Publikace 2011

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Amazonky severu. Žena v moderní ruské literatuře II

Koupit v e-shopu

K. Chlupáčová, M. Zadražilová (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-155-3

Rok vydání: 2007 (1. vydání)

Rozsah: 280 s.

Jazyk knihy: český, ruský

Doporučená cena: 150 Kč

Tisk: Reprostředisko MFF UK

 

V literární praxi ruské moderny, avantgardy i nového postrealismu konce 19. století nacházely konfigurace ženského „já“ svá různá zosobnění, vkládaná do různých modelů strukturace ženské subjektivity. Všechny ženské autorky, které připomíná tato kniha, vkládaly do literárních textů pečeť ženskosti, ženskou sensibilitu, ženskou perspektivu vidění světa, fyziologický a psychický rytmus svého života, svou tělesnost, živelnost, emociální, náboženské i sociálně kritické zanícení. Název sborníku je převzat z deníků Mariny Cvetajevové, která tímto spojením označila sebe a ostatní mladé Rusky, které (jako např. Marie Baškircevová) usilovaly o autentičnost vlastního bytí, aktivně naplněného tvůrčím obsahem a vytvářely tak nový pohled na ženu jako na bytost nezávislou a soběstačnou. V souhlase s dědictvím Severu odmítaly statický ideál, progresivně zaváděly do života a tvorby rušivé a převratné nové prvky, ambivalentnost a dualistickou dynamiku. Jejich odklon od všednosti, obvyklosti obsahoval v sobě značnou dávku hysteričnosti a exaltace, revolty spojené s pokušením a „hříšností“.

(In)tolerance v evropských dějinách / (In)Tolerance in European history

 

Petr Hlaváček et al.

Europeana Pragensia 3

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Filosofia

ISBN 978-80-7308-366-3 (FF UK), 978-80-7007-356-8 (Filosofia)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 236 s.

Jazyk knihy: český, anglický, německý

Doporučená cena: 230 Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice

 

Collegium Europaeum uspořádalo 18. června 2009 ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky mezinárodní konferenci „(In)tolerance v_ evropských dějinách“. Ta se konala v Lichtenštejnském paláci v Praze, a to u příležitosti 400. výročí vydání tzv. Rudolfova Majestátu, slavnostně podepsaného Rudolfem II. dne 9. července 1609. Rudolfův Majestát představuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů evropských církevně-politických dějin raného novověku. Hlavním výsledkem konference je tato kolektivní monografie, kterou Collegium Europaeum připravilo jako třetí svazek své ediční řady Europaeana Pragensia.

The international conference “Tolerance/Intolerance in European History” was organized by Collegium Europaeum on June 18th, 2009, in cooperation with the Czech Government Offi ce. It took place in the Liechtenstein Palais in Prague on the occasion of the issue of the Royal Decree on Religious Tolerance by Rudolf II., who signed it solemnly on June 9th, 1609. Rudolf’s decree represents an extremely valuable testimony to the history of European church and politics in the Early Modern era. The main result of the konference is the collective monograph published by Collegium Europaeum as the third volume in its publication series Europeana Pragensia.

Pierre Joris: Cartographies of the In-between

Koupit v e-shopu

ed. Peter Cockelbergh

Published by Litteraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-370-0 (paperback)

420pp

Publication date: December 2011

Price: € 12.00 / 250 Kč

 

Pierre Joris’s work is known to many and in many guises, but nevertheless seems to slip through the mazes of American, British, French, North African, Luxemburgish and German secondary literature. Long overdue, this volume brings together renowned poets, critics, philosophers, translators and scholars, all with different backgrounds and languages, contributing a range of texts on as many aspects of Joris’s work as possible (and needed). The main sections of the book are devoted to spaces (Luxemburgish, North African and English), „po, po & po“ (poetry, poetics & politics), nomadics, translations, and American „lineages and crossovers.“ Additionally, short so-called „geographemes“ cut across the book, in which Joris revisits and ruminates on earlier campsites, journeys and writings. Supplementing this volume, an online archival platform with additional poems, audio and video materials, unpublished essays, translations and book illustrations will be launched as well.

 

Joyce & Liberature

Koupit v e-shopu

by Katarzyna Bazarnik

Published by Litteraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-363-2 (paperback)

198pp

Publication date: November 2011

Price: € 8.00 / 150 Kč

 

The artist’s book emerged in the early decades of the twentieth century in consequence of avant-garde experimentation with the visual qualities of writing, typography and layout, different ways of combining text and image, as well as the form of the book itself. Drawing upon this tradition in the context of the major innovative writings of James Joyce, Bazarnik proposes that Joyce’s work comprises a new literary genre between voice and writing, word and image, ideal and real, abstract and material in the iconic sign of the book, which appears to the reader as a „verbivocovisual polyhedron of scripture.“ This new genre is called liberature.

 

Theremin. Selected Poems

Koupit v e-shopu

Vincent Farnsworth

Published by Litteraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-369-4 (paperback)

100pp

Publication date: October 2011

Price: 150 Kč / € 8.00

 

„Vincent Farnsworth makes the cacophony of the band-rehearsal next door into a manual for gracefully aging…“ –Andrei Codrescu

„Brute sage of destiny…“ –Tom Clark

VINCENT FARNSWORTH was born in rural Las Vegas, Nevada, USA, and moved to the Czech Republic in 1994. With Gwendolyn Albert he founded the magazine Jejune: amerika eats its young in 1993. His poetry has appeared in Exquisite Corpse, RealPoetik, the Prague Literary Review, Room Temperature, and Big Bridge. His books include Little Twirly Things (Norton Coker, 1992) and Immortal Whistleblower (Lavender Ink, 2001). Farnsworth also performs as „Reverend Feedback“ in the band Blaq Mummy. He has been active in anti-war and human rights activities in Central and Eastern Europe.

Clair Obscur

Koupit v e-shopu

Louis Armand

Published by Equus Press: Prague & London

ISBN 978-80-260-0112-6 (paperback)

288pp

Publication date: October 2011

Price: 150 Kč / € 8.00

 

Set against the backdrop of the 1990s war in former — Yugoslavia, Clair Obscur presents a sustained reflection on memory, guilt, fantasy and desire in late twentieth-century Europe. Its cinematic prose ranges between forensic realism and poetic psychology, like the films of Resnais and Bertolucci its language frequently evokes. Written from a screenplay that won honourable mention at the 2009 Alpe Adria Trieste International Film Festival, Clair Obscur explores with lyric candour what the struggle to come to terms with conflicting pasts may entail in an era which infamously proclaimed the end of history.

Děj novely se odehrává v 90. letech ve válkou postižené Jugoslávii. Zabývá se motivy paměti, viny, fantazie a touhy v Evropě pozdního dvacátého století. Jde o „kinematografickou“ prózu, jejíž styl lavíruje někde mezi forenzním realismem a poetickým psychologismem, podobně jako filmy Resnaise a Bertolucciho. Kniha byla napsána podle Armandova scénáře oceněného na mezinárodním filmovém festivalu Alpe Adria Trieste v roce 2009.

Československo a Kuba v letech 1959-1962

 

Hana Bortlová

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-358-8

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 188 + obr. příl.

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 180 Kč

 

ROZEBRÁNO!

 

Kniha sleduje dosud málo probádané téma vztahů Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce (1959–1962), kdy Československo na ostrově působilo jako důležitý prostředník sovětského vlivu. Československé výrobky, na Kubě známé už z meziválečného období, ale i z časově méně vzdálené éry Batistovy, nejprve vhodně doprovázely export sovětské ideologie, později se staly nezbytnou součástí tzv. internacionální pomoci, kterou sovětský blok Kubě poskytoval. Pilíř československé politiky vůči Kubě pak tvořily zejména investiční celky hrazené ze štědrých úvěrů a dodávky zbraní. V souladu se sovětskými zájmy participovalo Československo na konsolidaci socialistického režimu na Kubě ještě dalšími způsoby: pomáhalo organizovat tamní bezpečnostní služby, příslušníkům ozbrojených sil poskytovalo vojenský výcvik nebo k nim vysílalo své armádní experty. Důležitou roli ve vzájemných vztazích hrála také vědeckotechnická pomoc, kam spadalo vysílání odborníků a poradců, nebo poskytování stipendií mladým Kubáncům ke studiu na českých a slovenských vysokých školách. Monografie Hany Bortlové se opírá o archivní dokumenty tehdejšího československého vedení, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zahraničního obchodu, civilní rozvědky a dobový tisk a je důležitým příspěvkem do debaty o podobách československé zahraniční politiky na přelomu 50. a 60. let a o transformaci Castrova režimu v politický a společenský systém sovětského typu.

Československo a Kuba v letech 1959-1962 (recenze, Člověk, 5. 11. 2011)

Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů

ROZEBRÁNO

HANA VYMAZALOVÁ – FILIP COPPENS

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-358-8

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 352 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 170 Kč

 

Staroegyptská věda se rozvíjela pod patronací boha moudrosti a písařů Thovta již od nejstarších historických období. Písaři, úředníci a kněží sepisovali vědecké texty, jež jim následně pomáhaly plnit jejich povinnosti a předávat znalosti dalším generacím. Dnes takových textů známe jen několik, neboť většina z toho, co pera egyptských učenců zapsala, do dnešních dnů nepřetrvalo. Tato kniha přibližuje tři vybraná odvětví staroegyptské vědy, a to matematiku, astronomii a lékařství. Zabývá se nejen dochovanými texty a nápisy, ale snaží se rovněž přiblížit praktické využití a význam těchto odvětví pro tehdejší egyptskou společnost. Na rozdíl od dnešního pojetí vědy tenkrát vědecké poznání představovalo prostředek, nikoli cíl – byl to nástroj úředníků, hodnostářů a kněží, kteří se podíleli na spravování země ve jménu egyptského faraona. V přeneseném smyslu a v duchovní sféře egyptského světa věda sloužila jedinému hlavnímu cíli – zachování života stvořeného bohy a udržení světového řádu.

Franz Kafka – Minority Report

Koupit v e-shopu

Petr Kouba, Tomáš Pivoda (eds.)

Published by Literraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-339-7 (paperback).

104pp.

Publication date: December 2010

Price: 250 CZK / € 12.00

 

The reports collected in this volume are not simply about Franz Kafka and his work. As the title suggests, the Kafkian universe is examined here with respect to the problem of minority, which can be treated in many ways, but what is decisive here is the notion of minority developed by Gilles Deleuze and Felix Guattari in A Thousand Plateaus, in which the difference between Majority and Minority is not simply quantitative, for various minorities can be more numerous than representatives of majority. The Majority appears rather as a certain model of life which is constant, standard and to which everyone should conform, whereas minorities involve various deviations from the majoritarian way of life. From the majoritarian point of view, minorities can be objectified and determined by the degree of their divergence from the dominant model of life. In themselves, however, they are not static entities with more or less negative values, but dynamic processes of escape from the majoritarian model of life: processes that are both positive and creative, as they bring mutations and variations into the standardized way of life. Minority, insofar as it remains minority, is therefore a becoming; it is a becoming-minoritarian, which uncontrollably passes beyond the established limits of social life.

David Lynch in Theory

Koupit v e-shopu

ed. Francois-Xavier Gleyzon

Published by Literraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-317-5 (paperback)

198pp

Publication date: November 2010

Price: 250 CZK / € 12.00

 

„This stunning collection of twelve essays and an interview with Michel Chion can be likened to as many shock waves cutting through David Lynch’s cinema and photography. Each and every one informed by critical methods up to speed with the work, the essays become, in the strong sense of the term, events. Some touch on electric attraction and breakage, others on the ghost-like nature of the cinema, others on creative abjection and fetishism. Written by experts, filmmakers and artists, all discern, as Chion notes in the final pages, the strong degree to which Lynch is a commanding auteur of our time. Francois-Xavier Gleyzon is to be congratulated for having engineered an explosive work that opens Lynch and film theory onto unforeseen lines of inquiry.“

–Tom Conley, Harvard University

 

Contributors: Todd Mcgowan, Greg Hainge, Gary Bettinson, Dominique de Courcelles, Scott Wilson, Alanna Thain, Jason T. Clemence, Joshua D. Gonsalves, Rebecca Anne Barr, Louis Armand, Eric G. Wilson, Francois-Xavier Gleyzon, Gary Bettison, Michel Chion.

