Studijní komise

 

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Studijní komise je poradním orgánem v oblasti bakalářského a magisterského studia. Stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změny studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

Posuzování akreditačních materiálů

Studijní komise při posuzování akreditačních materiálů sleduje zejména, zda:

 1. je navrhovaný studijní plán koherentní, vede k naplnění proklamovaných cílů studia a odpovídá profilu absolventa;
 2. studijní plány bakalářského a magisterského studia příslušného oboru tvoří smysluplný celek;
 3. kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá reálné studijní zátěži;
 4. koncepce studijního plánu zapadá do kontextu jiných příbuzných oborů na FF;
 5. studijní plán naplňuje obecnou koncepci studia na FF UK;
 6. je studijní plán realistický s ohledem na personální zabezpečení a dosavadní fungování oboru;
 7. personální zabezpečení oboru odpovídá akreditačním standardům;
 8. jsou závěrečné práce daného oboru kvalitní a přiměřeně hodnocené;
 9. studentské evaluace nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru;
 10. statistické údaje ze SIS nepoukazují na zásadní problémy ve výuce daného oboru (např. údaje o počtu absolventů, o počtu předčasně ukončených studií apod.).

Studijní komise dále přihlíží ke všem případným existujícím externím evaluacím oboru (zejména k externímu hodnocení závěrečných prací, je-li zadáno).

K jednotlivým krokům akreditačního procesu v rámci FF UK viz stránka k akreditacím.

Postup při změnách studijních plánů

 • Chcete-li požádat o změnu studijního plánu, prostudujte si nejprve Zásady pro změny studijních plánů SK FF UK. V tomto dokumentu je vysvětleno, jaké typy změn plánu je možné provádět a jaký schvalovací proces pro každý typ platí.
 • Pokud změna, o niž chcete žádat, spadá do kategorie 3.4 z uvedeného dokumentu (tj. změny s dopadem na obsah studia, ale neovlivňující profil absolventa či obsah SZK), kontaktujte nejprve akademické koordinátory SIS (sis@ff.cuni.cz) a konzultujte změny s nimi. Koordinátoři uváží technickou proveditelnost změn, pomohou Vám žádost formulovat a poté ji sami předají studijní proděkance. Ta v jednodušších případech změnu schválí sama, ve složitějších případech ji postoupí na posouzení Studijní komisi.
 • Účast zástupců oboru na případném zasedání SK ve většině případů není nutná (vyžadována je pouze v případě mimořádně závažných změn). O výsledku schvalovacího procesu Vás informují opět koordinátoři SIS, kteří Vám následně změny nastaví jak v SIS, tak v plánech na plany.ff.cuni.cz.

Kontakty

seznam členů

Email: studijnikomise@ff.cuni.cz

Termíny jednání komise

Materiály k projednání – s výjimkou těch akreditačních – je nutno předložit komisi v elektronické podobě vždy týden před termínem schůzky.

Archivní zápisy z jednání

Archivní dokumenty k činnosti komise

 Zápisy z jednání

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006