Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – Zápis ze schůze volební komise AS FF UK, která se sešla dne 26. listopadu 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: dr. Petr Boschek, dr. Jiří Homoláč, prof. Josef Opatrný, sl. Ivana Příbramská, sl. Kateřina Veselá, doc. Vlastimil Zuska

Omluven: p. Michal Pehr

Komise zkontrolovala návrhy kandidátů pro volby do AS UK a AS FF UK v obou kuriích.

Z celkového počtu 94 došlých návrhů (3 pro volby do AS UK v kurii akademických pracovníků, 37 pro volby do AS FF UK v kurii akademických pracovníků, 1 pro volby do AS UK v kurii studentů a 53 pro volby do AS FF UK v kurii studentů) byl vyřazen 1 proto, že neodpovídal požadavkům obsaženým ve Výzvě AS FF UK k volbám do AS UK a AS FF UK ze dne. 8.11. 2001 (kandidatura Radka Soběharta ve studentské kurii neobsahovala vlastnoruční podpis).

Usnesení 1: Komise schvaluje přiložené seznamy kandidátních listin pro volby do AS UK v kurii akademických pracovníků a studentů a pro volby do AS FF UK v kurii akademických pracovníků a studentů.

Usnesení 2: Vpřípadě kandidatury Mgr. Marie Koldinské do AS FF UK vkurii akademických pracovníků vychází volební komise AS FF UK ze skutečnosti, že jmenovaná je do 30. 11. 2001 členkou akademické obce. Pokud její zaměstnanecký poměr na FF UK k 1. 12. 2001 skončí, bude její jméno zkandidátní listiny vyškrtnuto.

Usnesení 3: Volební komise přijala se znepokojením fakt, že do studentské kurie AS UK byl navržen jediný kandidát. Sodkazem na volební řád AS UK prodlužuje lhůtu pro podávání návrhů kandidátů do studentské kurie AS UK do 7. 12. 2001 12 00.

Usnesení 4: Předseda komise zajistí bezodkladné zveřejnění kandidátních listin do AS UK a AS FF UK v obou kuriích na webových stránkách FF UK (stránka AS FF UK s příslušným odkazem na úřední desce) a na desce AS FF UK v abecedním pořádku.

Usnesení 5: Dne 3. prosince budou takto zveřejněné seznamy doplněny stručnými charakteristikami kandidátů z příslušných návrhů.

Usnesení 6: Volební komise AS FF UK se sejde k příští schůzi v pondělí dne 3. prosince ve 12 30 na sekretariátě AS FF UK, aby připravila konkrétní průběh voleb (zajištění seznamů voličů v obou kuriích, zajištění kandidátních listin, služby během voleb).

V Praze, dne 26. listopadu 2001. Zapsal: prof. dr . Josef Opatrný