ARCHIV PODKLADŮ

info.ff.cuni.cz-as98-00-dok-predpisy-szr_zj.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍ PŘEDPISŮM FF UK

VPraze dne 20. listopadu 1999

Věc: Návrh na změnu vnitřních předpisů – Studijní a zkušební řád FF UK

Sodvoláním na Čl. 4 odst. 2, písm. f) Statutu FF UK žádám o následující změny stávajícího Studijního a zkušebního řádu FF UK.

1. Čl. 2, odst 6: „Seznam … je uveden vpříloze č. 2 Statutu fakulty“. CHYBA – publikovaný Statut FF UK tuto přílohu nemá. Řešení: odst. 6 vynechat nebo opravit „Statutu fakulty“ na „Statutu univerzity“ (odpovídá-li skutečnosti), anebo ponechat a zároveň změnit Statut FF UK (tj. vpříloze Statutu FF UK uvést přílohy 1 – x).

2. Čl. 6, odst. 1: vzhledem ke znění a zpožděnému řešení vydávání studentských průkazů dochází zákonitě knezaviněnému porušení ze strany fakulty. Řešit okamžitě poznámkou nebo přechodným ustanovením.

3. Čl 6, odst. 5, písm. c): znění písm. c) je nekonsistentní se zněním písm. a) a b) a dochází (nejen na tomto místě) klogickému rozporu, tj. c) „magisterské studium“ pojmově zahrnuje i b) „magisterské studium navazující na bakalářské“. Rozpor je zvláště patrný včl. 4 odst. 2, ze kterého vyplývá, že každé magisterské studium má I. a II. cyklus. Návrh: užít rozlišující definice pojmů důsledně vcelém Řádu podle VŠZ, nebo při první zmínce „magisterské studium“ přesně vymezit od „magisterské studium navazující na bakalářské“.

4. Čl. 7 odst. 3: 8 zmiňovaných bodů neodpovídá součtu sub písm. a), b) a c), který = 12 bodů. Návrh: do znění sub. b) vložit: „Zápočty jsou mimo uvedený osmibodový limit.“ či podobně.

5. Čl. 8, odst. 3: Znění je defektní – nezahrnuje případy, kdy se student (a) nedostaví + neodhlásí + neomluví, (b) kdy učitel důvody omluvy neuzná. Návrh: přidat explicitní formulaci obou případů svýsledkem – propadnutý termín. Přijme-li učitel (písemnou) omluvu i důvody, pak termín nepropadá. Nelze formulovat odstavec tak, že pokud se student neomluví, nemůže se na další termín přihlásit (tím by nemohl pokračovat ve studiu), to je diskriminující, nechť mu jen propadne termín. Dále nesouhlasím stím, že omluva musí být písemná – stačí ústní, je to zbytečné „papírování“. Návrh: vypustit „písemné“. Tento návrh podávám na základě své devatenáctileté zkušenosti na FF UK.

6. Čl. 8, odst. 4: za „v indexu“ doplnit „a na kartě atestací“, což odpovídá skutečnosti. Jinak by zápis do druhého dokumentu student nesměl požadovat.

7. Čl. 9, odst. 4, 10 a 15: Na konec odstavců doplnit: „po kontrole splnění předepsaných studijních povinností“. Tím se zabrání dodatečnému odhlašování studentů od PZK/BZK/SZZK, kteří nakonec chybějící atestace nesplní. Od zkoušky se pak odhlašují až vdobě, kdy je vyvěšen harmonogram zkoušek. Působí to nepříjemnosti, protože se na poslední chvíli mění termíny a hodiny všech ostatních studentů. Ještě závažnější komplikace nastává, odevzdá-li student před zkouškou diplomovou nebo klauzurní práci a jsou-li na ni napsány posudky (k dispozici 3 dny před termínem zkoušky). Posudky bývají kladné nebo záporné. Takové případy stávající SZŘ explicitně vůbec neřeší, přesto jsou velmi časté. Výše uvedený návrh by tyto komplikace vyřešil.

8. Čl. 9, odst. 11 a 14 jsou poněkud vrozporu sodst. 19 daného článku. „Obsah ústní zkoušky“ protiřečí znění vodst. 19: „PZK, BZK a SZZK, jejichž součástí není písemná práce, se konají vjednom dni“. Návrh: vodst. 11 a 14 znění „obsah ústní zkoušky“ změnit na „obsah zkoušky“, případně upravit ostatní znění tak, aby bylo jasné, že součástí SZZK zdiplomního oboru je i obhajoba dipl. práce.

9. Čl. 9, odst. 22: chybí čárka za „SZZK“; vdruhé části odstavce je nedořečeno a nedořešeno: 1. Místo „další termín“, což je vágní a může zahrnovat i další „řádný termín, formulovat jako „opravný termín“. při této interpretaci by neměla možnost opravného termínu záviset na „písemně zdůvodněné omluvě“ podané děkanovi. Jednak se nic neříká o tom, co se stane, když důvod děkan neuzná (např. vyvenčení psa, fronta vbance nebo čekání u holiče, anebo „bílé lži“ typu žaludeční nevolnost, zpoždění vlaku, lékařská osvědčení …), jednak je to zbytečná administrativa, jednak se děkan obvykle ani nedozví, že se student na zkoušku nedostavil. Studijní řád tuto skutečnost nijak explicitně neošetřuje (v praxi je alespoň u BZK/SZZK student uveden na soupisu přihlášených, který odevzdává pracoviště na studijní odd. Přihlášky na PZK však zůstávají na pracovišti).

Návrh: vjiném případě, než jsou žádosti o další řádný (tj. první) termín, nevyžadovat omluvu ani vysvětlení a studentovi dát automaticky možnost přihlásit se na další, tj. opravný termín (řádný termín propadá). Vpřípadě žádosti o další řádný termín – předem vyžádat vyjádření vedoucího pracoviště.

10. Čl. 10 odst. 2 je vrozporu sodst. 4 (hlavně : „pro všechny atestace svých kurzů a všechny zkoušky za poslední tři zkoušková období“ proti „ostatní atestace složit ve zkouškovém období bezprostředně následujícím po ukončení kurzu“. Návrh: sladit znění obou odstavců – „zkouška“ je prvkem množiny „atestace“; „svých kursů“ je nutno konkretizovat na „právě ukončených kurzů“ nebo jinak a lépe.

11. Čl. 10 odst. 3: Požadují odkaz na čl. 8 odst. 3 a 4.

12. Čl. 2, odst. 10: zformulace nesprávně vyplývá, že všechny magisterské programy zajišťují pedagogické studium. Řešit upřesněním formulace nebo odkazem na připojenou přílohu těchto oborů.

13. Čl. 19, odst. 3: část „Po vypršení …“ připouští možnost, že student dostuduje bez složení PZK. Nutno reformulovat.

Spozdravem

Zuzana Jettmarová