Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis8.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 10. 12. 1998

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, J. Hill, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, W. Oerter, M. Popelka, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, L. Sýkorová, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, J. Kadlec, P. Koura, M. Lukeš, T. Navrátil, P. Pabian, I. Příbramská, D. Šrajerová, Š. Švenda, P. Trantina, L. Vildman

Omluveni: Z. Kuťák, J. Musil, A. Stöcklová, J. Chaloupková, Z. Vorlová, B. Růžková, D. Sušová

Nepřítomen: M. Calda, R. Prahl, P. Daniš, D. Göttlich, V. Kremlička, R. Oppelt

Hosté: ing. J. Kubíček, kvestor UK; dr. S. Kostič, Indologický ústav; doc. O. Lomová a dr. P. Müllerová, Ústav Dálného východu; prof. O. Král, Centrum komparatistiky; prof. M. Kvapil a dr. Gladková, katedra slavistiky; prof. J. Kuklík, proděkan FF UK; dr. j. Handzelová, vedoucí studijního oddělení; dr. M. Jindra, M. Černá a L. Valeš, AS UK

Program:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu z předešlého jednání

3. Sdělení p. kvestora ing. Kubíčka k plánům s využitím budov UK v Celetné ulic

4. Projednání studijních plánů: komparatistika, hindština, slavistika, vietnamistika – předkládají zástupci příslušných pracovišť

5. Projednání změny ve Studijním a zkušebním řádu FF UK – prof. M. Königová, proděkanka FF UK

6. Informace předsedy:

a) Jednání AS UK, vědecké rady a vedení UK v Seči ve dnech 26.-28.11.1998

b) Vyjádření p. děkana s prof. V. Klausem

c) Zpráva z jednání kolegia děkana a vědecké rady FF UK

7. Různé

Jednání:

1. Schválení programu

Program schválen. Hlasování: 23-0-2.

2. Schválení zápisu 6. jednání

Zápis schválen. Hlasování: 16-0-6.

3. Sdělení p. kvestora ing. Kubíčka k plánům s využitím budov UK v Celetné ulic

P. kvestor sdělil, že v rámci univerzity platí dislokační rozhodnutí. V Celetné ul. č. 13-20 jsou FF přiděleny prostory, jejichž využití je plně v kompetenci FF UK. Rektorát projektuje rekonstrukci Modré a Zelené posluchárny. Z prostor nad těmito posluchárnami chce univerzita rekonstruovat zázemí pro projektované Kongresové centrum pokud by fakulta souhlasila s uvolněním těchto prostor, má právo žádat náhradu mimo prostory v Jinonicích.

Objekt v Celetné 13 obhospodařuje Pedagogická fakulta. Po skončení oprav v Rettigové ulice se ped. fakulta částečně z Celetné přesune. Budova v Celetné 13 by mohla být poté spravována Správou budov. Prof. Kuklík dodal, že naše fakulta hradí Ped. fakultě finanční poplatky. Domnívá se, že by bylo rozumné, aby Správa budov objekt v Celetné 13 obhospodařovala. P. kvestor na dotaz D. Göttlicha sdělil, že kapacita ubytovacího zařízení v komplexu Karolina je 20 pokojů. Doc. zemánek vznesl dotaz, jak bude univerzita hospodařit s DPH. P. kvestor sdělil, že UK bude měsíčními plátci DPH. Pokud zdroje přebudou, chtěla by univerzita peníze vrátit fakultám. Na dotaz, zda se očekává personální růst rektorátu p. kvestor sdělil, že se rozšíří pouze kontrolní odbor na max. 8 pracovníků. Další dotazy se týkaly Jinonic a 17. fakulty (j. Cieslar, T. Navrátil, J. Kadlec). Prof. Kuklík sdělil, že v Jinonicích se počítá s 210 místy v 7 počítačových učebnách, bude vybudována odborná knihovna (sociální vědy). vedení FF se obrátilo na příslušné katedry, aby vypracovaly detailní obsazení pracoven v Jinonicích. P. kvestor dodal, že se uvažuje o „nonstop“ provozu počítačových učeben a knihovny. (O 17. fakultě se jednalo na jednání AS UK, vědecké rady a vedení UK v Seči ve dnech 26.-28.11.1998 – bude vypracován nový koncept).

4. Projednání studijních plánů :

komparatistika, hindština, slavistika, vietnamistika – předkládají zástupci příslušných pracovišť

Komparatistika: podstatou návrhu je obměněný program magisterského studia ve dvou variantách – jednooborové s mezioborovým doplňkem a dvouoborové. Z. Dětáková uvádí, že podmínkou k uzavření 1. cyklu je dobrá znalost tří jazyků; ptá se, o jaký typ zkoušky se jedná. prof. Král doplnil, že se jedná o zkoušky typu A, A, B. Studenti, kteří mají jako mezioborový doplněk filologický obor, si mohou místo třetího jazyka volit z nabídky dalších kursů. Dr. Handzelová upozornila, že podle nového SZŘ budou mezioborové doplňky řešeny obecně. Doc. Housková dodala, že návrh komparatistiky splňuje otevřenost, je nabídkou pro kvalitní kombinace.

Usn. 49: AS schvaluje předložený návrh s tím, že bude doplněn informací o způsobu jazykových zkoušek.

Hlasování: 24-0-3

Hindština: návrh umožňuje těm studentům, kteří nebyli přijati na druhý studijní obor, studovat hindštinu jako samostatný obor. Diskuse se týkala výběrových přednášek (zda nechat velkou volnost či taxativně vymezit). Určitá nabídka by měla být, aby byl obor naplněn. Bylo doporučeno rozšířit překladatelská cvičení. II. cyklus bude zaměřen na literárněvědné, jazykové a etnologické specializace. (Dr. Popelka, doc. Hlavačka, J. Cieslar, doc. Lomová, doc. Bobková, P. Koura, Z. Dětáková, dr. Homoláč, doc. Housková, dr. Handzelová).

Usn. 50: AS schvaluje předložený návrh s tím, že příslušnému pracovišti se doporučuje doplnit tento plán specializačními okruhy výběrových přednášek.

Hlasování: 22-0-5

Slavistika: dr. Gladková uvedla, že na minulém jednání nedopatřením vypadl návrh plánu jednooborového studia slavistiky všeobecné a srovnávací s návrhem mezioborového doplňku studia konkrétních slovanských filologií, realizovaných na katedře slavistiky. Plán je sestaven podle stejných principů, podle kterých byly koncipovány již schválené programy.

Usn. 51: AS schválil předložený návrh.

Hlasování: 24-0-2

Vietnamistika: dr. Müllerová předložila plán, zahrnující připomínky AS z minulého jednání.

Usn. 52: AS předložený plán schválil.

Hlasování: 23-0-2

5. Projednání změny ve Studijním a zkušebním řádu FF UK – prof. M. Königová, proděkanka FF UK

Nejedná se o projednání změny SZŘ, ale o jednotný výklad přechodného ust. § 25, odst. SZŘ FF UK.

P. Pabian sdělil, že studentská kurie AS stahuje svůj návrh na změnu ! 25. AS bere na vědomí výklad přechodného ustanovení § 25.

6. Informace předsedy:

a) Jednání AS UK, vědecké rady a vedení UK v Seči ve dnech 26.-28.11.1998

Dr. Štěpánek konstatoval, že na jednání nebyli přítomni zástupci FF ve studentské kurii. Jednání se konala v sekcích – dr. Štěpánek a dr. Jindra se účastnili jednání na SZŘ, p. děkan jednání na Statutu UK a doc. Starý se účastnil jednání v ekonomické sekci. Naprostá většina připomínek z naší fakulty byla akceptována. V prvním týdnu ledna přijde na fakultu druhá varianta dokumentů. Do 19.1. lze 2. variantu připomínkovat (věcně a změny formulovat). Do 26.1. budou definitivní návrhy postoupeny MŠMT k registraci (dvouměsíční lhůta k rozhodnutí). Do konce dubna by měly být hotové vnitřní předpisy fakult. Dr. Štěpánek informoval, že jednání ze strany RUK i AS UK byla vstřícná.

Dr. Štěpánek rovněž sdělil, že budou muset pravděpodobně proběhnout nové volby do AS. V této souvislosti se musí připravit nový volební řád.

b) Vyjádření p. děkana s prof. V. Klausem

P. děkan nemohl být přítomen, navštívil však předsednictvo AS, kde sdělil následující; obdržel usnesení AS č. 46, rozhodl se však setkání nezrušit. Připouští, že se možná měl rozhodnout o datu setkání jinak už tehdy, když se připravovalo. Je ochoten zodpovědět případné dotazy na lednovém zasedání AS. Dr. Bílek upozornil na nesystematické rušení výuky a pozdní informovanost. Dr. Jindra se připojil tím, že je třeba rovněž respektovat hodinové rozložení výuky.

Usn 53: AS žádá p. děkana, aby o jakémkoliv přerušení či zrušení výuky informoval minimálně s 10ti denním předstihem.

Hlasování 22-1-1

c) Zpráva z jednání kolegia děkana a vědecké rady FF UK

Viz zápisy z jednání kolegia děkana a vědecké rady FF UK.

7. Různé

Byla podána informace o návrhu zřízení Centra studia totalitních diktatur.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát