Trivium

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Ediční řada pro práce oborů filologických a filozofických

Řídí prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

Přehled vydaných svazků:

Svět italské komicko–realistické poezie. Toskánská komicko–realistická poezie z let 1260–1492

Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

Literární onomastika. Antroponyma

Protetické v- v češtině

Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuāngzĭ

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

De lingua Latina V-VII

Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“ Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století

Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi

English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view

Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

René Descartes. Metafyzika lidského dobra


Připravujeme:


Svět italské komicko–realistické poezie. Toskánská komicko–realistická poezie z let 1260–1492

 Koupit v e-shopu

MAGDALENA ŽÁČKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-329-8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 174 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky, italsky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Typodesign, s. r. o., České Budějovice

 

Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie, zahrnující období let 1260–1492. Autorka postupně analyzuje jednotlivá topoi a základní tematické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Zabývá se sonety Rustica di Filippiho, považovaného za emblematického zakladatele komicko­realistické poezie na italském území, verši Cecca Angiolieriho, Folgora da San Gimignano i jeho „protějšku“ Cenneho da la Chitarra, nevyjímajíc ani část díla Danta Alighieriho, která byla do určité míry komicko-­realistickým proudem ovlivněna. Důraz věnuje tématům, jako jsou bachtinovské obrácení hodnot a zdánlivý protest proti světu, chudoba a peníze, žena a antistilnovismus. Neopomíjí ani témata s realističtějším ukotvením — sonety s náboženskou a politickou tematikou. Na základě rozboru jednotlivých děl se autorka zamýšlí, nakolik je tento žánr pružný, kde jsou — a zda vůbec existují — jeho hranice. Dále zmiňuje rovněž sonety stilnovistů, které lze považovat za součást komicko­realistické poezie, otevírá otázku tematické příbuznosti tohoto žánru a novelistiky a zaměřuje se na frekventovaný topos vituperium in vetulam. Po krátké odbočce k básníkům první poloviny 13. století věnuje hlavní pozornost druhému velkému období rozkvětu komicko­realistické poezie na florentském dvoře Lorenza Medicejského, včetně eposu Morgante Luigiho Pulciho.

Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

kdyz ruce mluvi_web

Koupit v e-shopu

JOSEF FULKA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-747-0

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 254 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha filosofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé – zejména filosofické – texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak striktně oddělovány a teprve ve století dvacátém se začala lingvistika znakových jazyků vyvíjet samostatně. První dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata chápání hluchoty a znakového jazyka v západním myšlení: první z nich lze označit jako paradigma privativní, v jehož rámci je hluchota chápána jako deficit, druhé paradigma nahlíží hluchotu jako určitý typ diference, tedy jako přítomnost jiných komunikačních kompetencí a jiného „stylu“ vnímání. Třetí kapitola se věnuje jazykovým genealogiím, především Condillacovi a Rousseauovi. A konečně poslední kapitola je věnována filosofii M. Merleau-Pontyho a jeho pojetí vztahu řeči a gesta.

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

nove_pojeti_filozofie_web

 Koupit v e-shopu

NELSON GOODMAN – CATHERINE Z. ELGINOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-737-1

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 191 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 270,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby (1978, česky 1996) ji napsal ve spolupráci s Catherine Z. Elginovou. Společná kniha domýšlí a svým způsobem završuje autorovy klíčové práce. Co vlastně pojí filozofii, umění a vědu? A jak mohou být tyto oblasti vůbec stavěny na roveň? Předchozí Goodmanovy knihy představily návrh, jak podobné otázky položit znovu na novém, společném základě obecné teorie symbolických systémů. Tyto nástroje interpretace se stávají materiálem, z nějž si svět či lépe „mnohé světy“ teprve utváříme. Právě to, jak jsou tyto mnohé světy strukturovány, jaké symboly je utvářejí, jaké jsou mezi nimi vztahy a jakou roli plní v našich životech, je předmětem této knihy. Autorská dvojice promýšlí možnosti a důsledky předchozích úvah pro celou řadu oblastí filozofie, především pak epistemologie. Proč bychom například nemohli tvrdit, že symbolickými systémy nejsou pouze konfliktní fyzikální vysvětlení světla jakožto částic a vlnění, ale například i knihy Karla Marxe na jedné straně a romány Jane Austenové na straně druhé? Jakou roli v našem porozumění tomu, co se kolem nás děje, hraje věda, ideologie a fikce? Na přetřes se tak dostávají vědecké teorie, historické práce, filozofická pojednání, díla literatury, obrazy, hudební skladby nebo i naše každodenní porozumění. Vrchol knihy pak představuje kapitola „Nové pojetí filozofie“, jejíž středobod tvoří přesvědčení, že tradiční filozofické, epistemologické či logické pojmy nejsou již nadále adekvátní.

Literární onomastika. Antroponyma

literarni_onomastika_web

Koupit v e-shopu

ŽANETA DVOŘÁKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-7308-80-732-6

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 291 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní před­stavení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Je založen na analýze literárních děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci. Práce se soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nejrozsáhlejší oddíl se zabývá literárněonymickými funkcemi, v dalších je představena literární onomastika jako samostatná disciplína a definována literární vlastní jména a závěr se zamýšlí nad budoucím směřováním oboru. Součástí práce je i kompletní soupis bibliografie české literární onomastiky.

Protetické v- v češtině

proteticke_v_webKoupit v e-shopu

JAN CHROMÝ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-717-3

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 281 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v­. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní část knihy tvoří vlastní kvantitativně orientovaný výzkum užívání protetického v­ v pěti českých městech: Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně. Výzkum využívá metody variační sociolingvistiky a snaží se odhalit jazykové a sociální faktory, které ovlivňují užívání zkoumaného jevu. Představené výsledky poukazují na to, že protetické v­ je v současnosti na ústupu, a to jak v oblastech na okraji území, kde se tradičně používalo (např. Brno), tak v oblastech v jádru tohoto území (např. Praha). Kniha je podnětná jak pro zájemce o jazykově zeměpisnou problematiku, tak pro čtenáře zabývající se empirickou lingvistickou metodologií jako takovou.

Ohlasy v médiích:

Vopice už vokno nevoběhne. Z češtiny podle jazykovědců mizí protetické V (Rozhovor s Janem Chromým na ČT24, 18. 7. 2018)

Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuāngzĭ

cinske_mysleni_webKoupit v e-shopu

DAVID MACHEK

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-657-2

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 278 stran

Jazyk: český, čínský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Tato práce předkládá výbor a komentovaný překlad čtyř tradičních komentářů k vybraným pasážím významného díla klasického taoismu z období Válčících států (ca 4.–3. stol. př. n. l.).  Tyto komentáře pocházejí ze čtyř různých období čínských dějin od raného středověku až po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit komentáře jako texty, které zasluhují bližší pozornost jednak proto, že nechávají nahlédnout do různorodých dějinných kontextů, jednak proto, že jde o svébytné a filosoficky originální interpretace jednoho z nejvýznačnějších textů čínského myšlení. Každý komentář tak nese neklamnou pečeť historického období, ve kterém vznikl, zároveň se však komentáře vztahují k témuž textu, jsou součástí jedné interpretační tradice a v jistém smyslu se svou různorodostí doplňují. Publikace je určena jak sinologům či studentům sinologie, tak i filosofům či zájemcům o čínské myšlení bez znalosti klasické čínštiny. Na rozdíl od přehledových úvodů a studií k čínskému myšlení si tato čítanka klade za cíl nechat čtenáře nahlédnout do samotného procesu, ve kterém často originální myšlenky vyvstávají v konfrontaci s klasickým textem a již existující interpretační tradicí v určitém historicky podmíněném kontextu. Vzhledem k charakteristickým rysům čínského myšlení, totiž tíhnutí ke konkrétnosti, kontextuálnosti a kontinuitě, může být tento náhled určitým uvedením do čínského myšlení obecně.

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

kontextove_faktory_webKoupit v e-shopu

MIRJAM FRIED

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-570-4

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 182 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 220,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. V centru pozornosti jsou principy vzájemného přizpůsobování mezi morfosémantickou strukturou dané jednotky a širším syntaktickým i sémantickým kontextem, ve kterém je použita. Postupné směřování ke gramaticky vyhraněnému vyjadřování atributivnosti je zkoumáno z hlediska gramatikalizačních a konstrukcionalizačních procesů, s využitím pojmového a analytického aparátu konstrukční gramatiky. Tím je celá práce zasazena do nejnovějších teoretických přístupů v zachycování dynamické podstaty jazyka, jejichž cílem je směřovat ke kognitivně přesvědčivému vysvětlení principů, na kterých stojí vznik nových gramatických kategorií a pozvolná gramatická reorganizace.

De lingua Latina V-VII

de_lingua_latina_webKoupit v e-shopu

MARCUS TERENTIUS VARRO

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-640-4

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 393 stran

Jazyk: český, latinský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 370,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Marcus Terentius Varro (116–27 př. Kr.) byl jednou z nejvlivnějších postav římské kulturní historie. Přestože se z jeho díla souvisle dochovalo jen velmi málo – tři knihy spisu Res rusticae a šest knih (z původních dvaceti pěti) ze spisu De lingua Latina –, máme o něm poměrně jasnou představu díky seznamu zpracovanému sv. Jeronýmem, který čítal 36 Varronových děl o 486 knihách. Jeroným přitom sám dodává, že seznam je nekompletní, a dnes je obecně přijímáno, že celkový počet Varronových knih převyšoval 600. Varro se ve svých dílech dotkl snad všech oblastí lidské činnosti. Pro moderní klasickou filologii mají například zásadní význam Varronovy plautovské studie, v nichž podrobil analýze množství komedií, které byly v jeho době Plautovi připisovány, a na jejím základě jedenadvacet z těchto komedií uznal jako autentické. Fakt, že právě (a pouze) tyto Varronem uznané Plautovy komedie se dochovaly do dnešní doby, je dokladem jeho mimořádné autority. Z hlediska pozdějšího ohlasu měla mimořádný význam Varronova encyklopedie Disciplinae, soubor devíti knih obsahujících znalosti z vědních oborů gramatiky, dialektiky, rétoriky, geometrie, aritmetiky, astrologie, hudby, medicíny a architektury; na jeho základě, po vypuštění posledních dvou jmenovaných oborů, se posléze ustavil středověký vzdělávací systém „sedmi svobodných umění“ (septem artes liberales). Největší část Varronova díla představovaly však práce v širokém smyslu antikvářské.Varronovým životním úkolem byla literární záchrana tradic, které společenský vývoj uváděl v zapomenutí. K tomu patřil i zájem o historii vlastního jazyka, jenž pojímal primárně jako hledání původu slov, tedy jejich etymologie. Etymologizování Varro používal jako prostředek věcného výkladu i v jiných než primárně jazykově orientovaných dílech a je to právě tato metoda, co si pozdější generace s Varronem spojují především.

Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

myslet_webKoupit v e-shopu

DANIELA ŠTERBÁKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-592-6

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 99 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 175,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když o nich právě nemluví, užívá jich způsobem odpovídajícím tomu, jak o nich mluví jinde. Pohybuje se obratně na hranici myšlení a šílenství, přesnosti a rozplizlosti, pravdy a pojmového mlžení. První interpretace poukazuje na to, že pravdu nelze úplně dosáhnout kladením si otázek, protože ty nikdy nekončí. Lidské poznání je omezené a neschopnost tuto omezenost přijmout končí pomatením. Druhá interpretace se věnuje popisu pozorování. Pozorovat znamená přejímat detaily cizích postojů a myšlenek, a tudíž se vlastnímu myšlení vyhýbat. Třetí interpretace se týká postavy vypravěče a zacházení s časovostí. O myšlení se podle této interpretace v románech nic neříká: je potřeba myslet, ne o tom mluvit. Myšlení je pohybem mezi myšlením a nemyšlením, proto je uměním. Postavou, která je s tímto myšlením spjatá, je čtenář sám.

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“ Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století

mezi_cechy_webKoupit v e-shopu

MARIE ŠKARPOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-547-6

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 552 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630–1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683–1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou tvorbu druhé poloviny 17. století. Šteyerův zpěvník přitom nabízí zajímavé výpovědi o literárním životě doby svého vzniku i doby své recepce, o podílu hymnografie ve vernakulárním jazyce na utváření laické zbožnosti i konfesijní identity apod. Šteyerovu zjevnou snahu prezentovat shromážděný písňový fond jako doklad starobylé „pravověrné“ zbožnosti Čechů interpretujeme v širším kontextu, jako součást úsilí českých katolických intelektuálů prvních pobělohorských generací o katolickou podobu české kolektivní paměti. Monografie tak vybízí ke studiu memoriální funkce hymnografie, ke studiu podílu českých kancionálů na konstituování konfesijní i národní identity a vůbec k reflexi vlastního vztahu k minulosti. Monografie se zabývá pouze písňovými texty Kancionálu českého, nabízí však i nejeden podnět pro hudební historii, v očekávání, že se pro ni stane výzvou, aby prověřila či opravila její závěry. Kniha je zároveň pojata jako jedna z přípravných prací pro novou antologii české raně novověké duchovní písně, jež by nahradila dnes již zastaralé výbory.

Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi

klubko_ariadnino_webKoupit v e-shopu FF UK

DANIEL VOJTĚCH (ed.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-514-8

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 267 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu filologie jako spolehlivé průvodkyně labyrintem moderního světa, stále složitějšího a nepřehlednějšího, sleduje dvojí záměr: 1. Na několika konkrétních současných literárněvědných analýzách ukázat reflexe filologické povahy oboru jako jeho živé tradice ve smyslu kritiky slova, ale i hledání jazyka interpretace. Práce, již O. Králík považoval za nikdy nekončící „dřinu“ a J. Opelík za „řemeslo“, které lze milovat i nenávidět, se vždy znovu obrací ke slovesné realitě myšlenkové aktivity, vždy znovu usiluje o nový rozvrh, nový pojem této reality ať ve významech historických, ať v aspektech obecných, teoretických. 2. Vzít přitom v potaz rozmanité podoby této práce, tohoto „řemesla“, které ve svém celoživotním díle soustavně pěstoval Jiří Opelík, jehož lze mezi současnými českými literárními historiky nejspíše považovat za filologicky školeného badatele v původním slova smyslu, tj. ve smyslu spojitosti zkoumání slovesných děl v rozměru jazykovém, ale přinejmenším i filozofickém a historickém. Tematické a myšlenkové (interpretační, metodologické) podněty jeho prací přiměly zúčastněné autory, aby způsobem, jaký jim nejlépe vyhovuje, konkretizovali svůj vztah k oboru v jeho filologickém založení.

 

Ohlasy v médiích:

Pocta Jiřímu Opelíkovi a filologickým východiskům literární vědy (Česká literatura 3/2015)

English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported  view

English_verbs_webKoupit v e-shopu FF UK

MARKÉTA MALÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-509-4

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 254 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

The book English Copular Verbs presents a contrastive view of English copulas and their Czech translation counterparts. Since the repertory of copular verbs is much narrower in Czech than in English, the translation counterparts display a variety of formally divergent means rendering into Czech the meanings carried by the English copulas, such as the speaker’s epistemic stance or an evaluation of whether the quality ascribed to the subject by the copula is a permanent one. The study shows how salient translation counterparts can be used as ‘markers of meaning’, making it possible not only to identify the meaning of the individual copular verbs but also to trace other, structurally diverse English constructions which convey the same meaning as the copulas in question. The material is drawn from a bidirectional parallel corpus of Czech and English.

Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona

Koupit v e-shopu FF UK

LUCIE PARGAČOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-397-7

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 174 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha Tropus, symbol, figura vůbec poprvé v českém prostředí podrobněji představuje osobnost a filosofii židovského pokantovského myslitele Salomona Maimona (1753–1800). Autorka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž se zabývá filosofií jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy o tropech a metafoře. Maimonovy názory pak srovnává s předními předkantovskými osvícenskými osobnostmi (Ch. Wolff, J. G. Sulzer). Další část studie je věnována proměnám Maimonových stanovisek a výkladu termínů symbol a figura, k nimž se později přesunulo těžiště jeho úvah. Oba fenomény autorka představuje na myšlenkovém pozadí dobového filosofického užití a epochy, která bezprostředně následovala a jež bývá charakterizována jako Goethezeit.

Lucie Pargačová (1980) vystudovala estetiku na FF UK, na univerzitách v Kostnici a v Klagenfurtu studovala německou filologii a literaturu. V Praze pak pokračovala doktorským studiem, které v roce 2011 završila obhajobou disertační práce Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona (Mezi Kantem a obdobím raného romantismu), jež se právě dostává do ruky čtenářům. Během studia autorka absolvovala řadu badatelských stáží, zejména v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu a na Katedře filosofie v Lipsku. V současné době pracuje jako odborná asistentka FaVU VUT v Brně. Věnuje se kritice výtvarného umění (v časopise Ateliér) a připravuje překlad Maimonovy autobiografie.

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století

Koupit v e-shopu FF UK

MAGDALÉNA JACKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-360-1

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 286 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha pražské teatroložky, která se podílí mj. na několikasvazkovém projektu České divadelní encyklopedie, detailně přibližuje nejméně známou součást jezuitského divadla. Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je přitom věnována i tzv. nedějovým částem, tedy prologům, epilogům a chorům), tak obsahu. Díky dochovaným synopsím a 68 kompletním textům her z pražských kolejí – Klementina, koleje na Novém Městě a gymnázia na Malé Straně, si můžeme udělat alespoň přibližnou představu o tom, jak vypadaly hry provozované v první polovině 18. století na pražských jezuitských gymnáziích.

 

Ohlasy v médiích:

Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní (Česká literatura 3/2014, s. 470-476)

Divadelní představení jako kurzy latiny a rétoriky. Tak vyučovali jezuité (iForum, 13. 9. 2011)

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

Rozebráno

VLASTIMIL ZUSKA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-329-8

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Knižní soubor je výsledkem autorova dvacetiletého zájmu o vztah „estetiky a filmu“. Zpřítomňuje studie a přednášky na dílčí témata, především ale esteticko-filmové téma monografi cky sumarizuje. Autor postupuje od obecné estetiky k filmové teorii a dále k rozborům konkrétních filmových děl. V pozadí takového rozvrhu je přesvědčení, že „filozofická estetika“ má co říct filmové vědě, umělecké kritice i dalším humanitním disciplínám. Díky zvolenému postupu se ukazují souvislosti i napříč úrovněmi obecnosti, snad i určitý názorový vývoj, a kniha proto představuje možný přínos obecné estetiky filmovému bádání. V této práci není analogie tématem, ale metodou analýzy.

René Descartes. Metafyzika lidského dobra

Koupit v e-shopu FF UK

RICHARD ZIKA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-307-6

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 180,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu bytostnou tendenci po nalezení dobra lidského života, které spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter sebezajišťování, a Heideggerem inspirovanou onto-theo-logickou povahu takového filosofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému spisu Pravidla pro vedení ducha, jeho nejmetafyzičtějšímu spisu Meditace o první filosofii a také Rozpravě o metodě a Vášním duše. Spíše než jednotlivé práce ve své posloupnosti se zde zdůrazňují Descartova průběžná základní témata. Autor se snaží ukázat důsledky Descartovy volby metody jako správného postoje člověka coby rozumově–tělesné bytosti, tedy člověka dobré mysli, a rovněž pojmenovává „próté–filosofické“ základy této volby.

Připravujeme