Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 7. 9. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 7. 9. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska
Omluveni: P. Pabian

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 7.9. 2000.

1. Zápis z červencového (mimořádného) zasedání AS FF UK

Předsednictvo schvaluje zápis v předloženém znění.

2. Příprava zasedání AS FF UK dne 20. 9. 2000.

Vzhledem k onemocnění sekretářky AS FF UK požádala předsedkyně členy senátu o organizační pomoc. Do programu jednání byly zařazeny materiály obdržené ke dni zasedání předsednictva.

3. Návrh studijního plánu oboru sociální práce

Předsednictvo konstatuje splnění formálních náležitostí a zařazuje návrh do programu zasedání AS FF UK.

4. Různé

Předsednictvo projednalo:

 1. dopis dr. Švejdara (odpoví dr. Jettmarová);
 2. dopis prof. RNDr. Evy Kvasničkové (odpoví dr. Jettmarová); neobdrží-li AS do 20. 9. odpověď ředitele SKM, obrátí se na něj dr. Jettmarová dopisem;
 3. anonym na bývalého pracovníka FF UK (ad acta);
 4. dopis na vědomí od prof. Zdeny Palkové (k projednání v komisi pro vědu);
 5. sdělení o změnách vnitřních předpisů UK, na vědomí od p. děkana (k předání legislativní komisi);
 6. informace Katedry tělesné výchovy (k postoupení studentské skupině AS pro otázku TV);
 7. Návrh věcného záměru OŘ FF UK zaslaný p. děkanem (k projednání v legislativní komisi a v AS);
 8. Návrh na změnu vnitřních přepisů předložený p. proděkanem J. Hermanem (k projednání v legislativní komisi a v AS)

5. Návrh programu 5. zasedání AS FF UK

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh na jmenování Ing. Jiřího Pelce tajemníkem FF UK (p. děkan)
 4. Návrh na zřízení komisí inventarizační, náhradové, knihovní a etické (p. děkan)
 5. Návrh úprav studijního plánu oboru sociální práce
 6. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK ke dni 30. 6. 2000 (p. proděkan doc. P. Vavroušek)
 7. Návrh věcného záměru Organizačního řádu FF UK
 8. Návrhy změn vnitřních předpisů FF UK
 9. Různé

6. Termín příštího zasedání předsednictva AS FF UK

Termín se z důvodu státního svátku (28/9) mění na 29. 9. v 9.30 hod., č. 117/Hybernská 3.

V Praze dne 7.9. 2000

Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová