Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 10. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 10. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, , prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 26. 10. 2000.

1. Zápis z říjnového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kteří na minulém zasedání vystoupili.

2. Dopis Prof. dr. Aleny Macurové k dislokaci

Vzhledem k tomu, že se výsledky dislokace prováděné v souvislosti se stěhováním do Jinonic neobjevily v zápisech kolegia děkana, požádá prof. Opatrný na příštím kolegiu p. děkana, aby v rámci svého vystoupení na zasedání AS dne 9. listopadu přednesl i krátkou informaci k této otázce. Předsedkyně informovala o své písemné odpovědi prof. Macurové a dopisu p. děkanovi.

3. Ubytování studentů na kolejích, tělesná výchova

Informace, které obdrželo předsednictvo od ředitele SKM na základě písemné urgence, budou zařazeny do podkladových materiálů listopadového zasedání AS FF UK. Pro další jednání o problematice kolejí bude vytvořena společná pracovní skupina studentských členů AS UK (zástupců FF UK) a AS FF UK.

P. Pabian seznámil předsednictvo s jednáním skupiny pro otázku tělesné výchovy na fakultě. Vyzdvihl výbornou úroveň materiálu, který zaslala KTV, i užitečnost schůzky s Mgr. Hrazdírovou. Skupina podá na příštím zasedání písemnou zprávu o výsledcích dosavadního jednání, současném stavu TV na fakultě a variantách dalšího postupu. Na základě této zprávy bude záležitost předána k celofakultní diskusi a poté předložena senátu.

4. Dopis JUDr. Marty Chovancové

Předsednictvo odkládá dopis ad acta. Pro členy akademické obce je k nahlédnutí v sekretariátu AS FF UK.

5. Dotace na nákup literatury a periodik

Dr. Jettmarová seznámila předsednictvo s obsahem sdělení dr. Čumpla: žádosti Mediatéky o přidělení prostředků na nákup literatury a žádosti Ústavu fonetiky o přidělení zvláštní dotace na nákup časopisů bylo vyhověno. Podněty zaslané K. Kočvarovou k poplatkům za knihovní služby zapracuje knihovní komise do nového Výpůjčního řádu.

Prof. Opatrný informoval, že během listopadu vypracuje komise pro vědu na základě podkladu, který poskytl dr. Čumpl p. proděkanovi Vavrouškovi, rozklad o dotacích na nákup literatury a ve spolupráci s dr. Čumplem předloží návrh na periodické navyšování prostředků na nákup časopisů a literatury.

6. Podmínky přijímacího řízení na rok 2001

Dr. Jettmarová upozorní p. proděkana Hermana na nesoulad se změnou přílohy 5. statutu UK (čl. 7, odst.2).

7. Doplnění komisí etické, knihovní, inventarizační a náhradové zástupci senátu

Doplnění komisí se zařazuje na program příštího jednání jako samostatný bod. P. Pabian uvedl, že za SKAS jsou kandidáty: I. Příbramská (k. knihovní), Š. Balík (k. etická), M. Pehr (k. ediční – dosud neustavena). Předsednictvo se shodlo na těchto návrzích: doc. A. Housková (k. etická), doc. V. Zuska (k. knihovní). Status komisí: o řešení byla požádána legislativní komise v souvislosti se změnami vnitřních předpisů. Předsedkyně informovala o dohodě s p. děkanem na provizorním řešení.

8. Rezignace na členství v senátu, otázka odměn

Předsednictvo obdrželo rezignaci Mgr. M. Sekery a O. Káninského. Nastupují náhradníci: M. Humpál, PhD. a dr. D. Toth.

P. Pabian zmínil již diskutovanou možnost odměňování členů SKAS formou mimořádných stipendií, popř. prodloužením studia při zproštění poplatku. V otázce odměn pro členy učitelské kurie nedospělo předsednictvo k závěru.

9. Různé

 • Předsedkyně se obrátí na stipendijní komisi s dotazem o čerpání mimořádných stipendií v roce 2000.
 • Předsednictvo se obrátí na doc. P. Zemánka se žádostí o přednesení zprávy z Rady vysokých škol na příštím zasedání AS FF UK.
 • Stížnost O. Káninského: předsednictvo považuje vysvětlení Mgr. J. Klepetářové za dostatečné. Zároveň navrhne zahraničnímu odd., aby na základě této stížnosti předem informovalo studenty odjíždějící na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus na možnost prodlení při vyplácení stipendií v prvních měsících.
 • Předsednictvo se obrátí na p. děkana s návrhem na vypracování Zásad pro provozování a používání výpočetní techniky na FF UK.
 • Dr. Jettmarová podá písemnou zprávu o revizi plnění usnesení AS FF UK.
 • Dr. Jettmarová upozorní p. tajemníka na stížnosti na podatelnu a hospodářské odd., vznesené na minulém zasedání senátu.
 • P. Pabian porovná volební program vedení FF UK se současným stavem jeho realizace.
 • Předsedkyně informovala o své žádosti zaslané tajemníkovi FF UK ohledně renovace místnosti sekretariátu AS FF UK.

  10. Návrh programu 7. zasedání AS FF UK

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Vystoupení p. děkana
  4. Návrhy změn vnitřních předpisů
  5. Doplnění komisí
  6. Různé

  V Praze dne 26.10. 2000

  Zapsal: J. Opatrný
  Kontroloval: Z. Jettmarová