Volební období 1998-2000

Čerpání v roce 1998 k rozpočtu 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ČERPÁNÍ V ROCE 1998 K ROZPOČTU 1999

Čerpání v roce 1998 k rozpočtu 1999

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

NÁZEV

Súč

Aúč

H.Č.

D.Č

H.Č.+D.Č.

Celkem

MATERIÁL

501

13732

z toho: materiál všeobecný

501

01

7258

1490

8748

knihy,časopisy

501

02

4593

391

4984

ochranné pomůcky

501

03

0

uklidové prostředky

501

04

0

kanc.potřeby

501

05

0

DHIM do 1000,-

501

07

0

DHIM do 20000,-

501

08

0

DHIM do 40000,-

501

09

0

materiál na údržbu

501

12

0

ENERGIE

502

2411

z toho: voda

502

01

1359

153

1512

plyn

502

02

671

59

730

elekřina

502

03

148

21

169

PHM

503

58

58

58

OPRAVY A ÚDRŽBA

511

866

z toho: budovy

511

01

747

119

866

stroje a zaříz.

511

02

0

CESTOVNÉ

512

8101

z toho: tuzemsko

512

01

549

225

774

zahraničí

512

02

6969

6969

diety zahr.hostům

512

03

358

358

NÁKLADY NA REPREZENTACI

513

394

394

394

OSTATNÍ SLUŽBY

518

35776

z toho: poštovné

518

01

701

46

747

spoje telefon

518

02

1781

393

2174

nájemné

518

03

0

DNIM

518

04

494

494

školení

518

05

0

úklid

518

06

1290

1290

stravování

518

07

2115

2115

ostatní služby

518

08

20481

8475

28956

MZDOVÉ NÁKLADY

521

103013

z toho: rozpočtové

521

01

94288

5527

99815

rozp.granty

521

02

0

mimorozpočtové

521

03

0

OON rozp.

521

04

3198

3198

OON rozp.granty

521

05

0

OON mimorozp.

521

06

0

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

524

35288

z toho: zdravotní pojištění

524

01

8081

565

8646

zdrav.pojištění OON

524

02

0

sociální pojištění

524

03

24687

1656

26343

soc.pojištění OON

524

04

0

úrazové pojištění

524

05

285

14

299

OSTATNÍ SOC. NÁKLADY

528

718

718

718

DANĚ A POPLATKY

530

0

0

DAŇ SILNIČNÍ

531

0

0

DAŇ Z NEMOVITOSTI

532

0

0

ÚROKY

544

0

0

KURSOVÉ ZTRÁTY

545

50

50

50

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

549

11345

z toho: stipendia

549

01

9788

9788

pojistné

549

02

0

poplatky

549

04

1236

321

1557

ostatní nedaňové

549

05

0

0

0

Celkem výdaje

192297

19455

211752

211752

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

NÁZEV

Súč

Aúč

H.Č.

D.Č.

Celkem

DOTACE

691

172940

172940

172940

PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY, DARY

379

03

0

0

TRŹBY Z PRODEJE SLUŹEB

602

03

9047

20575

29622

29622

PŘÍJMY Z POPLATKU OD STUDENTU

602

08

0

0

OSTATNÍ PŘÍJMY

649

24437

24437

24437

C e l k e m p ř í j m y

206424

20575

226999

226999

Rozdíl příjmů a výdajů

14127

1120

15247