Publikace 2010

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Kuthan, J.: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první – Král a šlechta

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

Filozofové v battledresech

Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře

Miscellanea Logica VII

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci

… for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková

Jazyková situace v Tuvě

Genderové stereotypy v reklamních textech

Česko-slovenská súčasnost a česká slovakistika

Výběrová bibliografie Střední Asie a Kazachstánu a studie ke kazašskému nacionálnímu hnutí / Selected Bibliography of Central Asia and Kazakhstan and Studies on Kazakhian National Movement

Studia Hercynia XIV

Pistiros IV

VLAK 1/2010

Hidden Agendas

Hypermedia Joyce

Joyce Against Theory

Jazyky starého orientu

Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech

Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy / Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas

Pražské egyptologické studie VI/2009

Střední Asie a Kazachstán: historie, etnicita, jazyky

Pornotopias. Image, Apocalypse, Culture

Modernizace španělského románu: Ramón Gómez de la Serna

Cervantesovo dědictví v moderním španělském románu

Literatura na hranicích jazyků a kultur

Pán chetitských tabulek

O rekonstrukci praindoevropštiny (2. vyd.)

Vademecum starými indoevropskými jazyky

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první – Král a šlechta

 • Jiří Kuthan

  Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK ve vydavatelství Togga

  ISBN: 978-80-7308-313-7 (FF UK), 978-80-87258-12-5 (Togga)

  Rok vydání: 2010 (1. vydání)

  Vázaná vazba (V8) s přebalem

  Rozsah: 616 stran, 799 fotografií

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 1490,- Kč

  Obálka a typografie a sazba z písma Regent Františka Štorma: Lukáš Přibáň

  Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod

  Koupit v e-shopu

  První svazek plánovaného dvousvazkového projektu detailně mapuje a analyzuje veškeré dochované kulturní (architektonické, sochařské, malířské) památky spojené s panováním králů Jiřího z Poděbrad, Vladislava a Ludvíka Jagellonského jak na českém území, tak na územích, kam zasahoval jejich mocenský vliv (tzv. země Koruny české). Publikace překračuje tuzemský rámec a pojednává o kultuře a dějinách území – z dnešního hlediska – visegrádské čtyřky. Umělecké památky z tohoto období představují návrat k řemeslné kvalitě uměleckých děl, která byla nenávratně zničena v husitských revolučních bouřích. Proto díla především jagellonské epochy tvoří nejzachovalejší, nejucelenější a nejrozsáhlejší dobový katalog uměleckých památek na českém území. Součástí knihy bude v prvé řadě detailní obrazová dokumentace stavebních epoch Pražského hradu, doplněná o historické fotografie z přelomu 19. a 20. století, jež dokumentují stav před veškerými novodobými rekonstrukcemi.

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas, www.kosmas.cz

  Ohlasy v médiích:

  Dílo hodné králů (MF Dnes – Kavárna, 2. 10. 2010)

  Recenze (stavitele-katedral.cz, Knižní novinky)

Hledání harmonie. Studie z čínské kultury

 • Zlata Černá, Olga Lomová (eds.)

  Vydavatel: Masarykova univerzita / FF UK Praha / Moravské zemské muzeum 2010

  ISBN: 978-80-210-4942-0 (MU), 978-80-7308-277-2 (FF UK), 978-80-7028-357-8 (MZM)

  Rok vydání: 2010 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 202 str.

  Jazyk knihy: český.

  Obálka a grafická úprava: Eva Lufferová.

  Tiskárna: Expodata-Didot, s.r.o.

  Rozebráno

  Kniha se zaměřuje na dva základní tematické okruhy: na duchovní svět tradiční Číny a na její materiální kulturu. Jednotlivé studie pojednávají o čínské filozofii a náboženství, medicíně, uspořádání domu a o řemeslech, jako je výroba porcelánu, hedvábí a papíru, jimiž se Čína proslavila. Na první pohled překvapivé propojení témat z nové perspektivy ukazuje, co tvořilo základy čínské kultury a jak se náboženství a fi lozofie promítaly do každodenního života. V obsáhlé stati věnované symbolice výzdoby na výrobcích čínských řemesel se otevírá čtenářům bohatý a propracovaný systém významů skrývajících se pod povrchem zdánlivě jen ozdobných motivů a nejlépe tak dokumentuje úzké propojení různých vrstev a aspektů čínské kultury.

  Ohlasy v médiích:

  Rozhovor se Zlatou Černou (CRI, 4. 2. 2010)

  Ukázka z knihy (Portalknihy.cz)

Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

 • Hana Benešovská, Hana Nováková, Štěpán Macháček

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem

  ve vydavatelství Togga

  ISBN 978-80-7308-288-8 (Univerzita Karlova v Praze)

  ISBN 978-80-87258-25-5 (Togga)

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 318 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 270,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Lukáš Přibáň.

  Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

  Koupit v e-shopu

  Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec – i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé „slohy“ se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Na rozdíl od jiných islámských metropolí nikdy nebyla zničena vpádem vojsk, a dochovaly se v ní tudíž i stavby z nejstarších období arabského osídlení. Dnešní mnohamiliónová Káhira v sobě stále skrývá tento historický odkaz. Naší ambicí je přispět k jejich lepšímu poznání a pochopení celé bohaté kultury islámského Egypta vůbec. Vždyť Káhiru hojně navštěvují i čeští cestovatelé. Ti se zde obvykle poprvé setkávají s islámským městem, jež však často zůstává nepochopeno, a jeho bohatství neodkryto. Naše kniha Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta může být prvním krokem k novému objevování tohoto živého, pulzujícího místa. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy by čtenáři měly usnadnit základní orientaci. Text pochází z pera autorů, kteří se Egyptem dlouhodobě odborně zabývají a v Káhiře dlouhodobě pobývají: islámskou architekturu a urbanismus zpracoval Štěpán Macháček, umělecké řemeslo a historické přehledy Hana Nováková, kapitoly o koptských dějinách a umění Hana Benešovská. Početný soubor fotografií Jana Brodského přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Tato originální série vznikala v říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci této metropole na kulturním rozhraní Afriky, Asie a Evropy obyčejně nezavítají.

  Ohlasy v médiích:

  Přemýšlení v šedé barvě. Složitý svět a život káhirské architektury v rozhovoru s Hanou Benešovskou (iForum)

  Recenze: Káhira, skrytý půvab islámské architektury (ČT24.cz, 28. 12. 2009)

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas

Filozofové v battledressech

 • Jiří Plachý

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-322-9

  Rok vydání: 2010 (1. vydání)

  Rozsah: 132 stran

  Jazyk knihy: český

  Doporučená cena: 140 Kč

  Grafická úprava a sazba: Dušan Neumahr

  Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

  Koupit v e-shopu

  Publikace je věnována osudům příslušníků československé zahraniční armády na Západě, kteří byli zároveň absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Válečné i poválečné osudy těchto mužů nelze žádným způsobem zobecnit – každý je jiný. Lišily se v podstatě vším – od politických postojů, přes průběh služby v armádě (je však zajímavé, že řada těchto intelektuálů prošla celou válku v hodnostech vojínů nebo poddůstojníků, přičemž však platili za vzorné vojáky), až po uplatnění v poválečném životě. Společné jim však bylo odhodlání splnit svou občanskou a morální povinnost v boji proti jedné ze dvou nejhorších diktatur našich dějin. Publikace, jež vychází zejména z materiálů Ústředního svazu československého studentstva, který za války sídlil na britských ostrovech, a povalečných zápisových protokolů FF UK, je rozdělena na historickou část a biografickou část obsahující celkem 14 medailonů těchto osobností.

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas

Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře

 • Jan Wiendl, Irena Vaňková, Jasňa Pacovská (eds.)

  OPERA LITTERARUM BOHEMICARUM STUDENTIUM MAGISTRORUMQUE, vol. 8

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-324-3

  Rok vydání: 2010 (1. vydání).

  Rozsah: 320 stran

  Jazyk knihy: český

  Doporučená cena: 225 Kč.

  Grafická úprava a sazba: Lacerta

  Tiskárna: Protisk, České Budějovice

  Koupit v e-shopu

  Zrcadlově vypravená publikace představuje příspěvky, které zazněly v rámci 21. ročníku meziuniverzitní lingvo-literární konference v srpnu 2008. Zúčastnili se jí pedagogové a doktorandi filozofických fakult Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze.

Miscellanea Logica VII

 • Consequence, Inference, Structure

  Marta Bílková (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-261-1

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 144 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 160 Kč.

  Grafická úprava a sazba: Vojtěch Kolman a Marta Bílková.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Sedmé číslo série sborníků Miscellanea Logica „Consequence, Inference, Structure“ obsahuje pět původních studií z matematické logiky, které se z různých hledisek zabývají pojetím logického důsledku a jeho

  strukturálními vlastnostmi. Dva z článků jsou přímo věnovány substrukturálním logikám a jejich metamatematickému využití: první zkoumá, jak v jedné ze substrukturálních logik, logice relevanční, formulovat aritmetiku (článek „Models for Substructural Arithmetics“ G. Restalla), druhý využívá substrukturální sémantiku k úvahám o složitosti důkazů v intuicionistické logice (článek „Semantics for Sub-intuitionistic Logics“ J. Joostena). Článek M. Bílkové se zabývá souvislostí normálních forem, distributivních zákonů a interpolace v modální logice, příspěvek M. Peliše je věnován relacím důsledku v erotetické logice — logice otázek. Posledním článkem sborníku je rozsáhlý přehled „A Quick Guide to Independence Results in Set Theory“ R. Honzíka. Sborník je v anglickém jazyce a je též spolu s předchozími čísly série k dispozici online na adrese http://www.miscellanea-logica.info.

Ostatní publikace

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci

 • Mečislav Borák, Ryszard Gladkiewicz (eds.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-298-7

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 300 stran.

  Jazyk knihy: česky, polsky.

  Doporučená cena: 145 Kč

  Tisk: Reprostředisko MFF

  Koupit v e-shopu

  Publikace věnovaná přehledu vzájemných vědeckých aktivit česko-polských a polsko-českých na poli humanitních

  vět je čtvrtým výstupem činnosti tzv. Kladské komise pod patronací MŠMT ČR a Ministerstva národního vzdělávání Polské republiky. Přední odborníci z obou zemí zpracovali souhrnné zprávy o nových publikacích v různých oborech humanitních věd a doplnili je o anotační záznamy. Časový záběr nového svazku zahrnuje zhruba období let 1992–2002, s dílčími přesahy do minulosti a zčásti i do roku 2003. Nový svazek těchto komentovaných bibliografi í navazuje na předchozí publikaci z roku 2002, která shrnovala výsledky bádání v obou zemích do počátku let devadesátých.

… for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková

 • Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-299-4

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 352 stran.

  Jazyk knihy: anglicky.

  Doporučená cena: 200 Kč.

  Grafická úprava, obálka a sazba: Studio Lacerta.

  Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice.

  Svazek vydaný u příležitosti osmdesátých narozenin prof. PhDr. Libuše Duškové, DrSc. přináší šestnáct příspěvků

  věnovaných specifi ckým otázkám lingvistiky angličtiny, jakož i obecné jazykovědy. Spolu s blahopřáními je tak poctou celoživotnímu úsilí a výsledkům práce jubilantky, na které většina příspěvků navazuje. Součástí svazku je úplná bibliografie.

Jazyková situace v Tuvě

 • Pokus o sociolingvistickou studii

  Marcela Štiková

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-204-8.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 146 stran.

  Jazyk knihy: český a ruský.

  Doporučená cena: 170 Kč.

  Grafická úprava a sazba: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Práce Marcely Štikové se zaměřuje na otázku vztahu mezi jazykem majoritní skupiny (Tuvané), identitou národa, jazykem minoritní skupiny (Rusové) v prostředí, kde se jazyk menšinové skupiny chápe spíše jako norma ve státní sféře a je upřednostňován v mnohých oblastech společenského života (tisk, média, reklama apod.) před jazykem majoritního společenství.

Genderové stereotypy v reklamních textech

 • Olga Komárková

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 80-7308-148-2.

  Rok vydání: 2006 (1. vydání).

  Rozsah: 164 stran + 50 stran barevných příloh.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 300,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Monografie přezkoumává současný stav reklamní produkce a zjišťuje, zda je oprávněná kritika neměnnosti tradičního a zavedeného způsobu zobrazení muže/ženy. Ve snaze přesáhnout hranice čistě feministického diskurzu byly zvoleny objektivní kvantifikační postupy, jež vytvářejí příslušný vědecký rámec pro následnou interpretaci reklamních textů. Autorka se věnuje reklamě nejprve obecně – probírá historii i současnost reklamy, fungování reklamní komunikace, působení reklamy, její funkce a výstavbu –, zabývá se ve stručnosti vývojem feministického myšlení i stavem genderových studií u nás. V interpretační části práce, která navazuje na statistické tabulky s výsledky obsahové analýzy, se pak zabývá jednotlivými modifikacemi ženství/mužství, jež dokládá jednotlivými reklamními texty a obrazovými prezentacemi v rozsáhlé barevné příloze.

Česko-slovenská súčasnost a česká slovakistika

 • Zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky

  Mira Nábělková, Jana Pátková (eds.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 80-7308-151-2.

  Rok vydání: 2006 (1. vydání).

  Rozsah: 356 stran.

  Jazyk knihy: český, slovesnký, polský.

  Doporučená cena: 260 Kč.

  Grafická úprava a sazba: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Svazek je věnován 10. výročí vzniku oboru slovakistika na FF UK v Praze. Jednotlivé příspěvky začleňují českou slovakistiku do širších aktuálních souvislostí a přinášejí dílčí výsledky výzkumu dějinných, jazykových a literárních česko-slovenských vztahů v jejich vývojové perspektivě. Sborník představuje většinu příspěvků, které byly předneseny na mezinárodním semináři s bohatým zastoupením českých slovakistů a zahraničních hostů, který proběhl v říjnu 2004 ve Slovenském institutu v Praze.

Výběrová bibliografie Střední Asie a Kazachstánu a studie ke kazašskému nacionálnímu hnutí / Selected Bibliography of Central Asia and Kazakhstan and Studies on Kazakhian National Movement

 • Jan Pargač a kol.

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-293-2.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 152 stran.

  Jazyk knihy: český, anglický.

  Doporučená cena: 160 Kč.

  Grafická úprava a sazba: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Publikace přináší tematicky výběrovou bibliografii k novějším dějinám Centrální Asie a Kazachstánu od počátku ruské kolonizace a k etnickým a nacionálním otázkám a náboženství v této oblasti. Zachycuje především anglojazyčnou produkci, závažné práce ostatní západní jazykové provenience, produkci ruskojazyčnou a místních státních středoasijských jazyků. Za bibliografií následuje blok tematických studií ke kazašskému nacionálnímu hnutí na počátku 20. století.

Publikace v distribuci

Studia Hercynia XIV

 • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

  ISSN 1212-5865-12

  ISBN 978-80-7308-319-9

  Rok vydání: 2010 (1. vydání)

  Rozsah: 106 stran + 28 str. obr. příloh

  Jazyk knihy: anglický

  Doporučená cena: 400,- Kč

  Tisk: Nakladatelství HAMU

  Koupit v e-shopu

Pistiros IV

 • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

  ISBN 978-80-7308-318-2

  Rok vydání: 2010 (1. vydání)

  Rozsah: 248 stran + 41 str. obr. příloh

  Jazyk knihy: anglický

  Doporučená cena: 800,- Kč

  Tisk: ERMAT, Praha

  Koupit v e-shopu

VLAK 1/2010

 • Contemporary Poetics & the Arts

  Editors: Louis Armand, Edmund Berrigan, Carol Watts, Stephan Delbos, David Vichnar, Clare Wallace

  Published by Literaria Pragensia

  300pp, ISSN 1804-512X

  Frequency: biannual

  Price: 125 CZK/ € 5.00

  Contributors to VLAK 1.1 include Abigail Child, Holly Tavel, Marjorie Perloff, Alexander Jorgensen, Joshua Cohen, Eileen Myles, Stephanie Barber, John Wilkinson, Matt Hall, Stephanie Strickland, Allen Fisher, Marjorie Welish, Catherine Hales, Mez, Karen Mac Cormack, Robert Sheppard, Bill Mousoulis, Ali Alizadeh, Ron Padget, Brandon Downing, Pam Brown, Thor Garcia, John Coletti, Jessica Fiorini, Bruce Andrews, Richard Tipping, Vincent Farnsworth, Mark Terrill, Elizabeth Gross, Douglas Piccinnini, Stephan Delbos, Arlo Quint, Vincent Katz, Veronique Vassiliou, Vadim Erent, Pierre Joris, Habib Tengour, Aaron Lowinger, Darren Tofts, Ian Haig, Louis Armand, John Kinsella, Steve McCaffery, Stacey Szymaszek, Mike Farrell, Andrea Brady, Edwin Torres, Alli Warren, Jess Mynes, Tim Gaze, Jen Hofer, Lina Ramona Vitkauskas, Ales Steger, Betsy Fagin, Amande In, Jena Osman, Henry Hills, Keith Jones, Octavio Armand, John Godfrey, Allyssa Wolf… and more.

