Volební období 2000-2002

Návrh na jmenování předsedy, dalších členů a náhradníků disciplinární komise FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 1.6.2001

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

podle článku 14, odst. 2 Statutu Filozofické fakulty UK předkládám akademickému senátu FF UK návrh na jmenování předsedy, dalších členů a náhradníků disciplinární komise FF UK:

Předseda: PhDr. Josef Herman, CSc.

Členové z řad akademických pracovníků:
Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Členové z řad studentů:
Libuše Kroupová
Kamila Vetíšková
Kateřina Průšová

Náhradníci z řad akademických pracovníků:
Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
PhDr. Petr Pavlovský Náhradníci z řad studentů:
Jana Bierzová
Jitka Kolouchová

Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK