Minulá volební období

Usnesení

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Jednání č. 1 – 9. 4. 1998
Jednání č. 2 – 14.5.1998
Jednání č. 3 – 11.6.1998
Jednání č. 4 – 24.9.1998
Jednání č. 5 – 8.10.1998
Jednání č. 6 – 12.11.1998
Jednání č. 7 – 10. 12. 1998
Jednání č. 8 – 14. 1. 1999
Jednání č. 9 – 11.2.1999
Jednání č. 10 – 11.3.1999
Jednání č. 11 – 8. 4. 1999
Jednání č. 12 – 13. 5. 1999
Jednání č. 13 – 10. 6. 1999
Jednání č. 14 – 8. 7. 1999
Jednání č. 15 – 23. 9. 1999
Jednání č. 16 – 14. 10. 1999
Jednání č. 17 – 11. 11. 1999
Jednání č. 18 – 9. 12. 1999
Jednání č. 19 – 13. 1. 2000
Jednání č. 20 – 24. 2. 2000


Jednání č. 1 – 9. 4. 1998

[1/1]

AS ve své většině schválil, aby zápis z jednání předsednictva byl součástí pozvánky a vyvěšen na nástěnce AS (v budově fakulty a v Celetné ulici)

[1/2]

Zpráva z jednání AS UK bude předkládána ústně, stručná písemná informace bude k dispozici na sekretariátu AS

[1/3]

AS vyslovil jednomyslný souhlas s tím, aby všichni zástupci AS UK byli pozvání na jednání předsednictva

[1/4]

Písemné informace z jednání vědecké rady, kolegia děkana a Rady VŠ budou ukládány na sekretariátu. Jednomyslně schváleno

[1/5]

AS požaduje, aby jednotlivá pracoviště předkládala dostatečně zdůvodněné žádosti o prolongace (předsednictvo AS navrhne kritéria pro vypracování zdůvodnění)

[1/6]

Předseda AS písemně seznámí ústavy a katedry se seznamem členů AS a se základními informacemi o senátu

[1/7]

AS vyjadřuje plnou podporu preventivním opatřením, která mají zabránit konzumaci drog v budově FF UK

[1/8]

AS bere na vědomí zprávu prof. Königové o stavu přijímacího řízení pro školní rok 1998/99 a konstatuje, že přijímací řízení opět proběhne v souladu s rámcovými podmínkami stanovenými Studijním a zkušebním řádem a příslušnými předpisy děkana

Jednání č. 2 – 14.5.1998

[2/9]

AS FF doporučuje, aby pololetní zpráva o čerpání rozpočtu byla připravena tak, aby návrh rozpočtu byl strukturálně totožný s jeho čerpáním

[2/10]

AS bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 1997

[2/11]

AS schválil předložený návrh rozpočtu na rok 1998

[2/12]

AS s politováním konstatuje, že hospodářská komise nebyla svolána, proto nemohla plnit funkci poradního orgánu a nemohla kooperovat na zprávě o hospodaření za rok 1997 a na přípravě rozpočtu na rok 1998

[2/13]

AS pověřuje předsednictvo projednáním této věci

[návrh na vytvoření ekonomické komise AS FF UK, která by byla partnerem hospodářského vedení fakulty]

[2/14]

AS schválil předložené studijní plány bez připomínek

[jedná se o studijní plány jednooborového studia, jejichž změny byly pouze formálního charakteru; schváleny byly tyto studijní plány: andragogika, archivnictví, český jazyk a literatura, čeština pro cizince, dějiny umění, divadelní věda, etnologie, filmová věda, finština, francouzština, informační studia a knihovnictví, italština, japanologie, koreanistika, kulturologie, logika, maďarština, portugalština, překladatelství a tlumočnictví, psychologie, religionistika, rumunština, rusistika, sinologie, sociální práce, sociologie, španělětina]

[2/15]

AS schválil studijní plán historie s připomínkou J. Bureše (a P. Trantiny)

[2/16]

AS schválil studijní plán klasické archeologie

[2/17]

AS schválil studijní plán hudební vědy

[2/18]

Studijní plán mongolistiky schválen

[2/19]

Studijní plán estetiky schválen

[2/20]

Studijní plán oboru anglistika a amerikanistika byl schválen

[2/21]

Studijní plán oboru pedagogika byl schválen

[2/22]

AS odkládá projednání studijního plánu politologie a ukládá předsednictvu AS, aby o postupu prací na úpravě tohoto plánu informovalo červnové jednání AS FF

