústav východoevropských studií; PaedDr. M. Hrubý, KTV.

Předsedkyně přivítala vedení fakulty, garanty studijních programů a ostatní hosty, komentovala dodatečně rozdané materiály.

1. Schválení programu jednání.

 1. Volba skrutátorů k bodu 4: dr. H. Gladková a I. Příbramská. Hlasování: 17-0-0.
 2. Předsedkyně informovala o dopisu předsedy AS 1. LF UK a navrhla zařadit projednání žádosti jako bod 7. Hlasování: 16-0-1.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh na akreditace studijních programů
 4. Návrh změny ve složení vědecké rady FF UK
 5. Návrh na sloučení základních pracovišť
 6. Návrh změn vnitřních předpisů
 7. Žádost AS 1. LF UK o podporu stanoviska
 8. Zpráva skupiny pro TV na FF UK
 9. Různé

Návrh programu 10. jednání AS FF UK byl schválen. Hlasování: 17-0-0.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

Dr. Cadorini: oprava znění bodu 4 z „návrh nebyl nepřijat“ na „návrh nebyl přijat“ přijata hlasováním: 7-9-6. Zápis byl schválen. Hlasování: 18-0-0.

3. Návrh na akreditace studijních programů

AS FF UK projednal tyto akreditační žádosti: (1) reakreditace magisterského studijního programu Filologie v oborech Východoevropská studia se specializací, Slavistická studia se specializací, Slovakistika., (2) reakreditace doktorského studijního programu Filologie v oboru Slovanské literatury; (3) rozšíření akreditace doktorského studijního programu Politologie v oboru Politologie o další subjekt, jímž je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, a rozšíření akreditace oboru doktorského studia Egyptologie v anglickém jazyce.

Doc. A. Housková přednesla stanovisko studijní komise, která doporučuje jmenované žádosti ke schválení, přičemž žádost pro obory Východoevropská studia se specializací a Slavistická studia se specializací doporučuje po odstranění drobných nedostatků, žádost Politologie postupuje k projednání bez doporučujícího vyjádření, protože navržené změny se týkají pouze personálního zajištění. Žádosti o akreditace oborů anglistika a amerikanistika a čeština pro neslyšící jako samostatných programů se odkládají.

Na návrh předsedkyně se návrhy na reakreditace a rozšířené akreditace projednávaly odděleně.

Hlasování: 17-0-1. Diskuse: Děkan informoval o jednání děkanů filozofických fakult ve věci formy žádostí o reakreditace filologických oborů podle dodatečných pokynů MŠMT. Prof. Macurová sdělila, že postup FF UK při vypracování návrhů na reakreditace těmto požadavkům odpovídá.

Usnesení č. 44: AS FF UK doporučuje schválení reakreditace těchto oborů:

 1. magisterský studijní program Filologie: obor Východoevropská studia se specializací, obor Slavistická studia se specializací, obor Slovakistika,
 2. doktorský studijní program Filologie: obor Slovanské literatury.

Hlasování: 18-0-0.

Usnesení č. 45: AS FF UK doporučuje schválit žádost o rozšíření akreditace doktorského studia těchto oborů:

 1. doktorský studijní program Politologie: obor Politologie
 2. doktorský studijní program Historické vědy: obor Egyptologie v anglickém jazyce.

Hlasování: 17-0-1.

4. Návrh změny ve složení vědecké rady FF UK

Děkan předložil návrh na odvolání prof. PhDr. Jany Nechutové z vědecké rady FF UK, a to na její vlastní žádost z důvodu pracovního zaneprázdnění, a na jmenování prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně členkou vědecké rady FF UK.

Diskuse: Dr. J. Kalivoda jménem Ústavu řeckých a latinských studií vyslovil politování nad odchodem prof. Nechutové s tím, že nově navržená členka nezastupuje obor klasické filologie. Děkan uvedl, že respektoval výsledek hlasování vědecké rady: byly předloženy tři návrhy, přičemž návrh na prof. Krčmovou byl přijat většinou hlasů.

Usnesení č. 46: AS schválil návrh p. děkana na odvolání stávající členky vědecké rady a na jmenování nové členky vědecké rady FF UK. Výsledek tajného hlasování: odvolání prof. PhDr. Jany Nechutové (20-0-1). Jmenování prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. (21-0-0).

5. Návrh na sloučení základních pracovišť

Děkan podal návrh na sloučení Katedry slavistiky a Ústavu východoevropských studií a ustavení základní součásti fakulty s názvem Ústav slavistických a východoevropských studií. Návrh byl podepřen zdůvodněním, novou strukturou vědecko-pedagogického profilu pracoviště, novými studijními plány a novým složením oborové rady. Návrh projednalo kolegium děkana a vyslovilo s ním souhlas.

Dr. Glanc stručně informoval o důvodech sloučení a vyjádřil poděkování vedení fakulty za toto řešení.

Diskuse: Doc. A. Housková uvedla, že původní rozdělení odráželo rozdílné zaměření oborů – zatímco rusistika se orientovala na studium literatury a jazyka v kulturním kontextu, slavistika pěstovala tradiční filologii. Předpokládá, že sloučené pracoviště bude respektovat odlišnost takového zaměření a poskytne oborům jistou autonomii.

Usnesení č. 47: AS FF UK schvaluje návrh na sloučení Katedry slavistiky a Ústavu východoevropských studií a ustavení základní součásti fakulty s názvem Ústav slavistických a východoevropských studií. Hlasování: 19-0-2.

6. Návrh změn vnitřních předpisů

Projednání bodu se ujal člen legislativní komise dr. J. Kalivoda.

 1. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK: Dr.J. Kalivoda informoval, že připomínky kancléře UK byly do návrhu zapracovány a navrhl jednat o návrhu jako o celku.

  Usnesení č. 48: AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK. Hlasování: 19-0-2.

 2. Statut FF UK (2. čtení): Čl. 11 (komise jako společné poradní orgány) – Diskuse: (1) Dr. Z. Jettmarová: poslední výroční zpráva AS FF UK konstatuje, že novým Statutem získal AS významný podíl na struktuře a práci komisí. Doporučuje proto vyčkat, zdali se společné komise projeví jako funkční. Dále: ponechat čl. 11 bod 2, 3; bod 4 se nemění, bod 5 vypustit. (2) Dr. J. Kalivoda: uvedení pouze některých komisí je nesystémovým řešením. (3) I. Příbramská: motivem stávajícího znění článku byla snaha minulého senátu pojistit existenci alespoň vyjmenovaných komisí. Pro nové znění navržené legislativní komisí se orientačně hlasovalo s výsledkem 16-1-5.

  Čl. 16, odst.1 (funkční období vedoucích ZS) – Diskuse: (1) Dr. J. Kalivoda: určení horního limitu funkčního období je problematické, proto legislativní komise doporučila ponechat stávající znění, kde funkční období není specifikováno. (2) Prof. M. Dohalská: uvést délku funkčního období jako doporučenou. (3) Doc. P. Vavroušek: doporučuje hledat kompromisní řešení, přesné vymezení období postrádá smysl. (4) Děkan: nedoporučuje změnu stávajícího znění, dokáže se s pracovišti dohodnout. (5) Dr. G. Cadorini: stanovit, aby každé 3-4 roky proběhlo na katedrách a ústavech tajné hlasování o vedoucím katedry jako orientační doporučení pro děkana. (6) Dr. Kalivoda navrhl obsahovou změnu, která by umožnila všestranně přijatelné řešení i s ohledem na specifické podmínky pracovišť. (7) Diskuse, které se dále zúčastnili dr. H. Gladková, doc. J. Gabrielová, doc.V. Zuska, doc. A. Housková, dr. W. Oerter a J. Jireš, vedla k závěrečnému doporučení, aby se tímto bodem legislativní komise dále zabývala a navrhla formulaci úpravy znění tak, aby bylo možné periodicky zvažovat pokračování vedoucího/ředitele ve funkci či jeho náhradu novou osobou.

  Čl. 16 odst. 4 (organizační řád ZS) – K návrhu znění nebyly žádné připomínky.

  Čl. 16 odst. 5 (základní součásti fakulty) – Diskuse se týkala návrhu legislativní komise uvést soupis ZS v opatření děkana místo v příloze Statutu. (1) Dr. J. Kalivoda a doc. P. Vavroušek informovali, že důvodem byla snaha, aby případné změny proběhly pružně, bez nutnosti úpravy Statutu. (2) Dr. W. Oerter, dr. Z. Jettmarová a p. děkan se shodli na názoru, že příloha a opatření mají rozdílný charakter platnosti: příloha je informativní, opatření děkana normativní a má legislativní povahu, proto je lépe zůstat u přílohy. Diskuse, které se dále zúčastnili B. Sobotková a dr. G. Cadorini, vedla k závěru, aby komise před definitivní verzí návrhu úpravy čl. 16 tyto okolnosti zvážila.

  Čl. 20 odst. 3 (organizace a činnost děkanátu) – K návrhu úpravy znění připomínky nebyly. Dr. Z. Jettmarová se dotázala na čl. 53 odst. 1 a 5, který zmiňuje Pravidla hospodaření FF UK jako vnitřní předpis. Doc.P. Vavroušek informoval, že do měsíce bude návrh předpisu předložen legislativní komisi.

7. Žádost AS 1. LF UK o podporu stanoviska.

AS obdržel dopis AS 1. LF UK, ve kterém se jeho předseda obrací na senáty fakult UK a na AS UK o podporu dvou usnesení, schválených senátem 1. LF UK dne 15.1.2001. Usnesení se týkají zlepšení materiálních podmínek studentů nad 26 let a studentů doktorského studia.

Diskuse: žádost podpořili dr. Z. Jettmarová, dr. G. Cadorini, K. Kočvarová, p. děkan, prof. J. Opatrný. P. Pabian informoval, že těmito záležitostmi se již zabývá RUK a jiné instituce, problém je mj. v posunu věkové hranice ze strany ministerstva zdravotnictví.

Usnesení č. 49: AS FF UK vyjadřuje podporu těmto usnesením AS 1.LF UK:

 • Akademický senát 1. LFUK konstatuje, že zákon, limitující sociální výhody studentů vysokých škol věkem 26 let, vede k diskriminaci nezanedbatelného počtu studentů nejen doktorského (postgraduálního) studia, ale i studentů magisterských studijních programů. Tito studenti a studentky plní všechny své povinnosti a považujeme za nepřijatelné, že ve věku, kdy vrstevníci dávno založili rodiny, klesají jejich reálné příjmy pod hranici minimální mzdy.

  Akademický senát se obrací na členy akademických senátů ostatních fakult Univerzity Karlovy, na Akademický senát UK a všechny vysoké školy v České republice, aby společnými silami iniciovali úpravu zákona, která by tuto nespravedlnost odstranila a odrážela i všeobecně deklarovaný zájem na větším zastoupení vysokoškolsky vzdělaných občanů našeho státu.

 • AS 1. LF UK považuje výši stipendia přiznávaného studentům PGS za hrubě nedostatečnou, a to zvláště vzhledem k trvání studia a vzhledem k aktuální hodnotě minimální mzdy v ČR. Proto apeluje, aby odpovědná místa zajistila nápravu a navýšila tato stipendia tak, aby zajistila dotčeným studentům důstojné existenční podmínky.

  Hlasování: 20-0-0.

  8. Zpráva skupiny pro TV na FF UK

  P. Pabian předložil Návrh řešení problematiky tělesné výchovy na FF UK, který zahrnuje:

  1. Navýšení limitu bodového objemu pro všechny typy studijních plánů o 4 body s příslušnou úpravou čl. 7, odst. 2 SZŘ. Tím se řeší současný stav, kdy nejsou započítávány body za dva zápočty získané za kursy TV.
  2. Tělocvik zůstane součástí povinného základu, stávající znění SZŘ (čl. 7, odst. 3, písm. b)) bude doplněno o ustanovení zavádějící alternativu, která umožní získat potřebné 4 body i těm, kdo se kursů TV účastnit nemohou ze zdravotních důvodů nebo je absolvovat z jiného důvodu nechtějí – na základě žádosti děkanovi jim bude umožněno získat čtyři body z jiných kursů. Výběr kursů lze případně omezit např. na kursy nabízené ve společném základu nebo podmínit schválení žádosti souhlasem oborového pracoviště. Změna řeší navýšení bodového limitu v případě zdravotně postižených a může také eliminovat dosavadní praxi podvádění falešným potvrzením, protože nabídne alternativu i těm, kdo kurs TV absolvovat nechtějí. Povinnost podat žádost a vybrat si alternativní kurs je zároveň překážkou, která by měla zajistit, aby kursy TV navštěvoval dostatečný počet studentů. Zároveň se zjednoduší dosavadní komplikovaný systém udělování výjimek na tři možnosti: kurs TV, alternativní kurs (dle výběru studenta), uznání atestace z TV získané na jiné vysoké škole.
  3. Doplnění stejného paragrafu SZŘ o ustanovení, podle něhož bude možné v rámci každého studijního plánu získat v rámci povinně volitelných předmětů určitý počet bodů za TV. Stávající systém umožňuje absolvovat pouze dva semestry TV, další účast v kursech je placená. Jako povinně volitelný předmět by se TV stala součástí studijního plánu, tudíž by byla zdarma (do vyčerpání bodového limitu). Alternativou by mohlo být zavedení TV jako nepovinně volitelného předmětu – tuto kategorii však SZŘ nezná, bylo by tudíž třeba ji zavést a definovat (předměty nad rámec bodového limitu studijního plánu, které si studující vybírá volně dle vlastní volby).

  Návrh je věcným záměrem řešení. Bude-li přijat, zpracuje ho legislativní komise do formy úprav znění SZŘ a předá AS ke schválení s účinností od začátku nového akademického roku.

  Diskuse: (1) Dr. Z. Jettmarová a prof. J. Opatrný považují návrh za systémové řešení problému vyhovující všem stranám. (2) Dr. Hrubý, vedoucí KTV, označil řešení za vyhovující i z hlediska KTV. (3) Na upozornění dr. J. Kalivody, že návrh nebere dostatečný ohled na zdravotně postižené z hlediska etického, se rozvinula diskuse, jejímž výsledkem byl tento doporučující závěr: prokazatelným potvrzením bude průkaz ZTP, případně TP, na jehož základě může student děkana požádat o prominutí čtyř bodů, pakliže nezvolí alternativu zdravotního tělocviku nebo jiných kursů. (3) Diskuse o možnosti ne/povinně volitelných kursů TV byla uzavřena s tím, že tuto možnost projedná hospodářská a legislativní komise. Doc. A. Housková uvedla, že studijní komise k celé záležitosti tělocviku zaujala stanovisko dne 13.1.2001.

  Závěr: bod 1 a 2 přijat s těmito možnostmi: 4 body za náhradní kursy, u průkazu ZTP – možnost žádosti o prominutí bodového limitu. Bod 1 a 2 legislativní komise dopracuje. Hlasování: 21-1-0. Bod 3 předat k rozpracování/dopracování legislativní komisi, studijní komisi, hospodářské komisi a vedoucímu KTV. Hlasování: 21-0-0.

  9. Různé

  1. Děkan informoval o bezpečnostních opatřeních na hlavní budově: instalace čidel, 24-hodinová bezpečnostní služba, od příštího týdne je budova otevřena do 22 hod. (po 20. hodině zapisování ve vrátnici), ve víkendových dnech je rovněž umožněn přístup.
  2. Dr. G. Cadorini vznesl dotaz na galerie v Hostinném a Litomyšli. Doc. Vavroušek: v Litomyšli bylo jednání úspěšnější – na financování se budou podílet tři subjekty: místní soukromá vysoká škola, město a FF. Zastupitelstvo v Hostinném se zatím nerozhodlo.
  3. Doc. A. Housková informovala, že ze studijní komise odešel dr. Dvořák a odstupuje K. Kadlčíková; komise vyřeší otázku náhrady. Dr. J. Kalivoda oznámil, že z legislativní komise odstupuje P. Pabian, předsedkyně komise jedná o náhradě.
  4. Doc. P. Vavroušek informoval o dokončení rekonstrukce v Celetné ul. 20, v příštím týdnu bude nastěhován nábytek, výuka bude v těchto prostorách probíhat od začátku LS.
  5. Dr. Z. Jettmarová navrhla, aby členové AS zaslali své připomínky ke koncepci DZ FF UK do 22.2. předsednictvu, které je bude moci zapracovat do jednotného stanoviska, po tomto datu připomínky zasílat přímo za vedení fakulty. Doc. P. Vavroušek uvedl, že během března až dubna bude na návrh p. děkana ustanovena pracovní skupina pro vypracování DZ.
  6. P. Pabian informoval o schůzce zástupců AS FF UK s prorektorkou Kvasničkovou a ing. Höferem ve věci ubytování na kolejích. Na schůzce bylo konstatováno, že za poslední tři roky nebyly některé údaje statisticky sledovány a je nutné se na výběru takových položek dohodnout. Univerzita jedná o získání dalších míst na Jižním městě; budou vytvořena nová kritéria pro přidělování míst na kolejích, a to i podle studijních výsledků. Dr. J. Kalivoda doplnil, že bylo dohodnuto uspořádat další jednání poté, co budou vydány nové Zásady pro ubytování; vedeni KaM přislíbilo uvést údaje na webové stránce do souladu s reálnými počty a uvádět aktualizované údaje v jednotlivých fázích přidělování míst; návrh zápisu ze schůzky je nutno doplnit.

  Zapsali: prof. J. Opatrný, K. Kočvarová, M. Ničová
  Kontroloval: dr. Zuzana Jettmarová
  AS FF UK schválil dne: 8.3.2001