Hidden Agendas

 • edited by Louis Armand

  Published by Literaria Pragensia

  ISBN 978-80-7308-311-3 (paperback).

  278pp.

  Publication date: June 2010

  Price: 250 CZK / € 12.00 (not including postage)

  Koupit v e-shopu

  This volume brings together writings on Edwin Denby, Mark Hyatt, Bern Porter, Asa Benveniste, Lukas Tomin, William Bronk, Gilbert Sorrentino, Robbie Walker, Bob Cobbing, Paddy Roe, Philip Whalen, Loop Poetics, Cyberpoetics, Flarf and other fringe poets and poetics from the 1960s to the present. CONTRIBUTORS: Ali Alizadeh, Louis Armand, Livio Beloi, Jeremy Davies, Stephan Delbos, Michel Delville, Johanna Drucker, Michael Farrel, Allen Fisher, Vincent Katz, Stephen Muecke, Jena Osman, Michael Rothenberg, Lou Rowan, Kyle Schlesinger, Robert Shepperd, Stephanie Strickland, John Wilkinson.

Hypermedia Joyce

 • edited by David Vichnar and Louis Armand

  Published by Literaria Pragensia

  ISBN 978-80-7308-314-4 (paperback).

  200pp.

  Publication date: June 2010

  Price: 250 CZK / € 12.00

  Koupit v e-shopu

  This volume brings together selected writings published in the seminal online journal HJS [Hypermedia Joyce Studies] since 1995. CONTRIBUTORS: Donald F. Theall, Darren Tofts, Louis Armand, Laurent Milesi, Andrew Norris, Valerie Benejam, Jed Deppman, Alexandra Dumitrescu, John MArvin, Alan R Roughley.

Joyce Against Theory

 • James Joyce after Deconstruction

  by David Vichnar

  Published by Literaria Pragensia

  ISBN 978-80-7308-315-1 (paperback).

  420pp.

  Publication date: June 2010

  Price: 300 CZK / € 15.00

  Koupit v e-shopu

  „Joyce’s writing is itself theoretical through and through, and much can be gleaned from mapping the developments in Joyce studies that have, in their own variously focused theoretical readings, identified, analyzed, evaluated and creatively re-enacted the crucial gestures of Joyce’s texts.“ This study sets out to map the genealogy of a possible location of „Joyce“ and „theory“ in present-day James Joyce studies, demonstrating how the encounter between Joyce and theory changes the what and the how of reading, producing both a Joyce-again of theory and Joyce-inflected theory.

Jazyky starého orientu

 • Petr Zemánek, Petr Vavroušek, Pavel Čech, Jan Bičovský, Marek Rychtařík

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-312-0

  Rok vydání: 2010 (1. vydání)

  Rozsah: 276 stran

  Vázaná, 24×16 cm

  Jazyk knihy: český

  Doporučená cena: 200 Kč

  Koupit v e-shopu

  Popis jazyků starého Orientu, tedy oblastí Mezopotámie, Malé Asie, starého Íránu, Syropalestiny a Arábie od nejstarších nálezů do příchodu islámu (7. stol. n. l.). Obsahuje přehled etnolingvistických areálů starého Orientu, lingvistickou charakteristiku nejdůležitějších jazyků oblasti a ve 112 heslech údaje o jednotlivých jazycích, jejich vývojových fázích, základní charakteristiku dochovaných textů v daných jazycích a také uvedení do problematiky písem, kterými jsou jednotlivé jazyky zapsány.

Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a v dokumentech

 • Redigoval Jiří Holý za spolupráce Katky Volné

  Vydavatel: Akropolis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

  ISBN 978-80-87310-09-0 (Akropolis), ISBN 978-80-7308-304-5 (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

  Rok vydání: 2010 (2. vydání)

  Rozsah: 728 stran

  Jazyk knihy: český

  Doporučená cena: 299,- Kč

  Koupit v e-shopu

  Cílem publikace je připomenout dějiny Katedry české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od jejího založení na konci čtyřicátých let 20. století až do let osmdesátých. Editor s několika spolupracovníky z řad studentů tak činí prostřednictvím rozhovorů s pamětníky – někdejšími pedagogy katedry – a jejich vzpomínek, dobových materiálů, úryvků z učebních textů i beletrie založené na dokumentárních faktech. Katedra byla tradičním a prestižním vědeckým i pedagogickým pracovištěm a formovaly ji významné osobnosti oboru od Jana Mukařovského přes Františka Buriánka a Felixe Vodičku, až po neblaze proslulého Vítězslava Rzounka. Minulost katedry tak do značné míry vypovídá o dějinách literárněvědné bohemistiky a samozřejmě i Filozofické fakulty UK daného období. Publikace využívá metod současné orální historie (srovnej úvodní studii o cílech a metodologii projektu), je tedy založena na rozhovorech s pamětníky (Antonín Jelínek, Zdeněk Pešat, Jaroslava Janáčková, Květuše Sgallová, Vladimír Binar, Věra Menclová a další). Tyto texty doplňují další materiály: zápisy dobových schůzí (z archivu UK a osobních archivů), ukázky učebních textů vytvořených pracovníky katedry (od kolektivního Nástinu české literatury… z r. 1952 až k Rzounkově Nástinu z r. 1982), beletristické texty, inspirované událostmi na katedře a založené na dokumentárnosti (Honzíková, Křelinová-Pražáková, Ivanov, Binar, Viewegh). Závěr přináší kalendárium (hlavní data z dějin katedry, soupis učitelů a vyučovaných předmětů, fotografie) a rejstřík.

  Ukázky z knihy na webu nakladatelství Akropolis

  Ohlasy v médiích:

  Recenze (Bohemia 51 (2011), H. 2, s. 543-545)

  Reportáž z prezentace knihy (iForum)

  Rozhovor s Kateřinou Volnou (ČRo 3 Vltava, 13. 1. 2010)

  Rudá záře na nám. Rudoarmějců (Lidové noviny, 6. 1. 2010)

  Kniha a historie (Neviditelný pes, 27. 1. 2010)

  Tato fakulta bude… (Britské listy, 15.1.2010)

  Ke knize Tato fakulta bude rudá! (Britské listy, 18.1.2010)

  Glosy historické XXXVI (Souvislosti, 2/2010)

Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy / Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas

 • Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al.

  FF UK / Filosofia, Praha 2010

  (Europaeana Pragensia 2)

  ISBN (FF UK): 978-80-7308-308-3. ISBN (nakl. Filosofia): 978-80-7007-322-3.

  Jazyk: česky, německy, anglicky, francouzsky, rusky, 8 čb fotografií.

  Doporučená cena: 180,- Kč

  Koupit v e-shopu

  Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární „dialog s Evropou“, staročeská Kronika o Bruncvíkovi, legendárním českém knížeti. Ten se po svém ztroskotání ve Středozemním moři ocitl na ostrově, kdesi na rozhraní Evropy, Asie a Afriky. Zde potkal záhadnou mořskou pannu, jmenovala se Europa … Tento příběh se stal inspirací pro knihu, která je pokusem o mnohovrstevnatou reflexi evropské kulturní a politické identity v minulosti a současnosti. Najdeme zde studie předních autorů/autorek z České republiky, Německa, Rakouska či Polska.

Pražské egyptologické studie VI/2009

 • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze

  Filozofická fakulta

  – Český egyptologický ústav

  ISSN 1214-3189

  Rozsah: 80 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 90 Kč.

  Sazba, zlom, tisk: Serifa, Praha.

  Koupit v e-shopu

   

  V této ročence si můžete počíst o pivu a chlebu ve Staré říši (Katarína Arias), františkánském misionáři Remediu Prutkém a jeho zápiscích o pobytu v Egyptě (Marek Dospěl), výkladu ikonografické výzdoby hrobek vysokých hodnostářů Staré říše (Veronika Dulíková), jednom z neidentifikovaných hieroglyfických znaků (Abdou El-Kerety), fenoménu vedlejších pohřbů v Raně dynastické době (Lucie Jirásková), písařské tradici v Tell el-Amarně (Jana Mynářová), možném výkladu textu papyru Astarte (Martin Pehal), zpodobení cizinců a karikatuře v Nové říši (Daniel Šichan), stavebně-historickém vývoji staroegyptského chrámu (Miroslav Verner) a Menkauhorovi, málo známém panovníku 5. dynastie (Hana Vymazalová, Filip Coppens). Poznatky z českých výzkumů na abúsírské nekropoli zprostředkovávají příspěvky zabývající se hrobkami níže postavených hodnostářů v jižním Abúsíru (Hana Vymazalová, Filip Coppens), pohnutými osudy členů rodiny vezíra Kara (Miroslav Bárta), odkrýváním Menechibnekonovy hrobky z Pozdní doby (Ladislav Bareš) a depozitem balzamovačů u této hrobky (Květa Smoláriková).

  Stránky časopisu: http://pes.ff.cuni.cz

Střední Asie a Kazachstán: historie, etnicita, jazyky

 • Jan Pargač, František Vrhel

  Vydavatel: BCS, Poříčany

  ISBN 970-80-904491-0-7.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 240 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 280,- Kč.

  Grafická úprava a návrh obálky: Viola Vlčková

  Tiskárna: BCS, Poříčany

  Koupit v e-shopu

  Kniha se zabývá historickým vývojem regionu od migrace Kazachů a počátku kazašského státního organismu, migrace stepních Uzbeků do Maverannahru (Transoxanie) a vývoje „uzbeckých“ chanátů a kazašských žusů až po uchopení moci bolševiky a uměle vytvořeni sovětských svazových republik v roce 1924. Zároveň sleduje etnické parametry tohoto vývoje, které jsou velmi složité a vyžadují nové interpretace. Studie se také zaměřuje na problematiku Uzbeků a Kazachů, kteří jsou v tomto regionu nejpočetnější a jejichž vývoj nejvíce ovlivňoval a utvářel tento region.

Pornotopias. Image, Apocalypse, Culture

 • Louis Armand, Jane Lewty, Andrew Mitchell (eds.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  Literaria Pragensia Books

  ISBN 970-80-7308-291-8.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 272 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 250,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: lazarus.

  Tiskárna: PB tisk.

  Koupit v e-shopu

  How to write this purposeful transformation? How to write this instantaneous, ephemeral shattering of perception? This is the task of pornography. Our project will present the body in its most extreme of forms and behaviour, all of which demonstrate the human attempt to satisfy, and solve, the oft-inchoate needs of our psychology and physicality. We seek papers which deal with pornography as condition, symptom, addiction, spectacle, product, simulacrum. Above all as a fundamentalism embedded in the very structures of representation, knowledge, non-knowledge and the unpresentable.

Modernizace španělského románu: Ramón Gómez de la Serna

 • Marcela Vrzalová Hejsková

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-286-4.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 116 stran + 16 barevných příloh.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 130,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Pavel Šidák.

  Tiskárna: BETIS, spol. s.r.o.

  Koupit v e-shopu

  Pojetí románu u Gómeze de la Serny (1888–1963) představuje ve španělské moderní literatuře jedno z nejradikálnějších zproblematizování tradiční románové formy. Jeho fragmentární a „děravá“ próza, jež byla neprávem považována za neschopnost dostát předem stanoveným pravidlům žánru, je v souladu s díly, která mají souvislost s hlubokými proměnami v nara-tologii první poloviny 20. století, a to nejen ve Španělsku.

  Třebaže Sernova tvorba byla časově souběžná s projevy avantgardy, nikdy se s její uměleckou revolucí a ismy neztotožnil. Podařilo se mu novátorsky překonat dosavadní tradici (španělské baroko, kostumbrismus, expresionismus), aniž by ji však popřel nebo zcela opustil. Román modernizuje svébytnou poetikou, v níž hlavní roli hrají metafora, plastické vizuální obrazy, absurdní humor a groteska.

Cervantesovo dědictví v moderním španělském románu

 • Dílo Gonzala Torrente Ballestera

  D. Poláková

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-285-7.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 164 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 130,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Pavel Šidák.

  Tiskárna: BETIS, spol. s.r.o.

  Koupit v e-shopu

  Cervantesův Don Quijote jak román nabízející radost z vyprávění, uvědomělou hru autora s postavami i čtenáři, přimknutí se k tradici a současně její parodování a překonávání, a jazyk jako nástroj nespoutané imaginace a fantazie – to je dědictví, které se Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999) snaží naplnit a obohatit v moderní próze 20. století.

Literatura na hranicích jazyků a kultur

 • Vladimír Svatoň, Anna Housková (eds.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-284-0

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 294 stran.

