Volební období 2000-2002

ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 22. 2. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 13. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 22. 2. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska.

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 22. 2. 2001.

1. Zápis z únorového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kdo na minulém zasedání vystoupili.

2. Výroční zpráva AS za první rok činnosti

Předsedkyně předložila návrh struktury zprávy. Předsednictvo se shodlo na této podobě: struktura tematická, zprávy/výsledky práce komisí tematicky začleněny do hlavního textu, stručnost, přehlednost. Předsedkyně rozešle dne 26. 2. návrh k projednání elektronickou cestou; rovněž zjistí názor vedení na ne/začlenění zprávy do výroční zprávy FF.

3. Rozpočet 2001

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o návrhu výše dotace z rozpočtu UK. Předsedkyně projedná s p. děkanem plánovaný termín předložení návrhu rozpočtu. Předsednictvo zvážilo případnou možnost posunu dubnového zasedání senátu tak, aby fakulta nemusela hospodařit v režimu provizoria déle, než je nutno.

4. TV na FF UK

Předsednictvo neobdrželo stanovisko komisí k návrhu řešení přijatému na únorovém zasedání AS. Bod se na březnové zasedání nezařazuje, předsedkyně upozorní všechny, kdo na závěrečné podobě mají nebo přislíbili participovat, aby tak učinili. Jde zejména vyjádření studijní komise k otázce volby kursů a existence nepovinně volitelných předmětů. Předsednictvo zastává názor, že výběr kursů pro splnění 4 atestačních bodů místo tělocviku by mohl být ponechán na studentech.

5. Změny vnitřních předpisů

 1. P. Pabian upozornil na schválenou změnu SZŘ (společný základ: změna „světový jazyk“ na „cizí jazyk“), která by se měla odrazit ve studijních plánech, popř. by měla být řešena rozhodnutím děkana. Předsedkyně projedná záležitost s p. děkanem. V této souvislosti by bylo užitečné diskutovat o uznávání jazykových zkoušek.
 2. Předsednictvo neobdrželo od legislativní komise další verzi návrhu úprav Statutu. Legislativní komise zasedá dne 26.2., předsedkyně projedná s dr. I. Ebelovou nejbližší termín. Vzhledem k důležitosti úprav budou katedry informovány o možnosti se k návrhu vyjádřit do termínu před příštím zasedáním předsednictva (zprávu rozešle předsedkyně na adresu katedry@ff.cuni.cz). Návrh úprav Statutu bude zařazen na dubnové zasedání.

6. Dlouhodobý záměr

 1. Předsednictvo považuje předložený návrh DZ za jednu ze dvou možných variant – obecné a konkrétní. V obecné podobě hodnotí koncepci DZ jako přijatelnou. Půjde-li rozpracování touto cestou, je zároveň nutno vypracovat záměr „střednědobý“, kde by se body DZ objevily v konkrétní podobě a s časovým harmonogramem. Konkrétní cíle by měly vycházet z dlouhodobého záměru fakulty i univerzity.
 2. Předsednictvo ke dni zasedání obdrželo náměty od (a) doc. A. Houskové: nutnost konkretizace některých položek v DZ; zavedení hodnocení výuky studenty; reforma ediční praxe z hlediska oborové otevřenosti, rozmanitosti a pružnosti, podpora publikační činnosti pro doktorandy a pro vynikající práce studentů, a (b) sl. K. Kočvarové: perspektiva zlepšení finanční situace fakulty, která by se měla nutně promítnout do výše platů, vybavenosti pracovišť, knihovních fondů. Zlepšení situace by bylo možné hledat např. v oblasti zavádění kombinované a distanční formy studia v rámci CŽV, v zavedení školného. Nutnost vhodné koncepce přijímacích zkoušek a uvolněnost oborové kombinovatelnosti, kvalita výuky.
 3. Náměty budou postoupeny vedení formou tohoto zápisu.

7. Různé

 1. Do bodu Různé na březnové zasedání bude zařazena otázka školného.
 2. Rozesílání podkladových materiálů pro zasedání AS FF UK elektronickou cestou: předsednictvo přijalo podnět LVT – na adresy členů senátu bude rozesílána pouze pozvánka s programem a adresou webové stránky FF UK, na které budou podkladové materiály týž den vystaveny. Sekretářka AS bude informovat K. Jonákovou o době, kdy podklady ke zveřejněni zašle.
 3. Předsednictvo se shodlo na stanovisku, že materiály doručené po zasedáni předsednictva, zvláště ve lhůtě kratší než 10 dní před zasedáním, bude zařazovat k projednání na základě jejich naléhavosti.
 4. Předsedkyně projedná s p. děkanem rámcový harmonogram předkládání návrhů v období LS (výroční zpráva, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu, DZ, podmínky přijímacího řízení).

9. Návrh programu 12. zasedání AS FF UK

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Zpráva o činnosti AS FF UK
 4. Různé

V Praze dne 22.2. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová