Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh zařazení Mediatéky se samostatným číslem 515 do organizačního řádu FF jako pedagogicko-účelového zařízení poskytujícího služby

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

VPraze, dne 4.5.2000

Vážený pane děkane,

tento materiál je doplňkem k dopisu PhDr. Stanislavy Hřebíčkové ze dne 27.4.2000, ohledně návrhu zřízení Mediatéky jako samostatného účelového zařízení Filozofické fakulty, neboť jak je patrné zpřiložené charakteristiky pracovní náplně, poskytuje toto pracoviště celofakultní služby a plní úkoly, na které Jazykové centrum vCeletné ulici není zaměřeno. Ztoho vyplývá i nutnost samostatného rozpočtu a oddělení mzdových prostředků nutných kzabezpečení výuky angličtiny pro neslyšící, jakož iprovozu Mediatéky.

Mediatéka zajišťuje zejména:

chod jazykové studovny /zastoupeny jazyky A, N, F, Š, I, R, L, Č pro cizince a A pro neslyšící/

specializovaný výukový program angličtiny pro neslyšící

rozšiřování knihovního fondu pořizováním slovníků, audio, video a počítačových programů i textových učebnic určených pro samostudium ve všech výše zmíněných jazycích

poskytování informací o možnostech jazykového studia na FF a informací všeobecných

realizuje spolupráci sJazykovým centrem FF – cvičné verze zkušebních textů ze světových jazyků, včetně cvičné anglické verze pro nevidomé

pořádá výstavy jazykových učebnic ve spolupráci se zahraničními nakladatelstvími

spolupracuje se zahraničnímikulturními středisky

spolupracuje sanglickými a americkými univerzitami zaměřenými na programy samostudia a výuku neslyšících

vnahrávacím studiu jsou pořizovány satelitní videonahrávky a audionahrávky podle objednávek vyučujících FF

nahrávací studio realizuje rovněž natáčení vlastních výukových programů různých pracovišť FF

– provádí údržbu a opravy satelitního a veškerého technického zařízení ve studovně Mediatéky č.421 a 422, vjazykové laboratoři č.423 a vnahrávacím studiu č.424, na požádání provádí opravy technického zařízení vJazykovém centru v Celetné

– činnost Meditéky je stanovena jejím provozním řádem

– vedoucí tohoto pracoviště stanovuje děkan

Prosím o zvážení a projednání tohoto návrhu a o Vaše písemné stanovisko.

Se srdečným pozdravem,

PhDr. Daniela Janáková, Csc.
vedoucí Mediatéky JC FF UK