Minulá volební období

USNESENÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

21. jednání – 9. 3. 2000
1. jednání – 13. 4. 2000
2. jednání – 11. 5. 2000
3. jednání – 8. 6. 2000
4. jednání – 4. 7. 2000
5. jednání – 20. 9. 2000
6. jednání – 12. 10. 2000
7. jednání – 9. 11. 2000
8. jednání – 14. 12. 2000
9. jednání – 11. 1. 2001
10. jednání – 8. 2. 2001
11. jednání – 8. 3. 2001
12. jednání – 12. 4. 2001
13. jednání – 10.5.2001
14. jednání – 14.6.2001
15. jednání – 3.7.2001
16. jednání – 20. 9. 2001
17. (mimořádné) jednání – 27. 9. 2001
18. jednání – 11.10.2001
19. jednání – 8.11. 2001
20. jednání – 29.11.2001
21. jednání – 13.12.2001
22. jednání AS FF UK dne 10.1. 2002
23. jednání AS FF UK dne 14. 2. 2001
24. jednání AS FF UK dne 14.3. 2002


21. jednání – 9. 3. 2000

[1/21]

Akademický senát si je vědom potenciálního ohrožení přijímacího řízení pro akademický rok 2000/2001 z důvodů nedostatečné kapacity stávajícího serveru a jeho možného selhání, a souhlasí s návrhem děkana FF UK na uvolnění částky 450.000,- získaných z poplatků za přijímací řízení na akademický rok 2000/2001 na rozšíření kapacity serveru FF UK. Hlasování: 24-1-1.

1. jednání – 13. 4. 2000

[2/1]

AS schválil návrh p. děkana na odvolání stávající vědecké rady.

Hlasování: 24-1-1.

[3/1]

AS schválil návrh p. děkana na jmenování nové vědecké rady FF UK.

Hlasování: hlasovalo 26 členů AS , z toho 1 hlas byl neplatný.

[4/1]

AS FF UK projednal návrh studijního plánu Dějiny Latinské Ameriky jako specializačního studia oboru historie a po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise jej postupuje vědecké radě FF UK k projednání.

Hlasování: 25-0-0.

[5/1]

AS FF UK projednal návrh úprav studijního plánu oboru Čeština v komunikaci neslyšících. S návrhem souhlasí a postupuje jej k projednání vědecké radě FF UK.

Hlasování: 25-0-0.

[6/1]

AS FF UK projednal návrh úprav studijního plánu magisterského studia oboru hebraistika (dvouoborové studium). Po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise a AS jej postupuje vědecké radě k projednání.

Hlasování: 25-0-0.

[7/1]

AS FF UK projednal návrh úpravy studijního plánu magisterského studia oboru andragogika a po doplnění změn plynoucích z připomínek studijní komise a AS jej postupuje vědecké radě k projednání.

Hlasování: 24-0-0.

[8/1]

AS schválil opatření děkana č. 4 v opraveném znění schváleném předsednictvem AS FF UK dne 31.3.2000.

Hlasování: 24-0-0.

[9/1]

AS souhlasí s vyjádřením podpory návrhu na propůjčení řádu TGM profesoru Milanu Machovcovi.

Hlasování: 22-0-0.

2. jednání – 11. 5. 2000

[10/2]

Senát schvaluje body 2 a 3 Návrhu jako celek. Hlasování: 13-3-5.

[11/2]

Senát schvaluje předložený návrh na složení disciplinární komise. Hlasování: 21-0-0.

[12/2]

Senát schvaluje stanovisko předsednictva AS FF UK uvedené v zápisu ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2000 pod bodem (3). Hlasování: 20-1-1.

3. jednání – 8. 6. 2000

[13/3]

AS FF UK souhlasí s návrhem na jmenování čestných členů vědecké rady předložený děkanem FF UK. Hlasování: 19-0-0.