[2/23]

AS FF UK pověřuje předsednictvo, aby vytvořilo skupinu pro jednání pracovišť o speciálních požadavcích vůči Jazykovému centru

[revize usnesením č. 31 z 24.9.1998]

Jednání č. 3 – 11.6.1998

[3/24]

AS schválil prolongace pracovních úvazků pracovníků FF, kteří přesáhli 65 let věku

[3/25]

AS schválil zřízení učitelského studia v oborech PT

[3/26]

Akademický senát FF UK vyjadřuje svou nespokojenost se způsobem, jímž byly koncipovány oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Z mediální kampaně založené na celostránkových inzerátech a dokonce i televizní reklamě musí veřejnost nutně získat dojem, že univerzita je natolik finančně zajištěna, že si podobnou kampaň může dovolit. Rozhodnutí univerzitního vedení, aby se ve jménu Karlovy univerzity mohly mediálně sebeprezentovat nejrůznější firmy a instituce, považujeme za nešťastné a nezodpovědné. Vyzýváme proto univerzitní vedení, aby fakultám poskytlo zprávu o finančním efektu celé kampaně, tj. především údaje, kolik sponzorských finančních prostředků univerzita z této kampaně reálně získala a jak budou využity. AS FF UK zároveň vyjadřuje nespokojenost s minimálním efektem, jenž mají oslavy pro řadové členy akademické obce UK.

[3/27]

AS FF UK žádá kolegium děkana o vypracování souhrnného materiálu o plánovaném stěhování části FF do Jinonic. V materiálu by měly být uvedeny všechny informace o projektu využití přidělených prostor, termíny jednotlivých etap projektu a jména osob odpovědných za jejich realizaci. AS zároveň navrhuje vedení fakulty, aby vypracovalo plán využití uvolněných prostor v Celetné 20.

[3/28]

AS FF UK žádá vedení Kolejí a menz, aby údržba a stavební práce na kolejích byly realizovány tak, aby nenarušovaly studijní podmínky ubytovaných studentů, zejména ve zkouškovém období.

Jednání č. 4 – 24.9.1998

[4/29]

AS schválil zprávu o čerpání rozpočtu za 1. pololetí letošního roku

[4/30]

AS schválil předložený návrh studijního programu Ústavu politologie

[4/31]

AS reviduje usnesení č. 23 z 14.5.1998 a upouští od ustanovení komise pro jednání s Jazykovým centrem

[revize usnesením č. 42 z 8.10.1998]

[4/32]

Zástupci AS ve studijní komisi se pověřují tím, aby se problematika výuky v JC se stala předmětem jednání této komise

[4/33]

Legislativně-volební komise AS FF UK se pověřuje, aby se co nejdříve informovala na AS UK o připravovaném postupu voleb do AS jednotlivých fakult a na říjnovém jednání AS podala zprávu

Jednání č. 5 – 8.10.1998

[5/34]

AS souhlasí se zřízením navrhovaného pracoviště

[projednání návrhu na zřízení Kabinetu pro studia rodu (Gender Studies)]

[5/35]

AS doporučuje vedení FF, aby na provoz bufetu bylo vypsáno výběrové řízení v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí. Hlasování 9-12-14; usnesení nebylo přijato.

[5/36]

AS ustavuje pracovní skupinu, která do konce roku 1998 připraví podklady (včetně dotazníku) pro hodnocení kvality výuky na FF UK tak, aby AS mohl v této věci kompetentně rozhodnout

[revize usnesením č. 45 z 12.11.1998]

[5/37]

AS schválil složení komise: P. Pabian, D. Šrajerová, dr. Šubrt.

[pracovní skupina pro přípravu podkladů pro hodnocení kvality výuky na FF UK; viz usnesení č. 36]

[5/38]

AS souhlasí s pilotním programem jednooborového studia pro 12 studentů v akademickém roce 1998/99 s tím, že musí dosáhnout limitu 40 bodů předepsaného pro studium jednooborové

[5/39]

AS schválil předložený plán jednooborového studia germanistiky

[5/40]

AS schválil předložený plán jednooborového studia nizozemštiny

[5/41]

AS schválil předložený plán slavistických oborů

[5/42]

AS reviduje usnesení č.31 a upouští od ustanovení komise pro jednání s Jazykovým centrem

Jednání č. 6 – 12.11.1998

[6/43]

AS žádá vedení FF UK, aby po provedení nezbytných technických opatření umožnilo pedagogickým pracovníkům FF UK časově neomezený přístup na jejich pracoviště, a to nejpozději do konce tohoto školního roku.

[6/44]

AS souhlasí s tím, aby předložený studijní plán jednooborového studia vietnamistiky s mezioborovým doplňkem byl přepracován a předložen na jednání AS v prosinci.

[6/45]

AS pověřuje pracovní skupinu ustanovenou usnesením AS č. 36, aby zajistila provedení pilotního projektu hodnocení kvality výuky a na základě tohoto projektu a připomínek od členů akademické obce připravila na únorové zasedání AS všechny potřebné podklady tak, aby AS mohl v této věci kompetentně rozhodnout. Tímto AS současně mění původní termín stanovený usnesením č. 36.

[6/46]

Vzhledem k probíhajícím senátním volbám a vzhledem k tomu, že předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus je současně předsedou politické strany, která se těchto voleb účastní, považuje AS FF UK za vhodnější, aby jeho setkání s akademickou obcí FF UK proběhlo v náhradním termínu.

[6/47]

AS pověřuje zástupce FF v AS UK, aby požádali o písemné sdělení dalších záměrů s uvolněnými místnostmi a plánů s využitím budov v Celetné 13 – 20.

[6/48]

AS návrh neschválil [požadavek podrobnějších životopisů kandidátů do AS UK]

Jednání č. 7 – 10. 12. 1998

[7/49]

AS schvaluje předložený návrh s tím, že bude doplněn informací o způsobu jazykových zkoušek [návrh studijního plánu komparatistiky]

[7/50]

AS schvaluje předložený návrh s tím, že příslušnému pracovišti se doporučuje doplnit tento plán specializačními okruhy výběrových přednášek [návrh studijního plánu hindštiny]

[7/51]

AS schválil předložený návrh [návrh studijního plánu slavistiky všeobecné a srovnávací]

[7/52]

AS předložený plán schválil [návrh studijního plánu vietnamistiky]

[7/53] AS žádá p. děkana, aby o jakémkoliv přerušení či zrušení výuky informoval minimálně s 10ti denním předstihem

Jednání č. 8 – 14. 1. 1999

[8/54]

AS schválil předložený návrh Vědecké rady FF UK

Jednání č. 9 – 11.2.1999

[9/55]

Komise pro zpracování Projektu hodnocení kvality výuky předloží svoji zprávu na dubnovém zasedání AS

Jednání č. 10 – 11.3.1999

[10/56]

AS schválí výroční zprávu děkana fakulty až po jejím předložení v písemné podobě

[10/57]

AS odkládá schválení zprávy o čerpání rozpočtu do doby, než bude senát seznámen s auditorskou zprávou

[10/58]

AS pověřuje předsednictvo, aby se AS společně s vedením fakulty ohradilo proti způsobu krácení dotací na výzkumné záměry

[10/59]

AS FF žádá děkana fakulty, aby informace o jeho zahraničních cestách byly součástí či přílohou výroční zprávy děkana fakulty

Jednání č. 11 – 8. 4. 1999

[11/60]

AS žádá p. děkana o předložení písemné zprávy z jednání s vedoucími jednotlivých pracovišť o přečerpání rozpočtu v r. 1998. Je žádoucí, aby členové AS měli tuto zprávu k dispozici 14 dní před květnovým zasedáním

[11/61]

AS žádá tajemníka fakulty:

a) o předložení písemného rozkladu k návrhu rozpočtu na rok 1999 a ke způsobu umoření dluhů FF UK vzniklých v roce 1998;

b) o předložení psaných pravidel zacházení s finančními prostředky získanými z doplňkové případně hlavní činnosti, zvláště pak z grantů.

Je žádoucí, aby členové AS měli tuto zprávu k dispozici 14 dní před květnovým zasedáním.

[11/62]

Na červnovém zasedání se AS bude zabývat tím, jakými kritérii by se sestavování rozpočtu mělo napříště řídit, a tím, jak bude senát návrh rozpočtu a jeho čerpání schvalovat

[11/63]

AS doporučuje studijní plán jednooborového studia anglistiky-amerikanistiky vědecké radě FF ke schválení

[11/64]

AS doporučuje studijní plán jednooborového studia slovakistiky vědecké radě FF ke schválení.

Usnesení nebylo přijato.

[11/65]

AS doporučuje studijní plán dvouoborového studia slovakistiky vědecké radě FF ke schválení

[11/66]

AS se rozhodl návrh statutu projektu „Hodnocení kvality výuky na FF UK„ zatím dále neprojednávat Předsednictvo povede návrh projektu v patrnosti a zařadí jej na program jednání AS.

Jednání č. 12 – 13. 5. 1999

[12/67]

AS schvaluje termín mimořádného jednání AS dne 8.7.1999.

[12/68]

AS ukládá předsednictvu svolat na 8.7.1999 mimořádné zasedání senátu s následujícím programem:

1. Projednání auditorské zprávy.

2. Projednání hloubkové kontroly RUK.

3. Projednání zprávy p. děkana z jednání s vedoucími pracovišť o přečerpání rozpočtu v roce 1998.

4. Projednání návrhu p. děkana na řešení hospodářské situace fakulty v příštím období.

AS žádá p. děkana, aby výše uvedené zprávy předložil senátu v písemné podobě.

[12/69]

Akademický senát FF UK žádá děkana FF UK, aby v čísle Zpravodaje FF UK, které bude následovat po dvojčísle 1-2/1999, uvedl na pravou míru otištění své „Výroční zprávy za rok 1998„, tj. vysvětlil, že šlo pouze o návrh Výroční zprávy za rok 1998, a nikoli o platnou Výroční zprávu schválenou AS FF UK podle Zákona o vysokých školách.

Zároveň akademický senát panu děkanovi navrhuje, aby k dotyčnému vysvětlení připojil i omluvu členům akademické obce za to, že je takto uvedl v omyl.

[12/70]

AS schválil návrh, aby děkanova Výroční zpráva za rok 1998 byla projednána současně se Zprávou o hospodaření za rok 1998 v červenci

[12/71]

Projednání rozpočtu se odkládá na červencové zasedání. Senát navrhuje zřízení komise, která bude spolupracovat s tajemníkem na návrhu rozpočtu na rok 1999 a připraví 1. verzi obecných rozpočtových pravidel hospodaření.

Komise byla schválena ve složení: H. Hruška, doc. P. Zemánek, P. Pabian, dr. J. Homoláč.

[12/72]

AS schválil Výroční zprávu o činnosti AS za uplynulé období

[12/73]

AS schválil předložený Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 1999/2000

[12/74]

AS odkládá schválení Jednacího řádu vědecké rady po schválení Statutu FF UK

[12/75]

AS plně podporuje návrh Právnické fakulty na doplnění vnitřních předpisů UK

[12/76]

AS schválil změnu názvu katedry českého jazyka na Ústav českého jazyka a teorie komunikace

[12/77]

AS podporuje návrh doc. P. Jirků na zřízení informačního servisu na internetových stránkách fakulty a žádá kolegium děkana, aby na červnovém jednání AS podalo informaci o jeho realizaci

[12/78]

AS FF UK žádá kolegium děkana, aby zajistilo, aby byly od začátku školního roku 1999/2000 sjednoceny úřední hodiny studijního a zahraničního oddělení

[12/79]

AS FF UK žádá kolegium děkana, a zvláště proděkanky pro studijní záležitosti a zahraniční styky, aby byla od začátku školního roku 1999/2000 prodloužena otevírací doba studijního a zahraničního oddělení

Jednání č. 13 – 10. 6. 1999

[13/80]

AS doporučuje studijní plán jednooborové indonéštiny vědecké radě k projednání. Současně AS upozorňuje na nutnost konzultace výuky světových jazyků s Jazykovým centrem a na možné následné překročení celkového hodinového objemu.

[13/81]

AS doporučuje studijní plán jednooborové bengálštiny vědecké radě k projednání. Současně AS upozorňuje na nutnost konzultace výuky světových jazyků s Jazykovým centrem a na možné následné překročení celkového hodinového objemu.

[13/82]

AS doporučuje návrh studijního plánu jednooborové politologie a návrh studijního plánu dvouoborové politologie vědecké radě k projednání.

[13/83]

AS doporučuje vědecké radě k projednání návrh studijního plánu oboru srovnávací jazykověda.

[13/84]

AS ruší Ústav starého Předního východu a zřizuje Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy.

[13/85]

AS upozorňuje p. děkana, že nově schválené studijní plány jednooborové indonéštiny, bengálštiny a politologie jsou určeny pouze bakalářům typu 3B a žádá jej proto, aby do uvedených oborů dle těchto studijních plánů nepřijímal nové uchazeče. Toto se vztahuje i na ostatní jednooborové studijní plány.

[13/86]

AS žádá předsednictvo senátu a děkana fakulty, aby naplnili usnesení AS č. 58 z 11. března 1999 o formě ohrazení proti způsobu krácení dotací na výzkumné záměry společně s vedením fakulty.

[13/87]

AS žádá vedení fakulty, aby po jednání s vedoucími pracovišť 1. 7. seznámilo akademickou obec s obecnými pravidly rozdělování mzdových prostředků jak celé fakulty, tak na jednotlivých pracovištích. Je proto třeba stanovit nový termín odevzdání vyplněných dotazníků.

Jednání č. 14 – 8. 7. 1999

[14/88]

AS bere na vědomí informaci p. děkana a p. tajemníka o postupu práce na Výroční zprávě děkana FF za rok 1998 a na Zprávě o hospodaření fakulty za rok 1998. Ukládá předsednictvu senátu, aby je předložilo senátu k projednání poté, až od děkana obdrží návrh jejich znění.

[14/89]

AS bere na vědomí obsah Auditorské zprávy a Zprávy z hloubkové kontroly RUK a konstatuje:

1) že tyto zprávy dokládají velmi vážné chyby tajemnice FF a ekonomického oddělení fakulty v minulém roce;

2) že vedení fakulty nedokázalo tyto chyby včas odhalit a zabránit jim;

3) že na tomto stavu má svůj podíl i senát, který hospodářským záležitostem nevěnoval dostatečnou pozornost;

4) že vedení fakulty poskytlo AS na březnovém jednání neúplné resp. zkreslené informace o hospodaření fakulty.

[14/90]

AS bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu pracovišť v roce 1998.

[14/91]

AS bere na vědomí návrhy na řešení hospodářské situace fakulty v následujícím období.

[14/92]

Rozpočet na rok 1999 nebyl schválen.

[14/93]

AS schválil Statut jako celek s jednotlivě schválenými variantami.

[14/94]

Studijní a zkušební řád byl schválen.

[14/95]

Disciplinární řád byl jednomyslně schválen.

[14/96]

Stipendijní řád byl schválen.

[14/97]

Jednací řád vědecké rady byl schválen.

[14/98]

Volební a jednací řád AS byl schválen.

[14/99]

AS bere zprávu komise na vědomí.

[závěr stipendijní komise z jednání dne 19.5.1999 o výplatě SPS v měsících říjen – prosinec 1999]

[14/100]

AS ukládá předsednictvu, aby na program zářijového jednání senátu zařadilo projednání stanoviska senátu k situaci na fakultě jako první bod jednání po schválení programu a schválení zápisu.

Jednání č. 15 – 23. 9. 1999

[15/101]

AS souhlasí s vypuštěním bodu 11.

Hlasování:21-0-0.

[15/102]

AS souhlasí s navrženou variantou programu.

Hlasování:21-0-0.

[15/103]

Zápis jednání AS FF dne 8.7.1999 byl schválen.

Hlasování 17-0-3.

[15/104]

AS vyhlašuje volby kandidátů na funkci děkana Filozofické fakulty s tím, že volební období začíná 1.10.1999 a volba proběhne 9.12.1999.

Hlasování:20-0-0.

[15/105]

AS schválil návrh Řádu celoživotního vzdělávání UK FF.

Hlasování:18-0-2.

[15/106]

AS schválil návrh Rigorózního řádu UK FF.

Hlasování:14-0-6.

[15/107]

AS schvaluje návrh dr. Štěpánka, aby se hlasovalo o Výroční zprávě děkana a Zprávě o hospodaření odděleně.

Hlasování:17-2-2.

[15/108]

AS Výroční zprávu děkana FF neschválil.

Hlasování:4-8-8.

[15/109]

Zpráva o hospodaření za rok 1998 z března 1999 nebyla schválena.

Hlasování:0-20-0.

[15/110]

AS bere na vědomí Zprávu o hospodaření za 1. pololetí 1999.

Hlasování:20-0-1.

[15/111]

AS schválil návrh Rozpočtu na rok 1999.

Hlasování:14-2-5.

[15/112]

AS považuje za žádoucí, aby předkladatelé doprovodili návrh příštího rozpočtu důvodovou zprávou, v níž mj. vysvětlí, dle jakých priorit byl rozpočet sestaven.

Hlasování:23-0-0.

[15/113]

Akademický senát po projednání výroční zprávy děkana, zprávy o hospodaření fakulty za první pololetí 1999 a návrhu rozpočtu fakulty na rok 1999:

a) znovu konstatuje, že vedení fakulty nedokázalo včas odhalit vážné nedostatky v hospodaření a poté, co byly zjištěny, o nich Akademický senát dostatečně neinformovalo;

b) v tomto okamžiku však považuje za svůj hlavní úkol připravit volby nového vedení fakulty;

c) vyzývá proto kandidáty na funkci děkana FF, aby se podrobně seznámili se současnou situací fakulty a ke své kandidatuře senátu a fakultní veřejnosti předložili podrobné návrhy na nápravu současného stavu, představy o budoucí podobě FF a návrh na složení svého pracovního týmu a jeho kompetencích (jednotlivých proděkanů);

d) žádá současné vedení fakulty, aby všem kandidátům na funkci děkana umožnilo seznámit se se současnou situací na fakultě, především s údaji o jejím hospodaření a personálním obsazení.

Hlasování:23-0-0.

[15/114]

Na příští jednání AS pozvat zástupce FF v univerzitním senátu.

[15/115]

Předsednictvo AS se pověřuje, aby akademické obci poskytlo podklady (vnitřní mzdový předpis MU Brno) pro jednání o mzdové politice fakulty.

Hlasování:21-0-0.

Jednání č. 16 – 14. 10. 1999

[16/116]

AS vyzývá předsedy jednotlivých komisí, aby na listopadovém zasedání předložili svou představu o jejich pracovní náplni a úloze těchto komisí v životě fakulty.

Hlasování: 23-0-1.

[16/117]

AS souhlasí s návrhem poplatků za překročení standardní doby studia zvětšeného o jeden rok.

Hlasování: 21-0-4.

[16/118]

AS žádá předsednictvo AS, aby na příští jednání zařadilo projednání usnesení č. 85.

Hlasování: 23-0-1.

[16/119]

AS souhlasí s předloženými podmínkami přijímacího řízení akademického roku 2000/01.

Hlasování: 23-0-1.

[16/120]

AS schválil kandidaturu doc. Zemánka do funkce zástupce fakulty v Radě vysokých škol.

Hlasování: 20-0-1.

Jednání č. 17 – 11. 11. 1999

[17/121]

AS FF UK vyhlašuje s platností od dne 9.12. volby do nového AS FF UK. Volby proběhnou dne 13.1.2000.

Hlasování: 26-0-0.

[17/122]

AS FF UK vyhlašuje na dny 7. a 8.12.1999 (s případným opakováním 14.-15.12.1999) volby zástupců FF UK do Akademického senátu UK.

AS FF UK pro tyto volby jmenuje volební komisi ve složení: dr. Homoláč, R. Oppelt, J. Cieslar, dr. Popelka, D. Šrajerová.

Hlasování: 26-0-3.

[17/123]

AS schvaluje harmonogram voleb do AS UK.

Hlasování: 28-0-1.

[17/124]

Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby společné komise děkana a senátu začaly pracovat co nejdříve, senát vyzývá pana děkana, aby své zástupce v těchto komisích jmenoval v nejbližší době.

Hlasování: 27-0-0.

[17/125]

AS schválil do zahraniční komise dr. Petra Bílka.

Hlasování: 26-0-1.

Jednání č. 18 – 9. 12. 1999

[18/126]

AS po vyslechnutí informací studijního oddělení a pí Ničové považuje i nadále M. Lukeše za člena studentské kurie AS.

Hlasování: 24-1-5.

[18/127]

AS souhlasí s návrhem předsednictva, aby se další kola volby nerealizovala. AS vyhlašuje nové volební období pro volbu kandidátů na funkci děkana.

Hlasování: 28-1-1.

[18/128]

Senát schválil prodloužení období pro revizi vnitřních předpisů do konce dubna 2000.

Hlasování: 23-2-5.

