Minulá volební období

ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 10. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 20. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 10. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska
Omluveni: P. Pabian

Materiály pro jednání: vzhledem k tomu, že se 11/10/01 nesešel, přesouvají se materiály a body jednání na 8/11/01.

1. Zápisy ze zářijového zasedání AS FF UK (20.9. 01 a 27.9. 01)

Předsedkyně informovala, že obdržela pouze jednu písemnou připomínku.

2. Vyhlášení a příprava voleb do AS UK a AS FFUK

Předsednictvo konstatuje, že z důvodů nekonaného říjnového zasedání, kde volby měly být vyhlášeny, bude zřejmě nevyhnutelné porušit volební řád; předsedkyně bude záležitost konzultovat s předsedou ASUK; připraví návrh Výzvy akademické obci FF UK k volbám do AS FF UK a AS UK, aby mohla být zveřejněna krátce po vyhlášení voleb; dále vyzve členy AS k navrhování členů volební komise, která bude 8/11/01 ustavena.
Návrh harmonogramu voleb:
8/11/01 Vyhlášení voleb do ASUK a AS FFUK
30/11/01 Zveřejnění kandidátních listin
10. -11/12/01 První kolo voleb
(13.- 14/12/01 Druhé kolo voleb)
(19.- 20/12/01 Třetí kolo voleb)

3. Změna struktury studijních programů na FF UK

(a) návrh p. děkana na vyčlenění čtyř oborů jako programů (bod přeložen ze zasedání dne 20.9.), (b) návrh rady garantů na restrukturalizaci stávajícího programu Filologie a vyčlenění některých oborů či oborových skupin jako programů. Předsedkyně se obrátí na p. děkana s dotazem k termínu projednání (b) v kolegiu.

4. Návrhy úprav vnitřních předpisů

Změna Jednacího a volebního řádu FF UK (návrh připraví kol. P. Pabian a zašle legislativní komisi. Předsednictvo návrhem sleduje řešení problému nedostatečného kvóra na zasedáních, především v souvislosti se zahraničními stážemi.). Návrh úpravy SZŘ (TV) bude zařazen v případě reprezentativního kvóra. Změny předpisů UK: AS se do 23/11/01 vyjádří k návrhům p. rektora (změna OŘ a MP) – zařazuje se na jednání; předsednictvo požádá hospodářskou komisi o stanovisko k návrhu změn MP.

5. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK

Předsednictvo požádá hospodářskou komisi o stanovisko. U této příležitosti zaurguje stanovisko komise k předpisu o hospodaření FF UK.

6. Různé

Dopis kol. R. Knopa (komparatistika): předsednictvo se obrátí na doc. M. Putnu a p. proděkana J. Hermana se žádostí o písemné stanovisko k záležitosti.

Návrh SKAS k výuce cizích jazyků: předsedkyně se obrátí na p. děkana s dotazem o stavu jednání.

Příprava hodnocení výuky studenty; hodnocení přijímacího řízení a příprava testů pro 02/03: dtto.

7. Návrh program říjnového zasedání AS

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisů z minulých zasedání (20/9/01 a 27/9/01)
  3. Vyhlášení voleb do AS FF UK a AS UK, volba komise
  4. Změna programové struktury FF UK
  5. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK
  6. Různé

Program bude případně doplněn podle aktuálního stavu ke dni 30.10.01. Rozesílání materiálů: 1/11/01.

Praze dne 25.10. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová