Komise FF UK

Komise – společné poradní orgány Akademického senátu FF UK a děkana fakulty

Předsedy komisí jmenuje se souhlasem senátu děkan. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy. Další členy komise může jmenovat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana. Každá komise má zřízenu svoji webovou stránku v rámci fakultních webových stránek. Předseda komise odpovídá za jejich aktualizaci a za zveřejňování zápisů z jednání komise a dalších materiálů.

Přehled zřízených komisí

 • disciplinární
  Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí o jejich vyřízení děkanovi. Další podrobnosti o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty
 • ediční

  Ediční komise je poradním orgánem pro oblast ediční činnosti fakulty. Stanovisko ediční komise je nezbytným podkladem pro zařazování titulů do edičního plánu Vydavatelství FF UK a do edičních řad realizovaných univerzitním nakladatelstvím Karolinum (AUC Philosophica et Historica, AUC Philologica, ostatní periodika, knižní tituly a skripta). Její činnost upravuje Jednací řád a dále pak Zásady ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

 • etická

  Etická komise je stálým poradním orgánem pro etické otázky týkající se všech forem činnosti v rámci akademické obce. Její činnost upravuje Statut Etické komise Filozofické fakulty UK v Praze a dále opatření děkana č. 2/2010, Etika vědecké práce.

 • evaluační

  Evaluační komise by měla především definovat metodiku hodnocení, přičemž realizaci hodnocení zajišťuje na základě této metodiky aparát fakulty. Jedná se především o oblast pedagogické činnosti a vědeckých výkonů, součástí je ovšem i metodika a realizace studentského hodnocení výuky.

 • hospodářská

  Stanoviska hospodářské komise jsou nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet a jeho plnění), výroční zprávy o hospodaření fakulty a dalších záležitostí, předložených jí senátem nebo děkanem. Hospodářská komise zároveň plní roli komise škodní, náhradové a likvidační.

 • inventarizační

  Inventarizační komise je poradním orgánem pro oblast inventarizace majetku. Organizuje inventarizace majetku a závazků.

 • legislativní

  Stanovisko legislativní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání návrhů na změny vnitřních předpisů fakulty a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • pro etiku ve výzkumu

  1. Hlavním cílem činnosti Komise je zajištění ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty (dále jen „účastníci výzkumu“, „projekt“ a „projekty“).
  2. Komise posuzuje etickou přípustnost návrhů projektů, jichž je fakulta nebo její zaměstnanec koordinátorem či hlavním řešitelem, a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska v rámci řešení projektů plánovaných postupů a nástrojů výzkumu. Komise posuzuje dostatečnost předpokládané informovanosti účastníků výzkumu a opatření pro ochranu jejich práv.
  3. Komise může v případě návrhů projektů, v nichž je fakulta partnerem či vedlejším řešitelem, na základě žádostí koordinátorů či hlavních řešitelů posoudit etickou přípustnost těch částí návrhů projektů, kterou mají být řešeny zaměstnanci a studenty fakulty.
  4. Komise může na základě iniciativy řešitelů poskytovat také předběžné konzultace při přípravě projektů a samotných žádostí o jejich etické posouzení.
  5. Komise při své činnosti vychází zejména z obecných právních předpisů České republiky a poskytovatelů finančních prostředků nebo jiných orgánů a institucí, které nárokují provedení daného posudku.
  6. Komise neposuzuje etičnost chování a jednání jednotlivých řešitelů projektů v průběhu řešení projektů.
 • pro informační zdroje

  Stanovisko komise pro informační zdroje je nezbytným podkladem při projednávání rozpočtu na nákup literatury, vyřazování a odpisu knihovních jednotek z knihovních fondů a všech otázek rozvoje knihovnicko-informačního systému fakulty.

 • pro vědu

  Komise pro vědu je poradním orgánem v oblasti doktorského studia, habilitací, profesur a vědy a výzkumu. Stanovisko komise pro vědu je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změnu předpisů týkajících se doktorského studia, při projednávání návrhů na akreditace doktorských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • pro vnější vztahy

  Komise pro vnější vztahy je poradním orgánem v oblastech organizace fakultních akcí pro veřejnost, celkové komunikační strategie fakulty (web, sociální sítě, média), propagace studia na fakultě, popularizace vědeckých výstupů fakulty, podpory a propagace studentských aktivit, partnerství se vzdělávacími, kulturními a jinými institucemi a rozvíjení vztahů s absolventy a přáteli fakulty.

 • stipendijní

  Stanovisko stipendijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání podmínek pro přiznávání stipendií na fakultě, při projednávání návrhů na změny předpisů týkajících se stipendií a při projednávání žádostí studentů o účelová stipendia.

 • studijní

  Studijní komise je poradním orgánem v oblasti bakalářského a magisterského studia. Stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změny studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • zahraniční

  Zahraniční komise projednává žádosti studentů o zahraniční pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod a žádosti studentů o finanční podporu z Fondu mobility RUK. Provádí první kolo výběrového řízení před postoupením přihlášek na RUK.

Zrušené komise

 • pro IT – sloučena s knihovní komisí do komise pro informační zdroje
 • náhradová a likvidační – sloučena s hospodářskou komisí
 • knihovní – sloučena s komisí pro IT do komise pro informační zdroje

Základní organizační informace k činnosti komisí

Výňatek ze statutu FF UK

Čl. 11 Poradní orgány děkana a senátu

 1. Kolegium děkana (dále jen „kolegium“) je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia jsou zpravidla proděkani, tajemník, případně další členové jmenovaní děkanem. Předseda senátu nebo člen senátu, kterého senát, popřípadě předseda pověřil, je po dohodě s děkanem oprávněn zúčastnit se jednání kolegia.
 2. Komise jsou společné poradní orgány senátu a děkana. O zřízení, zrušení a případně sloučení či splynutí komisí rozhoduje na návrh alespoň jedné třetiny členů senátu nebo na návrh děkana senát. Vždy se zřizují komise hospodářská, komise legislativní, komise studijní, komise pro vědu a komise stipendijní.
 3. Předsedy komisí jmenuje se souhlasem senátu děkan.
 4. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy. Další členy komise může jmenovat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana.
 5. Zápisy z jednání stálých poradních orgánů děkana a senátu se zveřejňují obvyklým způsobem, vždy však na internetové stránce fakulty.

Čl. 14 Disciplinární komise

 1. Disciplinární komise fakulty (dále v tomto článku jen „komise“) projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan se souhlasem senátu z řad členů akademické obce. Disciplinární komise má šest členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.
 3. Funkční období členů komise je jeden rok.
 4. Před uplynutím funkčního období členství v komisi zaniká:
  1. společně se zánikem členství v akademické obci,
  2. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v komisi, předsedovi komise
  3. po třetí předem neomluvené neúčasti na jednání komise.
 5. Člen komise nebo náhradník může být odvolán, neplní-li řádně své povinnosti nebo dopustí-li se disciplinárního přestupku.
 6. Jestliže členství v komisi zanikne podle odst. 4 nebo 5, navrhne děkan senátu nejpozději do 30 dnů jmenování nového člena.
 7. Další podrobnosti o disciplinárním řízení na fakultě stanoví Disciplinární řád pro studenty fakulty.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu AS FF UK

Čl. 19 Komise

 1. Komise jsou společné poradní orgány senátu a děkana.
 2. Zřizování a členství v komisích se řídí příslušnými ustanoveními Statutu fakulty.1 O předsedech komisí a členech komisí jmenovaných senátem jedná a hlasuje senát na svém ustavujícím zasedání.
 3. Členství v komisi se lze kdykoli vzdát, vzdání je účinné dnem oznámení předsedovi komise, který toto sdělí senátu a děkanovi. Funkční období komisí končí s ustavujícím zasedáním nově zvoleného senátu.
 4. Na jednání komisí se jinak přiměřeně vztahují ustanovení části II oddílu 1 tohoto Volebního a jednacího řádu.