Volební období 1998-2000

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy99-zapis2_99.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF DNE 28. 1. 1999

Přítomni: Petr Pabian, Ivana Příbramská, Zdeněk Štěpánek, Petr Zemánek

1. Předseda informoval o výjezdovém zasedání kolegia děkana v Lužanech, kde se jednalo o důsledcích nových univerzitních předpisů pro fakultu a kde byl stanoven předběžný harmonogram prací na předpisech, které je nutno připravit v rámci fakulty. Počítá se s tím, že schvalování těchto nových předpisů by mělo proběhnout na zasedání AS FF UK v květnu a červnu, z čehož vyplývá, že tyto předpisy je nutno připravit do konce dubna t.r.

Fakulta bude zřizovat následující komise: komise pro statut a komise pro SZŘ (a navazující předpisy). V obou případech bude nutné, aby AS FF UK delegoval své zástupce do těchto komisí.

2. Vzhledem k tomu, že v měsíci březnu bude podána zpráva o čerpání rozpočtu FF UK za rok 1998, konstatovalo předsednictvo nutnost ustavit komisi či pracovní skupinu, která bude tuto zprávu předem konzultovat s ekonomických vedením fakulty. Tato skutečnost vyplývá z usnesení AS FF UK, přijatého při projednávání zprávy o čerpání rozpočtu za rok 1997 a projednávání rozpočtu na rok 1998. Bod, týkající se ustavení této komise, bude zařazen na příští jednání AS FF UK.

3. Předsednictvo diskutovalo typy komisí, zřizovaných na fakultě, kdy existují komise, zřizované přímo AS (volební komise), a komise, zřízení jako poradní orgány proděkanů, ve kterých je AS FF UK zastoupen. Předsednictvo diskutovalo možnosti jiného uspořádání fakultních a senátních komisí.

V této souvislosti byla též konstatována nutnost doplnit počet členů volební komise AS FF UK na sedm.

4. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o rezignaci celkem 5 členů studentské kurie a vyzve náhradníky ze studentské kurie, aby nastoupili na uvolněná místa.

5. Předsednictvo projednalo program příštího zasedání AS FF UK.

Zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání předsednictva

Akademický senát