Podklady pro jednání AS a předsednictva

Zápis ze zasedání volební komise

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Z á p i s

o zasedání volební komise Akademického senátu FF UK, konaném dne 28. 12. 1999

Volební komise se seznámila s došlými písemnými návrhy kandidátů na funkci děkana FF UK

Katedry, ústavy a oddělení FF UK podaly celkem 15 písemných návrhů. Kandidáty na děkana jsou

doc. PhDr. Zdeněk B e n e š, CSc.

doc. PhDr. Jiří B u r i á n e k, CSc.

doc. RNDr. Petr K o l á ř, CSc.

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Dne 28. 12. 1999 byla volební komisi doručena poštou kandidatura doc. Koláře. Protože byla odeslána 23. 12. 1999, volební komise ji považuje za platnou a předkládá Akademické obci novou kandidátní listinu.

PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

předseda volební komise