ARCHIV PODKLADŮ

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

PODROBNÝ POPIS VYBRANÝCH POLOŽEK ROZPOČTU

Rozpočtové příjmy a výdaje Příjem z dotace Výdej z dotace
1 Dotace 152771
2 Mzdy 93347
3 Mzdy kateder a ústavů 81216
4 Mzdy děkanátu 10031
5 Mzdy externistů 2100
6 Náklady za zaměstnance na civilní službě 700
7 Sociální a zdravotní pojištění 32209
8 Stipendia doktorandů 8880
9 Stipendia současných doktorandů 8260
10 Stipendia nově přijímaných doktorandů 620
11 Stipendia zahraničních studentů, vč.režie 798
12 Ostatní stipendia 1000
13 Stipendia studentských vědeckých sil 700
14 Praxe a exkurse 142
15 Příspěvek na závodní stravování 1370
16 Menza 570
17 Ticket Rest 800
18 Příspěvek na provoz ústavů a kateder 1500
19 Nákup odborné literatury 1500
20 Nákup knih 340
21 Předplatné časopisů 800
22 Vazby 360
23 Provoz LVT 1167
24 Spotřební materiál 215
25 Rozšíření zařízení 300
26 Opravy zařízení 100
27 Nákup softwaru 140
28 Poplatky za údržbu a upgrade celofakult.programů 412
29 Příspěvek na zahraniční styky 2375
30 Příspěvek na vyslání v rámci meziuniverzitních dohod 600
31 Příspěvek na přijetí v rámci meziuniverzitních dohod 615
32 mezivládní 360
33 byty pro lektory 800
34 Náklady na právní služby fakulty 72
35 Náklady na reprezentaci 70
36 Náklady na provoz DeskTop, Edice 480
37 Opravy a údržba zařízení 90
38 Náklady na spotřební materiál 390
39 Doprava 87
40 Nákup pohoných hmot pro fakultní vůz 60
41 Opravy a údržba fakultního vozu 5
42 Náklady na povinné a havarijní pojištění fak. vozu 22
43 Provoz hlavní budovy 6765
44 Telefon 1400
45 Topení 1140
46 Úklid 1720
47 Elektrická energie 1600
48 Vodné a stočné 130
49 Odvoz odpadu 65
50 Hasicí přístroje 120
51 Revize 240
52 Jiná údržba 350
53 Provoz Celetná 13, 20 1400
54 Poplatky za telefon 1300
55 Ostatní náklady 100
56 Provoz Šporkova paláce 1509
57 Topení 350
58 Úklid 420
59 Elektrická energie 350
60 Poplatky za telefon 150
61 Vodné a stočné 60
62 Odvoz odpadu 14
63 Hasicí přístroje 20
64 Revize 35
65 Jiná údržba 110
66 Splátka za dokončení Šporku 7155
67 Provoz AJi 2000
68 Odhad nákladů na poplatky za telefon 150
69 Odhad ostatních nákladů (stěhování,energie a jiné) 1850
70 Náklady na objekt Košík 341
71 Nájem 211
72 Poštovné a poplatky za telefon 15
73 Další náklady 115
74 Galerie Hostinné 352
75 Nájem 115
76 Topení, energie 12
77 Poštovné a poplatky za telefon 10
78 Jiné náklady (vč. mezd) 215
79 Galerie Litomyšl 360
80 Nájem 60
81 Topení, energie 110
82 Poštovné a poplatky za telefon 10
83 Jiné náklady (vč. mezd) 180
84 Psychologický ústav 80
85 Nájem 10
86 Ostatní služby (telefon apod.) 70
87 Půjčovna skript 20
88 Nájem, ostatní služby 15
89 Ostatní služby 5
90 Provoz KTV 225
91 Náklady na nájem tělocvičen 150
92 Náklady na nájem dalších tělovýchovných zařízení 15
93 Náklady na opravy a doplnění vybavení KTV 60
94 Celkem 152771
Mimorozpočtové prostředky Příjem Výdej
95 Pronájem fakultního bufetu 114
96 Pronájem fakultní prodejny knih 300 300
97 čerpání SVI z DČ na knihy(z pronájmu prodejny knih 300
98 Vrácené půjčky FKSP 500
99 Ostatní pronájmy (posluchárny atd.) 200
100 Příjem ze smlouvy se Siemens 150
101 Přijímací řízení uchazečů
102 Příjem z poplatků od uchazečů za přijímací řízení 6155 6155
103 Náklady na poštovné, materiál a služby pro stud.odd 679
104 Náklady na odměny za přijímací řízení + odvody 3650
105 Náklady za nájem místností 46
106 Náklady na soustředění Albeř 300
107 Částka na provoz ústavů a kateder 740
108 Náklady na harddisk a paměť pro fakultní server 330
109 Režijní náklady fakulty (úklid, telefon, elektřina) 410
110 Přijímací řízení doktorandů 250
111 Příjem z poplatků za prodloužení studia 1700
112 Příjem poplatků za PhDr. 880
113 Příjem KTV
114 Příjem z IZV a FSV 500
115 Příjem za prodej publikací Ediční, Desk Top 289
116 Letní škola slovanských studií
117 Příjem z poplatků účastníků LŠSS 4000 4000
118 Náklady na pobyt atd. účastníků 1850
119 Náklady na odměny vyučujícím 700
120 Náklady na učebnice, uč.pomůcky 500
121 Režie RUK a FF (2 x 10 %) 800
122 Ostatní náklady 150
123 Příjem z režie kursů CŽV 1000
124 CIEE, ECES 12750 12750
125 Náklady na organizaci kurzů CIEE, ECES 7510
126 Režie RUK a FF (2 x 10 %) 2550
127 Ostatní náklady 2690
128 Celkem 28788 23205
Granty Příjem Výdej
129 GAČR 8077 7745
130 GAUK 3537 3537
131 FRVŠ 1854 1854
132 AVČR 54 54
133 Výzkumné záměry 206001 2227 2227
134 Výzkumné záměry 206002 1695 1695
135 Výzkumné záměry 206003 2371 2371
136 Výzkumné záměry 206004 2299 2299
137 Výzkumné záměry 206074 1750 1750
138 Výzkumné záměry 206075 1977 1977
139 AKTION 59 59
140 CEEPUS 120 120
141 Posílení výzkumu na VŠ 1764 1764
142 Plánovaná režie z grantů GA ČR 332
143 Celkem 27784 27784
DARY Příjem Výdej
144 stav k …..1.1.2000 1407
145 stav k 30. 4. 2000 204 212