ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Různé

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

 

02-03-14 AS Průběžná zpráva pracovní skupiny pro evaluaci věd. – ped. výkonů

02-03-14 AS Přijímací řízení do doktorského studia: návrh podmínek (v RTF)

02-03-14 AS Návrh úpravy podmínek přijímacího řízení 2002/2003 a navazující věcný záměr úpravy SZŘ

02-03-14 AS Návrh podmínek přijímacího řízení realizovaného v září 2002 – doplnění přijímacího řízení 2002/2003 o navazující magisterské studium archeologie klasické

02-03-14 AS Dopis Kolegia děkana: akreditace

02-03-14 AS Bedingungen für die Zulassung zu Promotionseignungsprüfungen in Studienprogrammen mit den Studiensprachen Englisch und Deutsch

02-03-14 AS Admission conditions for students from abroad applying to enter doctoral programmes in English or German

02-03-14 AS Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za období 1. březen 2001 – 14. březen 2002

02-03-14 AS Zpráva pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky cizích jazyků na FFUK (JC FF UK)

02-03-14 AS Doktorské studium: tabulky

Věcný návrh vnitrofakultního přijímacího řízení pro rok 2002/2003|

Zpráva proděkana Hermana ve věci situace na oboru polonistika

02-01-10 AS Návrh FF UK na úpravu struktury kmenového oboru vzdělávání 73: Filologické vědy

02-01-10 AS Žádost o řešení situace na oddělení polonistiky

02-01-10 AS Dr. Glanc: vyjádření k žádosti

01-11-29 AS Situace na oboru historie:

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin

Vyjádření ředitele Ústavu českých dějin ( Plán vývoje vědecké činnosti Ústavu českých dějin FF UK , Dotazník )

Vyjádření ředitele Ústavu pro pravěk a rannou dobu dějinnou

Vyjádření ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin

Vyjádření garantů

Dotazník pro ředitele historických ústavů

Přehled prodlužování pracovních smluv na FF UK v období VI/2001 – X/2001

Dopis mgr. M. Koldinske

Dopis mgr. P. Mati

Dopis prof. Pánka děkanovi FF ve věci situace na oboru historie

Otevřený dopis rektorovi UK ve věci situace na oboru historie

Prohlášení na podporu Marie Koldinské

01-10-08 AS Výzva AS PřF UK

01-10-08 AS Návrh na transformaci studijního programu „Filologie“

01-10-08 AS Dopis dr. I. Šedivého senátu + příloha

01-10-08 AS Dopis kol. R. Knopa senátu

01-10-08 AS Návrh na ustanovení likvidační komise

01-10-08 AS Žádost o osamostatnění oborů a jejich přeměna v samostatné studijní programy

01-10-08 AS Návrh na změnu výše stipendií doktorského studia

01-09-20 AS Petice Parlamentu České republiky organizovaná Vysokoškolským odborovým svazem na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy

01-09-20 AS Podnět ke změně Stipendijního řádu UK

01-09-20 AS Dlouhodobý záměr FF UK – průvodní dopis

01-09-20 AS Dlouhodobý záměr FF UK 01-09-20 AS Přijímací řízení 2002 – průvodní dopis

01-09-20 AS Přijímací řízení 2002 – podmínky

01-09-20 AS Přijímací řízení 2002 – návrh na řešení písemného kola

01-09-20 AS Návrh na strukturu přijímacích zkoušek na obory stávajícího studijního programu Filologie v roce 2002

01-07-03 AS Žádost o osamostatnění oborů a jejich přeměna v samostatné studijní programy

01-07-03 AS Petice Parlamentu ČR organizovaná Vysokoškolským odborovým svazem na podporu zvýšení rozpočtových výdajů pro vysoké školy

01-07-03 AS Přijímací řízení 2002/2003: Věcný záměr

01-06-14 AS Informace o zřízení stránek a elektronické konference

01-06-14 AS Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení a přijímacího řízení 2002/2003

01-06-14 AS Návrh na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a mobility

01-06-14 AS Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem

01-06-14 AS Návrh na jmenování předsedy, dalších členů a náhradníků disciplinární komise FF UK

01-05-10 AS Stanovisko AS FF UK ke zrušení semináře o extremismu

01-05-10 AS Dopis proděkanů FF UK s návrhem usnesení

01-05-10 AS Dopis dr. J. Pelikána ve věci zastavení semináře doc. Zbořila

01-05-10 AS Dopis děkana FF ve věci disciplinární komise

01-04-12 AS Přijímací řízení 2002/2003

01-04-12 AS Návrh úpravy učitelského studia

01-04-12 AS Projekt přestavby a návrh na dlouhodobý pronájem bufetu a jídelny na hlavní budově Filozofické fakulty UK

01-04-12 AS Návrh na jmenování disciplinární komise

01-02-08 AS Výsledky dotazníku „Možnosti řešení otázky povinného kursu tělesné výchovy jakou součásti společného základu na FF UK“

01-02-08 AS Vyjádření děkana k povinnému tělocviku

01-02-08 AS Stanovisko rady garantů k otázce tělesné výchovy

01-02-08 AS Teze ke statutu tělesné výchovy v rámci výuky na FF UK

01-02-08 AS Upozornění na nové podmínky ve sportovním centru UK Hostivař

01-02-08 AS Návrh sloučení Katedry slavistiky s Ústavem východoevropských studií

Návrh p. děkana na sloučení Katedry slavistiky a Ústavu východoevropských studií

Příloha: Návrh složení oborových rad a studijní plány

Sloučení oborových rad PGS slovanská filologie a ruský jazyk pod společným názvem slovanská filologie

Návrh na sloučení dosavadních oborových rad doktorského studia Slovanské literatury a Ruská literatura

Studijní plány oborů slovanská studia se specializací:

Bulharistika

Kroatistika

Makedonistika

Polonistika

Serbistika

Slavistika

Sorabistika

Studijní plán: východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lithuanistika, lettonistika

Studijní plán: slovakistika

01-02-08 AS Návrh na jmenování nové členky VR

01-02-08 AS Usnesení, které přijal AS 1. LF UK v souvislosti s neutěšenou a demotivující situací studentů starších 26 let zejména studentů postgraduálního studia

01-01-11 AS Doktorské studium – přehled návrhů k akreditaci

00-12-14 AS Zpráva z výjezdního zasedání (Seč 2000)

00-12-14 AS Prod. Koťa: Přij. řízení na FF UK (akreditace)

00-12-14 AS Prod. Herman: Návrh dodatku k podmínkám přijímacího řízení v roce 2001

00-12-14 AS Prod. Koťa: Návrh podmínek přij. řízení doktorského studia

00-12-14 AS Přehled navrhovaných akreditací stud. programů

00-12-14 INFO Dopis ing. Höferovi: Věc: Váš dopis ze dne 20.10. 2000 s přílohou Statistické údaje z ubytování studentů na kolejích UK v Praze.

00-12-14 INFO Dopis AS pror. Kvasničkové: Věc: Usnesení AS FF UK č. 15/3 a zaslané údaje o ubytování studentů

00-11-02 AS Uzavření krátkodobé smlouvy o užívání nebytových prosttor – bufet FF UK

00-10-12 AS Návrh na zřízení ediční komise

00-09-20 AS Ing. Pelc: Návrhy na obsazení komisí

00-09-20 AS Knihovní komise

00-09-20 AS Návrh na zřízení etické komise

00-06-08 AS Návrh zařazení Mediatéky se samostatným číslem 515 do organizačního řádu FF jako pedagogicko-účelového zařízení poskytujícího služby.

00-06-08 AS Návrh na zřízení mediatéky jako samostatného účelového zařízení

00-06-08 AS Jmenování komise výběrového řízení

00-06-08 AS Návrh na jmenování čestných členů vědecké rady

00-05-11 AS Vyjádření KTV k povinnému tělocviku