Varia

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Ediční řada pro práce Filozofické fakulty UK

Podmínkou pro vydání publikace je, že autor zajistí financování z grantových prostředků nebo výzkumných záměrů a kompletní redakční zpracování textu. Vydavatelství FF UK poskytuje nakladatelský servis (sazba, tisk, distribuce).

Vydávání publikací v ediční řadě Varia se řídí Zásadami ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, zejména body 2–3 a 8.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta a nakladatelství Togga

Přehled vydaných svazků:

Horizonty kognitivně–kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

Segmentální plán češtiny

Rizika jinakosti. Kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu.

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L’Ivrogne

Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky

Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830 – 1930)

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17. – 20. stol.)

Al-haraka baraka. Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení

Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník

Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language

Horizonty kognitivně–kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára

Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu

Kultura a totalita IV. Každodennost

Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly

Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí

Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů

Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823

Trojí tvář Váchánu. Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu

Bibliografija po sopostavitel’nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov

Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

Chetitská čítanka

Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje

Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou

Kultura a totalita III. Revoluce

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě

Pouť mého života

„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Ekonomika v souvislostech

Na cestě k westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931

Prozodické spisy raného obrození

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Kultura a totalita II. Válka

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník

Current Challenges of Central Europe: Society and Environment

Fonetická identifikace mluvčího

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu

„Jedna si jedina moja domovina?“ Etno–demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii

Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries

Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace

Kultura a totalita. Národ

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny

Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918–1949

Klasická korejština

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

Jazykové právo a slovanské jazyky

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro

Měnící se společnost?

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu

Kašubština v jazykovém kontaktu

Stručná mluvnice praindoevropštiny

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

Hnewo Teyy. Posvátná kniha Nuosuů


Připravujeme:

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor rozhovorů a esejí


Horizonty kognitivně–kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

Koupit v e-shopu

IRENA VAŇKOVÁ – LUCIE ŠŤASTNÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-888-0 (print)

ISBN 978-80-7308-889-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 235  stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 332,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma: metaforu, stereotyp a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Vedle češtiny se mezi zkoumanými jazyky (jako specifickými interpretacemi skutečnosti) objevují i slovenština, japonština či biblická hebrejština, částečně též latina, němčina nebo angličtina; ukázána je i kulturní zvláštnost českého znakového jazyka – jako jazyka radikálně jiného, realizujícího se ne v modu mluveném a psaném, ale vizuálně­motorickém; a přece i v tomto případě je patrné, že jde o jazyk založený – obecně řečeno – na stereotypizaci a metaforizaci. Autoři knihy tedy vstupují na takto vyznačeném poli opět do dialogu; předkládají návrhy, jak stereotypizované a metaforizované náhledy na skutečnost implikované v jazyce a textech zkoumat, jak je odhalovat, jak o nich zjednat adekvátní představu.

Segmentální plán češtiny

Koupit v e-shopu

JAN VOLÍN – RADEK SKARNITZL

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-885-9 (print)

ISBN 978-80-7308-886-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 105 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Zvuková podoba každého mluveného jazyka se neustále proměňuje. Změnu sice nelze pozorovat ze dne na den, ale z generace na generaci už jistě ano. Je proto vhodné aktuální stav čas od času zachycovat. Cílem knihy Segmentální plán češtiny je poskytnout přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny. Oproti podobným popisům dřívějším poskytuje kniha daleko více příkladového materiálu, který je navíc podrobně komentován. Aby se předešlo mylným představám panujícím v minulosti, že totiž hlásky, případně fonémy, jsou základem, nebo dokonce jediným důležitým materiálem zvukové stavby jazyka, je výklad doplněn i o poznámky k prozodickému členění a přízvučným slabikám. Na jejich pozadí je segmentální stavba češtiny ještě dále exemplifikována. Kromě poučení ohledně výše uvedeného může čtenář díky této publikaci také rozvíjet své transkripční dovednosti.

Rizika jinakosti. Kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu

Koupit v e-shopu

MIROSLAV MICHELA – VÁCLAV SIXTA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-882-8 (print)

ISBN 978-80-7308-883-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 187 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 203,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Co mají společného fotbaloví fanoušci, bytové divadlo a katolické exilové periodikum? Utvářejí badatelské pole, ve kterém se musejí autoři vypořádat s otázkami poměru dané skupiny či projektu ke státní moci a s různou výpovědní hodnotou konkrétních pramenů k těmto citlivým otázkám. Kniha, jež vzešla ze soutěže pro mladé badatele a badatelky, přináší tematicky rozmanité texty o bytovém divadle, vězeňských tetováních, fotbalových fanoušcích, vztahu disentu a StB, televizní tvorbě či exilovém časopisu před listopadem 1989. Dnes už nezávislá a alternativní kultura představuje standardní téma výzkumu věd o společnosti i v českém prostředí. Projekt COURAGE, v rámci kterého vznikla i tato kniha, přichází s pojmem „kulturní opozice“. Jeho prostřednictvím testuje hranice „opozičnosti“ a hledá nové možnosti pro studium našich dějin druhé poloviny 20. století.

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

Koupit v e-shopu

H. GLADKOVA – M. GIGER – O. BLÁHA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-867-5 (print)

ISBN 978-80-7308-868-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 275 stran

Jazyk: polský, německý, slovenský, bulharský, ukrajinský, anglický (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů předkládá veřejnosti kolektivní monografii připravenou pro XVI. Mezinárodní sjezd slavistů v Bělehradě v srpnu 2018. Tematika pravidelných zasedání v tomto mezidobí se zaměřila opět na klíčové otázky slavistické standardologie: fungování spisovných jazyků ve veřejné sféře, především v médiích, dynamiku současných spisovných jazyků a problematiku kodifikace. Určitým svorníkem nad všemi texty je kritický příspěvek S. Gajdy o teorii spisovného jazyka se zaměřením na úlohu a postavení jazyka v postmoderní společnosti v interdisciplinárním kontextu, s akcenty formujícími aktuální vývoj (nová média, dynamika sociálních změn, problém individuální i společenské identity a identifikace). Ostatní příspěvky mají na zřeteli konkrétní fungování empirické úrovně teorie spisovného jazyka.

War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945

Koupit v e-shopu

JAKUB RÁKOSNÍK – RADKA ŠUSTROVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-771-5 (print)

ISBN 978-80-7308-772-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 116 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

The content of the publication is focused around the analysis of social protection within the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia during the National Socialist rule. The collection therefore strives to overcome the limits of current historical research. Instead of the present emphasis on “social demagogy” when conceptualizing a social policy whose goal was to maximize the exploitation of the Protectorate’s human resources to the advantage of Germany’s military objectives, the collection’s concept confronts this one-sided (but not incorrect) perspective, which demonstrates the long‑term continuities of wartime social policy with the previous era (before the year 1938) and the subsequent period of people’s democracy after the year 1945. The studies within the collection represent an empirical approach towards gleaning factual data on the individual social policies (insurance, housing policy, labour regulation, etc.).

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L’Ivrogne

Koupit v e-shopu

LENKA MUNDEVOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-773-9 (print)

ISBN 978-80-7308-774-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 211 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Práce porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L’ Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu předchází popis a usouvztažnění mluvenostních variet češtiny a francouzštiny. To je důležitým předpokladem posouzení adekvátnosti překladu mluvenostních prostředků použitých v jednotlivých českých verzích povídky. Práce zohledňuje také vývoj estetických překladatelských norem v českém prostředí a jejich vztah k normě domácí beletrie, přičemž přináší nástin výrazných tendencí českého uměleckého překladu uplatňovaných při převodu prostředků mluvenosti ve sledovaném období. Analýza českých verzí povídky L’ Ivrogne opírající se o dobové jazykové příručky i diachronně zaměřené studie zaznamenává proměny pohledu na mluvenost v kontextu českého literárního překladu. Přináší také zjištění, že stylové charakteristiky textu tohoto klasika francouzské literatury reflektují především překlady z druhé poloviny 20. století.

Ukázka:

Názory na překlad prostředků mluveného jazyka (Literarky.cz, 29. 8. 2018)

Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky

praindoevropstina I_mluvnice_webKoupit v e-shopu

JAN BIČOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-760-9, 978-80-7308-761-6 (print)

ISBN 978-80-7308-762-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 792 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Publikace představuje v prvém svazku syntézu současného stavu bádání indoevropské srovnávací jazykovědy v podobě mluvnice rekonstruovaného ide. prajazyka, přičemž reflektuje nejnovější poznatky a teorie, včetně autorových, a snaží se zasadit praindoevropštinu jakožto jazyk do kontextu současné synchronní i diachronní typologie. Druhý svazek doplňuje samotnou mluvnici dalším aparátem, a to jednak uvedením do historie a metod indoevropeistiky, jednak krátkým shrnutím dokladů a historie ide. jazykových větví. Slovníček praindoevropských kořenů a afixů usnadňuje orientaci v prvém svazku i práci s výběrovou chrestomatií ze sedmi nejstarších ide. větví, která knihu uzavírá.

Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830 – 1930)

arabsky_roman_webKoupit v e-shopu

FRANTIŠEK ONDRÁŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-754-8 (print)

ISBN 978-80-7308-755-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 143 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba z písma Skolar: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy v kontextu arabské kulturní a literární obrody – nahdy. Monografie přináší nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.). Kapitoly týkající se typologie arabského románového žánru obsahují odpovědi na řadu zkoumaných otázek a současně přinášejí řadu hypotéz, jimiž se v současné době zabývá arabská i západní literární kritika. Během devatenáctého a první poloviny dvacátého století se arabský román stal respektovaným uměleckým žánrem, který seznamoval své čtenáře s životem Evropanů a zároveň s měnícími se společenskými a kulturními poměry v arabském světě.

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17. – 20. stol.)

paleograficka citanka_webKoupit v e-shopu

ONDŘEJ SRBA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-742-5 (print)

ISBN 978-80-7308-714-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 454 stran

Jazyk: český, mongolský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

 

Publikace poskytuje zájemcům o klasické mongolské písmo podklady k seznámení se s grafickým vývojem rukopisného mongolského písma v období, z něhož pochází většina zachovaných literárních i archivních památek, tj. z období 17. století až první poloviny 20. století. Úvodní část obsahuje uvedení do problematiky vývoje mongolské rukopisné knihy z hlediska vnější podoby rukopisů a kodikologie a chronologizaci paleografického vývoje písma v rukopisech neúřední povahy. Praktická část čítanky obsahuje 37 ukázek z rukopisů od poloviny 17. století do dvacátých let 20. století. Zařazeny jsou rukopisy známých děl mongolské klasické literatury, které doplňuje několik naukových buddhistických textů. Ukázky obsahují faksimile rukopisného textu, transkripci, český překlad, pomocný slovníček a ve vybraných případech komentář k paleografickým zvláštnostem rukopisu. Všechny zařazené rukopisy pocházejí z českých sbírek.

Al-haraka baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení

al-haraka_baraka_webKoupit v e-shopu

PETR ZEMÁNEK – JIŘÍ MILIČKA – FRANTIŠEK ONDRÁŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-749-4 (print)

ISBN 978-80-7308-750-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 234 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 250,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tato práce předkládá soubor arabských přísloví, užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s možnými alternacemi, a ty nejběžnější alternace jsou uvedeny v seznamu, aby byly naznačeny možné způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna dalšími informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo, a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo – tato informace je omezena na Korán a tzv. hadísy.

 

Doprovodná studie se zaměřuje na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské literatuře. Obsahuje analýzu hlavních zdrojů, ve kterých se podstatné části sbírky poprvé objevily, tedy přísloví užitá v Koránu, v hadísové literatuře a také ve středověké arabské poezii. V dalších částech je použit pohled strukturně variační, a jisté typy přísloví jsou analyzovány z pohledu možných principů jejich dalšího rozvoje. Pozornost je věnována také typům přísloví, které sestávají z jisté obecné (a příliš alternacím nepodléhající) fráze, za (nebo také před) kterou se objevuje jistý, předem očekávatelný typ výroku. Případová studie je věnována formování přísloví v průběhu času u různých autorů. Nakonec je zařazena studie ukazující průběh obliby vybraných přísloví v čase.

Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník

vyucovani ciziho jazyka_web

Rozebráno

KAREL ŠEBESTA a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-743-2 (print)

ISBN 978-80-7308-744-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 225 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí, především anglické; slovník chce přispět k jejímu dalšímu rozvoji a postupné stabilizaci. Naprostá většina hesel je zaměřena na cizí/druhý jazyk obecně, několik hesel se týká s ohledem na předpokládané čtenáře výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Publikace je určena badatelům na poli pedagogicky orientované aplikované lingvistiky a didaktiky jazyka, vyučujícím i studentům v oborech, které sem spadají (zvl. didaktika vyučování cizích jazyků), i širší obci zájemců o tuto problematiku.

Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

popis staroceske deklinace_webKoupit v e-shopu

PAVLÍNA SYNKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-740-1 (print)

ISBN  978-80-7308-741-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 461 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Práce přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300 – 1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko popisu slouží historické mluvnice, jejich tvrzení byla systematicky ověřována a doplňována pomocí interní verze Staročeské textové banky obsahující 7,6 milionu tokenů. Práce se skládá z popisu koncovek deklinačních typů (popsáno asi 100 vzorů), popisu změn v tvarotvorném základu slov při deklinaci (např. pes – psa, bylo nalezeno asi 120 typů takových změn), popisu formálních změn spojených se staročeským obdobím (např. kóň – kuoň, asi 100 takových změn) a seznamu apelativních lemmat získaných ze staročeských slovníků (asi 29 000 lemmat). Popis koncovek a změn tvarotvorného základu je součástí tištěné verze, ostatní části jsou dostupné online.

Trans-Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language

trans-atlantic migration_webKoupit v e-shopu

VENDULA V. HINGAROVÁ – ELLEN MARIE JENSEN (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-723-4 (print)

ISBN 978-80-7308-724-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 175 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace je výstupem výzkumného projektu „Transatlantická migrace – česká a norská perspektiva“, vedeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Universitě v Tromso v Norsku, jehož cílem bylo zahájit diskuzi o fenoménu integrace „malých“ národů v Novém světě a reflexi problematiky amerického vystěhovalectví v národních literaturách. V devíti kapitolách představuje vybraná témata z dějin vystěhovalectví do Severní a Jižní Ameriky, kam v 19. a 20. století směřoval výrazný migrační proud jak z českých zemí, tak ze Skandinávie. Kniha je rozdělena do dvou tematických oddílů, první se věnuje problematice vystěhovalectví z historické a jazykové perspektivy, druhý se pak zabývá pohledem literárním.

Horizonty kognitivně–kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích

horizonty_webKoupit v e-shopu

IRENA VAŇKOVÁ – VERONIKA VODRÁŽKOVÁ – RADKA ZBOŘILOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978‑80‑7308‑727‑2 (print)

ISBN 978‑80‑7308‑728‑9 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 287 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie věnovaná uplatnění představových schémat a stereotypů v perspektivě kognitivně a kulturně založené lingvistiky je společným projektem učitelů, doktorandů, studentů a absolventů bohemistiky a oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve sledu kapitol poukazuje ke společné práci skupiny starších, mladších i velmi mladých kolegů: jde o výzkumy vzájemně sdílené, diskutované, často paralelně vedené, týkající se především češtiny a českého znakového jazyka.

Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő
60. születésnapjára

hungarobohemika_webKoupit v e-shopu

JIŘÍ JANUŠKA – TAMÁS BERKES (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-715-9 (print)

ISBN 978-80-7308-716-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 200 stran

Jazyk: český, maďarský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tento svazek, věnovaný široce pojatým česko-­maďarským literárním, historickým a kulturním vztahům, vychází při příležitosti 60. narozenin vůdčí osobnosti oboru maďarština na Univerzitě Karlově Evžena Gála. Obsahuje literárněhistorické studie kromě jiného o prozaickém díle Sándora Máraiho, Pétera Esterházyho či Pétera Nádase, o českých a maďarských překladech E. A. Poea nebo o vývoji české a maďarské literatury pro děti. Samostatný oddíl se zabývá životem a dílem Petra Rákose, někdejší význačné osobnosti pražské hungaristiky. V oddíle historickém a filozofickém čtenář najde např. komparativní studii na téma českého a maďarského filozofického myšlení v 19. století či zpracování české účasti na světovém kongresu PEN klubu v roce 1932 v Budapešti. V široké tematické paletě svazku nechybí ani lingvistické studie s česko­-maďarským zaměřením nebo osobní zdravice jubilantovi.

 

A széles értelemben vett cseh-magyar irodalmi, történelmi és kulturális kapcsolatoknak szentelt kötet a Károly Egyetem magyar szakos vezető oktatója, Gál Jenő 60. születésnapja alkalmából jelenik meg. A kötet irodalomtörténeti fejezeteiben tanulmányok olvashatók egyebek között Márai Sándor, Esterházy Péter és Nádas Péter prózájáról, E. A. Poe cseh és magyar fordításairól, a cseh és magyar gyermekirodalom fejlődéséről. Külön ciklus foglalkozik a prágai magyar tanszék egykori kiemelkedő vezetője, Rákos Péter életművével. A történeti és filozófiai fejezetben található pl. a 19. századi cseh és magyar filozófiai gondolkodást összevető tanulmány, valamint a PEN Club 1932­es budapesti találkozójának cseh vonatkozásait feldolgozó írás. A kötet széles tematikai palettájáról nem hiányoznak a cseh-magyar nyelvészeti tanulmányok és a személyes köszöntő írások sem.

Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu

kultura_svepomoci_webKoupit v e-shopu

ONDŘEJ DANIEL a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-706-7 (print)

ISBN 978-80-7308-707-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 169 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace je věnována fenoménu DIY (Do-It-Yourself) v prostředí českých subkultur v období bezprostředně předcházejícím i provázejícím socioekonomickou a politickou transformaci přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Kolektivu historiků, vesměs sdružených kolem vznikajícího Archivu česko-slovenských subkultur a Centra pro studium populární kultury, sloužil jako hlavní pramen původní archivní materiál pocházející z dobového subkulturního prostředí, stejně jako rozhovory s pamětníky – bývalými nebo i současnými členy subkulturních scén. Vlastní text se zaměřuje na tři klíčové okruhy, ve kterých lze v rámci českých subkulturních scén fenomén svépomoci problematizovat. První se zabývá sebeutvářením subkulturní scény a zejména její aspirací či rezignací na tvorbu vlastní kolektivní paměti. Tento rozměr kontextualizuje na příkladu českého undergroundu a k němu v protikladu na příkladu tzv. „rockers“, tedy příznivců hudebního směru rockabilly. Druhý je věnován politickým aktivitám, ať již fungujícím v neveřejné sféře (předlistopadový fašismus), nebo v otevřené opozici (alterglobalizační hnutí). Třetí okruh se pak zaměřuje na svépomocné strategie subkulturního prostředí v období poslední fáze existence centrálně plánované ekonomiky (samizdatová vydavatelství a hudební burzy) a naopak na následné vyrovnávání se s komercializací subkultur a jejich produkce v období ekonomické transformace (komodifikace punku). Kniha jako celek umožní širší vědecké obci věnující se tématu subkultur, aktivismu a svépomocné ekonomické praxi vhled do klíčové, ale ne vždy plně reflektované problematiky subkulturní autonomie a subkulturní produkce cílené na subkulturu samotnou.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Historie -Otázky – Problémy 2/2018)

Recenze (Studia Ethnologica Pragensia 1/2017)

Minirecenze (A2 14/2017)

Když se z punku dělá věda (Kultura21.cz, 19. 4. 2017)

Kultura a totalita IV. Každodennost

kultura_a_totalita_webKoupit v e-shopu

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-701-2 (print)

ISBN 978-80-7308-702-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 442 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

V centru našeho zkoumání každodennosti se ocitají zejména sociokulturní hlediska, důsledně propojená s analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Témata každodennosti, všednosti nabyla ve světle současných debat o konfliktech (náboženské, válečné, politické, privátní povahy) nové aktuálnosti. Společným jmenovatelem kapitol této knihy proto je právě reflexe paradoxu vyplývajícího ze střetu mezi různorodými umělecky zpracovanými projevy každodennosti (všednosti, „obyčejného života“ jako projevu reálného životaběhu, nebo naopak jako ideální představy/snu/touhy o tomto „každodenním“ životě v nezvyklé, mezní situaci) a jejich destrukcí/rekonstrukcí/naplněním/vytěsněním podněty a skutečnostmi vzešlými z různorodých konfliktních situací (společensko-politické, umělecko-imanentní aj. povahy). Právě v konfliktní povaze střetu různorodých projevů každodennosti s určitou vyhrocenou formou totalitního principu (jak v rovině umělecky vyjádřených nároků a postojů, tak ve sféře politických a kulturních praktik) je tedy založeno směřování jednotlivých příspěvků. Usilovali jsme však o to, aby zde „každodennost“ jako téma nevystupovala v podobě nehistoricky, dekontextualizovaně založeného studia různorodých forem a podob každodenního života, které tyto vztahy vytrhává z konkrétních souvislostí a nahlíží je v duchu jakési vlídně apolitické (nebo naopak mnohdy příliš politicky motivované) „retrospektivy“, jež (mnohdy záměrně) vytěsňuje vědomí příčin a důsledků, bez nichž nelze historické souvislosti plně vnímat a snažit se jim porozumět.

 

Ohlasy v médiích:

Zprávy o literatuře (Český časopis historický 2/2018, s. 616)

Každodenní rituály a literatura (iLiteratura, 5. 8. 2017)

Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly

andragogika_web

Rozebráno

MIROSLAVA DVOŘÁKOVÁ – MICHAL ŠERÁK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-694-7 (print)

ISBN 978-80-7308-695-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 169 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace představuje andragogiku jako multiparadigmatickou a neustále se rozvíjející disciplínu. Její ambicí je komplexním a přesto srozumitelným způsobem systematizovat vybrané oblasti andragogické teorie i praxe vzdělávání dospělých a reflektovat historický vývoj i aktuální stav celého oboru. Jednotlivé kapitoly nabízejí mnohostranný pohled na tradiční andragogická témata se snahou o širší společenské a politické přesahy. Text zkoumá vznik a konstituování andragogiky jako samostatné a integrované vědní disciplíny v globálním i národním kontextu a předkládá informace o jejích klíčových poznatcích. Specifická pozornost je věnována i historickému vývoji edukace dospělých v českých zemích a kritické analýze aktuální situace. Reflektována je rovněž problematika konceptu celoživotního učení a jeho proměna v kontextu aktuálních trendů společenského vývoje.

Vícejazyčnost. Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci

vicejazycnost_webKoupit v e-shopu

MARTIN VESELKA – DOROTA NOWICKA – NICOLAI CZEMPLIK – COLETT NEUMANN (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-692-3 (print)

ISBN 978-80-7308-693-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 393 stran

Jazyk: český, polský, německý (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Svazek obsahuje písemné verze příspěvků z desátého ročníku mezinárodní konference interFaces, která proběhla ve dnech 15. až 22. května 2015 na pražské Univerzitě Karlově. Mladí badatelé – studenti a doktorandi, kteří se zabývají bohemistikou, germanistikou či polonistikou – ze tří zemí a univerzit (Praha, německé Lipsko a polská Vratislav) se soustředili na otázky související s ústředním tématem konference, jímž byla tentokrát „vícejazyčnost“. Problematiku uchopili v řadě pozoruhodných detailních sond i obecněji zaměřených studií z oblasti jazykovědné, translatologické, literárněvědné a kulturologické. Velká část z nich vyzdvihuje především jazykové, literární a kulturní kontexty určené konferenčními jazyky – češtinou, němčinou a polštinou. Autoři zkoumají tímto prizmatem mimo jiné problematiku srovnávání gramatiky, lexika a frazeologie jazyků, úlohu grafické a vizuální složky jazyka, specifiku jazykových enkláv, kognitivnělingvistické rozdíly mezi jazyky, lingvodidaktické problémy při vyučování polštiny pro cizince; v oblasti překladů se zaměřují na úskalí převodu obecné češtiny, prostředků jazykové hry, neologismů či vícejazyčnosti, v literární a kulturní sféře se pak věnují především fungování dvou či více jazyků v dílech autorů působících na pomezí kultur, ale též otázkám identity a paměti regionů ovlivňovaných ve své historii několika etniky, kulturami a jazyky (Vratislav, Dolní Slezsko, řeka Odra). Nechybějí však ani práce zohledňující širší evropský, ba i mimoevropský jazykový a kulturní kontext (předmětem pozornosti se stává i lužická srbština, španělština, mandarínská čínština).

Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Vedle_sebe_webKoupit v e-shopu

BEDŘICH FRÍDA – JAROSLAV VRCHLICKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-697-8 (print)

ISBN 978-80-7308-698-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.

 

Ohlasy v médiích:

Vrchlický, jak ho viděl bratr (Týden.cz, 3. 3. 2017)

První „bratrská“ vzpomínka Bedřicha Frídy popisuje, jak jej Jaroslav Vrchlický shodil ze stoličky na zem (Český rozhlas – Vltava, 1. 2. 2017)

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí

cestina_a_rustina_v_kontaktu_webKoupit v e-shopu

HANA GLADKOVA a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-690-9 (print)

ISBN 978-80-7308-691-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 160 stran

Jazyk: český (resumé rusky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Předkládaná monografie tematicky navazuje na publikaci Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech (2016). Snaží se podat ucelenější obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost se věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách, problematice cizího akcentu v jejich mluvených projevech a užívání spisovné a obecné češtiny. Zjištěné jazykové kompetence jsou dále popisovány ve vztahu se sociodemografickými faktory a dalšími parametry, které ukazují míru integrace sledované skupiny do majoritní společnosti. Předmětem zájmu autorů je rovněž oblast výuky češtiny jako cizího jazyka, neboť úspěšné začlenění se do nového prostředí je podmíněno právě zvládnutím češtiny. Cílem publikace je zpřístupnit zajímavá data získaná v rámci výzkumu ruskojazyčné komunity v projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým a přispět k rozšíření povědomí majoritní společnosti o skupině ruskojazyčných přistěhovalců. Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti jazykovědy a vzdělávání, může však posloužit i jako zdroj poučení zájemcům z řad širší veřejnosti.

 Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

vektory_kulturniho_vyvoje_webKoupit v e-shopu

PETR A. BÍLEK – MARTIN PROCHÁZKA – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308- 681-7 (print)

ISBN 978-80-7308- 682-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 273 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Publikace je jedním z klíčových výstupů mezioborového výzkumu na FF UK k tématu „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“, který je zaměřen přednostně na středoevropský region a na anglofonní země, v nichž má tradice mnohokulturního vývoje a její reflexe hluboké kořeny a dlouhou historii. Název knihy Vektory kulturního vývoje poukazuje nejen na základní význam pojmů jako „identita“, „utopie“ nebo „hrdina“, které představují ústřední tematické celky knihy, ale i na jejich vliv na naše chápání a reflexi vývojových tendencí (v literatuře, divadle i filmu, v „mainstreamové“ i populární kultuře, v jednotlivých dílech, žánrech i v kulturních institucích). Jednotlivé tematické bloky knihy ukazují prostřednictvím vybraných případových studií „vektorovou“ povahu uvedených základních pojmů. V případě identity je to její konstrukce, subverze a krize ve vztahu k tělu, jazyku, politice, ideologii, kulturním institucím a státu. Utopie je tu zkoumána nejen jako regulativní ideál, ale i jako pragmatický moment vývoje různých kultur, zejména české a americké. Koncept hrdiny studujeme v jeho různých žánrových podobách, společenských funkcích, kulturních hodnotách i jako sílu utvářející nebo rozkládající kulturní a historickou paměť.

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů

podoby_zidu_v_literature_webKoupit v e-shopu

JIŘÍ HOLÝ – HANA NICHTBURGEROVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-683-1 (print)

ISBN978-80-7308-684-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 124 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha je antologií textů, ohlasů na ně a komentářů k nim a skládá se ze tří oddílů. První představuje židovská témata u českých romantických autorů, K. H. Máchy a J. J. Kolára. Zde jsou představeny pozitivní postavy Židů jako příslušníků národa bez vlasti nebo Žida jako ušlechtilého českého patriota. Druhý oddíl uvádí díla německých romantiků, která působila i v českém kulturním kontextu. Zde jsou prezentovány negativní stereotypy Židů: proslov A. von Arnima „O zvláštnostech židovství“, ostrý útok proti Židům, a pohádka bratří Grimmů „Žid v trní“. V třetím oddílu jsou pak zastoupeni autoři ze skupiny Junges Böhmen / Mladá Čechie, liberálně orientovaní a zasazující se o spolupráci Čechů, Němců a Židů: články básníka a esejisty V. B. Nebeského, česky i německy psané básně a prózy Siegfrieda Kappera a úryvek z německy psané novely od Leopolda Komperta. Kapper byl první autor z židovského prostředí v českých zemích, který vydal českou básnickou sbírku a programově se hlásil k českému vlastenectví. Kompert, rovněž pocházející z Čech, zobrazoval nelehké soužití českých Židů a Čechů a plédoval pro vzájemné porozumění.

Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii

hlasy_mist_webKoupit v e-shopu

KLÁRA SOUKUPOVÁ – MICHAL ŠPÍNA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-677-0 (print)

ISBN 978-80-7308-678-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 252 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Místo se v posledních letech těší velké pozornosti teoretiků různých oborů od filozofie až po kulturní geografii, jeho souvislost s poezií však zůstávala spíše stranou širšího zájmu. A to navzdory tomu, že místo je v poezii jedním z nejdůležitějších tematických a strukturních prvků, a báseň zase v rámci literatury či verbální kultury představuje jeden z nejstarších a nejtrvalejších projevů vztahu k místu. Kniha Hlasy míst svým zaměřením navazuje na soubor esejů Básně a místa a obsahuje celkem patnáct kapitol věnovaných rozmanitým souvislostem mezi poezií, místem, prostorem a geografií. Rozsáhlý a pestrý literární materiál, jemuž se zde dostává pozornost, ukazuje množství význačných rysů básní o místech. I když v moderní poezii nefungují pevné žánrové vzory jako ve starší tradici, můžeme hovořit o řadě topoi, jako jsou hory, moře či interiéry, a o žánrových rysech, které si uchovávají určitou stabilitu, přestože nepodléhají striktním pravidlům. Tato kniha si neklade za cíl danou problematiku obsáhnout v celku; poukazuje naopak spíše na její nevyčerpatelnost, prozkoumává její členitou šíři a především se snaží ukázat, proč nám básně o místech mají stále co říci a proč tak činí nezastupitelným způsobem.

 

Ohlasy v médiích:

Moře, krajina, lázně či interiér v básních (Lidové noviny, 7. 4. 2017)

Vzývat závrať beze jména. Eseje o vztahu poezie a míst (A2 4/2017)

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823

hans_peter_hallbeck_webKoupit v e-shopu

TEREZA DAŇKOVÁ (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-679-4 (print)

ISBN 978-80-7308-680-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 162 stran

Jazyk: český, německý (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů – Hanse Petera Hallbecka (1784–1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách vyjadřuje o tamní krajině a jejích hospodářských možnostech, stejně jako popisuje původ a zvyky domorodého etnika – kmene Hotentotů (Khoikhoiů) –, se kterým přišli misionáři od počátku svého působení nejvíce do styku. Sám text editovaného pramene je prvořadým informačním zdrojem nejen pro fungování misijních stanic moravských bratří, ale především pro region jako takový. Vydaný německý pramen bratrské provenience je opatřen doprovodnou studií v češtině.

Trojí tvář Váchánu. Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu

troji_tvar_vachanu_webKoupit v e-shopu

LIBOR DUŠEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-666-4 (print)

ISBN 978-80-7308-667-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 245 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, rusky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Monografie pojednává o etnicko-jazykové skupině Váchánců, žijících v oblasti pamírsko-hindukušského horského uzlu na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu. Důsledkem soupeření Ruska a Velké Británie v průběhu 19. století v rámci tzv. Velké hry (Great Game), byla nucena koncem 19. století část do té doby homogenního etnika opustit rodný Váchánský koridor, načež se Váchánci ocitli na území později diametrálně odlišně se vyvíjejících státních útvarů. Předmětem práce je komplexní analýza proměny materiální i duchovní kultury etnické skupiny, respektive etnicko-jazykových skupin Váchánců žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu s akcentem na jejich současný stav. Velmi důležitou součástí je vizuální kontext, který prostřednictvím vyobrazení a fotografií prezentuje signifikantní znaky spjaté s každodenním životem Váchánců. Primárním cílem práce je rozkrytí materiálních i duchovních fenoménů, které úzce souvisí s každodenním životem, historicko-politickými souvislostmi, socio-ekonomickou situací, ší’itským ismá’ílitským náboženstvím, s nimiž jsou konfrontováni příslušníci jednotlivých skupin Váchánců. Jakožto nejvhodnější instrument k výše vytyčenému cíli se jednoznačně jeví komparativní metoda, reflektující smysluplnou kombinaci synchronního a diachronního přístupu, stojící na autorských terénních výzkumech v oblasti pamírsko-hindukušského uzlu, podpořená prostudováním relevantních zdrojů.

Bibliografija po sopostavitel’nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov

bibliografie_rus_ces_webKoupit v e-shopu

HANA GLADKOVÁ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-660-2 (print)

ISBN 978-80-7308-661-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 320 stran

Jazyk: ruský (resumé rusky, česky)

Doporučená cena: 207,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Bibliografie rusko-českých srovnávacích publikací je jedním z výsledků projektu Grantové agentury České republiky Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým. Primárním cílem této publikace je ucelený přehled základních publikací zaměřených na srovnání českého a ruského jazyka. Srovnání těchto dvou jazyků především z hlediska formální systematizace dat bude mít velký přínos jak pro slavistiku, tak i pro lingvistiku obecně. Lingvistické studie srovnávacího charakteru vznikající v době po druhé světové válce jsou často jen velmi obtížně dohledatelné, protože zpravidla nebyly registrovány v elektronických databázích v plném rozsahu.

Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov

usvojenie vtorogo jazyka_webKoupit v e-shopu

JULIANE BESTERS-DILGER – HANA GLADKOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-662-6 (print)

ISBN 978-80-7308-663-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 341 stran

Jazyk: ruský (resumé rusky, česky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie představuje výsledky bilaterálního výzkumného projektu podpořeného vědeckými agenturami Německa a České republiky. Vychází z pozorování řečového  chování ruskojazyčných imigrantů, kteří žijí na území České republiky a Německa, a tvoří tam jednu z nejpočetnějších menšin. Publikace je založena na rozsáhlém terénním průzkumu rusky mluvících obyvatel obou zemí. Soubor respondentů, kteří byli zařazeni výzkumu, čítá 61 osob v německé části projektu a 71 osob v české části. Sběr materiálu probíhal paralelně pomocí stejných metod: byl vypracován dotazník, jehož účelem bylo získání co nejúplnějších informací o jazykovém životopise respondentů. Členové kolektivu ve spolupráci s rodilými mluvčími námi zkoumaného L2 (němčiny, češtiny) provedli s respondenty řízený rozhovor, který byl v potřebné míře přepsán do písemné podoby. Monologický projev respondentů s minimálním ovlivňováním ze strany tazatelů byl elicitován pomocí metody reprodukce krátkého němého filmu. Tento materiál tvoří východisko pro většinu statí dané monografie. Mnozí autoři kromě toho použili ve svých příspěvcích výsledky ústních a písemných testů (gramatické testy, C -test) organizovaných souběžně. Monografie je výstupem grantového projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým financovaného DFG v Německu a Grantovou agenturou ČR v Česku. Kniha vychází paralelně s anglickým vydáním Besters -Dilger, J. – Gladkova, H. (eds.) Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non -standard varieties of German and Czech. Linguistik International, Band 38, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 2016.

Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců

pocatky_novodobych_literatur_webKoupit v e-shopu

M. ČERNÝ – A.JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ – J. HORÁKOVÁ – I. MIKUŠIAK – M. K. NEDVĚDOVÁ – J. OTČENÁŠEK – P. VINŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-646-6 (print)

ISBN 978-80-7308-647-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 475 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti Evropy tak, aby se český čtenář snadněji orientoval nejen v problematice 19. století, ale aby i lépe pochopil kořeny často bouřlivého vývoje Balkánu též ve 20. století a době současné. Součástí výkladu tak není jen sledování rozvoje literatur, které se v té době rychle „modernizují“, zbavují se pozdně středověkých reliktů (kronikářská díla, chrestomatie starších textů, didakticko-náboženské publikace apod.), definitivně opouštějí již mrtvou univerzálnost církevně-slovanského jazyka (Bulharsko, Makedonie), či složité utváření nových pravopisných pravidel, ale celkový kontext bouřlivých společenských a politických změn. Nesporná výhoda této publikace spočívá v pokud možno co nejobjektivnějším náhledu na tuto problematiku z pozice „nezúčastněné“ České republiky, neboť obdobné práce balkánského původu bývají zatíženy různými ustálenými stereotypy v pohledu na sebe sama i na sousedy. Text je doplněn ilustračním materiálem, zjednodušenými mapami, které pomohou českému čtenáři lépe se v proměnách Balkánu orientovat, a vybranou bibliografií členěnou podle národních literatur.

Chetitská čítanka

chetitska_citanka_webKoupit v e-shopu

DITA FRANTÍKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-644-2 (print)

ISBN 978-80-7308-645-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 101 stran

Jazyk: český, chetitský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Chetitská čítanka je určena především začínajícím studentům chetitštiny, ale i dalším zájemcům, kteří se s ní chtějí seznámit či ji mohou komparativně využít při studiu dalších jazyků. V českém jazyce dosud výukový materiál pro studium tohoto zajímavého jazyka, známého z písemných klínopisných dokladů z druhého tisíciletí před Kristem, chyběl. Čítanka obsahuje úvodní texty o chetitském jazyce, písmu a způsobu zápisu. Těžiště publikace tvoří vybrané texty různých žánrů a období chetitské literatury. Texty jsou glosovány, přeloženy a opatřeny gramatickými poznámkami a cvičeními. Doplněny jsou dále fotografií nebo autografií pro nácvik orientace v klínopisném originálu. V závěru knihy nalezne čtenář přehled chetitské gramatiky. Motivací k vydání Chetitské čítanky bylo i sté výročí rozluštění chetitštiny (2015) předním českým badatelem Bedřichem Hrozným.

Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje

staty_balkanu_webKoupit v e-shopu

JAN PELIKÁN – TOMÁŠ CHROBÁK – JAN RYCHLÍK – STANISLAV TUMIS – ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ – ONDŘEJ ŽÍLA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-648-0 (print)

ISBN 978-80-7308-649-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 464 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Autoři při přípravě knihy vycházeli z obsáhlé analýzy příslušných sbírek dokumentů, statistik, memoárové produkce, relevantní sekundární literatury i dlouhodobého monitorování tisku a dalších médií. Kniha je výsledkem více než pětileté kolektivní badatelské práce podpořené Grantovou agenturou České republiky. Autorský tým tvořili historici působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, kteří se historií i vývojem aktuální situace na Balkáně dlouhodobě zabývají. Většina z nich v posledních dvou desetiletích publikovala významné monografie i syntézy věnované dějinám jihovýchodní
Evropy.

Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou

dvarim_meatim_webKoupit v e-shopu

DANIEL BOUŠEK – MAGDALENA KŘÍŽOVÁ – PAVEL SLÁDEK (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-598-8 (print)

ISBN 978-80-7308-599-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 313 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 305,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Soubor studií, které byly připraveny k příležitosti životního jubilea hebraistky Jiřiny Šedinové, představuje v kvalitativně rozkolísaném žánru festšriftů výjimečné dílo, jež vyniká vysokou odborností a, i přes rozmanitost témat, jistou ideovou kompaktností. V naprosté většině splňují jednotlivé studie nároky na současný vědecký diskurz, jsou obeznámeny s prameny, starší i recentní sekundární  literaturou a jako celek vytvářejí relativně soudržný přehled o různých aspektech judaistického bádání a o tématech, kterým se ve své profesní kariéře částečně věnovala i sama oslavenkyně. Knihu je možno vnímat jako souhrn celé jedné badatelské školy, jež je reprezentována právě osobou Jiřiny Šedinové.

 

Dvarim meatim is the Hebrew for “A few words”. The book is a tribute to Jiřina Šedinová, a Jewish Studies scholar and associate professor of Hebrew Studies, on the occasion of her seventieth birthday. The collected volume consists of a Laudation by Professor Jaroslav Oliverius, followed by seventeen studies structured into three sections that roughly correspond to Šedinová’s three major fields of interest: Jewish cultural history, Jewish culture in dialogue and Literature and ideology. Appended is a section containing personal memories by Jiřina Šedinováʼs friends and collaborators. The complete bibliography of Jiřina Šedinová, present in this volume, lists a number of scholarly studies, educational and popular texts, as well as translations from old and contemporary Jewish literatures. However, this volume is above all a document of her significant role as an important teacher who was respected and loved by her students.

Kultura a totalita III. Revoluce

kultura_a_totalita_III_webKoupit v e-shopu

IVAN KLIMEŠ JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-637-4 (print)

ISBN 978-80-7308-638-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 513 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Předkládaná kniha představuje třetí výstup výzkumného projektu, který – vycházeje z umění a kultury především českých zemí, ovšem na pozadí důsledně reflektovaných souvislostí zejména evropského umění a kultury 19. a 20. století – zkoumá rozmanité projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity v její „dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím. Jádro výzkumného, interdisciplinárně založeného týmu tvoří zejména historici a teoretici slovesného, filmového, hudebního a divadelního umění z různorodých ústavů a kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jako organizující kritéria této monografické řady slouží iniciační tematická těžiště – po prvním svazku s tématem Národ (2013) následovalo téma Válka (2014). Těžištěm současného svazku je téma Revoluce (2015), poté bude autorský tým konfrontován s tématem Každodennost (2016). Všechna tato témata představují formativní rámce. Národ byl v prvním ze svazků řady chápán jako do značné míry normativní společenství, jehož příslušníky spojuje celá řada fenoménů jako jazyk, kultura, dějiny, výchova. Válka, stěžejní téma druhého svazku, byla vnímána jako extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života, ovlivňují jej. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové. Revoluce – téma přítomného svazku – je chápána jako dějinný zlom ve vývoji společnosti; přichází s otázkou konfliktu starého a nového a má stejně jako válka rozměr situační. V centru našeho zkoumání každodennosti se ocitnou zejména sociokulturní aspekty, důsledně propojené analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Témata každodennosti, všednosti, nabyla ve světle současných debat o konfliktech (náboženské, válečné, politické, privátní povahy) nové aktuálnosti. Společným jmenovatelem příspěvků proto budou právě reflexe paradoxu vyplývajícího ze střetu mezi různorodými umělecky zpracovanými projevy každodennosti v jejich střetu s totalitními kulturněpolitickými postupy.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (A2 17/2016)

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

jak_ctou_romove_webKoupit v e-shopu

KATEŘINA ŠORMOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-595-7 (print)

ISBN 978-80-7308-596-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 196 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Tato studie je příspěvkem k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi. Rizikem snížené úrovně gramotnosti jsou ohroženy nejčastěji osoby z odlišného kulturního prostředí, nezaměstnané a nekvalifikované osoby, osoby s velmi nízkým vzděláním a lidé ze sociálně slabých vrstev. Romští žáci patří do skupiny osob ohrožených tímto rizikem, a je tedy třeba nastavit opatření pro jeho eliminaci. Ve studii je pozornost zaměřena především na dvě výzkumné otázky: (1) zda a jak se v testu čtenářské gramotnosti odlišují výsledky romských a neromských žáků a (2) jaké jsou faktory domácího a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti romských žáků ovlivňují. Předložená studie přináší také doporučení pro vzdělávací praxi i pro další směřování výzkumů v této oblasti.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Studie z aplikované lingvistiky 2017/2)

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě

prekolonialismus_kolonialismus_postkolonialismus_webKoupit v e-shopu

STANISLAV TUMIS HANUŠ NYKL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-582-7 (print)

ISBN 978-80-7308-591-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 243 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kolektivní monografie více než desítky badatelů působících na několika fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy a na dalších českých univerzitách v Brně a v Ostravě si všímá specifických rysů prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu na rozsáhlém prostoru východní a jihovýchodní Evropy, včetně areálu někdejšího Sovětského svazu a bývalé Osmanské říše. Práce se vyznačuje interdisciplinárním, mnohovrstevnatým rozborem této problematiky od předkoloniálních dob (středověk, raný novověk) po současnost očima historiků, politologů, literárních vědců, etnologů, geografů atd., čímž předkládá plastický obraz této nesmírně složité a rozmanité problematiky, aniž by si činila ambice ji vyčerpávajícím způsobem pojednat.

Pouť mého života

pout_meho_zivota_webKoupit v e-shopu

FRANTIŠEK TEPLÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-583-4 (print)

ISBN 978-80-7308-593-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 271 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 275,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Paměti kněze a archiváře Františka Teplého přibližují děj v oblasti českobudějovické diecéze, části jejího českého i německého venkova a města Jindřichova Hradce v letech 1891-1923. Jejich autor reflektuje z pozice konzervativního katolíka dlouhou řadu oblastí a jevů: český i německý nacionalismus, ve sféře politiky pak vytváření politických subkultur rozštěpené společnosti, v oblasti hospodářství přináší náhled na první pozemkovou reformu, zemědělskou výrobu či výrobní a finanční družstevnictví; největší informační přínos pak leží v implicitním vyjadřování Teplého politického myšlení spojeného s funkcí katolického duchovního a s jeho působením v rámci církevní struktury. Úvodní studie je analýzou Teplého myšlení sledováním vnímání identity, míry politické aktivity a invence. Přes životní postoje utvářené ideologickou figurou selského rozumu založené na zjednodušených soudech a nechuti k teoretické rovině řešení praktických záležitostí, nemohl se Teplý vyhnout konfliktu mezi českým národním narativem a římskokatolickou tradicí. Rozuzlení ideologického zápasu se promítlo do jeho historiografické práce i do snah o reformu katolické církve. František Teplý byl plodným autorem svázaným s českým venkovem, propagoval české venkovské tradice stejně jako hospodářský pokrok. Reprezentuje svéráznou směs moderního katolického reformismu a politického konzervativismu.

 

Ohlasy v médiích:

Edice pamětí černínského archiváře Františka Teplého (Paginae historiae, 25/2017, č. 1)

„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

prima_to_byvalo_webKoupit v e-shopu

MARKÉTA SEDLÁČKOVÁ JAKUB MLYNÁŘ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-573-5 (print)

ISBN 978-80-7308-636-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 116 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednotlivým autorkám a autorům příležitostí k reflexi, hodnocení, vzpomínání a vyprávění, ale nezřídka také k odborněji laděným úvahám o dobovém a společenském kontextu, v němž podnikali své první sociologické kroky. Věříme, že kniha bude zajímavým čtením nejen pro zájemce o sociologii jako vědní obor, ale nabídne též pozoruhodný obrázek peripetií vývoje československé a české společnosti ve druhé polovině 20. století, který může oslovit i širší čtenářskou veřejnost.

Ekonomika v souvislostech

ekonomika_v_souvislostech_webKoupit v e-shopu

JAN VÁVRA MILOSLAV LAPKA EVA CUDLÍNOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-571-1 (print)

ISBN 978-80-7308-635-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 170 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Řešení globálních výzev dnešního světa, ať už politických, environmentálních, nebo finančních, staví před ekonomickou vědu požadavek na uvažování v širších souvislostech. Tím máme na mysli sociální, environmentální, ale i filozofický nebo etický kontext ekonomického myšlení, včetně jeho teoretických předpokladů a praktických důsledků. Cílem knihy Ekonomika v souvislostech je tento velmi důležitý kontext načrtnout a podívat se na ekonomické jevy z mnoha pohledů. I proto jsou mezi autory knihy nejen zástupci ekonomie, ale i geografie, filozofie, sociologie, kulturologie nebo environmentalistiky. Teoretické zakotvení autorů vytváří oblouk, klenoucí se od neoklasické přes environmentální až po ekologickou ekonomii. V sedmi kapitolách jsou čtenářům představeny různorodé pohledy na problematiku životního prostředí, práce, fair trade, ekonomického růstu a nerůstu a etických souvislostí ekonomiky. Název monografie odkazuje ke čtvrtému ročníku tradiční konference Naše společná přítomnost, který se s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech konal v roce 2014 na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věříme, že tato kniha, jež je určena širšímu publiku především z řad akademiků a studentů společenských a humanitních věd, přispěje k potřebné diskuzi o souvislostech ekonomického rozvoje a přinese čtenářům mnoho inspirativních podnětů.

Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931

na_ceste_k_westminsterskemu_statutu_webKoupit v e-shopu

JAROSLAV VALKOUN

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-557-5 (print)

ISBN 978-80-7308-630-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 307 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními celky. Monografie se proto zaměřuje na klíčové období, kdy postupně vzrůstal význam britských samosprávných držav nejen v rámci samotného impéria, ale i v oblasti mezinárodních vztahů a kdy dominia získala možnost ovlivňovat směřování imperiální zahraniční politiky. Během první třetiny 20. století tak docházelo k pozvolné přeměně Britského impéria v Britské společenství národů (the British Commonwealth of Nations), v němž vynikl význam dominií. Práce vychází ze studia nevydaných pramenů z britských archivů, velkého počtu vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.

Prozodické spisy raného obrození

prozodicke spisy_webKoupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 78-80-7308-552-0 (print)

ISBN 978-80-7308-633-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 261 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposavad přehlížený spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a zároveň pokus o syntézu obou protikladných po-stojů. Vydávané texty jsou vybaveny komentářem a vysvětlivkami.

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

pragmalingvistika_webKoupit v e-shopu FF UK

JAROSLAV MAŠÍN

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-555-1 (print)

ISBN 978-80-7308-634-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 183 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazykového materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou v práci detailně popsány. Poté jsou tyto fáze porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a rozdíly v osvojování obou jazyků. V případě rozdílů je podáno vysvětlení. Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět tomu, jak funguje nejen osvojování češtiny, ale cizích jazyků obecně.

Kultura a totalita II. Válka

kultura_totalita_2_web

Rozebráno

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-550-6 (print)

ISBN 978-80-7308-632-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 494 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity. Jako organizující kritérium této monografické řady slouží iniciační tematická těžiště – po prvním svazku s tématem Národ (2013) následuje téma Válka, poté Revoluce, Budoucnost a Každodennost. Všechny tyto pojmy představují formativní rámce. Válka – stěžejní téma přítomného svazku – je vnímána jako extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové. Revoluce jako příklad dějinného zlomu ve vývoji společnosti přichází s otázkou starého a nového a má stejně jako válka rozměr situační. Vzhledem k metodologickému a materiálovému založení jednotlivých příspěvků druhého svazku řady byla kolektivní monografie, věnovaná tematickému těžišti „válka“, komponována do dvou částí, nazvaných Prolegomena (zahrnuje příspěvky zacílené spíše k mapování obecnějších problémů a souvislostí) a Sondy a analýzy (slučuje sérii materiálově pestrých případových studií zabývajících se konkrétním dílčím historickým problémem).

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník

druhy_a_cizi_jazyk_webKoupit v e-shopu FF UK

KAREL ŠEBESTA a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-554-4 (print)

ISBN 978-80-7308-629-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 121 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a poměrně závislá na terminologii cizí, především anglické. Publikace je určena nejen ke zjednodušení výzkumu na poli pedagogické lingvistiky a didaktiky jazyka, ale zároveň přispívá i k rozvoji výuky češtiny pro cizince a oboru navazujícího magisterského studia Učitelství češtiny jako cizího jazyka na UČJTK, FF UK. Studenti, vyučující a zájemci o tento obor mohou tuto příručku používat jako praktický i teoretický zdroj informací.

Current Challenges of Central Europe: Society and Environment

current_challenges_webKoupit v e-shopu FF UK

JAN VÁVRA – MILOSLAV LAPKA – EVA CUDLÍNOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-551-3 (print)

ISBN 978-80-7308-628-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 195 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

The book Current Challenges of Central Europe: Society and Environment is a collective monograph published as a follow-up to the international interdisciplinary conference Our Common Present: Current Challenges of Central Europe. As the title of the book suggests, the content is dedicated to the current challenges of the central european region. Thirteen authors from five countries present their selection and understanding of these issues in eight chapters of this book. All of these chapters focus on some aspects of interaction between society and the environment from the viewpoint of the social sciences or humanities. The academic background of the authors is quite diverse, it includes philosophy, pedagogics, sociology, law, economy, environmental studies, and ecology. The chapters cover diff erent aspects of social development and relationship to the environment, including theoretical considerations and case studies of public perception of environmental issues, education for sustainability, economic alternatives, energy demand, or urban agriculture. The chapters raise many questions and sketch some answers to the question „What are the main current challenges of Central Europe?“

Fonetická identifikace mluvčího

foneticka_identifikace_webKoupit v e-shopu FF UK RADEK SKARNITZL (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-548‑3 (print)

ISBN 978-80-7308-631-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 162 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Díky mobilním telefonům jsou nahrávky lidského hlasu stále dostupnější a mnohdy se stávají předmětem policejního vyšetřování. Tato publikace se zabývá možnostmi identifikace mluvčího z řečového signálu, ale zároveň ve vybraných oblastech doplňuje či aktualizuje popis zvukového plánu češtiny. Po krátkém úvodu do forenzní fonetiky jakožto aplikované disciplíny se jednotlivé kapitoly věnují různým akustickým parametrům a jejich schopnosti rozlišovat od sebe mluvčí. Nejprve se jedná o samohláskové formanty (rezonanční frekvence samohláskových zvuků), dále pak o střední ukazatele i průběhy základní frekvence (již si nejčastěji spojujeme s výškou hlasu). Další kapitoly se věnují kvalitě hlasu a temporálním ukazatelům, jakými jsou například mluvní tempo nebo řečový rytmus. Kniha se věnuje i metodologickým aspektům, konkrétně vlivu telefonního přenosu na výše uvedené akustické parametry a způsobům vyhodnocování důkazního materiálu ve forenzní praxi, a shrnuje současnou situaci ve forenzně fonetické praxi.

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin

sto_let_slovenistiky_webKoupit v e-shopu FF UK

ALENKA JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ – JASNA HONZAK JAHIĆ – ANDREJ ŠURLA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-543-8 (print)

ISBN 978-80-7308-626-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 569 stran

Jazyk: český, slovinský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Stoleté trvání jakéhokoli vztahu už samo o sobě zaslouží respekt a je důvodem nejen k oslavě, ale také k zamyšlení nad tím, co k jeho úspěchu přispělo a jakou inspiraci si z jeho historie můžeme vzít pro jeho další rozvoj a rozkvět. Zvláště když jde o vztah, který se v průběhu svých sta let musel vypořádat s lecjakou nepřízní osudu, kterou mu historické podmínky tu a tam postavily do cesty. To všechno totiž platí i pro stoletou přítomnost slovinského lektorátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze: navzdory dvojí okolnostmi vynucené odmlce se na naší fakultě vystřídalo celkem dvanáct lektorů, kteří velmi obětavě a s nadšením pro věc nejen oslovili nespočet studentů, ale přispěli a přispívají i k šíření slovinské kultury v mimofakultním prostoru.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Český časopis historický, 3/2015, s. 858-863)

Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu

transfer_inovaci_webKoupit v e-shopu FF UK

IVAN JAKUBEC

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-533-9 (print)

ISBN 978-80-7308-627-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 153 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Problematika transferu inovací se zaměřením na patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu nestála dosud v zorném poli badatelů. Knižní studie Ivana Jakubce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných archivních dokumentů, jako i na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména spory zahraničních firem s československými, podílem zahraničních majitelů patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků. Transfer inovací v meziválečném období nebyl jednosměrný. Převažovala tendence přihlásit zahraniční patenty v Československu s cílem „zajistit“ si tento prostor, významné procento československých přihlášek a patentů pak bylo realizováno v evropských i mimoevropských zemích. Československý průmysl, resp. českoslovenští vynálezci se tak ocitli v ambivalentní pozici, kdy se jednak stali objektem zájmu vyspělých ekonomik po stránce podání patentových přihlášek, získání patentů či prodeje licencí, jednak sami usilovali o zajištění pozic v zahraničí. Zajímavá zjištění k dosud nezpracovanému tématu přináší také část studie zaměřená na celní problematiku.

 „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno–demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2013

jedna_si_jedina_webKoupit v e-shopu FF UK

ONDŘEJ ŽÍLA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-523-0 (print)

ISBN 978-80-7308-625-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 412 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360 ,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů ‑Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech. Současné demografické charakteristiky a stávající etnické složení země doposud zůstávají zcela zásadně ovlivněny průvodními jevy konfliktu: tzv. nucenými migracemi a etnickými čistkami. V této souvislosti se publikace detailně soustředí na rozbor a hodnocení nepříliš úspěšné repatriace utečenců, kterou řídily západní velmoci. Uplatněním dvou přístupů „shora“ a „zdola“ je doložen jak obecný přístup mezinárodních správců v poválečném mírotvorném procesu, jejich působení v zemi a prezentované výsledky (přístup „shora“), tak problémy, se kterými se během repatriace potýkali samotní navrátilci (přístup „zdola“). Jelikož se autor nemohl opřít o výsledky poválečného sčítání obyvatelstva, bylo třeba pramennou základnu, jež zahrnovala primární zdroje (statistiky, zprávy a dokumenty mezinárodního společenství) a sekundární literaturu srbochorvatské, anglické a francouzské provenience, rozšířit o další zdroj. Tím se stal terénní výzkum provedený ve vybraných lokalitách Bosny a Hercegoviny v rozmezí let 2009–2013.

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí

komunikacni_pristup_web

Rozebráno

JARMILA VALKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-524-7 (print)

ISBN 978-80-7308-623-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy gramaticko­překladové metody. Záměrem je ukázat zásadní rozdíl mezi přímým a nepřímým způsobem osvojování jazyka a implikace pro povahu komponent učebních materiálů. Ve výzkumné části práce jsou podrobeny zkoumání vybrané učební materiály, které ztělesňují obecné tendence v současné tvorbě učebnic češtiny pro cizince: a) konsistentní využití gramaticko­překladové metody a pro ni typických výukových komponent, b) výběrové uplatňování gramaticko­překladových strategií spolu s určitými prvky komunikačního přístupu a c) soustavné uplatňování postupů a učebnicových komponent vycházejících z tradice komunikačního přístupu. Projevy těchto tendencí v současných učebnicích češtiny pro cizince jsou doloženy rozborem vybraných materiálů s využitím pěti metodologicky příznakových parametrů. Těmi jsou využití formálního versus obsahového budujícího principu kapitoly, převaha deduktivního či induktivního postupu, využívání aktivit připravujících ke čtení, způsob zadávání aktivit a povaha gramatických drilů.

Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

uzel_na_kapesniku_webKoupit v e-shopu FF UK

MARTINA POLIAKOVÁ – JAKUB RAŠKA – VÁCLAV SMYČKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-519-3 (print)

ISBN 978-80-7308-624-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 176 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie vznesené v první části knihy však v jejím průběhu o nic neztrácejí na své závažnosti a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě. V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie vznesené v první části knihy však v jejím průběhu o nic neztrácejí na své závažnosti a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě.

 

Ohlasy v médiích:

Ke komu mluví autoři? (Česká literatura 2015/4, s. 612-617)

Píše Michal Topor (Echa, 1. 4. 2015)

Rozetnout gordický uzel (Tvar 2015, č. 4, s. 23)

Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii

tradice_a_promeny_webKoupit v e-shopu FF UK

DAVID LABUS – MIRIAM LÖWENSTEINOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-515-5 (print)

ISBN 978-80-7308-622-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 238 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jednou z ústředních hodnot svoboda a kreativita jednotlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východních kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. Na pozadí přitom stálo v mnoha ohledech odlišné chápání vztahu jedince a společnosti na obou koncích eurasijského kontinentu. Jestliže západní myslitelé věnovali velkou část svého intelektuálního potenciálu promýšlení pojmů a definic a pohledu na společnost skrze jedince, na východě zřetelně převažoval zájem o souvislosti mezi společenskými konstituenty a o uspořádání společnosti jako celku. Přes mocné tlaky na uniformitu a standardizaci, kterým je v současnosti vystavena zejména materiální kultura, si mnohé společnosti východní Asie dodnes zachovávají četné prvky kolektivistické organizace, což zřetelně modeluje přístup k vlastní minulosti, od níž daná společnost v mnoha směrech a formách odvozuje svou identitu. Předkládaná monografie se ve svém širokém záběru zabývá recepcí a funkcemi mýtu, historie a fikce ve společnostech východní, střední a jihovýchodní Asie. Představuje celou šíři forem a modelů od literárních a historických kánonů po hagiografickou literaturu a mimo jiné ukazuje, jak je dodnes různým podáním historie na jedné straně přisuzována značná autenticita, a zároveň se historie s její poněkud hypertrofovanou funkcí normativu stává pro současné asijské společnosti mnohem větší zátěží než pro společnosti západní.

Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969

novymi_cestami_webKoupit v e-shopu FF UK

JAN PELIKÁN

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-508-7 (print)

ISBN 978-80-7308-621-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 400 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Monografie velmi podrobně analyzuje přelomové období v moderních dějinách Kosova. V průběhu let 1958–1969 se v několika etapách zásadně změnil dosavadní přístup jugoslávského autoritativního režimu ke správě Kosova. Titova oligarchie postupně zcela zrovnoprávnila zdejší většinové albánské obyvatelstvo a správu autonomní oblasti předala komunistickým funkcionářům albánského původu. Cílem této politiky bylo výrazně zrychlit ekonomický rozvoj Kosova a pobídnout zdejší Albánce, aby přijali Jugoslávii za svoji vlast. Přehlíželo se přitom, že tyto změny se dějí na úkor kosovských Srbů, kteří byli stále více vystaveni projevům diskriminace ze strany většinového etnika. Za přechodný jev se považoval i náhlý vzrůst albánského nacionalismu. Výsledky nového kursu se však ukázaly jako problematické. Kosovští Albánci pouze částečně přijali modernizační podněty. Jejich velká většina se i nadále odmítala s Jugoslávií identifikovat. Monografie se zabývá nejen politickým vývojem a mezietnickými vztahy v regionu, ale obsáhle se věnuje i ekonomickému a sociálnímu vývoji Kosova ve sledovaném období. Opírá se o příslušnou, nijak početnou, sekundární literaturu a memoárovou produkci. Vychází především z rozsáhlé, doposud neprobádané archivní dokumentace uložené v bělehradských archivech.

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries

ANALYSIS_webKoupit v e-shopu FF UK

RENATA KOCIANOVÁ et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-504-9 (print)

ISBN 978-80-7308-620-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 182 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

The “Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries” is based on national studies which are systematically compared in an attempt to address four key themes. First, the authors place the education of older adults in context, along with focusing on political, legal, economic, social and cultural aspects. Second, the publication, being also dedicated to the working life of older adults, examines the labour market, the issues of discrimination and equal treatment, age management, education and human development in organizations. Third, the system of older adult education is described, including the process of institutionalization, the providers of older adult education, and the content of this education. Fourth, the publication explores the themes of traditional methods, current trends and outlooks for the education of older adults.

Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace

osudna_kniha_obalkaKoupit v e-shopu FF UK

KAREL SABINA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-487-5 (print)

ISBN 978-80-7308-618-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 383 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Svazek obsahuje tři prózy významného spisovatele, publicisty, esejisty a literárního historika Karla Sabiny (1813-1877), totiž román o maršálovi Rudolfa II. Ruesswurm (1866), povídku Osudná kniha (1862) a novelu Hyacint (1862). Jejich spojnicí je především téma – ve všech případech se jedná o historické prózy, které se odehrávají v Čechách na přelomu 16. a 17. století. Spojuje je ale také fakt, že českému čtenáři zůstaly do dnešní doby takřka utajeny. Vycházely pouze na pokračování v dobových novinách a časopisech nebo jako přívazek ke knize jiného autora. Jejich společné vydání, opírající se o moderní ediční zásady, především akcentuje základ Sabinovy tvůrčí metody, která důsledně hledá oporu v historických faktech a dokumentech. Odhaluje však také dosud neznámou, čtenářsky atraktivní polohu Sabinova romantického vypravěčství a současně připomíná jeho schopnost zobrazit i v historické beletrii beznaděj moderní lidské existence.

 

Ohlasy v médiích:

Objevná edice české prózy 19. století (Česká literatura 2015/5)

Kultura a totalita. Národ

Koupit v e-shopu FF UK

IVAN KLIMEŠ – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-488-2 (print)

ISBN 978-80-7308-619-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 474 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Předkládaná kniha otevírá v budoucnu pětisvazkový komplex, který pracuje s pojmem „totalita“ v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu, který rozvíjejí historici a teoretici slovesného, filmového, hudebního a divadelního umění z historických, filologických a uměnovědných ústavů a kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity. Jako organizující kritérium této monografické řady slouží iniciační tematická těžiště – po prvním svazku s tématem Národ budou následovat Válka, Revoluce, Budoucnost a Každodennost. Všechny tyto pojmy představují formativní rámce. Národ je společenství, jehož příslušníky spojuje celá řada fenoménů jako jazyk, kultura, dějiny, výchova; je to společenství normativní, exponující kupříkladu opozici my – oni. Válka je extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové. Revoluce jako příklad dějinného zlomu ve vývoji společnosti přichází s otázkou starého a nového a má stejně jako válka rozměr situační. Téma budoucnosti je v posledku spojeno s otázkou mentality, vztahuje se k ní každá společnost v každé době, slouží jako zdroj argumentace v politických i kulturních zápasech; představy o budoucnosti pak zásadním způsobem formují uměleckou kulturu. Každodennost představuje na první pohled téma hýřící všemi barvami, z něhož se dá vyrazit kterýmkoliv směrem. V centru našeho pohledu se ale ocitnou zejména aspekty sociokulturní, důsledně propojené s analýzami konkrétních uměleckých či uměleckohistorických vztahů. Vzhledem k metodologickému a materiálovému založení jednotlivých příspěvků prvního svazku řady byla kolektivní monografie věnovaná tematickému těžišti „národ“, komponována do dvou částí, nazvaných Perspektivy (zahrnuje příspěvky zacílené spíše k mapování obecnějších problémů a souvislostí) a Sondy (slučuje sérii materiálově pestrých případových studií či studií zabývajících se konkrétním dílčím historickým problémem).

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických

jazyk_stigma_webKoupit v e-shopu FF UK

ZUZANNA BEDŘICHOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-486-8 (print)

ISBN 978-80-7308-617-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost. Studie tak přináší inovativní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, propracované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě autorka provedla detailní kvalitativně-kvantitativní analýzu textů. Kromě samotné kvalitativně-kvantitativní analýzy nastiňuje studie také aktuální stav problematiky vzdělávání romských žáků v češtině, problematiku romského etnolektu češtiny a problematiku jazykového projevu jako zdroje stigmatu, podrobné informace o databance ROMi a v neposlední řadě také návrhy na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 zkoumaných textů v plném znění.

Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století

Koupit v e-shopu FF UK

PAVEL ŠTOLL a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-475-2 (print)

ISBN 978-80-7308-615-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 253 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, litevsky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Cílem autorů bylo prozkoumat vzájemné zkušenosti a vztahy české a lotyšské společnosti ve 20. století. První část monografie pojednává o procesu česko-slovenského uznání prvního lotyšského státu a následné spolupráci, o novém pohledu na Lotyšsko ve druhé světové válce, o mezinárodním postavení poválečného Pobaltí, o nezdařeném lotyšském pokusu o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce Rádia Svobodné Evropy v Praze i o problémech současného Lotyšska. Pro srovnání je analyzována naše cesta k socialismu po skončení druhé světové války a vývoj našich i lotyšských národnostních menšin. Druhá část je věnována dějinám kultury a jazykovědě: korespondenci J. Zubatého s K. Milenbahsem, kulturní činnosti členů Československo-lotyšské společnosti, vztahu J. Rainise a M. Grimmy k české kultuře, recepci děl J. Haška v Lotyšsku a R. Blaumanise a K. Skalbeho u nás, některým rysům současné lotyšské literatury, české turistické a cestopisné literatuře o Lotyšsku a nakonec česko-lotyšské lexikografii.

Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny

Koupit v e-shopu FF UK

MARTIN KOPECKÝ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-474-5 (print)

ISBN 978-80-7308-612-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 132 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie nebo kulturní antropologie. Cílem publikace je kritické posouzení politických, sociálních, kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, které bezprostředně souvisejí s proměnami vědění a učení.

Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte

Koupit v e-shopu FF UK

LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-482-0 (print)

ISBN 978-80-7308-616-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 218 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 199,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojování jazyka dítětem, kterému zatím nebyla v češtině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké prostředky dítě ve věku 12–18 měsíců užívá při komunikaci s blízkými dospělými a jak se repertoár těchto prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály gramatiky – spojováním prostředků různého druhu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním záporu –, ale také tím, jak se projevy dítěte zapojují do širšího kontextu dialogu a odkazů na texty různého typu. Práce vychází z autorčina dlouhodobého výzkumu komunikace česky hovořících dětí s blízkými dospělými v přirozeném prostředí.

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Rozebráno

EVA LEHEČKOVÁ – JAN CHROMÝ (edd.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-465-3 (print)

ISBN 978-80-7308-613-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 279 stran

Jazyk: čeština (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost, zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů. Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem (vývoj teorií, rozvoj metodologie a vývoj nových nástrojů, nejvýraznější výsledky v posledních dvaceti letech a přetrvávající desiderata nebo otázky jazykových univerzálií a jazykové relativity). Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích. Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož inspirativního prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace.

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

Koupit v e-shopu FF UK

EVA NOVOTNÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-477-6 (print)

ISBN 978-80-7308-614-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 197 stran

Jazyk: čeština (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Práce mapuje profesní uplatnění absolventů magisterského oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v dřívějších letech realizovaného na Katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Universitě 17. listopadu). Navazuje na průzkum uplatnění absolventů uvedených ústavů uskutečněný v roce 1997 (Čeňková). Teoretická část práce pojednává o uplatnění z hlediska vzdělávací politiky i z hlediska translatologie. Popisuje také trendy v odvětví jazykových služeb a problémy trhu s překlady a tlumočením s důrazem na české prostředí. Empirická část představuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální postavení absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví z let 1967–2010 na pracovním trhu. Zaměřuje se na průběh jejich profesní dráhy, na jejich přechod na pracovní trh po ukončení studia a na některé aspekty práce překladatelů a tlumočníků na volné noze. Všímá si rovněž hodnocení studia a okrajově také vnímání překladatelské a tlumočnické profese u absolventů.

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

Koupit v e-shopu FF UK

BARBORA ŠTINDLOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-463-9 (print)

ISBN 978-80-7308-610-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 223 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 220,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Žákovské korpusy se staly významným zdrojem pro poznání žákovského mezijazyka a významným stimulem pro různé oblasti studia a výuky cizího, resp. druhého jazyka. Studie Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace se obecně týká tématu češtiny jako cizího jazyka a částečně zasahuje do oblasti korpusové lingvistiky, neboť se zabývá problematikou žákovských korpusů, především pak otázkami jejich chybového značkování a možnostmi evaluace anotačních schémat. Zaměřuje se především na specifické problémy při elektronizaci rukopisů, na možnosti chybové anotace projevů nerodilých mluvčích a problematiku její evaluace. Zároveň věnuje značný prostor i metodologii, koncepci a účelu budování žákovských korpusů.

Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918–1949

Koupit v e-shopu

IVANA BAKEŠOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-462-2 (print)

ISBN 978-80-7308-611-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 244 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, čínsky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Předmětem knihy jsou aktivity československého vojska pohybujícího se v letech 1918–1920 po Trans-sibiřské magistrále, a to především ve vztahu k Číně. Protože východní úsek této magistrály prochází čínským územím, navázala Česká národní rada kontakty s pekingskou vládou již v polovině roku 1918. Z iniciativy ministra vojenství Milana Rastislava Štefánika pak byly na konci téhož roku ustanoveny tři polooficiální úřady, které reprezentovaly Československou republiku v Číně až do podpisu řádné „obchodní a přátelské smlouvy“ v únoru 1930. Zaměstnanci těchto úřadů byli vybíráni především z řad důstojníků československých legií. Bývalými legionáři obsazovalo ministerstvo zahraničí i většinu míst na oficiálních zastupitelských úřadech v Číně po roce 1930. Vliv přítomnosti československého vojska na čínském území na rozvoj československo-čínských bilaterálních vztahů tedy byl poměrně významný a nebyl dosud soustavněji zmapován.

Klasická korejština

Koupit v e-shopu FF UK

VLADIMÍR PUCEK – VLADIMÍR GLOMB

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-461-5 (print)

ISBN 978-80-7308-608-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 361 stran

Jazyk: český, korejský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Lukáš Příbaň

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Klasická korejština je určena zájemcům o diachronní zkoumání korejského jazyka a socio-lingvistickou situaci na Korejském poloostrově až do příchodu moderní doby. Jako taková by měla sloužit jak odborníkům a studentům koreanistiky či orientalistických oborů, tak i širšímu publiku se zájmem o vývoj korejského jazyka a klasické korejské texty. Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až raného 20. století. V jednotlivých kapitolách jsou popsány základní žánry klasické korejské literatury (poezie, próza, oficiální dvorská literatura etc.) a četné materiály dokumentující vývoj korejského jazyka a používání korejského písma (učebnice, slovníky, korespondence). Ukázky textů jsou doprovázeny vzorovými překlady, gramatickou analýzou a historickým komentářem. Kniha poskytuje čtenáři náhled nikoli pouze na lingvistickou stránku věci, ale především na základní otázku role a významu korejského písma a literatury v tradiční korejské společnosti.

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

Rozebráno

DAVID SEHNAL

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-456-1 (print)

ISBN 978-80-7308-606-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 465 stran

Jazyk: český, čínský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Překlad s filologickým komentářem je komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie. V předmluvě jsou vysvětlena autorova základní metodologická východiska, je pojednáno o struktuře textu a je podáno jeho krátké filozofické shrnutí. V hlavní části knihy, tj. v překladu s filologickým komentářem, je každá kapitola uvedena krátkou shrnující pasáží, kde se autor zamýšlí nad jejím možným poselstvím. Následuje staročínský originál s vyznačenými rýmovými stopami a jeho překlad do češtiny, který je založen na podrobném filologickém rozboru. Výsledek své jazykové analýzy autor transparentním způsobem předkládá v komentáři, kde je vysvětleno prakticky každé z 5000 slov staročínského textu. Přílohu této knihy tvoří slovník lexémů Laozi, v němž je materiál vzniklý jazykovou analýzou uspořádán do hesel a hnízd dle jednotlivých lexémů a jejich syntaktických funkcí. Slovník je prvním pokusem svého druhu o sledování identity staročínských lexémů na základě jejich syntaktických paradigmat.

