Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená paní
prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
prorektorka Univerzity Karlovy

Věc: Usnesení AS FF UK č. 15/3 a zaslané údaje o ubytování studentů

Vážená paní prorektorko,

dovoluji si Vás informovat, že na dodatečnou přímou urgenci obdržel AS FF UK od Ing. Höfera vyžádané údaje v dopise datovaném 20.10. 2000, tedy se značným zpožděním od června t.r., kdy jste naši žádost ing. Höferovi předala.

Pracovní skupina, která zaslané materiály zpracovala, zjistila tyto nesrovnalosti a neúplnosti:

  1. Materiál obsahuje statistiku žádostí podaných a kladně vyřízených za poslední tři roky. Z této statistiky je dobře vidět rostoucí počet ubytovaných na kolejích UK. Ovšem počet kladně vyřízených žádostí (ubytovaných studentek/ů, str. 1, ř. 8 tabulky) neodpovídá uváděné kapacitě kolejí (str. 2, poslední řádek tabulky + str. 3, poslední řádek tabulky) – podle těchto statistik KaM ubytovávaly v letech 98/9 a 00/01 více studentek/ů, než je na kolejích míst, zatímco v roce 99/00 naopak méně.
  2. Ze statistik ke kapacitě jednotlivých kolejí není zcela zřejmé, zda je v celkové kapacitě (tabulka na str. 2) započítáno: přistýlky, manželská kolej (Hvězda), hostinské pokoje.
  3. V tabulce na str. 2 je u mnoha kolejí uvedena jiná kapacita než na www stránce KaM – zásadní rozdíl je např. u kolejí Jednota (1/8 míst), Švehlova (téměř 1/4), Větrník (1/10) či Troja (1/7).
  4. Především však v této tabulce nejsou vůbec zahrnuty čtyři koleje uvedené na výše zmíněné stránce – Komenského (240 míst), Bolevecká (360), Heyrovského (190) a Šafránkův pavilon (120). Naopak jsou v tabulce uvedeny tři koleje neuvedené na www stránce: Vokovice (218), Jižní Město (1380) a Hostivař (140). Navíc ani v tabulce, ani na stránce není uvedena Hlávkova kolej.
  5. Pokud jde o hranici dojezdnosti na jednotlivých kolejích, materiál obsahuje pouze jakási tři čísla za poslední tři roky, nikoliv však dolní hranici dojezdnosti (či bodovou hranici) na jednotlivých kolejích, jak žádal AS.
  6. Statistika míst využívaných k jiným účelům než ubytování studentek/ů je v materiálu uvedena dvakrát (dolní polovina str. 2 a konec str. 3), aniž by si tyto údaje vzájemně odpovídaly. Navíc v první statistice je z nepochopitelných důvodů uvedena i manželská kolej Hvězda.

Na základě této analýzy se AS FF UK na svém zasedání 9. 11. t.r. rozhodl požádat ředitele SKM o opravené a doplněné statistické údaje. Žádost Vám zasílám v příloze na vědomí.

Děkuji Vám za spolupráci

Se srdečným pozdravem

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.
předsedkyně AS FF UK