Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 29. 9. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 29. 9. 2000

Přítomni: dr. Jetttmarová, K. Kočvarová, prof. Opatrný, doc. Zuska
Omluveni: P. Pabian

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 29.9.2000. Předsednictvo se zabývalo přípravou programu 6. zasedání AS v širším rámci působnosti senátu i vývoje fakulty.

1. Návrh podmínek přijímacího řízení na rok 2001

Předsednictvo projednalo předběžný návrh zaslaný p. proděkanem dr. Hermanem. Konečná podoba návrhu bude senátu zaslána do 4.10. 2000. Důvodem zpoždění je skutečnost, že návrh bude dne 2.10. projednáván na schůzi vedoucích pracovišť. Projednání návrhu je zařazeno na program jednání. V souvislosti s ním bude projednána druhá věta doplňujícího odstavce čl. 24 Statutu FF UK k přijímacímu řízení (viz Usnesení AS FF UK č. 29 ze dne 20.9. 2000).

2. Návrh na zřízení ediční komise FF UK předložený p. děkanem

Návrh je zařazen na program jednání. Na zasedání zvolí senát své zástupce do všech nově ustavených komisí.

3. Návrh na úpravu čl. 60 odst. 6 Organizačního řádu FF UK předložený doc. A. Houskovou

Návrh explicitně umožňuje studijní komisi FF UK, aby se zabývala koncepčními otázkami studia na fakultě v souvislosti s dlouhodobými záměry rozvoje. Vzhledem k usnesení č. 28 ze dne 20.9.2000 bude návrh postoupen legislativní komisi FF UK k zapracování. Dále viz 4.

4. Příprava dlouhodobého záměru FF UK

Předsednictvo považuje tento dokument pro další rozvoj FF UK za zásadní. Z tohoto důvodu se domnívá, že jeho přípravě je nutno věnovat náležitou pozornost i ze strany senátu. Viz též 3. Na program jednání AS zařazuje proto diskusní bod k metodice přípravy dlouhodobého záměru.

5. Prodlužování pracovních poměrů docentům a profesorům nad 65 let na akad. rok 2000/01

Předsednictvo pověřuje místopředsedu prof. J. Opatrného, aby na zasedání kolegia děkana dne 29.9. požádal p. děkana o zprávu o prolongacích.

6. Zprávy z komisí

Zprávy se zařazují do bodu Různé. Předsedové komisí budou předem informováni.

7. Zápis z jednání komise pro vědu dne 19.9. 2000

Předsednictvo bere zápis na vědomí. Výzva předsedy komise adresovaná vedení FF UK ohledně řešení finančních problémů nákupu odborné literatury byla přednesena na 5. zasedání AS FF UK. V souvislosti s dopisem prof. Z. Palkové, zaslaným předsednictvu na vědomí, ředitel SVI FF UK předsedkyni informoval, že p. proděkanovi doc. Vavrouškovi předal koncem srpna dílčí návrh na řešení těchto případů. Návrh předloží ředitel SVI i na nejbližším zasedání knihovní komise.

8. Poplatky za knihovní služby

Z iniciativy členky předsednictva K. Kočvarové získalo předsednictvo některé údaje o poplatcích na jiných fakultách UK. Informace byly zaslány řediteli SVI FF UK, který je projedná na zasedání knihovní komise.

9. Dislokace

Předsednictvo vzalo na vědomí dopis prof. Z. Palkové týkající se žádosti ÚLUG o přidělení místnosti v Celetné ulici.

10. Mediatéka

Předsednictvo vzalo na vědomí nový návrh rozpočtu Mediatéky zaslaný p. proděkanovi doc. Vavouškovi.

11. Návrh programu 6. zasedání AS FF UK

(1) Schválení programu jednání
(2) Kontrola a schválení zápisu z 5. zasedání
(3) Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2001
(4) Vystoupení pana děkana
(5) Diskuse o metodice přípravy dlouhodobého záměru FF UK
(6) Návrhy změn vnitřních předpisů FF UK
(7) Různé

12. Termín příštího zasedání předsednictva

Příští zasedání předsednictva se koná podle původního harmonogramu dne 26. října 2000.

V Praze dne 29.9. 2000

Zapsal: J. Opatrný
Schválil: Z. Jettmarová