  Jazyk knihy: český, slovenský.

  Doporučená cena: 260,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Pavel Šidák.

  Tiskárna: BETIS, spol. s.r.o.

  Koupit v e-shopu

  Pozoruhodným jevem novověkých literatur je „mnohojazyčnost“. „Mnohojazyčné“ jsou nejen kultury a spisovatelé, ale i v jediném díle se často prolínají různé jazyky. Spisovatelé nadto mohou v psaném textu reflektovat orální základ slovesnosti, prostředky jednoho jazyka napodobovat jazyk jiný, nebo vymýšlet jazyky neexistující. Utváření moderních kulturních identit založených na jazyce je proto konfrontačním a vnitřně nejednotným procesem, spisovatelé mohou příslušet vícero identitám stejně jako jejich výtvory. Tento proces není ukončen. Při přenosu (překladu) literárního díla do jiného jazykového a kulturního prostředí existuje široká škála možností, jak zvolený text přetvořit, přičemž transformace neznamená vždy porušení původních významů, ale jejich obohacování a narůstání. Autoři knihy se zamýšlejí nad řadou pozoruhodných faktů z různých období a zemí nejen na evropském kontinentě.

Pán chetitských tabulek

 • Petr Vavroušek

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-260-4.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 82 s. a XVI foto v příloze.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 100,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Petr Vavroušek.

  Tiskárna: BCS s.r.o., Poříčany

  Koupit v e-shopu

   

  Publikace je prvním odborným knižním titulem, který je věnován prof. Bedřichu Hroznému (1879-1952), rozluštiteli chetitského jazyka. Práce čerpá z archivních materiálů (Vídeň, Praha). Poprvé podrobně líčí Hrozného studia ve Vídni, působení na vídeňské Univerzitě a jeho vědecké aktivity v Berlíně, Londýně a jinde. Dalším tématem je jeho přechod na Filozofickou fakultu v Praze a založení semináře pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu.

O rekonstrukci praindoevropštiny (2. vyd.)

 • Petr Vavroušek

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-267-3

  Rok vydání: 2009 (2. opravené a rozšířené vydání).

  Rozsah: 103 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 100,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Petr Vavroušek.

  Tiskárna: BCS s.r.o., Poříčany

  Koupit v e-shopu

   

  Druhé, rozšířené a přepracované vydání této publikace probírá ve dvanácti kapitolách hlavní otázky spojené s rekonstrukcí praindoevropštiny a rozvoji metody vnější a vnitřní rekonstrukce. Tři kapitoly uvádějí podrobný postup této rekonstrukce, který je předložen na příkladech vybraných slov. Dvě části jsou věnovány Schleicherovu modelu rekonstrukce (proslulá bajka v praindoevropštině), kterou nyní doplňuje rekonstrukce též českého textu (Petr Vavroušek). Další části jsou věnovány laryngální teorii a hláskovému zákonu.

Vademecum starými indoevropskými jazyky

 • Jan Bičovský

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN 978-80-7308-287-1.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 262 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 100,- Kč.

  Grafická úprava: Ondřej Bičovský.

  Sazba: Matěj Dřímal.

  Tiskárna: BCS s.r.o., Poříčany

  Koupit v e-shopu

   

  Vademecum starými indoevropskými jazyky poskytuje přehled vývoje indoevropské jazykové rodiny, k níž patří většina moderních jazyků Evropy včetně češtiny, od rekonstruovaného prajazyka z doby před 6000 lety až k jazykům raného středověku, a to jak dobře známých a doložených – latina, řečtina, sanskrt, stará irština, chetitština, staroslověnština – tak jazyků prakticky neznámých – jako maloasijská palajština, keltská lepontština, jazyk sicilských Sikulů, venetština – celkem přes sto jazyků. Hesla od jedné do čtyř stran uvádějí jak informace historického rázu, čili kde a kdy se jazykem mluvilo a jakého rázu jsou jeho památky a jakým písmem se zapisoval, tak především jazykový vývoj ve srovnání s předchozím obdobím i s vývojem blíže příbuzných jazyků. Úvodní heslo „praindoevropština“ podává ucelený výklad fonologie a gramatiky rekonstruovaného prajazyka, vedle toho je v hesláři ještě řada dílčích prajazyků, jako je pragermánština, prakeltština a další. Kniha je tedy primárně určena studentům filologie, je nicméně přístupná i laikům.