Volební období 2000-2002

Srovnání základních ukazatelů rozpočtů 2000 – 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

dotace mimo dot.
2001 2000 2001 2000 2001 2000
DOTACE základní 142 085 152 771 0 0
DOTACE Inst. prostř. na nespec. výzk. 11 884
PGS – stipendia 10 040
Zahr. rozvojová pomoc (stip.zahr.studenti)
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 4 075 0 0
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 0 0 1 000 0
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 0 0 10 000 30 000 21 000
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 1 000 4 250 8 380 0
OSTATNÍ PŘÍJMY 0 400 1 000 500 750
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 0 200 500 0
Souhrnné příjmy 0 0 0
Příjmy celkem 172 084 152 771 4 850 20 880 30 500 21 750
0
MATERIÁL 1 855 7 000 0 3 450 300 540
z toho: materiál všeobecný 0 0 0
knihy,časopisy 1 800 0 300
ochranné pomůcky 0 0 0
uklidové prostředky 0 0 0
kanc.potřeby 0 0 0
PHM 55 0 0
DHIM do 40000,- 0 0 0
ENERGIE 2 205 3 330 0 0
z toho: voda 275 0 0
plyn 720 0 0
elekřina 1 210 0 0
OPRAVY A ÚDRŽBA 850 1 500 0 450
z toho: budovy 100 0 0
stroje a zaříz. 750 0 450
CESTOVNÉ 952 1 430 0 500 0 330
z toho: tuzemsko 50 0 0
zahraničí 780 0 0
diety zahr.hostům 122 0 0
NÁKLADY NA REPREZENTACI 200 70 0 0
SLUŽBY 10 720 9 112 0 3 045 0 5 435
z toho: poštovné 560 0 0
spoje telefon 1 750 0 0
nájemné 1 950 0 0
DNIM 0 0 0
školení 90 0 0
úklid 1 600 0 0
stravování 1 370 0 0
ostraha 900 0 0
inzerce 100 0 0
medial. studia 300 0 0
o s t a t n í služby 2 100 0 0
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 96 000 93 347 0 4 100 0 5 300
z toho: mzdové náklady 96 000 0 0
OON 0 0 0
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úraz.) 33 888 32 209 0 1 300 0 1 400
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 600 700 0 0
DAŇ SILNIČNÍ 8 8 0 0
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 14 642 11 640 400 0
z toho: stipendia PGS 10 040 0 0
zahraniční. rozvojová pomoc 3 000 0 0
účelová stipendia 1 407 400 0
pojistné 70 0 0
poplatky (bankovní a jiné) 125 0 0
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 4 075 0 0
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 0 0 500 0
INVESTIĆNÍ VÝDAJE 0 0 0
ODPISY 10 700 200 0
Souhrnné výdaje 1 643 9 155 4 250 30 050
Výdaje celkem 178 338 169 501 4 850 12 895 30 800 13 005
Příjmy – výdaje -6 254 0 -300

Rozdělení provozních prostředků na pracoviště 2001
číslo prac název základ pro pracoviště 1.částka přepoč. počet prac.na HPP 2. částka rezerva 300 tis. 3. částka celkem
110 Ústav filozofie a rel. 6 383 20,9 35 113 41 496
120 Katedra logiky 6 383 6,4 10 752 17 135
130 Katedra sociologie 6 383 8,3 13 944 20 327
140 Katedra ekonomie 6 383 6,5 10 920 17 303
150 Katedra pedagogiky 6 383 16,9 28 393 34 776
160 Katedra teorie kultury 6 383 9 15 120 21 503
170 Ústav světových dějin 6 383 15,4 25 873 32 256
180 Ústav českých dějin 6 383 11,2 18 817 25 199
190 Ústav IS a knihovnictví 6 383 11,8 19 825 26 208
200 Ústav politologie 6 383 5 8 400 14 783
210 Ústav lingv. a ugrofin. 6 383 12,9 21 673 28 056
215 Fonetický ústav 6 383 9 15 120 21 503
220 Ústav pro dějiny umění 6 383 9,8 16 464 22 847
230 Katedra psychologie 6 383 24,3 40 825 47 208
240 Ústav pro prav.a ran. d.d. 6 383 5,9 9 912 16 295
250 Kat. andr. a pers. řízení 6 383 9,7 16 296 22 679
255 Kat. sociální práce 6 383 8 13 440 19 823
260 Ústav translatologie 6 383 25 42 001 48 384
270 Ústav hosp. a soc. dějin 6 383 7,5 12 600 18 983
280 Kat. estetiky 6 383 6,3 10 584 16 967
300 Kat. divadelní vědy 6 383 6 10 080 16 463
305 Kat. filmové vědy 6 383 3,3 5 544 11 927
310 Kat. pom. věd histor. 6 383 9 15 120 21 503
320 Ústav řeckých a lat.stud. 6 383 10,9 18 312 24 695
325 Ústav pro klas. archeol. 6 383 4 6 720 13 103
330 Ústav hudební vědy 6 383 9,5 15 960 22 343
340 Ústav etnologie 6 383 12,5 21 001 27 384
350 Ústav Blízk. Východu a Afriky 6 383 12,6 21 169 27 552
353 Ústav St. Před. Východu 6 383 4 6 720 13 103
355 Indologický ústav 6 383 5,7 9 576 15 959
360 Katedra české literatury 6 383 16,8 28 225 34 608
370 Centrum komparitistiky 6 383 3,5 5 880 12 263
380 Ústav Dálného východu 6 383 19,4 32 593 38 976
390 Středisko iberoamer. studií 6 383 2 3 360 9 743
410 Katedra českého jazyka 6 383 20,2 33 937 40 320
430 Ústav románských studií 6 383 27,3 45 865 52 248
440 Ústav východoevr. st.+ slavist. 6 383 33,8 56 786 63 168
450 Ústav anglistiky a amerikanis. 6 383 19,9 33 433 39 816
460 KGNN 6 383 20,8 34 945 41 328
510 Jazykové centrum 6 383 20,5 34 441 40 824
515 Mediatéka 6 383 3 5 040 11 423
520 Katedra těl. výchovy a sportu 6 383 8,5 14 280 20 663
610 Ústav bohemistických studií 6 383 13,7 23 017 29 400
620 Ústav českého nár. korpusu 6 383 2 3 360 9 743
710 Čs. Egyptologický ústav 6 383 9 15 120 21 503
720 Ústav teor.a komput. lingvistiky 6 383 4,5 7 560 13 943
730 Psychologický ústav 6 383 3,5 5 880 12 263
x 20% x 60%
CELKEM 0 300 000 535,7 900 000 0 0,00 1 200 000
Rozpočet 1500 tis. z toho 1 200 tis. rozděleno, 300 tis. rezerva