[14/3]

AS FF UK žádá vedoucího katedry tělesné výchovy, aby senátu poskytl do 31. 8. 2000 následující informace:

 • kolik zápočtů bylo uděleno na základě povinné TV v posledních dvou semestrech (a za 3 roky zpětně),

 • výše dotací, které dostala KTV FF UK od univerzity, resp. MŠMT pro rok 1999/2000 (a za 3 roky zpětně),

 • seznam veškerých kurzů otevíraných pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),

 • varianty získání zápočtu mimo docházky na základě povinné TV,

 • seznam veškerých zimních a letních akcí, pořádaných KTV pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),

 • počet studentů z jiných fakult univerzity, kteří navštěvují kurzy KTV FF UK, resp. výše příjmů takto získaných pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně),

 • kde všude má KTV FF UK pronajaty prostory a s jakými ročními náklady pro rok 1999 / 2000 (a za 3 roky zpětně).

Hlasování: 15-1-0.

[15/3]

Usnesení č. 15: AS FF UK se obrátí na prorektorku UK pro sociální záležitosti prof. E. Kvasničkovou se žádostí o poskytnutí následujících informací:

– počet žádostí o ubytování na studentských kolejích UK v posledních třech letech

– počet kladně vyřízených žádostí o ubytování, tj. počet ubytovaných studentů od září v posledních třech letech

– kapacita jednotlivých kolejí UK v posledních třech letech (přistýlky zvlášť)

– hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech

– počet míst na kolejích UK, využívaných v posledních třech letech během akademického roku k jiným účelům než k ubytování studentů

Hlasování:16-0-0.

4. jednání – 4. 7. 2000

[16/4]

AS FF UK souhlasí s návrhem p. děkana nevyplácet v roce 2000 prospěchová stipendia a souhlasí s tím, že v tomto roce budou vyplácena stipendia účelová.

[17/4]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2000 se zapracovanými připomínkami.

[18/4]

AS FF UK bere na vědomí Informaci o čerpání rozpočtu FF UK k 30.4. 2000.

[19/4]

AS FF UK doporučuje schválení návrhu úpravy studijního plánu oboru Komparatistika se zapracovanou připomínkou garanta.

5. jednání – 20. 9. 2000

[20/5]

AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na jmenování ing. Jiřího Pelce tajemníkem FF UK. Hlasování: 19-0-1.

[21/5]

AS FF UK souhlasí s návrhem změn Jednacího řádu vědecké rady FF UK se zapracováním připomínek legislativní komise. Hlasování: 16-0-3.

[22/5]

AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení inventarizační komise FF UK. Hlasování: 20-0-0.

[23/5]

AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení náhradové komise. Hlasování: 19-0-1.

[24/5]

AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení knihovní komise. Hlasování: 20-0-0.

[25/5]

AS FF UK schvaluje návrh děkana na ustavení etické komise. Hlasování: 20-0-0.

[26/5]

AS FF UK doporučuje schválení návrhu úprav studijního plánu oboru sociální práce. Hlasování: 16-0-3.

[27/5]

AS FF UK bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu FF UK ke dni 30.6. 2000. Hlasování: 18-0-0.

[28/5]

AS FF UK souhlasí s tím, že ve věci Organizačního řádu FF UK se bude postupovat podle varianty (a) Návrhu věcného záměru, předloženého děkanem:

„a) Nevypracovávat organizační řád fakulty jako její vnitřní předpis, nýbrž pouze doplnit statut fakulty (zejména o organizační členění fakulty, příp. o některá další ustanovení k postupu jmenování vedoucích základních součástí apod.) a vypustit z textu odkazy na organizační statut. Analogicky podle statutu Univerzity Karlovy (srv. Čl. 17, odst. 5/) doplnit ustanovení, že stanovení organizační struktury děkanátu (= její interní organizační statut) je v kompetenci děkana.“ Hlasování: 17-0-0.

[29/5]

AS FF UK schvaluje doplnění čl. 24 Statutu FF UK o odstavec ve znění:

„Na fakultu lze podat do každého studijního programu pouze jednu přihlášku, a to buď v jednooborové nebo dvouoborové formě studia. Do studijního programu Humanitní studia lze podat přihlášku pouze k dvouoborovému studiu těch oborů, které nelze kombinovat v rámci jiného studijního programu (tedy těch oborů, které nominálně přináležejí k různým studijním programům).“ Hlasování: 16-0-1.

6. jednání – 12. 10. 2000

[30/6]

AS FF UK schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2001/02 s připomínkami týkajícími se volné kombinovatelnosti oborů, které nepožadují další oborovou písemnou zkoušku s výjimkou testu z cizího jazyka. Hlasování: 11 (kladné hlasy) – 7 (záporné hlasy) – 2 (zdrželo se hlasování).

[31/6]

AS FF UK schvaluje záměr upravit standardní dobu studia: u bakalářského studia na 3-4 roky, u magisterského studia navazujícího na bakalářské studium na 2-3 roky. Hlasování: 17-0-0.

[32/6]

AS FF UK se obrací na vedení fakulty se žádostí, aby na příštím zasedání AS FF UK předneslo svoji koncepci v oblasti programové struktury a oborové skladby, včetně harmonogramu akreditací; dále ho žádá o vypracování koncepce a harmonogramu přípravy přijímacího řízení pro rok 2002/2003. Hlasování: 17-0-0.

7. jednání – 9. 11. 2000

[33/7]

AS souhlasí s návrhem na uzavření krátkodobé smlouvy o užívání nebytových prostor bufetu FF UK na období od 1.1. 2001 do 30.6. 2001. Hlasování: 18-0-1.

8. jednání – 14. 12. 2000

[34/8]

AS FF UK doporučuje schválení žádostí o prodloužení akreditace těchto oborů:

filozofie, religionistika, logika, český jazyk a literatura, francouzština, dějiny a kultura islámských zemí, indologie, latina, řečtina, čeština v komunikaci neslyšících, komparatistika, koreanistika, maďarština, mongolistika, perština, portugalština, PT angličtina, PT němčina, PT francouzština, PT ruština, PT španělština, romistika, rumunština, sinologie, španělština, turkologie, vietnamistika, lingvistika a fonetika, finština, arménština, čeština pro cizince, afrikanistika, anglistika-amerikanistika, arabistika, japanologie, germanistika, norština, švédština, dánština, nizozemština, hebraistika, italština, ekonomie, sociologie, psychologie, andragogika, pedagogika, politologie, informační studia a knihovnictví, iberoamerikanistika-dějiny Latinské Ameriky (magisterská specializace), klasická archeologie, egyptologie, archivnictví a PVH, pravěká a raně středověká archeologie, etnologie, kulturologie, dějiny umění, filmová věda, hudební věda, divadelní věda, estetika, sociální práce. Hlasování: 22-0-1.

[35/8]

AS FF UK doporučuje schválení nové akreditace těchto oborů: fonetika, klínopis, srovnávací jazykověda. Hlasování: 21-0-2.

[36/8]

AS FF UK schvaluje návrh úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK (čl. 3, 6 a 7) se změnami doporučenými studijní komisí a senátem. Hlasování: 22-0-1.

[37/8]

AS FF UK schvaluje Návrh podmínek přijímacího řízení doktorského studia se změnami doporučenými senátem. Hlasování: 21-0-0.

[38/8]

AS FF UK schvaluje návrh dodatku k Podmínkám přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v roce 2001. Hlasování: 16-1-4.

[39/8]

AS FF UK bere na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření FF UK k 30.9. 2000. Hlasování: 18-0-2.

9. jednání – 11. 1. 2001

[40/9]

AS FF UK doporučuje schválení žádostí o prodloužení akreditace těchto oborů: (a) magisterské studium: historie, archivnictví a pomocné vědy historické (b) doktorské studium: ekonomie, anglická literatura, anglický jazyk, česká literatura, český jazyk, fonetika, germánské jazyky, germánské literatury, hungaristika a ugrofinistika, jazyky zemí Asie a Afriky, klasická filologie, latinská medievalistika a novolatinská studia, matematická lingvistika, obecná lingvistika, románské jazyky, románské literatury, slovanské literatury (změna názvu), teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, teorie literatury, translatologie, filozofie, logika, byzantologie, dějiny antického starověku, dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, egyptologie, etnologie, historie/české a slovenské dějiny, historie/obecné dějiny, hospodářské a sociální dějiny, iberoamerikanistika, klasická archeologie, pomocné vědy historické, pravěká a raně středověká archeologie, informační věda, divadelní věda, dějiny výtvarného umění, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, andragogika, pedagogika, politologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, psychologie práce, sociální psychologie, sociologie. Hlasování: 22-0-0.

[41/9]

AS FF UK doporučuje schválení nové akreditace těchto oborů doktorského studia: česká literatura v anglickém a německém jazyce, religionistika. Hlasování: 22-0-0.

[42/9]

AS FF UK se obrátí na prorektorku Kvasničkovou se žádostí o společnou schůzku. Hlasování: 22-0-0.

[43/9]

AS FF UK podporuje kandidaturu Petra Pabiana do studentské komory Rady vysokých škol. Hlasování: 19-0-1.

10. jednání – 8. 2. 2001

[44/10]

AS FF UK doporučuje schválení reakreditace těchto oborů:

(1) magisterský studijní program Filologie: obor Východoevropská studia se specializací, obor Slavistická studia se specializací, obor Slovakistika,

(2) doktorský studijní program Filologie: obor Slovanské literatury. Hlasování: 18-0-0.

[45/10]

AS FF UK doporučuje schválit žádost o rozšíření akreditace doktorského studia těchto oborů:

(1) doktorský studijní program Politologie: obor Politologie

(2) doktorský studijní program Historické vědy: obor Egyptologie v anglickém jazyce. Hlasování: 17-0-1.

[46/10]

AS schválil návrh p. děkana na odvolání stávající členky vědecké rady a na jmenování nové členky vědecké rady FF UK. Výsledek tajného hlasování: odvolání prof. PhDr. Jany Nechutové (20-0-1). Jmenování prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. (21-0-0).

[47/10]

AS FF UK schvaluje návrh na sloučení Katedry slavistiky a Ústavu východoevropských studií a ustavení základní součásti fakulty s názvem Ústav slavistických a východoevropských studií. Hlasování: 19-0-2.

[48/10]

AS FF UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady FF UK. Hlasování: 19-0-2.

[49/10]

AS FF UK vyjadřuje podporu těmto usnesením AS 1. LF UK:

– Akademický senát 1. LF UK konstatuje, že zákon, limitující sociální výhody studentů vysokých škol věkem 26 let, vede k diskriminaci nezanedbatelného počtu studentů nejen doktorského (postgraduálního) studia, ale i studentů magisterských studijních programů. Tito studenti a studentky plní všechny své povinnosti a považujeme za nepřijatelné, že ve věku, kdy vrstevníci dávno založili rodiny, klesají jejich reálné příjmy pod hranici minimální mzdy.

Akademický senát se obrací na členy akademických senátů ostatních fakult Univerzity Karlovy, na Akademický senát UK a všechny vysoké školy v České republice, aby společnými silami iniciovali úpravu zákona, která by tuto nespravedlnost odstranila a odrážela i všeobecně deklarovaný zájem na větším zastoupení vysokoškolsky vzdělaných občanů našeho státu.

– AS 1. LF UK považuje výši stipendia přiznávaného studentům PGS za hrubě nedostatečnou, a to zvláště vzhledem k trvání studia a vzhledem k aktuální hodnotě minimální mzdy v ČR. Proto apeluje, aby odpovědná místa zajistila nápravu a navýšila tato stipendia tak, aby zajistila dotčeným studentům důstojné existenční podmínky. Hlasování: 20-0-0.

11. jednání – 8. 3. 2001

[50/11]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období březen 2000 – únor 2001 se zapracováním změn k bodu 1, 5 a 8 přednesených v diskusi. Hlasování: 18-0-1.

[51/11]

Na návrh komise pro vědu pověřuje AS FF UK komisi, aby na červnovém zasedání přednesla zprávu o efektivitě čerpání prostředků na výzkumné záměry, případně o návrzích, které učinila vedení fakulty. Hlasování: 18-0-0.

12. jednání – 12. 4. 2001

[52/12]

AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období od 1. února 2000 – 31. ledna 2001. Hlasování: 18-0-0.

[53/12]

AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2000. Hlasování: 15-0-3.

[54/12]

AS FF UK schvaluje návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pro bufet na hlavní budově FF UK. Hlasování: 18-0-0.

