Návrh na změnu Statutu FF UK/čl. 4 odst. 8

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

VPraze dne 20/12/1999

Věc: Návrh na změnu Statutu FF UK / čl. 4 odst. 8

Vážený senátoři,

dovoluji si podat pozměňovací návrh Statutu UK/čl.4 odst. 8 a prosím vás o jeho projednání na nejbližším zasedání AS FF UK.

Navrhované znění: Člen akademické obce může současně vykonávat pouze jednu ztěchto funkcí: rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník nebo ředitel další součásti univerzity.

Odůvodnění: stejně jako kandidát na děkana doc. J. Buriánek, i já se domnívám, že současné znění článku nefunkčně zužuje výběr do nového vedení fakulty a může být i diskriminující vůči malým oborům. Za demokratické naopak považuji, aby každý měl možnost do takové funkce kandidovat a aby se svobodně rozhodl, zdali svou práci zvládne. Na řízení jednotlivých pracovišť stejně jako jednotlivých úseků proděkanských agend je nutno vynaložit různé úsilí a čas, navíc vobojím případě velice záleží i na organizačních schopnostech konkrétního pracovníka.

Děkuji Vám za pochopení

Spozdravem

Zuzana Jettmarová