ARCHIV PODKLADŮ

Dopis děkana FF ve věci disciplinární komise

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Praha, dne 2. května 2001

Vážená paní předsedkyně,

po pečlivém zvážení svého návrhu na personální složení disciplinární komise fakulty jsem dospěl k závěru, že je třeba posílit nezávislost této komise na vedení fakulty. Proto nepovažuji nadále za vhodné navrhovat za členy (náhradníky) této komise z řad učitelů proděkany fakulty, s výjimkou proděkana pro studium.

Proto jsme zahájili nové kolo hledání vhodných akademických pracovníků s cílem získat je pro členství v komisi. Obávám se, že tato jednání neskončí tak, abych mohl předložit návrh na složení disciplinární komise již na květnovém zasedání AS.

Navrhuji proto, aby senát projednával složení disciplinární komise až na červnovém zasedání.

Děkuji za pochopení a zůstávám s pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.