[55/12]

AS FF UK schvaluje Návrh úpravy učitelského studia na FF UK a příslušné úpravy Studijního a zkušebního řádu z návrhu vyplývající (čl. 2 odst. 10 zrušit, čl.7 doplnit o odstavec 4.). Hlasování: 17-0-1.

13. jednání – 10.5.2001

[56/13]

AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením semináře Typologie politického extremismu za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou dosud v řadě ohledů upraveny. Bere na vědomí informace zúčastněných stran a vítá společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001. Dosažení dohody považuje za způsob vhodný pro řešení situací obdobného charakteru. Hlasování: 18-5-2.

14. jednání – 14.6.2001

[57/14]

AS schvaluje návrh na složení disciplinární komise pro rok 2001. Hlasování: 15-0-3

[58/14]

AS FF UK schvaluje návrh na zrušení čl. 24, odst. 2 Statutu FF UK. Hlasování: 21-0-0.

]59/14]

AS FF UK schvaluje návrh nového znění Stipendijního řádu FF UK. Hlasování: 18-0-2.

[60/14]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2001 se zapracováním těchto připomínek: (1) doplnění součtových položek, (2) přesunutí položky „poplatky od studentů“ z HČD do HČMD, (3) sladění obsahu komentáře s rozpisem, (4) oprava hlavičky. Hlasování: 19-0-3.

[61/14]

AS FF UK schvaluje návrh na stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2001/2002. Hlasování: 17-1-0.

[62/14]

AS FFUK schvaluje Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 16-1-0.

15. jednání – 3.7.2001

[63/15]

AS FF UK dává přednost pro akademický rok 2002/2003 dvoukolovému přijímacímu řízení. Hlasování: 14-1-2.

16. jednání – 20. 9. 2001

[64/16]

AS FF UK schvaluje dlouhodobý záměr FF UK. Hlasování: 16-0-0.

[65/16]

AS FF UK schvaluje návrhy úprav Statutu FF UK, a to čl. 11 odst 2-5, čl. 16 odst 4 a odst. 5, a čl. 20 odst. 3 ve znění předloženém legislativní komisí FF UK; v čl. 16 odst. 1 se vypouští věta „Podrobnosti stanoví Organizační řád, který je vnitřním předpisem. (13)“.

[66/16]

AS FF UK podporuje žádost děkana FF UK o zvýšení maximální hranice účelového stipendia na 30.000,- Kč. Hlasování: 16-0-0.

[67/16]

AS FF UK vyjadřuje přesvědčení, že v souladu s evropskými dokumenty musí fakulta vytvářet příznivé podmínky pro mezinárodní spolupráci a mobilitu v oblasti studijní, pedagogické i vědecké. Vyzývá proto vedoucí pracovníky, aby v rozsahu svých kompetencí k vytváření takových podmínek přispívali, mimo jiné tím, že budou:

 1. v rámci evropských programů mobility iniciovat uzavírání smluv a zajišťovat reciprocitu výměny studentů nabídkou kurzů vyučovaných v cizím jazyce;

 2. hodnotit práci učitele v uvedené oblasti jako činnost v akreditovaných programech;

 3. uvolňovat pracovníky pro vědecké nebo pedagogické působení v zahraničí poskytováním neplaceného volna na plánované období; po dobu nepřítomnosti pracovníka zajišťovat adekvátní náhradu na pracovišti.

[68/16]

AS FF UK podporuje stanovisko vedení AS FTVS UK a vedení FTVS ze dne 18.6.2001. Hlasování: 16-0-0.

[69/16]

AS FF UK se připojuje k petici VOS ze dne 5. června 2001. Hlasování: 16-0-0.

17. (mimořádné) jednání – 27. 9. 2001

[70/17]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na rok 2002/03 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 15-1-0. Návrh byl přijat.

18. jednání – 11.10.2001

Zasedání se nekonalo, protože se senát nesešel v počtu dostatečném pro to, aby se mohl usnášet.