Jazykové právo a slovanské jazyky

Rozebráno

HANA GLADKOVA – KINA VAČKOVA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-464-6 (print)

ISBN 978-80-7308-609-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 587 stran

Jazyk: český a další slovanské jazyky (resumé anglicky, bělorusky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro

Koupit v e-shopu FF UK

JUAN A. SÁNCHEZ – JAROSLAVA MAREŠOVÁ et alii

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-448-6 (print)

ISBN 978-80-7308-607-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 219 stran

Jazyk: španělský (resumé anglicky, španělsky, česky)

Doporučená cena: 220,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro plantea los problemas teóricos existentes acerca de la autobiografía y lo autobiográfico y reflexiona sobre su posible proyección en obras concretas de las literaturas hispánicas de los siglos XVI y XVII. Lejos de plantear lo autobiográfico como lo históricamente documentable, como material que presenta con certeza su veracidad, observa que, en dichas obras, lo autobiográfico es más bien algo así como un modo discursivo. Existe en ellas, incluso en las declaradamente ficticias, como la novela picaresca, un deseo de hacer creer que una persona real habla sobre sí. Pero, observadas de cerca, vemos que en vez de un sujeto que habla acerca de sí mismo lo que tenemos es un discurso que compone, que va tejiendo, la imagen (en el fondo fragmentaria, como no podía ser menos) de su “autor”, intentando convencer de que quien “habla” no es la consecuencia de la obra sino su origen.

Měnící se společnost?

Koupit v e-shopu FF UK

JAN VÁVRA – MILOSLAV LAPKA (EDD.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-442-4 (print)

ISBN 978-80-7308-605-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 120 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů, zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalisitka) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot, environmentální udržitelnosti a podobně. Stručně řečeno: dochází ke změnám směrem k environmentální společnosti? Název knihy odkazuje na konferenci Naše společná přítomnost: Měnící se společnost?, jež byla pořádána na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v březnu 2012. Vybrané konferenční příspěvky byly zpracovány do šesti kapitol, které tvoří tuto knihu. Šíře záběru dokládá, že problematika vztahu společnosti a životního prostředí již dávno není pouze doménou přírodovědných nebo technických oborů. Také společenské a humanitní vědy mají co říci nejen ke stavu společnosti, ale i k jejímu vztahu vůči životnímu prostředí.

Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu

ROZEBRÁNO

ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-428-8 (print)

ISBN 978-80-7308-604-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 695 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, bosensky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

 

Koncem června 1948 se v Bukurešti sešli zástupci členských stran Informačního byra, aby jednali o situaci v Komunistické straně Jugoslávie. Výsledný dokument nazvaný Rezoluce o situaci v KSJ hrubě napadl jugoslávské vůdce a vyzval tzv. zdravé síly k jejich odstranění. Tím se rozhořela sovětsko-jugoslávská roztržka, během které jugoslávské vedení obstálo a svou zemi úspěšně vyvedlo ze sovětského mocenského orbitu. Rezoluce Informbyra vnesla ovšem rozkol do řad jugoslávských komunistů. Josip Broz Tito a jeho spolupracovníci však proti vzniku vnitrostranické opozice ihned tvrdě zasáhli a tzv. informbyrovce podrobili brutální represi. Centra opoziční činnosti se tak v létě roku 1948 začala organizovat za hranicemi. Kniha se zabývá složitými a rozmanitými osudy skupiny jugoslávské tzv. informbyrovské emigrace, která se ustavila v Praze. Zhruba sto padesát jugoslávských komunistů, mezi nimi např. Anton Rupnik, Josip Milunić či Teodor Balk, se prvních pět let v pražském exilu připravovalo na převzetí moci ve vlasti. Od druhé poloviny padesátých let pak emigranti řešili dilema, zda se vrátit domů či se trvale usadit v zahraničí, a s tím spojené otázky dalšího politického působení. Autor ozřejmuje jednu část dosud málo prozkoumané oblasti výzkumu diktatury KSČ, kterou byla podpora zahraničních komunistů. Na základě detailní analýzy československých a jugoslávských archivních dokumentů sleduje nejen činnost emigrace, ale též aspekty života cizinců v komunistickém Československu. Ukazuje také, jak významně tato v širším povědomí málo známá „imigrační vlna“ vstoupila do československého a českého veřejného života.

 

Ohlasy v médiích:

Frustrovaní bojovníci proti Titovi (Soudobé dějiny 1-2/2014, s. 224-226)

Tokovi Istorije 2-2013 – Beograd – recenze Z Prahy proti Titovi!

ActaHistriae 21_2013-4_recenze Z Prahy proti Titovi! 

Pražští odpůrci „krvavého psa“ (Lidové noviny, 7. 9. 2013)

Recenze (Paměť a dějiny 2013/3)

Recenze (Slovanský přehled 1-2/2013)

Recenze (Historie – Otázky – Problémy 2/2012)

Iz “komunističke Ženeve“ uz Staljina protiv Tita (Hrvatska riječ, 27. dubna 2013)

Kašubština v jazykovém kontaktu

Koupit v e-shopu FF UK

VLADISLAV KNOLL

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-421-9 (print)

ISBN 978-80-7308-603-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 290 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, česky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního jazyka – polštiny, jakou cestou vyjádření vlastní jazykové identity se kašubští autoři v průběhu 20. století vydali, kam dospěli a kam mají namířeno.

Stručná mluvnice praindoevropštiny

Rozebráno

JAN BIČOVSKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-418-9 (print)

ISBN 978-80-7308-602-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 184 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Stručná mluvnice praindoevropštiny shrnuje současný stav poznání rekonstruovaného prajazyka indoevropské jazykové rodiny a jeho vývoj do dceřiných jazyků (se zřetelem k češtině a slovanským jazykům a dále klasickým jazykům: latině, řečtině a sanskrtu a k moderním germánským jazykům – angličtině a němčině.) Součástí je výklad o laryngální teorii, kentum-satemové izoglose, hláskových zákonech, ablautu, derivaci, nominálních a verbálních kmenech a jejich funkci, systému času a aspektu a syntaxi prajazyka, a to i s četnými odkazy k češtině. K mluvnici je přičleněn etymologický slovníček praindoevropských kořenů v češtině s více jak sedmi sty hesly a vybraná, vesměs zahraniční literatura.

 

Ohlasy v médiích:

Dobrodružství s praindoevropštinou (Tvar 15/2013)

Book Review (Kratylos 58/2013)

Recenze (Linguistica Brunensia 2013)

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

Koupit v e-shopu FF UK

MARIJA VLAŠIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-411-0 (print)

ISBN 978-80-7308-601-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 153 stran

Jazyk: chorvatský (resumé anglicky, česky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kniha se zabývá tradicí purismu v chorvatské jazykovědě. Sleduje vývoj chorvatského jazyka se zřetelem na existující tezi, že purismus je imanentní součástí chorvatského jazyka. Autorka se zaměřuje na úlohu chorvatské jazykovědy v utváření tohoto tradičního obrazu a snaží se interpretovat motivy a perspektivy této tendence. Předmětem práce je role, kterou puristické principy hrají v budování jazykové identity, a analýza dlouhodobých dopadů této tendence.

Hnewo Teyy. Posvátná kniha Nuosuů

Koupit v e-shopu FF UK

NINA KOPP

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-364-9 (print)

ISBN 978-80-7308-600-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 174 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších čínských provincii. Mají vlastní jazyk, písmo, kulturu i náboženství. Hnewo teyy je jejich mytologický epos, zápis o vzniku světa, rituální text, historie Nuosuů a průvodce po Chladných horách. Chladné hory – to je prostor pro pěstování plodin, pastvu dobytka, pro hry i válčení. Místo, kde duše předků pobývají společně s živými. Šamani a šamanky v extázi tančí a kněží bimové nad obětinami recitují zaklínací formule a vypočítávají příhodné dny podle konstelací hvězd. Ideální domov pro Nuosuy, pro dívky v dlouhých sukních a kazajkách v barvách ohně, chlapce v turbanech a širokých kalhotách, babičky v tmavě modrém s černými pokrývkami hlavy a bimy s kouzelnickými klobouky. Černá je barva úšlechtilosti, úcty, vysokého postavení. Černá je nejvyšší kasta.

Nina Kopp, roz. Vozková (* 1978), vystudovala sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Počínaje první návštěvou Číny v roce 1997 se zajímá o národnostní menšiny. V letech 1998–2004 pobývala v provincii Sichuan. Po ročním studiu čínštiny na Sichuanské univerzitě začala také na Univerzitě národností studovat jazyk Yi a náboženské a kulturní zvyklosti Yiů. S národností Yi se blíže seznámila během četných cest do oblasti Chladných hor (Liangshan) na jihu Sichuanu a postupně se zaměřila na sběr poznatků o etnické skupině Nuosu, která k této národnosti patří. Věnovala se překladu Nuosuského eposu Hnewo teyy, který později zpracovala v diplomové práci oceněné v roce 2006 Bolzanovou cenou. O terénním výzkumu u Nuosuů přednášela v Praze a ve Vídni.

Připravujeme

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu

VOJTĚCH ŠARŠE (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-892-7 (print)

ISBN (online: pdf)

Rok vydání: (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: stran

Jazyk: (resumé )

Doporučená cena: ,- Kč

Obálka a typografie:

Sazba a zlom:

Vyrobil:

 

První díl nesoucí název Hledání subsaharských identit v románové tvorbě je komentovanou antologií třinácti úryvků z románů napsaných jedenácti subsaharskými frankofonními autory mezi léty 1954 a 2009. Vybraná díla, odehrávající se v různých prostředích a odlišných obdobích, spojují témata hledání kořenů, kulturní alienace a vypořádávání se s koloniálním dědictvím. Autoři těchto románů jsou kritiky a literárními historiky považováni za klasiky subsaharských frankofonních literatur. Antologii předchází šest esejů, které vysvětlují na příkladech dalších děl subsaharských autorů stejného období stále aktuální problematické aspekty těchto literatur a zasazují je do historického kontextu. Jedná se především o koloniální politiku asimilace a její důsledky, užívání francouzského jazyka a opomíjení afrických jazyků na území bývalých kolonií či rozdíl mezi francouzským a frankofonním autorem.

Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor rozhovorů a esejí

VOJTĚCH ŠARŠE (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978–80–7308–894–1 (print)

ISBN (online: pdf)

Rok vydání: (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: stran

Jazyk: (resumé )

Doporučená cena: ,- Kč

Obálka a typografie:

Sazba a zlom:

Vyrobil:

 

Druhý díl s názvem Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky je souborem jedenácti rozhovorů, a to se čtyřmi africkými autory, pěti univerzitními profesory a badateli v oblasti subsaharských literatur a dvěma nakladateli. Kladené otázky jsou si navzájem podobné, aby odpovědi čtenáři dovolily nahlédnout na probíraná témata z vícero úhlů pohledu. Rozhovory se týkají pozice subsaharského frankofonního autora v rámci světové a frankofonní literatury či jeho chápání francouzského jazyka, jenž je dosud neopominutelným aspektem subsaharských literatur. Dva dotazovaní přispěli eseji, které rozšiřují je‑jich odpovědi. První je historicko-faktografického charakteru a popisuje zrod subsaharských literatur, druhý je zaměřený na jejich proměny a etapy v moderním vývoji. Knihu uzavírá série tří esejů od afrikanisty Vladimíra Klímy o trojici významných kamerunských spisovatelů, kultuře Jorubů a ústní lidové slovesnosti.