ARCHIV PODKLADŮ

Návrh připomínek k vnitřním předpisům FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, 2000-2002 : Návrhy vnitřních předpisů

Návrhy vnitřních předpisů

Návrh předsednictva AS na projednávání připomínek k vnitřním předpisům FF UK

Praha, 9. května 2000

materiál pro jednání AS FF UK 11. května 2000

Vzhledem k velkému množství podaných připomínek se předsednictvo AS domnívá, že je nelze projednvat všechny, aniž by tím senát nestrávil neúnosné množství času. Proto doporučuje, aby byly v prvním čtení projednány přednostně následujíccí připomínky, jejich schválené by přineslo zvanou změnu současného stavu.

Statut FF UK

l. 4 odst. 8 (dr. Jettmarová)

Vypustit „nebo vedoucí základní součásti fakulty“.

Viz dol nvrhy na tuto změnu.

článek 6 odst. 3 (Stanislav toek)

Vypustit druhou vtu, pidat : Sent je volen veobecnmi pmmi, rovnmi a tajnmi volbami leny Akademick obce Fakulty.

(a souvisejc zmny Volebnho a jednacho du AS)

l. 11 (dr. Jettmarov)

Odst. 2

Doporuuji doplnit vet stlch komis o: komisi edin, komisi knihovn, komisi inventarizan a komisi nhradovou.

Odst. 3

Doplnit znn v souvislosti s Odst.2, tj. ve smyslu, e pedsedy komis edin, knihovn, nhradov a inventarizan jmenuje dkan.

Jedn se o stl komise nezbytn pro chod fakulty.

l. 11 (Petr Pabian)

3. Pedsedu komise hospodsk, legislativn, studijn a stipendijn vol sent, pedsedu komise zahranin a komise pro vdu jmenuje dkan. Pedseda je lenem komise.

K vt prvn: len / lenka sentu nemus bt vdy nejzpsobilej k vykonvn pedsednick funkce; vbr pedsedy / pedsedkyn komise dv sentu dostatenou kontrolu na innost komise.

K vt druh: toto ustanoven by mlo vyeit zmatky kolem potu len komise – byli by tyi.

4. Sent i dkan jmenuj do kad komise dva leny. Dal leny komise jmenuje jej pedseda.

Dal monost je zmnit poet len komise jmenovanch pmo dkanem a sentem na pt – bylo by smyslupln zvlt tehdy, pokud bude pijata mnou navrhovan zmna prvn vty odst. 3 (tak, aby sent ml v komisi vdy dva zstupce / zstupkyn).

Studijní a zkušební řád

l. 6, odst. 5

posledn vta:

V prvnm studijnm roce dvouoborovho magisterskho studia mus student pedepsan bodov objem rozdlit mezi oba obory tak, aby na kad z nich pipadlo nejmn 17 bod. Tmto nen doteno ostatn ustanoven tohoto odstavce.

P. Pabian: Nesouhlasm s tm, e lovk, kter udl pouze 16 bod z jednoho pedmtu, nen zpsobil pro dal studium na FF. Pro neumonit splnn 10 bod na jednom a 30 bod na druhm oboru? Stejn budou muset vichni jednou splnit vechny atestace, tak pro vyadovat rovnomrnost? Nakolik vypovd o kvalit studentky/studenta to, e spln 10 bod prvn rok, 40 druh a 30 tet? Nijak.

studijn komise: pipomnku doporuuje.

b) povinn dvousemestrln kurz tlesn vchovy v prvnm cyklu studia v rozsahu 2x2H, ukonen po kadm semestru zpotem (plat pro prezenn studium).

P. Pabian: Jakm zpsobem povinn kurs tlesn vchovy napomh naplovat posln fakulty, jm je „poskytovat vysokokolsk vzdln a en vzdlanosti v oblasti humanitnch a socilnch vd“? dnm – neznm jedin dvod, pro na tuto otzku odpovdt jinak.

studijn komise: diskuse ktomuto bodu neukonena; nabzej se ti monosti een:

  1. zruit povinn tlocvik (P. Pabian)

  2. nechat povinn tlocvik vplnm rozsahu a navit celkov bodov limit studijnch pln o 4 body (tj. na 184) (dr. Jettmarov)

  3. zaadit TV jako povinn-vbrov pedmt satestac Z v rmci vech studijnch pln a navit celkov bodov limit studijnch pln o 2 body (tj. na 182).

studijn komise: podporuje variantu . 3. c) jeden svtovciz(K. Kovarov) jazyk (typ zkouky stanov studijn pln oboru); pokud je zkouka z jazyka stanovena studijnm plnem oboru, me obor jazykovou zkouku ze spolenho zkladu nahradit jinm pedmtem. (studijn komise)

studijn komise: ve studijnm plnu mus bt u jedn zkouky zjazyka jasn uvedeno, e se jedn o zkouku vrmci spolenho zkladu nelze ji tedy nahradit jinm pedmtem.

K. Kovarov: jeden ciz jazyk, katedra dle me stanovit, o jak jazyk se jedn a jakm zpsobem m byt atestace zskna.

studijn komise: pipomnku doporuuje.

Volebn a jednac d AS

l. 2 odst. 19 (Blanka Sobotkov)

dle si myslm, e by mlo bt dno, za jak dlouho probh dal kolo voleb, aby se nevolilo dva msce. Mj nvrh je, aby tu bylo: dal kolo probhne do 10 dn.

l. 12, odst. 1

O vcech podle l. 7, odst. 1 a odst. 2, psm. a) a d) Statutu sent vdy rozhoduje usnesenm. Sent me t pijmout usnesen k dalm otzkm, stanov-li tak vnitn pedpis univerzity nebo fakulty anebo pokud si to sent vyhrad.

l. 12, odst. 10

Pokud sent nerozhoduje usnesenm podle. odst. 1, rozhoduje vtinou hlas ptomnch len. Takov rozhodnut me bt pijato, je-li ptomna nadpolovin vtina len sentu.

Tyto zmny by mly vyjasnit, kdy je poteba jak poet hlas – od tto chvle je zejm, e ne kad hlasovn sentu znamen nutn pijet usnesen. Bude vak nutn vdy ped hlasovn jasn ct, o em se vlastn hlasuje – a jak je tedy potebn vtina pro pijet rozhodnut.

Tento seznam me bt samozejm na jednn AS jednak upraven, jednak cel odmtnut jedn se pouze o nvrh pedsednictva.

za předsednictvo AS

Petr Pabian