19. jednání – 8.11. 2001

[71/19]

AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. K tomu ustanovuje volební komisi ve složení prof. Opatrný, dr. Homoláč, I. Příbramská, dr. Boschek, doc. Zuska, M. Pehr, K. Veselá. Volby se uskuteční ve dnech 10.-11.12.2001 případné první opakované volby ve dnech 13.-14.12.2001, druhé opakované volby 19.-20.12.2001. Hlasování: 23-0-2.

[72/19] AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. K tomu ustanovuje volební komisi ve složení prof. Opatrný, dr. Homoláč, I. Příbramská, dr. Boschek, doc. Zuska, M. Pehr, K. Veselá. Volby se uskuteční ve dnech 10.-11.12.2001 případné první opakované volby ve dnech 13.-14.12.2001, druhé opakované volby 19.-20.12.2001. Hlasování: 24-0-1.

[73/19]

AS vyzývá PAS, aby na den 29.11.2001 svolalo mimořádné zasedání AS FF UK s tímto programem: 1. situace na historických oborech FF UK, 2. pracovní politika na FF UK. Hlasování: 13-4-6.

[74/19]

AS FF UK schvaluje návrh na výši stipendií pro akademický rok 2001/02. Hlasování: 20-0-0.

[75/19]

AS FF UK bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu z dotace na hlavní činnost FF UK ke dni 31.8.2001 a žádá, aby zpráva o čerpání rozpočtu za první tři čtvrtletí tohoto roku byla předložena v úplné podobě. Hlasování: 18-0-1.

20. jednání – 29.11.2001

[77/20]

Akademický senát žádá předsednictvo, aby ve spolupráci s děkanem iniciovalo shromáždění všech vyučujících a studujících historie, které bude věnované otevřené diskusi o způsobech řešení problémů spojených se situací na historických ústavech. Hlasování: 20-1-1.

(Zdůvodnění: Akademický senát žádá předsednictvo, aby ve spolupráci s děkanem iniciovalo shromáždění všech vyučujících a studujících historie, které bude věnované otevřené diskusi o způsobech řešení problémů spojených se situací na historických ústavech. Hlasování: 20-1-1.

(Zdůvodnění:

Předsednictvo AS se domnívá, že na oboru historie existují závažné nevyřešené problémy, což naznačuje i rozdíl mezi vyjádřením garanta studijního programu Historické vědy prof. Eduarda Maura a vyjádřeními ostatních garantů a ředitelů historických ústavů.

Společné problémy se především týkají těchto záležitostí: (a) koncepce studia včetně přijímacích a státních zkoušek, (b) koncepce personálního zabezpečení studia, (c) koordinace a spolupráce ústavů při zabezpečení společných vědecko-pedagogických úkolů, (d) metodologie. Ostatní problémy mají povahu celofakultní nebo musí být řešeny nejprve na úrovni jednotlivých ústavů, a to mezi ředitelem a členy ústavu, případně ředitelem a děkanem.

Předsednictvo AS proto konstatuje, že dosud nebyly vyčerpány všechny jiné možnosti řešení situace, která nastala. V podkladech pro jednání AS se jako jeden ze závažných problémů objevuje nedostatek komunikace mezi vyučujícími a studujícími oboru historie, v případě ÚSD i nedostatek komunikace, informovanosti a zpětné vazby na pracovišti. Předsednictvo AS proto navrhuje jako první krok při řešení současné situace uspořádání v usnesení zmíněného shromáždění.)

[78/20]

AS FF UK konstatuje, že rozprava na jednání AS dne 8.11. a 29.11.2001 signalizuje prohlubující se koncepční a personální problémy na historických pracovištích FF UK, a považuje tento fakt za velmi znepokojivý. Hlasování: 11-2-4.

[79/20]

AS FF UK pověřuje předsednictvo, aby s rektorem UK dohodlo způsob řešení stížností na rozhodování děkana v personálních záležitostech. Hlasování: 15-0-2.

21. jednání – 13.12.2001

[80/21]

AS FF UK schvaluje podmínky k přijímacím zkouškám do doktorského studia v akademickém roce 2002/2003 se zapracováním následujících připomínek:

 1. Do částí Přihláška ke studiu a Obecné informace budou začleněny schválené dílčí změny.

 2. Budou vypuštěny obory AA literatura a byzantologie.

 3. Explicitně uvést u všech oborů podmínky stanovené oborovou radou.

 4. U požadavků jazykové zkoušky konkretizovat cizí jazyk/cizí jazyky, případně uvést výběr z konkrétních jazyků.

 5. U všech oborů uvést požadavek „odborná rozprava o předloženém projektu disertační práce“.

 6. Přejmenovat oddíl Informace o studijních doktorských programech a studijních oborech na Vypsané doktorské studijní obory a obsah přijímací zkoušky.

Hlasování: 17-0-0

[81/21]

AS FF UK jmenuje Viktora Filipa, Adama Navrátila, Petra Pabiana, Stanislava Štočka, Roberta Knopa, Martinu Krolovou, Janu Bierzovou, Kryštofa Chamonikolase členy volební komise pro volby do AS UK. Hlasování: 17-0-0.

[82/21]

AS FF UK schvaluje návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK čl. 10 odst. 4, čl. 9 odst. 10, 15 v předloženém znění. Hlasování: 15-0-1.

[83/21]

AS FF UK souhlasí s vyčleněním oborů logika, anglistika a amerikanistika, čeština v komunikaci neslyšících jako samostatných programů. Hlasování: 12-2-1.

22. jednání AS FF UK dne 10.1. 2002

[84/22]

AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na změnu KKOV (dělení programu Filologie na čtyři kmenové obory). Doporučuje změnu názvu skupiny 73-03 na „Cizí jazyky a kultury“. Hlasování: 17-0-2.

[85/22]

AS FF UK konstatuje, že je zapotřebí ujasnit koncepční začlenění cizích jazyků do studia oborů, včetně cílů jejich výuky a úlohy cizojazyčné kompetence v profilu studenta i absolventa FF UK. Vyzývá proto vedení FF UK, aby se k této problematice v rámci návrhu nové koncepce studia vyjádřilo. Hlasování: 11-2-4.

[86/22]

AS FF UK konstatuje, že je zapotřebí ujasnit koncepční začlenění cizích jazyků do studia oborů, včetně cílů jejich výuky a úlohy cizojazyčné kompetence v profilu studenta i absolventa FF UK. Vyzývá proto vedení fakulty, aby ustanovilo společnou pracovní skupinu, která bude v koordinaci se studijní komisí a obory problematiku řešit. Hlasování: 13-1-4.

[87/22]

AS FF UK bere na vědomí informace o situaci na oboru polonistiky a vyzývá p. proděkana Hermana, aby na jednání AS dne 14.2.2002 podal zprávu o stavu řešení podnětu studentů. Hlasování: 16-0-0.

23. jednání AS FF UK dne 14. 2. 2001

[88/23]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2001 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 14-0-3.

[89/23]

AS FF UK schvaluje věcný Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení pro rok 2002/2003 se zapracováním změny data ze 14. 7. na 19.7.2002. Hlasování: 20-0-0.

[90/23]

AS FF UK bere na vědomí zprávu p. proděkana Hermana ze dne 31.1.2002. Hlasování: 20-0-0.

[91/23]

AS FF UK jmenuje doc. Královou do zahraniční komise FF UK. Hlasování: 14-0-1.

24. jednání AS FF UK dne 14.3. 2002

[92/24]

AS FF UK schvaluje tuto změnu podmínek přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v roce 2002/03: vypustit větu „Na obor, který lze studovat pouze dvouoborově, je přijetí možné pouze tehdy, jestliže je uchazeč zároveň přijat na další studijní obor, s nímž lze při zápisu vytvořit kombinaci, nebo pokud takový obor na FF UK již studuje.“ AS FF UK schvaluje Věcný záměr návazných úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK se zapracováním připomínek z diskuse. Hlasování: 19-0-2.

[93/24]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium oboru klasická archeologie na rok 2002/03. Hlasování: 21-0-0.

[94/24]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium v cizích jazycích oborů egyptologie (angličtina) a dějiny české literatury a teorie literatury (angličtina, němčina) na rok 2002/03 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 21-0-0.

[95/24]

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období 1. březen 2001 – 14. březen 2002 se zapracováním připomínek z diskuse. Hlasování: 21-0-0.