Učitel v současné škole

Koupit v e-shopu

Hana Krykorková, Růžena Váňová a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-301-4

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 316 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 150 Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kolektivní monografie obsahuje příspěvky přednesené na stejnojmenné konferenci, konané v květnu roku 2009 u příležitosti 140. výročí vydání velkého říšského školského zákona (1869), a řadu dalších odborných studií, jejichž společným jmenovatelem je téma učitel. Jejich autory jsou jednak pedeutologové, jednak pedagogové a psychologové různého speciálního zaměření. Kniha má dvě části: Učitelská profese – historická a teoreticko-metodologická východiska a Učitel v konkrétních podmínkách vyučovacího procesu. K tématům, kterým je zde věnována pozornost, patří např. učitelství jako pomáhající profese, osobnostní a sociální výchova, učitel a rozvoj učebních kompetencí žaků, možnosti učitele při formování emoční inteligence, nuda ve škole, učitel a prevence zneužívání drog, mikropolitika školy a její vliv na práci učitele či proměna současné školy z hlediska učitele.

Vikletice. Siedlung der Štítary-Kultur in Nordwestböhmen

Koupit v e-shopu

Drahomír Koutecký, Jan Bouzek

Vydavatel: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i.aUniverzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-321-2 (FF UK), 978-80-86531-07-6 (ÚAPPSZČ)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 228 stran

Jazyk knihy: německý

Doporučená cena: 400 Kč

Sazba: Zdeněk Paul

Tisk: K&B s.r.o., Most

 

Ausführliche Publikation der Grabung in Vikletice bei Chomutov, bronzezeitlcihe Siedlung der Štítary Kultur

Závěrečná publikace výsledků velkoplošného výzkumu štítarského sídliště pozdní doby bronzové v severozápadních Čechách

Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období – Rondels and the Structure of Settlement Areas in the Late Neolithic Period

Koupit v e-shopu

Jaroslav Řídký

Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10 (Měřínský, Z. – Klápště, J. eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

ISBN 978-80-7308-344-1 (FF UK), 978-80-87365-36-6 (AÚ AV ČR)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 264 stran

Jazyk knihy: český, anglické resumé

Doporučená cena: 200 Kč

Sazba: Dan Šlosar

Tisk: Nová tiskárna, Pelhřimov

 

Práce je zaměřena na tzv. rondely a sídelní areály v období mladého neolitu (4900-4500 B.C.). Po shrnutí problematiky rondelů je další kapitola věnována novým nálezům rondelů na území České republiky. V této kapitole jsou porovnány některé tvarové a metrické vlastnosti českých a moravských objektů. V následující kapitole jsou výsledky porovnány s dalšími rondely na území okolních států. Podstatná část práce se věnuje vybranému regionu ve středních Čechách. V povodí Únětického potoka bylo nalezeno několik sídelních areálů z období kultury s vypíchanou keramikou, z nichž pouze na jednom byl odkryt také rondel. V závěru jsou výsledky jednotlivých kapitol shrnuty a porovnány s informacemi z okolních území.

Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006

Koupit v e-shopu

Petr Hrubý

Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 9 (Měřínský, Z. – Klápště, J. eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

ISBN 978-80-7308-343-4

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 308 stran

Jazyk knihy: český, anglické resumé

Doporučená cena: 200 Kč

Sazba: Dan Šlosar

Tisk: Nová tiskárna, Pelhřimov

 

Publikace vychází ze zjištění záchranných výzkumů brněnské o.p.s. Archaia v letech 2002-2006 na lokalitě Jihlava-Staré Hory, která představuje první archeologicky plošně zkoumanou hornickou a úpravnickou aglomeraci v České republice.

COSMOTOPIA. Transnational Identities in David Greig’s Theatre

Koupit v e-shopu

Anja Muller and Clare Wallace (eds.)

Published by Literraria Pragensia

ISBN 978-80-7308-355-7 (paperback)

232pp

Publication date: June 2011

Price: 250 CZK / € 12.00

 

David Greig is one of Scotland’s most important contemporary dramatists. Yet his extensive achievements and the popularity of much of his work notwithstanding, Greig has yet to receive his due in terms of critical consideration. Transnational Identities in David Greig’s Theatre is framed by a critical introduction surveying the playwright’s drama and its significance within the context of contemporary theatre. The volume offers the first sustained and multifocal analysis of his work with a collection of twelve original scholarly essays and a specially commissioned interview with the author, focused upon a major and recurring theme in his plays, and one that is of keen theoretical importance in cultural studies today–the ways in which globalisation and postmodernity have transformed contemporary identity politics and the possibility of an engaged theatre. As Dan Rebellato has observed in the introduction to Plays 1, a prominent feature of Greig’s work is the impact of globalisation upon notions of identity, belonging and citizenship. Whereas Victoria, The Architect and Outlying Islands are located in Scotland, the greater part of Greig’s dramatic works explores the significance of place and non-places from various perspectives. Temporally too Greig’s work roams across significant periods or events in (notably European) history, be it the emergence of Capitalism in Eighteenth-Century Europe (The Speculator), the World Wars (Outlying Islands), the Holocaust (Dr Korczak’s Example), the war in former Yugoslavia (Europe) or the wars against Afghanistan and Iraq (The American Pilot). The representations of the modern world that emerge in Greig’s work, suggest a transnational space, a contact zone where characters with diverse national, ethnic, class or religious backgrounds negotiate their different positions, perspectives and identities.

 

Contents: http://litteraria.ff.cuni.cz/books/greig.html

 

THRESHOLDS Essays on the International Prague Poetry Scene

Koupit v e-shopu

ed. David Vichnar

ISBN 978-80-7308-350-2 (paperback)

200pp

Publication date: May 2011

Price: € 12.00 / 250 CZK

 

To speak of an „international Prague poetry scene“ is to deal with an in-between space: a space between languages, cultures, literary traditions. A space of trans-lation, of carrying-over, of meta-phor. A space of boundaries, limits, borderlines: the space of the threshold. Each of the essays & interviews collected here aims to give the proponents of Prague literary scene their due, both in terms of theorising their work in original contexts, as well as evaluating their contributions, both past & present. Together, they provide insights into the concerns of an ongoing international discussion on the locus & locality of contemporary poetry written from outside the poets‘ homelands, across borders — what has come to be termed translocal poetry.

The essays collected in this volume aim to explore the poetic sensibility of some of the most prominent Anglophone poets active in Prague over the past 20 years, namely, Gwendolyn Albert, Louis Armand, Laura Conway, Chris Crawford, Stephan Delbos, and Vincent Farnsworth. As a whole, the collection addresses the joint issues of transculturality, transnationalism, on the one hand, and locality and regionalism, on the other. Contributors: Gwendolyn Albert, Ali Alizadeth, Louis Armand, Laura Conway, Chris Crawford, Stephan Delbos, Vadim Erent, Jane Lewty, Jules Mann, Katerina Pinosova.

READ AN EXCERPT

FROM A TERRACE IN PRAGUE A Prague Poetry Anthology

 

ed. Stephan Delbos

ISBN 978-80-7308-349-6 (paperback)

350pp

Publication date: May 2011

Price: € 12.00 / 250 CZK

 

ROZEBRÁNO

 

Prague has been the central, if unlikely, subject of some of the most important poetry of the last century. This diverse anthology gathers and translates into English 120 poems from 16 languages written between 1888 and 2010 which describe Prague or an event that took place there, and places those poems in a literary and historical context with a detailed critical introduction, a Prague poetry map and photos of the locations depicted. Intended as a poetic guidebook to the city of Prague for those who live on both sides of its borders, From a Terrace in Prague highlights the effects that literary movements, political beliefs and historic events have had on poets‘ descriptions of the city.

READ AN EXCERPT

Tund

Koupit v e-shopu

Thor Garcia

ISBN 978-80-7308-348-9 (paperback)

270pp

Publication date: May 2011

Price: € 9.00 / 200 Kč

 

By turns defiant, paranoid, brooding, absurd and knock-down funny, Thor Garcia’s TUND is a startling creation. Peopled by a galaxy of fringe operators and hoodlums, tattered no-hopers and doom-drenched true believers, sadistic children and tormented hooch hounds — and not least, a girl called Spoogeface — TUND is a swirling landscape of meltdowns, terrifying visions and punch-drunk epiphanies. Irreverent and iconoclastic, it probes the desolation and cruelties, desperation and contradictions, the hazards and hoopla, of life in an unstable and emotionally crippled age. Brimming with riotous panache, anarchic soul and sinewy, exultant writing, TUND is sure to stimulate and dazzle.

ABOUT THE AUTHOR: Thor Garcia was born in Long Beach, California, and has lived in Prague since the mid-1990s. His other books include The Citypoet & Other Stories.

READ AN EXCERPT

Sex v reklamě

Koupit v e-shopu

Lenka Nejezchlebová

Nakladatelství Bor, Liberec

ISBN 978-80-86807-83-1, (brož.)

2010

160 s.

česky

160 Kč

 

Sex sells. Sex prodává. Tak zní jedno z nejotřepanějších hesel marketingu a reklamy. Ale jak reklamní tvůrci ve skutečnosti se sexuálními znaky pracují? Publikace Sex v reklamě mapuje a kategorizuje typy sexuálních informací, které se objevují v soudobé české tištěné reklamě. Autorka se zaměřuje především na skrytou komunikaci sexuálních významů, na práci reklamy s narážkami, subtilními náznaky a dvousmysly, ale i na její nakládání s explicitním sexuálním sdělením.

Islám v médiích

Koupit v e-shopu

Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES

Lucie Sedláčková

Nakladatelství Bor, Liberec

ISBN 978-80-86807-65-2 (brož.)

2010

124 s.

česky

140 Kč

 

Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006. Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

Děti a reklama

Koupit v e-shopu

Alena Vavřičková

Nakladatelství Bor, Liberec

ISBN 978-80-86807-44-7 (brož.)

2010

108 s.

česky

120 Kč

 

Reklama představuje jeden z nejagresivnějších diskurzů současnosti. Všichni jsme jí obklopováni a ovlivňováni. I děti. Nebo především děti? Tato studie přináší základní poučení o reklamním diskurzu a dále zkoumá, jak jsou právě dětští příjemci vyzbrojeni vůči reklamnímu působení. Zároveň hledá odpovědi na následující otázky: Jsou děti ve věku povinné školní docházky tzv. mediálně gramotné? Dokážou identifikovat reklamu, porozumět reklamnímu textu, dešifrovat reklamní strategie? Chápou účel reklamy? Jak se jejich schopnosti vnímat kriticky mediální diskurs vyvíjí a na čem závisí?

Attitudes to lexical borrowing in the Czech Republic

Koupit v e-shopu

Tom Dickins

Nakladatelství Bor, Liberec

ISBN 978-80-86807-49-2

2009

76 s.

anglicky

80 Kč

 

Studie Toma Dickinse využívá různá empirická data při evaluaci postojů českých mluvčích k lexikálním výpůjčkám, včetně celonárodního průzkumu, který byl proveden v listopadu roku 2005 Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Tento výzkum spojuje synchronní a diachronní úhel pohledu a představuje největší analýzu svého typu v návaznosti na Antonína Tejnora z října 1970. Autor studie dospívá k závěru, že většina Čechů přijímá legitimnost funkčně nezbytných výpůjček, ale myslí si, že jejich mateřština obsahuje až příliš mnoho okrajových cizích slov, která jsou používána nadmíru často a ne vždy ve vhodném kontextu. Pravděpodobně nejdůležitější přínos této studie spočívá ve využití jevu zvaného „age-grading“, tedy příklonu k víceméně předvídatelným změnám v postojích k jazyku v souladu s věkem respondenta, a konkrétně ve zdůraznění tendence starších mužů odolávat lexikálním inovacím, což je ve zdánlivém rozporu se sociolingvistickým axiomem, že ženy jsou primárně zodpovědné za udržování jazyka. Studie je psána v angličtině.

Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum

Koupit v e-shopu

Jiří Šubrt (ed.)

Nezávislé centrum pro studium

ISBN 978-80-8687-925-3

2011

140 s.

česky

110 Kč

 

Editor Jiří Šubrt zařadil do monografie kapitoly, které odpovídají na otázky: co je historické vědomí; jaký je jeho vztah ke kolektivní paměti; co o tomto fenoménu vypovídají dotazníkové výzkumy; jak vypadají poznatky získané kvalitativní metodologií; co víme o vlivu náboženské tradice a o české národní identitě. Mezi autory publikace patří kromě sociologů také renomovaní historikové Miroslav Hroch a Zdeněk Beneš.