Publikace 2012

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK ET AL.

Europaeana Pragensia 4

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / FILOSOFIA, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-436-3

434 stran česky

310 Kč

Další svazek projektu Historia Franciscana, jehož cílem je poskytovat publikační platformu aktuálnímu františkánskému bádání v České republice, je rozdělen do tří oddílů. První, nazvaný programaticky „Theologia et Philosophia“, představuje hlavní část, odkazující k názvu celé tétomonografie. Čtenář zde nalezne deset hutných studií, které jsou sondami do františkánské teologie a filosofie od 13. do 20. století. Druhý oddíl, nesoucí titul „Ars et Memoria“ cílí především na umělecké a kulturní projevy ve františkánském kontextu, jež byly též zároveň zhmotněním tehdejšího teologického a filosofického myšlení. Chronologicky se tentokrát pohybujeme zejména v pozdním středověku a raném novověku. Třetí oddíl, pojmenovaný „Missio et Controversia“, jen zdánlivě uniká tématu, který jsme si vytýčili názvem naší knihy. Dotýká se totiž teologie aplikované v praxi, a to právě některými aktivními členy františkánské řeholní rodiny, ať už šlo o jejich činnost a kontroverze uprostřed arabských muslimů nebo křesťanů jiných tradic a vyznání.

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK, DUŠAN RADVANOVIČ

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-441-7

172 stran česky

190 Kč

Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche (1815-1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je propagandisticky inscenována a představuje koláž skutečných židovských obyvatel Prahy. Ti měli být nejprve vizuálně vytěsněni a tím izolováni v rámci pražské městské komunity, aby pak byli z jejího středu odstraněni také fyzicky a nakonec zavražděni v koncentračních táborech. Snímek je tak symbolickým úvodem ke knize Vytěsněná elita, jež se snaží upozornit na významné osobnosti Německé univerzity v Praze, vytěsňované z naší národní paměti nacionálně-socialistickým a později i komunistickým režimem.

Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii

Koupit v e-shopu

LADISLAV STANČO A KOL.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-430-1

108 stran česky (resumé anglicky), příloha: barev. foto

180 Kč

Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli spolupracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. Knížka, která se vám právě dostává do rukou, představuje stručný souhrn hlavních informací o této expedici, o její činnosti, výsledcích její práce, ale také vyprávění o všednodenních starostech a obtížích, jimž musejí členové výpravy v této odlehlé oblasti čelit.

Na co si ještě vzpomenu

Koupit v e-shopu

PAVEL PREISS

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-429-5

146 stran česky, příloha: foto

190,- Kč

 

Ve vzpomínkové knize vypráví o svém životě významný český historik umění Pavel Preiss. Popisuje rodinné prostředí, jehož kořeny vedou do míst jako je Guatemala či Rakousko, a období vzdělávání, zvláště pak autorovy zážitky z gymnaziálních let, spojených s tíživou atmosférou protektorátu. Ve vzpomínkách na vysokoškolské studium na poválečné Univerzitě Karlově se vrací k předním osobnostem nejen dějin umění, ale filozofické fakulty obecně. Popisuje napjaté poměry na fakultě, své učitele (A. Matějček, R. Vacková, J. Cibulka, J. Květ) představuje na základě osobních dojmů a zážitků. Značnou část knihy tvoří vzpomínky na Pomocné technické prapory, v nichž autor sloužil od roku 1950. Navazující kapitola popisuje autorův návrat z PTP a práci v oblasti památkové péče, během níž se při inventarizaci majetku na státních hradech a zámcích společně s prof. Jaromírem Homolkou dostal k mnohým zajímavým objevům. Na období strávené v Národním muzeu, spojeném v době autorova působení především s V. Denksteinem, vzpomíná jako na léta nejhlubšího politického stínu. Od roku 1962 pak Preiss pracoval v Národní galerii, kde se setkával s J. Kotalíkem, V. V. Štechem, J. Kroftou, E. Pochem či A. Kutalem, nezapomíná ani na svého nedávno zesnulého přítele, významného historika barokního umění M. Horynu. Zvláštní kapitola je věnována devadesátým létům a Preissovu pobytu ve Vídni, pedagogickým zážitkům i tehdejším významným životním setkáním. V závěru vzpomínek se prof. Preiss vrací ke své vědecké práci a literární činnosti, stranou nezůstává ani dopad kritiky a zkušenosti s dobovou nakladatelskou praxí. Poutavě vypráví o J. Q. Jahnovi, jehož „magická přitažlivost“ jej do velké míry vedla k životnímu monografickému dílu o V. V. Reinerovi, popisuje i vznik knih Arcimboldo a manýrismus, Panoráma manýrismu, Italští umělci v Praze či Boje s dvouhlavou saní, na pravou míru uvádí svůj podíl na českém vydání Vasariho životů.

Ohlasy v médiích:

Recenze knihy: Na co si ješte vzpomenu (Olomoucký deník, 24. 10. 2012)

Středomoří v dějinách

Koupit v e-shopu

Pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám

JOSEF ŽENKA A KOL.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISBN 978-80-7308-427-1

316 stran

česky

290,- Kč

Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných prvků. Především velký vliv nejvyšších elit a značnou podobnost jejich struktury, jednání a politického zapojení v rámci arabských států. Zdeněk Beránek si tohoto prvku všímá na situaci Alžírska posledních dvaceti let a Jaroslav Bureš na území Palestinské samosprávy. Událostem v národnostně nebo nábožensky různorodých zemích se věnují Karol Sorby ml. v případě dodnes citlivé kurdské otázky v Iráku a Karol R. Sorby v Libanonu po občanské válce v roce 1958. Josef Ženka rozplétá kontury působení a intrik žen v nasrovské Granadě a Václav Drška ukazuje na složitost vztahu křesťanského Burgundska s Normany, Maďary a Saracény. Jan Zouplna kriticky hodnotí židovskou kolonizaci Osmanské a mandátní Palestiny. Náboženské problematice a vztahu islámu s ostatními náboženstvími v rané epoše maml?ckého Egypta se věnuje Daniel Boušek, který svou studii doplnil překladem arabského propagandistického spisku proti židům a muslimům. V části věnované islámu se Bronislav Ostřanský soustředí na otázku moderního apokalyptického písem­nictví a Gabriel Pirický přehledně zpracovává vývoj a teze politické teorie klasického islámu. František Ondráš osvětluje, jakým způsobem lze v moderní arabské literatuře psát o Alexandrii, jedné z nejvýznamnějších metropolí Středomoří v minulosti. Na závěr Petr Zemánek na základě moderních jazykových korpusů klasického i moderního arabského jazyka analyzuje termín nacionalismus a ukazuje, jaké možnosti tento materiál přináší.

Jaghnóbsko-český slovník

Koupit v e-shopu

ĽUBOMÍR NOVÁK

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

ISBN 978-80-7308-337-3

266 stran

100 Kč

Jaghnóbština – jeden ze severovýchodních íránských jazyků – patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků. Jaghnóbsko-český slovník představuje vůbec první českou studii tohoto jazyka. Byl sestaven zejména ze zdrojů tištěných v ruštině a tádžičtině – základem byly publikované slovníky a slovníčky jaghnóbštiny připojené k různým vědeckým pracím – a dále z jaghnóbsko-tádžických slovníků publikovaných v posledních letech v Tádžikistánu. Slovník byl navíc vytěžením korpusů publikovaných jaghnóbských textů a autorovým vlastním terénním výzkumem přímo v údolí Jaghnóbu a ve vesnicích Dúghóba-ji Bóló a Varzób-GES severně od tádžického hlavního města Dušanbe a ve vesnici Kůkteppa jižně od Jaghnóbského údolí. V rámci těchto výzkumů byly jednotlivé lexémy konzultovány s rodilými mluvčími a celý slovník byl obohacen o výrazy z živé řeči Jaghnóbců. Jednotlivá hesla kromě překladu často obsahují stručnou informaci o etymologii a zdroj nálezu. Přílohou slovníku je stručný přehled jaghnóbské gramatiky.

 

Poklady z písku. České objevování civilizace na Nilu

Koupit v e-shopu

 

MIROSLAV VERNER (ED.)

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga, Praha 2011

ISBN 978-80-7308-402-8

240 stran česky

160 Kč

 

Za více než půl století, které uplynulo od založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK v roce 1958 a zahájení jeho činnosti v Egyptě v roce 1960, se českým egyptologům podařilo objevit, prozkoumat, rekonstruovat, zachránit a publikovat velké množství památek, od pravěkých skalních kreseb přes, do té doby neznámé, pyramidy nebo šachtové hroby až po vzácné papyry. Mnohé z těchto památek jsou dnes přístupné mezinárodní veřejnosti na pyramidovém pohřebišti v Abúsíru a v egyptských muzeích v Káhiře, Sakkáře, Asuánu či Port Saidu a nevelký soubor těchto památek získalo i Náprstkovo muzeum, součást Národního muzea v Praze.

Vedle vědeckých monografií a článků, pravidelně vydávaných doma i v zahraničí, je česká veřejnost průběžně informována o výsledcích práce českých egyptologů knižně i ve sdělovacích prostředcích. V tomto poměrně pestrém spektru vědecko-populárních publikací dosud chyběla práce, která by naší veřejnosti umožnila bližší pohled na umění starého Egypta prostřednictvím archeologických nálezů pocházejících z českých výzkumů v Egyptě. I když je výběr těchto nálezů ovlivněn charakterem českých archeologických koncesí v Núbii, na memfidském pyramidovém pohřebišti a v Západní poušti, který neumožňuje rovnoměrné zastoupení všech hlavních období dějin starého Egypta, přesto lze nabídnout pestrou paletu památek, od pravěkých skalních obrazů přes doklady uměleckého řemesla až po vrcholná díla reliéfního a sochařského umění. V knize je tak možnost seznámit se aspoň povšechně s principy staroegyptského uměleckého kánonu, vytříbeným uměleckým citem starých Egypťanů, jejich zvláštním pojetím perspektivy, neutuchající inspirací rozmanitostí přírody, hlubokým citem pro materiál či dokonalostí vypracování do nejmenších detailů.

 

The Tibetan Version of The Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife

DANIEL BEROUNSKÝ

Triton Praha 2012

ISBN 978-80-7387-584-8

320 stran anglicky

rozebráno

Kniha předkládá faksimile a překlad první známé tibetské verze tzv. Sútry o deseti králích. Tento apokryfní text se objevil v Číně pravděpodobně v 8.-10. století a je věnován pohřebním obřadům a osudům zemřelých. Nález tibetské verze v Národní galerii vyvolává otázky o znalostech Tibeťanů o této tradici v minulosti a možných inspiracích při vytváření představ o posmrtném životě. Kniha je uvedená kapitolami o jiných žánrech pojednávajících o posmrtném životě, počínaje indickými představami o peklech, tibetskými texty o „navrátilcích z pekel“ a tibetskými překlady apokryfního čínského příběhu o Buddhově žáku Maudgaljájanovi a jeho hledání matky znovuzrozené v peklech.

The Tibetan Version of the Scripture of the Ten Kings contains a facsimile and a full translation of the first known Tibetan version of the sutra of the same title. The original apocryphal Chinese text dates from around the 8th-10th centuries and is dedicated to funeral rituals. The recent discovery in the National Gallery in Prague of the Tibetan version raises important questions about early Tibetan knowledge of this text and its possible ramifications in shaping Tibetan ideas about the afterlife. The volume is introduced by excerpts and translations of other genres of literature concerning the afterlife, including Indian descriptions of hells, Tibetan writings on those that “returned from the hells” and Tibetan translations of the apocryphal Chinese story concerning Buddha’s disciple Maudgaly?yana and his search for his mother reborn in the hells.

Obsah a úvod publikace ke stažení ve formátu pdf:

The_Tibetan_Version_of_The_Scripture_on_the_Ten_Kings.pdf

Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové

Koupit v e-shopu

PETR LIMBURSKÝ

Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 13

FF UK Praha 2012

ISBN 978-80-7308-392-2

172 stran česky

160 Kč

V závěrečném období eneolitu dochází k výraznému kulturnímu sjednocení rozsáhlých částí Evropy. Různorodá kulturní mozaika je vystřídána nálezy kultury se šňůrovou keramikou, poněkud později kulturou se zvoncovitými poháry. Obě kultury, známé především …z hrobových celků, vytváří prostředí, které se na konci 3. tisíciletí proměňuje v počáteční období starší doby bronzové. Východiskem úvah o tomto přechodném období je pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi, okr. Mělník, jehož zpracování a vyhodnocení představují úvodní kapitoly knihy. Následující kapitoly se zabývají srovnáním s dalšími většími pohřebišti této kultury v Čechách. Vedle diskuse o teoretických aspektech interpretace vycházející ze srovnání podobností jsou dále řešeny možnosti výpovědi stylu pro uvedené období. Při řešení otázek chronologie je použito alternativní zpracování radiokarbonových dat, které zdůrazňuje statistickou povahu takto získaných informací. Práce klade důraz na region střední Evropy, a svůj zájem tak směřuje především na období kultury zvoncovitých pohárů a počátků únětické kultury.

Role státu v německém hospodářství 20. století III

Koupit v e-shopu

M. Soukupová, M. Kovář (eds.)

FF UK Praha 2012

ISBN 978-80-7308-400-4

284 stran česky

170 Kč

Třetí pokračování série publikací autorského týmu mladých historiků a ekonomů participujících na společném projektu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (Katedra hospodářských dějin) a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ústav světových dějin). Příspěvky analyzují německý stát ve 20. století z politického, sociálního a především z hospodářského hlediska v evropském i světovém kontextu. Vzhledem k současnému nanejvýš složitému hospodářskému a sociálnímu vývoji na „starém kontinentě“ i ve světě tak nabývají na aktuálnosti. Celkem sedm studií od sedmi autorů pokrylo období od Výmarské republiky přes nacistické Německo ke Spolkové republice Německo a k Německé demokratické republice z vnitropolitického i zahraničněpolitického úhlu pohledu a s důrazem na hospodářské, sociální a politické dějiny.

Egypt v době stavitelů pyramid

JAROMÍR KREJČÍ

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-386-1

váz.

2011 (1. vyd.)

344 stran, barev. fotografie, česky

rozebráno

Pyramidy jsou ikonami starého Egypta. Aby na počátku období zvaného Stará říše vznikly, bylo zapotřebí souhry přírodních podmínek v nilském údolí a fungování přísně hierarchicky uspořádané společnosti, na jejímž vrcholu stál pano…vník – jediný bůh žijící na zemi. Od doby stavitelů pyramid uplynulo více než 4000 let a takovou propast je velmi obtížné překlenout. Generace egyptologů, k nimž patří i autor této knihy, se však o to svým bádáním snaží, a tak je možné zvědavost čtenářů alespoň částečně uspokojit. Kniha Egypt v době stavitelů pyramid představuje formou mozaiky informací a bohatého fotografického doprovodu jak pyramidové komplexy, hrobky a chrámy, tak život a společensko-kulturní vývoj staroegyptské společnosti, postavení panovníka, administrativní aparát, náboženské představy, život vysokých hodnostářů i obyčejných lidí. Stranou pozornosti nezůstává ani přírodní prostředí a jeho vliv na nilskou civilizaci.

Praehistorica XXX/1. Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice

Koupit v e-shopu

Linda Hroníková

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2005-3

brož.

2012

178 s. česky

200 Kč

Monografie se věnuje traseologické analýze štípané industrie. Kamenné artefakty jsou velmi důležitými a často i jedinými archeologickými nálezy, které mohou poskytnout informace o populacích pravěku. Studium štípané industrie, zejména funkce kamenných nástrojů, je proto jedním z hlavních způsobů, jak lépe pochopit pravěkou společnost. Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na několik témat. V první části se věnuje historii a současnému stavu analýzy mikropracovních stop, včetně podrobného popisu use-wear metody (sledování stop opotřebení). Další část je založena na široké problematice kontaktních materiálů v souvislosti s analýzou stop opotřebení a antropologie. Třetí část shrnuje hlavní poznatky o období neolitu, především o životě lidí a znalosti o jejich kamenné industrii, která tvoří rámec jejich hmotné kultury, komentované v další kapitole. Tato kapitola je také věnována popisu čtyř vybraných archeologických lokalit z Čech – Bylan (okres Kutná Hora), Miskovic (okres Kutná Hora), Mšena (okres Mělník) a Tachlovic (okres Beroun). Tento oddíl představuje výsledky použití use-wear analýzy, provedené na kolekci 816 štípaných artefaktů, a jejich interpretaci. Údaje, získané prostřednictvím této analýzy, jsou srovnány s výsledky publikovanými ostatními traseology a diskutovány v kontextu středoevropského neolitu.Monografie se věnuje traseologické analýze štípané industrie. Kamenné artefakty jsou velmi důležitými a často i jedinými archeologickými nálezy, které mohou poskytnout informace o populacích pravěku. Studium štípané industrie, zejména funkce kamenných nástrojů, je proto jedním z hlavních způsobů, jak lépe pochopit pravěkou společnost. Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na několik témat. V první části se věnuje historii a současnému stavu analýzy mikropracovních stop, včetně podrobného popisu use-wear metody (sledování stop opotřebení). Další část je založena na široké problematice kontaktních materiálů v souvislosti s analýzou stop opotřebení a antropologie. Třetí část shrnuje hlavní poznatky o období neolitu, především o životě lidí a znalosti o jejich kamenné industrii, která tvoří rámec jejich hmotné kultury, komentované v další kapitole. Tato kapitola je také věnována popisu čtyř vybraných archeologických lokalit z Čech – Bylan (okres Kutná Hora), Miskovic (okres Kutná Hora), Mšena (okres Mělník) a Tachlovic (okres Beroun). Tento oddíl představuje výsledky použití use-wear analýzy, provedené na kolekci 816 štípaných artefaktů, a jejich interpretaci. Údaje, získané prostřednictvím této analýzy, jsou srovnány s výsledky publikovanými ostatními traseology a diskutovány v kontextu středoevropského neolitu.

 

Praharfeast. James Joyce in Prague

David Vichnar, David Spurr, Michael Groden (eds.)

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Litteraria Pragensia Books

ISBN 978-80-7308-416-5

2012

336 s. anglicky

250 Kč / 12 EUR

The 2010 Praharfeast was the last International James Joyce Symposium to take place while Joyce’s published works were in copyright throughout Europe and most of the world. Praharfeast: James Joyce in Prague, a collection written and edited in one copyright regime and published in another, situates Joyce’s work within the many international contexts of multicultural spaces like the Prague one and also reviews the state of Joycean manuscript scholarship at the dawn of our present condition. The book is devided into five sections: Praharfeast: Unpacking Joycean Suitcases; The Joycean Kafkaesque?; Joyce Centralised; Lots of Fun at Finnegans Wake; The Joyce of Plurabilities.

VLAK 3. Contemporary Poetics & the Arts

Koupit v e-shopu

edited by Louis Armand, Edmund Berrigan, Ali Alizadeh,

Stephen Mooney, David Vichnar, Stephan Delbos,

Jane Lewty, Peter Cockelbergh

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Litteraria Pragensia Books

ISSN 1804-512X

2012

475 s. anglicky

8.00 EUR / 250 Kč

Contributors to VLAK 3 include Ali Alizadeh, Guillermo Suarez Ara, Louis Armand, David Ashford, Zoe Beloff, Stuart Barnes, Bill Berkson, Charles Bernstein, Edmund Berrigan, Johannes Birringer, Sean Bonney, Michael Brennan, Nicole Brossard, Pam Brown, Robert Carrithers, Andrei Codrescu, Joshua Cohen, A.D. Coleman, Jennifer Cooke, Chris Crawford, Becky Cremin, Emily Critchley, Eric Cummings, Vincent Dachy, Steve Dalachinsky, Stephan Delbos, Jaroslav Divis, Vadim Erent, Allen Fisher, Steven J. Fowler, Ulli Freer, Christopher Funkhouser, Drew Gardner, Susana Gardner, Glass-Steagall Fraction, Filip Gordi, Catherine Hales, Vaclav Havel, John Hawke, David Hayman, Jeff Hilson, Jack Hirshman, Travis Holloway, Stewart Home, D.J. Huppatz, Peter Jaeger, Ivan Martin Jirous, Antony John, Jill Jones, Keith Jones, Pierre Joris, Robert Kiely, John Kinsella, Chris Kraus, Tom Leonard, Ruark Lewis, Erri De Luca, Richard Makin, Tom Mandel, Matt Martin, John Mateer, Aodan Mccardle, Mark Melnicove, Drew Milne, Peter Minter, Tara Mokhtari, Jeroen Nieuwland, Maldo Nollimerg, Damien Ober, Ryan Ormonde, Richard Parker, Olga Pekova, Marjorie Perloff, Holly Pester, Bern Porter, Michal Rehus, Jakub Repicky, Joan Retallack, William Rowe, David Ruzicka, Ryan Scott, Seekers of Lice, Ladislav Selepko, Josef Skvorecky, Philippe Sollers, Josef Straka, Stephanie Strickland, Benjamin Tallis, Thierry Tillier, Anthony Tognazzini, Adam Trachtman, Lawrence Upton, David Vichnar, Mckenzie Wark, Jacqueline Waters, Carol Watts, Karen Weiser, Michael Zand, Kamil Zbruz, Slavoj Zizek. …

Synopticon. A Collaborative Poetics

Koupit v e-shopu

Louis Armand & John Kinsella

Litteraria Pragensia Books

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-410-3

2012

107 s. anglicky

6.00 EUR / 150 Kč

Synopticon was composed as a collaborative project during the course of an extended email exchange between 1998 and 2008. Part poetics of collaboration, part cultural archaeology, part textual collage, this book records an investigation into authorship and authenticity in the construction of social texts and cultural artefacts. Collaborative praxis is not defined here solely as a method, but as a condition of discourse; a poiesis.

Role státu v německém hospodářství 20. století II

Koupit v e-shopu

M. Soukupová, I. Jakubec, M. Kovář (eds.)

FF UK Praha 2010

ISBN 978-80-7308-398-4

258 stran česky

170 Kč

Druhé pokračování série publikací autorského týmu mladých historiků a ekonomů participujících na společném projektu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (Katedra hospodářských dějin) a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ústav světových dějin). Příspěvky analyzují německý stát ve 20. století z politického, sociálního a především z hospodářského hlediska v evropském i světovém kontextu. Vzhledem k současnému nanejvýš složitému hospodářskému a sociálnímu vývoji na „starém kontinentě“ i ve světě tak nabývají na aktuálnosti. Celkem sedm studií od sedmi autorů pokrylo období od Výmarské republiky přes nacistické Německo ke Spolkové republice Německo a k Německé demokratické republice z vnitropolitického i zahraničněpolitického úhlu pohledu a s důrazem na hospodářské, sociální a politické dějiny.

 

Srdečné pozdravy ze země na Nilu. Korespondence starých Egypťanů

Koupit v e-shopu

RENATA LANDGRÁFOVÁ – HANA NAVRÁTILOVÁ (EDS.)

FF UK Praha 2011

ISBN 978-80-7308-372-4

388 stran, česky

370 Kč

Kniha nabízí pohled do kulturní historie starého Egypta a do našeho poznávání egyptského jazyka a písma očima mladých českých egyptoložek. Základem jsou překlady textů staroegyptských dopisů z různých částí Egypta a z různých vývojových fází egyptštiny. Kniha se snaží vyhovět zájmům širšího publika, ale současně nabídnout poznatky o staroegyptských dopisech odborníkům z jiných humanitních disciplín.

Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au 1er siecle avant J.-C.

Koupit v e-shopu

GILLES PIERREVELCIN

Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 12

FF UK Praha 2012

ISBN 978-80-7308-391-5

376 stran francouzsky

260 Kč

Studie se zabývá hodnocením vztahů mezi Čechami a Galií v pozdní době laténské na základě celkového pohledu založeného na dosud publikovaném materiálu. Autor ověřuje, zda se tyto kontakty mezi danými oblastmi a v daném období mohly skutečně odehrát a jakým způsobem se případně mohly projevit. Ve studii se zabývá otázkou, jak je archeologie schopna danou problematiku řešit z hlediska kvalitativního a kvantitativního, jaké typy kontaktů je možné objevit a jakou jejich složku lze archeologicky rozpoznat. Teoreticky jde o artefakty pocházející z Galie a nalezené v Čechách a naopak. Autor používá pro analýzu zejména mince, osobní výbavu a keramiku. V konečném součtu může o přímém či nepřímém kontaktu Galie s Čechami svědčit jen nepatrné množství předmětů (asi 230 artefaktů, pokrývajících období čtyř staletí). Zdá se však, že různorodé kontakty, které umožnily vznik a rozšíření laténské kultury v evropském měřítku, probíhaly současně a byly navzájem úzce propojeny.