Volební období 1998-2000

Oznámení akademické obci o konání voleb

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Vážené kolegyně, vážení kolegové !

Na Filozofické fakultě UK se uskuteční volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy .

Akademická obec Filozofické fakulty volí do Akademického senátu UK v přímých a tajných volbách dva zástupce akademických pracovníků a dva zástupce studentů. Náhradníky se stanou ti z kandidátů, kteří se umístí na třetím a čtvrtém místě v každé z kurií.

Předsednictvo a volební komise AS FF UK žádají akademickou obec fakulty o návrhy kandidátů do Akademického senátu UK. Kandidáty má právo navrhovat každý člen akademické obce a každý orgán akademické samosprávy. Ke společnému návrhu kandidáta se mohou spojit jednotliví členové akademické obce i jednotlivé součásti fakulty.

Návrhy kandidátů podávejte písemně volební komisi do středy 1. prosince 1999 do 12 hodin prostřednictvím sekretariátu senátu (pí M. Ničová, hl. budova, č. dv. 34) nebo do místnosti Studentské kurie AS (přízemí hl. budovy, č. dv. 2). Kandidátní listiny budou vyvěšeny do 3. prosince 1999.

Návrh musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, rok narození a název příslušné základní součásti fakulty nebo studijní program příp. obor navrhovaného,

b) stručnou charakteristiku působení a činnosti navrhovaného na fakultě (max. 4 řádky),

c) písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.

U navrhovaných kandidátů se předpokládá zvýšený zájem o dění na fakultě i na univerzitě jako celku a schopnost i vůli hájit na půdě Akademického senátu UK zájmy akademické obce fakulty a univerzity. Úloha našich zástupců v AS UK nabývá na významu mj. proto, že s novým vysokoškolským zákonem fakulty ztrácejí právní subjektivitu.

Volby se uskuteční v kurii studentů ve dnech 7.-8.12.1999 v místnosti č. 2 (hl. budova), v kurii akademických pracovníků ve dnech 7.-8.12.1999 v místnosti č. 34 (hl. budova).

V Praze dne 17.11.1999

PhDr.Jiří Homoláč, CSc., v.r.

předseda volební komise AS PhDr. Zdeněk Štěpánek, v.r.

předseda AS FF UK