[18/129]

Akademický senát FF UK obdržel návrh Organizačního řádu a rozhodl se k tomuto návrhu vypsat připomínkové řízení. Členové akademické obce FF UK mohou až do 21. ledna 2000 podávat předsednictvu Akademického senátu fakulty pozměňovací návrhy v jejich písemném znění. Akademický senát FF UK, při vědomí toho, že dlouho odkládané projednání Organizačního řádu již nesnese další prodlení, pověřuje předsednictvo Akademického senátu fakulty:

a) aby shromáždilo veškeré podané pozměňovací návrhy k návrhu organizačního řádu

b) aby do únorového jednání AS FF zajistilo posouzení předloženého návrhu a pozměňovacích návrhů právním oddělením rektorátu

c) aby na program únorového jednání AS FF UK zařadilo projednání návrhu Organizačního řádu a písemně předložených pozměňovacích návrhů.

Hlasování: 30-0-0.

[18/130]

AS schvaluje změnu termínu voleb do fakultního senátu, a to na 11., 12., 13. ledna 2000.

Hlasování: 24-4-2.

[18/131]

AS reviduje své usnesení a vymezuje dobu konání voleb na úterý a středu 11. a 12. ledna 2000.

Hlasování: 18-6-3.

[18/132]

Akademický senát FF UK považuje působení bývalých spolupracovníků STB na vysokých školách, a tedy i na FF UK za morálně nepřijatelné.

Akademický senát FF UK proto vyzývá doc. Muchu, aby zvážil své působení na FF UK.

Hlasování: pro/12 – proti/3 – zdrželo se/6.

[18/133]

AS schválil harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2000/2001.

Hlasování: 22-0-0.

[18/134]

AS doporučuje vědecké radě FF schválení předložených návrhů na rozšíření akreditovaných studijních programů religionistiky a historické vědy (obory archivnictví a PVH, arheologie pravěká)

Hlasování: 22-0-0.

[18/135]

a) Upozorňujeme AS UK na skutečnost, že návrh smlouvy ze dne 14.10.1999 nebyl AS FF doporučen.

Hlasování: pro/20 – proti/0 – zdržel se/0.

b) AS zpochybňuje tvrzení o všeobecné spokojenosti se službami v bufetu.

Hlasování: 16 – 1 – 3.

Jednání č. 19 – 13. 1. 2000

[19/136]

AS schválil harmonogram voleb do studentské kurie: 2. kolo voleb do AS FF se koná ve čtvrtek 20.1. od 9 do 12 hodin. 3. kolo voleb do AS UK se rovněž koná ve čtvrtek 20.1. od 9 do 12 hodin. Volby se konají v místnosti sekretariátu AS.

Hlasování: 29-0-0.

Jednání č. 20 – 24. 2. 2000

[20/136]

AS schválil Zprávu o činnosti fakulty za rok 1999, předloženou odstupujícím děkanem doc. PhDr. F. Vrhelem, CSc. Hlasování: 13-0-4.

[20/137]

AS schválil Zprávu o hospodaření fakulty za rok 1999. Hlasování: 20-0-0.

[20/138]

AS nemá námitek ke jmenování nových proděkanů. Hlasování: 21-0-0.

[20/139]

AS bere na vědomí informaci o Opatření děkana č.1/2000.

[20/140]

AS nemá námitek pro přidělení finančních prostředků základním pracovištím ve výši 1/3 loňského průměru. Hlasování: 21-0-0.

[20/141]

AS schvaluje poplatky za studium v akademickém roce 2000/2001. Hlasování: 19-0-1.

[20/142]

AS doporučil studijní plán bakalářského studia – obor ekonomie Vědecké radě FF UK ke schválení. Hlasování: 18-0-0.

[20/143]

AS nemá námitek k akreditaci rozšíření akreditovaného studijního programu oboru anglistika – amerikanistika. Hlasování: 18-0-0.

[20/144]

AS doporučuje vědecké radě akreditaci studijního programu „Učitelství pro střední školy“ ke schválení. Hlasování: 17-0-2.

[20/145]

AS pověřuje předsednictvo, aby zvolilo zástupce studentské kurie do komise pro výběrové řízení na pronájem bufetu

[20/146]

AS FF UK, po seznámení se s publikovanými materiály k případu docenta Pedagogické fakulty UK J. Bílého, z nichž vyplývá, že žadatel uvedl při zahájení habilitačního řízení evidentně falešné bibliografické údaje, vyzývá AS UK a AS PedF UK, aby neprodleně navrhly kroky vedoucí k vyšetření této záležitosti a k vyvození příslušných závěrů. AS FF UK se distancuje od podobného jednání člena akademické obce Univerzity Karlovy vedoucího k neoprávněnému získání akademických hodností a odsuzuje ho jako neetické. Hlasování: 19-0-0.