Studijní komise

 

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Studijní komise je poradním orgánem v oblasti bakalářského a magisterského studia. Stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změny studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

Posuzování akreditačních materiálů

Studijní komise při posuzování akreditačních materiálů sleduje zejména, zda:

 1. je navrhovaný studijní plán koherentní, vede k naplnění proklamovaných cílů studia a odpovídá profilu absolventa;
 2. studijní plány bakalářského a magisterského studia příslušného oboru tvoří smysluplný celek;
 3. kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá reálné studijní zátěži;
 4. koncepce studijního plánu zapadá do kontextu jiných příbuzných oborů na FF;
 5. studijní plán naplňuje obecnou koncepci studia na FF UK;
 6. je studijní plán realistický s ohledem na personální zabezpečení a dosavadní fungování oboru;
 7. personální zabezpečení oboru odpovídá akreditačním standardům;
 8. jsou závěrečné práce daného oboru kvalitní a přiměřeně hodnocené;
 9. studentské evaluace nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru;
 10. statistické údaje ze SIS nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru (např. údaje o počtu absolventů, o počtu předčasně ukončených studií apod.).

Studijní komise dále přihlíží ke všem případným existujícím externím evaluacím oboru (zejména k externímu hodnocení závěrečných prací, je-li zadáno).

K jednotlivým krokům akreditačního procesu v rámci FF UK viz stránka k akreditacím.

Postup při změnách studijních plánů

 • Chcete-li požádat o změnu studijního plánu, prostudujte si nejprve Zásady pro změny studijních plánů SK FF UK. V tomto dokumentu je vysvětleno, jaké typy změn plánu je možné provádět a jaký schvalovací proces pro každý typ platí.
 • Pokud změna, o niž chcete žádat, spadá do kategorie 3.4 z uvedeného dokumentu (tj. změny s dopadem na obsah studia, ale neovlivňující profil absolventa či obsah SZK), kontaktujte nejprve akademické koordinátory SIS (sis@ff.cuni.cz) a konzultujte změny s nimi. Koordinátoři uváží technickou proveditelnost změn, pomohou Vám žádost formulovat a poté ji sami předají studijní proděkance. Ta v jednodušších případech změnu schválí sama, ve složitějších případech ji postoupí na posouzení Studijní komisi.
 • Účast zástupců oboru na případném zasedání SK ve většině případů není nutná (vyžadována je pouze v případě mimořádně závažných změn). O výsledku schvalovacího procesu Vás informují opět koordinátoři SIS, kteří Vám následně změny nastaví jak v SIS, tak v plánech na plany.ff.cuni.cz.

Kontakty

seznam členů

Email: studijnikomise@ff.cuni.cz

Termíny jednání komise

Materiály k projednání – s výjimkou těch akreditačních – je nutno předložit komisi v elektronické podobě vždy týden před termínem schůzky.

Archivní zápisy z jednání

Studijní komise

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006