Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy98-zapis4.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 11. 6. 1998

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, M. Calda, J. Hill, M. Hlavačka, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, J. Kalivoda, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, M. Popelka, R. Prahl, A. Stöcklová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Chaloupková, L. Sýkorová, Z. Vorlová, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, D. Göttlich, J. Kadlec, P. Koura, T. Navrátil, R. Oppelt, P. Pabian, I. Příbramská, B. Růžková, L. Sádlová, V. Sušová, D. Šrajerová, Š. Švenda, L. Vildman. P. Trantina.

Omluveni: W. Oerter, P. Daniš.

Neomluveni: V. Kremlička.

Hosté: doc. PhDr. Fr. Vrhel, děkan FF; PhDr. M. Jindra, AS UK; Mgr. A. Trubačová, pers. odd.; PhDr. Z. Jettmarová, ředitelka ÚTRL; JUDr. J. Handzelová, vedoucí stud. odd.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z předešlého jednání.

3. Prolongace pracovních smluv – uvede p. děkan.

4. Informace o přemístění některých pracovišť do objektu v Jinonicích – podá p. děkan.

5. Projednání návrhu Ústavu translatologie na zřízení učitelského studia v oborech PT – předloží PhDr. Z. Jettmarová.

6. Zpráva ze zasedání Rady VŠ, kolegia děkana, vědecké rady FF UK – dr. Štěpánek.

7. Volba zástupců do komise pro školné.

8. Různé.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen (pro-27, proti-0, zdržel se-0).

2. Schválení zápisu z předešlého jednání.

Připomínky: hosté: dr. Kubiš – Ústav svět. dějin.

ad 3. Zpráva ze zasedání AS UK: činnost 17. fakulty se předpokládá od r. 2000. …“Toto centrum“ – namísto toho: …“Tento areál“ (27-0-0)

ad 4. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 1997: „…materiál byl vrácen“ p. předsedovi. Namísto toho: „…materiál nebyl k dispozici“. (19-0-8)

ad 6. Projednání studijních plánů:

a) Ústav politologie: “ …dr. Calda informoval (namísto objasnil) o situaci na ústavu“. „.. nebylo svoláváno plénum ÚPOL, které by mělo být informováno …“(25-0-7)

ad 5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 1998: škrtnout větu: Dr. Homoláč trvá na tom, …při přípravě zprávy o hospodaření a při přípravě rozpočtu. (30-0-3)

Zápis s těmito připomínkami byl schválen.

Hlasování: 31 – 0 – 2.

3. Prolongace pracovních smluv.

Předsednictvo navrhuje, aby plénum AS se vyjádřilo jen k těm navrhovaným osobám, ke kterým jsou připomínky. Předsednictvo dále navrhuje způsob hlasování: každý zaškrtne jen ta jména, s nimiž souhlasí a nezaškrtne ta, s nimž nesouhlasí.

Doc. Zemánek, který podklady k prolongacím zpracoval do tabulky sdělil, že předsednictvo bylo vedeno snahou o zjednodušení. Konstatoval, že některé údaje byly obtížně kvantifikovatelné; v této souvislosti zjistil, že dotazníky je třeba upravit. Granty v dotazníku odrážejí současný stav. Všechna dokumentace byla senátorům k dispozici na sekretariátu. Dr. Kuťák poznamenal, že senátoři by se měli vyjadřovat zodpovědně a selektivně; AS sice není informován do hloubky, pracoviště však zřejmě měla závažné důvody k podání žádostí.

P. děkan zdůraznil, že počet prolongovaných pracovních smluv je vysoký; zatím však nelze najít jiné východisko. Opětovně se potvrzuje špatná finanční situace fakulty. Po poradě s předsedou AS dospěli k názoru, že smlouvy budou podepsány v září t.r., kdy bude známa míra finanční únosnosti. Dotazníkovou přílohu k žádostem označil p. děkan za prospěšnou. Ke konkrétním úvazkům p. děkan uvedl, že návrhy na 1,0 akceptoval u vedoucích pracovišť, v některých případech navrhuje snížení, a to:

prof. Kvaček – 0,9

doc. Kopaněva – 0,5

doc. Šára – 0,9

prof. Hrala – 0,5

prof. Král – 1,0 ZS; 0,5 LS

doc. Pucek – 0,9

prof. Oliverius – 0,9

dr. Hübschmannová – 0,9

prof. Mikšík – 0,5

prof. Kolář – 0,25

prof. Nakonečný – 0,9

P. děkan dále informoval senát, že prof. Syllaba navrhován nebyl, odchází do důchodu.

V diskusi se P. Pabian pozastavil nad tím, proč u prof. Hrocha je úvazek na 0,75, když ředitel ústavu navrhoval 0,7. Důvodem je, že kromě výuky historie učí ještě na translatologii. Na dotaz, proč p. děkan neakceptoval návrh na prodloužení o 2 roky (prof. Červenka) odpověděl, že kromě proděkanů navrhuje prodloužení pouze na 1 rok. P. děkan dále sdělil, že chce postupně úvazky nižší než 0,5 převádět na externí spolupráci. Návrh předloží AS a s vedoucími pracovišť bude o tom jednat v září t.r. Doc. Housková zdůraznila jako hlavní kritérium pro prolongace odborné hledisko: v předloženém seznamu je úctyhodná řada osobností; další kritéria (např. funkce) by měla být druhotná; vzhledem k tísnivé finanční situaci FF by u opakovaných prolongací bylo možné uvažovat jednotně o polovičních úvazcích. P. děkan odpověděl, že zatím nechce úvazky na 0,5 globálně zavádět. K tíživé personální situaci na většině pracovišť p. děkan poznamenal, že již mnohokrát žádal vedoucí pracovišť, aby vytvářeli podmínky pro nové pracovníky, ale výsledky zatím nejsou valné. Doc. Hlavačka se dotázal, zda předložený seznam prolongací není současně důkazem neschopnosti vychovat si budoucí mladé pracovníky, prolongaci chápe jako poslední řešení. Dr. Štěpánek odpověděl, že dotazník má mimo jiné také navodit otázky o budoucnosti. Dr. Bílek se dotázal na stav na katedře slavistiky; P. děkan sdělil, že prof. Kvapil statutárně drží katedru; připravuje se habilitace dr. Gladkové. Informoval, že rektor uvalil na katedru slavistiky speciální evaluaci. Kol. Pabian podotkl, že v dotaznících nebyla zmínka o konkurzech. K tomu p. děkan řekl, že konkursy na uvolněná místa zachovává; „šetří“ s konkursy na nová místa. Není velký zájem, v ČR chybí akademická mobilita.

Předseda AS se vrací k hlasování o prolongacích; navrhuje, aby výsledky byly zveřejněny jen v zápise; senátoři hlasují tak, že napíší seznam osob, se kterými nesouhlasí.

AS souhlasí s ustavením tříčlenné komise (doc. Zemánek, dr. Popelka, D. Šrajerová), která během dalšího jednání AS sečte v místnosti sekretariátu hlasy. ( Hlasování: 33 – 2 – 3. )

Výsledky hlasování o prolongacích pracovních smluv:

V době hlasování bylo přítomno 38 senátorů. Proti uvedeným pracovníkům hlasovali: č. hlasy proti jméno

5 3 Kárník

7 4 Hlaváček

8 2 Buchvaldek

18 6 Kvapil

19 4 Mlynárik

21 2 Huňáček

26 1 Jindra M.

29 1 Uhlíř

38 1 Veselý J.

53 2 Kolář

54 2 Pelikán J.

57 1 Königová

58 2 Tretera

59 4 Machovec

Usn. 24: AS schválil prolongace pracovních úvazků pracovníků FF, kteří přesáhli 65 let věku.

4. Informace o přemístění některých pracovišť do objektu v Jinonicích.

P. děkan sdělil, že objekt je přijatelný, blízko metra. Pro fakultu je to velkorysá nabídka. S kolaudací se počítá v lednu příštího roku; nastěhování se může uskutečnit od LS příštího akademického roku; zdůraznil, že nekompromisně rozhodne, která pracoviště budou do Jinonic přestěhována. Z uvažovaných pracovišť – politologie, ekonomie, sociální práce, sociologie, informační studia a knihovnictví – budou čtyři vybrána. Fakulta nemůže počítat s tím, že uvolněné prostory po pracovištích v Celetné 13 bude moci všechny obsadit. Dotaz T. Navrátila: chce Celetnou 13 obsadit rektorát? P. děkan odpověděl, že nikdy nebyl vysloven konkrétní záměr, hovoří se o kongresovém centru (nový VŠ zákon posiluje centralitu univerzit a VŠ). Doc. Hlavačka se otázkou vrátil k Jinonicím: o jak velký prostor se jedná. Odpověď: pro fakultu se počítá přibližně s 800 m2 (1. patro); k dispozici je jídelna, knihovna, počítačové učebny. Kol. Cieslar se dotázal, zda by v Jinonicích mohlo dojít ke sloučení Ústavu politologie a katedry sociologie s obory FSV. P. rektor o zrušení dvoukombinací na UK uvažoval. J. Cieslar upozornil na možnost problémů v rozvrhu oborů, které se studují v kombinaci (přechody mezi budovami). Dr. Calda vyslovil souhlas s Jinonicemi, požaduje však, aby ve všech pracovnách byly instalovány Internety. Z. Dětákovou zajímá, kdo dostane prostory po uvolněných pracovištích v Celetné 20. P. děkan je toho názoru, že to zatím nikdo přesně neví; je možné, že zájem projeví rektorát, je možné , že některé místnosti by fakultě mohly zůstat. Z. Dětáková se dotázala , zda může být senát zpětně informován. P. děkan s tím počítá; předpokládá však, že hlavní kroky v této otázce by měl učinit senát fakulty.

5. Projednání návrhu Ústavu translatologie na zřízení učitelského studia v oborech PT.

Dr. Jettmarová informovala AS o důvodech žádosti: otázka přípravy učitelů překladatelství a tlumočnictví se stala politickou záležitostí, když EU zjistila, že musí zajišťovat překladatele a tlumočníky – EU zahájila kroky , aby se tato otázka řešila v rámci asociovaných zemí. MŠMT vydává Živnostenské osvědčení každému, kdo o to požádá – bez dokladu o kvalifikaci (důvod pro novelu Živnostenského zákona). Česká rada pro překlad a tlumočení bude vydávat kvalifikační osvědčení. V nových osnovách středních škol už byla zařazena výuky překladu a tlumočení. V současné době na ZŠ a SŠ vyučují jazyky absolventi bez učitelské kvalifikace.

Učitelská specializace v PT oborech by zahrnovala:

kurs psychologie pro učitele (3×2, Z, Z, Z)

kurs pedagogiky (3×2, Z, Z, Z)

kurs didaktity/metodiky oboru (2×2, Zk)

praxe (21 dní, Z)

Dotaz kol. Göttlicha: ke každému oboru se nedá studovat pedagogické minimum. Dr. Handzelová vysvětlila, že to vychází z návrhů a potřeb oborů; dnes se k tomu hlásí mnoho oborů – návrhy se konzultují s MŠMT, ale fakulta musí dát nejprve najevo, že to dovede zajistit. Učitelské studium bude řešit nový VŠ zákon.

Usn. 25: AS schválil zřízení učitelského studia v oborech PT.

Hlasování: 30 – 0 – 4.

6. Zpráva ze zasedání Rady VŠ, kolegia děkana, vědecké rady FF UK.

Rada VŠ: – ministr J. Sokol upozornil, že ministerstvo bude podporovat vysoké školy neuniverzitního směru

– správní rady: ministr prohlásil, že SR by neměla být druhým senátem; měla by z jedné čtvrtiny kontrolovat a ze tří čtvrtin pomáhat vysokým školám;

– návrh nového VŠ zákona: v §26 (AS fakult) je řečeno: k platnosti voleb je třeba účasti 30% akademické obce …

– přijímací zkoušky: ministr sdělil, že způsob testu má často charakter kvízu; to je špatná vizitka, pokud to bude zveřejňováno, mohl by vzniknout společenský tlak na zrušení zkoušek;

– koleje: VŠ je budou dostávat podle svých potřeb a ne podle „historického“ klíče;

– od 1.7. platí některé paragrafy VŠ zákona;

– bude zřízena nová akredikační komise; obory se budou zřejmě reakrediktovat;

– k paragrafům nejsou zpracována vysvětlení, MŠMT přijímá na Internetu připomínky;

– rozpočet pro příští rok: snaha o zajištění pokračování staveb (bude usilováno o 7% valorizaci); růst počtu studentů by neměl přesáhnout 3%; MŠMT bude dál podporovat trend v reálných mzdách (ten současný směřuje dolů);

– MŠMT se pokusí zčásti upustit od dosavadního způsobu přidělování státního příspěvku (na základě počtu studentů), bude se snažit zavést kvalitativní hlediska (budou následné diskuse).

Vědecká rada: byly schváleny dvě habilitace (dr. Borecký a dr. Štaif); na příští VR budou projednávány habilitace dr. Durdíka a dr. Šedinové.

Kolegium děkana: – prof. Verner předložil návrh na vybudování nového výkopového domku v Káhiře; fakulta pozemek nekupuje, náklad činí 2 mil. 930 tisíc Kč; stavební záměr byl vypracován pro české podmínky, takže stavba bude levnější, fakulta se podílí půl milionem na vnitřní vybavení;

– rektor požádal děkana Právnické fakulty o právní výklad k novému VŠ zákonu (materiál je k dispozici na sekretariátě)

– děkan obdržel návrh na zrušení příkazu č. 1 proti drogám; předběžný závěr jednoznačně vypovídá o pozitivním efektu akce.

J. Cieslar k tomuto sdělil, že napsal do Babylonu svůj názor k opatření děkana. Konstatoval, že jeho článek v příštím čísle nevyšel. Z. Dětáková (členka redakce Babylonu) vysvětlila že šlo o procesní zdržení; článek vyjde v dalším čísle.

Dr. Homoláč souhlasí s procedurálními námitkami proti příkazu děkana.

– KD schválilo kursy celoživotního vzdělávání navrhované pí Hamerníkovou.

– v srpnu se uskuteční sympozium zahraničních bohemistů

– v souvislosti s rekonstrukcí Šporkova paláce podal IPS stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; ten přikázal zařadit IPS znovu do této soutěže.

– KTV byla přestěhována do Hostivaře, fakulta se to dozvěděla pozdě; protestovali spíše studenti; jednání ke změně rozhodnutí nevedla, FF byla postavena před hotovou věc – tento způsob by se v případě Jinonic neměl opakovat. Učitelé KTV se stěhováním souhlasili.

L. Sádlová navrhuje, dát protestem najevo, že FF si chce některé uvolněné místnosti ponechat

Hostem na minulém kolegiu byl pan prorektor Pánek. Bylo konstatováno, že FF má mnoho zahraničních lektorů – zde se stupňují finanční tlaky. Je stále méně míst, která dotuje MŠMT a více těch, které dotuje fakulta. Ztrátou ubytovacích míst na kolejích se zvyšují náklady na ubytování zahraničních lektorů. Prorektor sdělil, že ministerstvem školství je informován jinak než naší fakultou. Otázka zahraničních lektorů přísluší několika prorektorům. Centrum UK pro otázky životního prostředí (Petrská č. 3) se bude stěhovat do Jinonic; část objektu má být opět určeno pro ubytování lektorů. FF byla vyzvána, aby podala návrh na člena správní rady UK. Na základě návrhu doc. Pelikána byla podána žádost o mimořádné stipendium pro dva studenty, kteří zachránili život. Obdrží cenu rektora. Fakulta byla požádána, aby umožnila studovat v angličtině co nejvíce oborů. Nový VŠ zákon uvádí nová pravidla pro složení vědeckých rad. Výběrová komise pro zakázku na rekonstrukci Šporkova paláce skončila svou práci. Pí tajemnice formulovala návrh zásad pro udělování pamětních medailí děkana.

V diskusi doc. Bobková uvedla, že k stěhování do Jinonic by měli být přinejmenším přizváni všichni pracovníci dotčených pracovišť, aby mohli spolurozhodovat, a to předtím, než se budou dělat úpravy. Měli by znát podrobnosti o technických podmínkách. Dr. Štěpánek sdělil, že do prázdnin budou mít možnost vedoucí pracovišť Jinonice navštívit. Podle doc. Bobkové je stěhování do Jinonic připraveno diletantsky, a má obavy, že to též platí o uvažovaných přesunech v Celetné. Na dotaz L. Sádlové týkající se termínu stěhování do Jinonic odpověděl dr. Štěpánek , že přesný termín není stanoven. L. Sádlová dodala, že by měl AS požadovat po kolegiu děkana, aby přesné termíny stěhování předložilo.

AS UK: – v souvislosti s novým VŠ zákonem budou jmenovány nové instituce; po vypracování Statutu budou nové volby do AS; ustanovení správní rady; nové mzdové předpisy; rámcový řád poplatků (informoval dr. Jindra).

– prorektor Wilhelm: oslavy posílily prestiž univerzity; dotace na rok 1999 budou o 7% vyšší, inflace však částku sníží.

– prorektor Petrusek informoval, že na UK bylo přihlášeno 41.844 uchazečů (nejvíce na LF – 6.200, na humanitní fakulty – 24.700), např. na 1. LF – 1.300 přihlášek, na FF obor psychologie 1.100); byl konstatován nerovnoměrný zájem; velký zájem se projevil o společenské vědy. Otázka ustanovení 17. fakulty je dlouhodobějšího charakteru.

Dr. Bílek seznámil senát s návrhem usnesení týkající se dopadu oslav univerzity (jednání AS dne 14.5., bod 3). V diskusi byly námitky k některým formulacím. Usnesení bylo upraveno na základě připomínek. Usn. 26: Akademický senát FF UK vyjadřuje svou nespokojenost se způsobem, jímž byly koncipovány oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Z mediální kampaně založené na celostránkových inzerátech a dokonce i televizní reklamě musí veřejnost nutně získat dojem, že univerzita je natolik finančně zajištěna, že si podobnou kampaň nemůže dovolit. Rozhodnutí univerzitního vedení, aby se ve jménu Karlovy univerzity mohly mediálně sebeprezentovat nejrůznější firmy a instituce, považujeme za nešťastné a nezodpovědné. Vyzýváme proto univerzitní vedení, aby fakultám poskytlo zprávu o finančním efektu celé kampaně, tj. především údaje, kolik sponzorských finančních prostředků univerzita z této kampaně reálně získala a jak budou využity. AS FF UK zároveň vyjadřuje nespokojenost s minimálním efektem, jenž mají oslavy pro řadové členy akademické obce UK.

Hlasování: 30 – 3 – 1 .

AS se vrátil k otázce stěhování do Jinonic a uvolněných prostor; L. Sádlová zapracovala do návrhu usnesení připomínky.

Usn. 27: AS FF UK žádá kolegium děkana o vypracování souhrnného materiálu o plánovaném stěhování části FF do Jinonic. V materiálu by měly být uvedeny všechny informace o projektu využití přidělených prostor, termíny jednotlivých etap projektu a jména osob odpovědných za jejich realizaci.

Hlasování: 30 – 1 – 2.

7. Volba zástupců do komise pro školné.

Zástupce AS v komisi pro školné byla schválena Lenka Sýkorová.

Hlasování: 30 – 0 – 1.

8. Různé.

a) Předsednictvo zatím nevypracovalo návrh usnesení k Jazykovému centru (2/usn. 23).

b) P. Pabian seznámil AS se stížností studentů ubytovaných na koleji Větrník ohledně stavebních prací. Během zkouškového období se musí studenti vystěhovat. Podobné situace se stávají každým rokem. Kolejní rada tento stav odsoudila a žádá AS FF, aby k tomu zaujal stanovisko.

Usn. 28: AS FF UK žádá vedení Kolejí a menz, aby údržba a stavební práce na kolejích byly realizovány tak, aby nenarušovaly studijní podmínky ubytovaných studentů, zejména ve zkouškovém období.

Hlasování: 31 – 0 – 0.

c) dr. Calda připomněl usnesení minulého jednání AS, kdy předsednictvo AS by mělo informovat o jednání ohledně studijního plánu politologie. Sdělil, že 16.6. se sejde komise ve složení Šedivý, Svátek, Calda, Trantina, Pabian, která se touto otázkou bude zabývat.

d) Český helsinský výbor žádá FF o vylepení samolepek proti rasismu. Žádost předložil P. Trantina; připomínky nebyly.

e) D. Šrajerová informovala o jednání zahraniční komise dne 3.6., (ubytování zahraničních lektorů, financování stáží, finanční spoluúčast studentů).

Zapsali: Bureš, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát