Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-pzapisy2000-zapis27_1.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA AS FF UK ZE DNE 27. 1. 2000

Přítomni: I. Příbramská, Z. Štěpánek, P. Zemánek

Byl diskutován organizační řád, především v souvislosti s názorem nového vedení fakulty, že by bylo vhodné odložit schvalování organizačního řádu. Tento názor vychází především z těchto důvodů – 1. nové vedení připravuje některé organizační změny, a bylo by vhodné, aby tyto změny byly již zachyceny v organizačním řádu, a 2. vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá diskuse k změnám ve vnitřních řádech fakulty, a tyto změny se velice pravděpodobně promítnou i do organizačního řádu. Vzhledem k těmto skutečnostem předsednictvo doporučí AS, aby organizační řád byl schvalován až spolu s případnými změnami vnitřních předpisů.

Na příští jednání bude předložena zpráva děkana a zpráva o hospodaření za rok 1999. Bylo konstatováno, že bude vhodné, aby zpráva o hospodaření byla předtím projednána hospodářskou komisí fakulty.

K projednávání návrhů na proděkany předsednictvo konstatovalo, že tuto věc nebylo možno projednat na plánovaném mimořádném zasedání AS, protože nový děkan by v době tohoto zasedání ještě nebyl formálně jmenován, a vzhledem k tomu, že toto byl hlavní bod jednání, předsednictvo upustilo od svolání mimořádné schůze. Tato skutečnost bude neprodleně oznámena členům AS, a tento bod bude zařazen na řádné jednání AS.

Předsednictvo projednalo návrhy studijních programů bakalářského studia ekonomie, rozšířeného magisterského studia anglistiky a studijního programu učitelství pro střední školy. Tyto návrhy budou předloženy AS na příštím jednání.

Předsednictvo dále jednalo o návrhu poplatků za studium a návrhu usnesení, předloženém Dr. Oerterem. Tyto body budou předloženy příštímu zasedání AS.

V průběhu jednání předsednictva bylo PAS kontaktováno kvestorem UK, tlumočícím přání nového rektora UK, prof. Wilhelma, o schůzku s AS. Po domluvě o časových možnostech se předsednictvo rozhodlo svolat mimořádné zasedání AS na ponělí 31. ledna v 10.00 do Zelené posluchárny (Celetná 20). Tato skutečnost bude neprodleně oznámena členům AS.

Zapsal: Petr Zemánek

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát