Volební období 2000-2002

ZMĚNA přílohy č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát Univerzity Karlovy
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na této změně přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy:Čl. 1


Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (Organizační řád) se mění takto:

V čl. 4 odst. 3 se za slovo „jsou“ vkládají slova „Agentura Rady vysokých škol“, za kterými se píše čárka.

Čl. 2

  1. Tato změna přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne …….. .
  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. )
  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

…………………………….. …………………………….. předseda akademického senátu rektor