Publikace 2009

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Obsah dokumentu

Jan Palach ´69
Korunovační řád českých králů
HUMANITAS
Sociokulturní adaptace malých měst
MNEMOSYNE
Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989)
Píšící Minervy
OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním
Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2006
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2005
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2002
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2003
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2004
Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica Monographia CLXVI
Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3/2006
Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia CLI
Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia CLIII
Studia Mediaevalia Pragensia 8
ACTA SLAVICA ET BALTICA (ASEB)
Donum Ucrainicum – Acta Slavica et Baltica vol. V, Annus 2006.
Balto-Slavicum Pragense – Acta Slavica et Baltica vol. VII, Annus 2007
Lašské dílo Óndry Lysohorského. Kapitoly z lexika – Acta Slavica et Baltica vol. VIII, Annus 2008
Čeština doma a ve světě
Čeština doma a ve světě 1-2/2008
Čeština doma a ve světě 3-4/2008
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA XLI – 2007
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 22/2008
Litteraria Pragensia
Television Plays
Dramatis Personae and Other Writings
Solicitations
Ostatní publikace
Františkánství v kontaktech s jiným a cizím
Vypravěč, autor a bůh
Pod cizím nebem bloudili jsme spolu
République Tcheque – découverte langue & culture (DVD-Rom)
Praehistorica XXVIII
Osídlení zemědělsky marginálních půd
Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku
Tradiční lidová architektura. Opera Ethnologica Archivalia
Introducing Europe to Europeans Through Their Language
Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí argumentu.
Beiträge zur bilingualen Lexikographie
Publikace do distribuce
Ideologie, jazyky, texty
Tajemná translatologie
Rekonstrukce? Rekonstrukce!
Teorie jednání. Jeden koncept, mnoho koncepcí
Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty
Folia Translatologica X
Pandanus ´08 2/1. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual
Pandanus ´08 2/2. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual
Pandanus ’09 3/1. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual
Pandanus ’09 3/2. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual
Studia Hercynia XII
Mongolica Pragensia ´07
Mongolo-Tibetica Pragensia ´08 1/1, 1/2
Psychologie pro praxi 1-2/2009


Jan Palach ´69

Korunovační řád českých králů

 • Jiří Kuthan,

  Miroslav Šmied (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ve vydavatelství Togga.

  ISBN: 978-80-7308-266-6 (Univerzita Karlova v Praze).

  ISBN: 978-80-87258-09-5 (Togga).

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 435 str.

  Doporučená cena: 990,- Kč.

  Obálka, typografie a sazba z písma Maiola: Jana Vahalíková.

  Tisk: Tiskárna Havlíčkův Brod, a.s.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

   

  Reprezentativní monografie, která pojednává o základním dokumentu české státnosti a o jeho zasazení do celoevropského kontextu. Knihu uvádí studie prof. Jiřího Kuthana věnovaná královské hodnosti českých vladařů, jejich dílu a reprezentaci. Dále jsou v ní zařazeny jednotlivé listiny vážící se k udělení královské hodnosti českým vladařům, například Zlatá bula sicilská císaře Friedricha II., a především faksimile, latinský přepis a český překlad korunovačního řádu českých králů, na jehož sepsání se podílel český král a římský císař Karel IV. Text je doplněn o stěžejní studii Josefa Cibulky, který korunovační řád českých králů interpretuje z historického a kunsthistorického hlediska. Cibulkovu studii dále rozšiřuje a prohlubuje komentář prof. Jaromíra Homolky. Bohatá obrazová příloha pak dokumentuje královský status českých panovníků. Publikace překračuje svým významem tuzemský kontext a je cenným příspěvkem k historii a formování národní identity v panevropském kontextu.

HUMANITAS

Sociokulturní adaptace malých měst

 • Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008

  Ondřej Hubáček, Lenka Opletalová, Martin Matějů

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-281-9.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah: 133 str. + 1x CD-ROM.

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 245,- Kč.

  Obálka a typografie František Štorm

  Sazba a zlom: Studio Lacerta

  Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

  Koupit v e-shopu

  Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992 až 2008. Výzkum byl prováděn ve městech Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí a zaměřil se na otázky lokální kultury, kulturní změny a sociokulturního potenciálu menších měst a možností jeho využití. Cílem studie je upozornit na význam často opomíjené role kultury v rozvoji měst. Zahrnuje přehled nejdůležitějších zjištění z výzkumu, včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných rysů i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkumným pracovníkům pro srovnání s výsledky jejich vlastního zkoumání stejně jako inspirace pro další výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace dobře využitelné jako vodítko při hledání řešení řady praktických problémů v životě malých měst, a to nejen těch, v nichž tento výzkum probíhal.

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví společnosti Kosmas s.r.o.

MNEMOSYNE

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989)

 • VZPOMÍNKY

  František Černý

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-276-5.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah: 239 str.

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 230,- Kč.

  Obálka a typografie František Štorm

  Sazba a zlom: Studio Lacerta

  Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Profesor František Černý, první polistopadový děkan FF UK, se ve svých vzpomínkách vrací k dvacetiletí tzv. normalizace (1969–1989), jednomu z nejrozpornějších období v dějinách Univerzity Karlovy. Se značnou otevřeností vysvětluje, co se z tak významné společenskovědní instituce stalo – z rozhodnutí normalizátorů muselo odejít téměř sto padesát odborníků. Ačkoli se autor netěšil přízni režimu, kupodivu směl v ovzduší čistek na fakultě setrvat. Připomíná tedy osudy těch, kteří byli přinuceni fakultu opustit, těch, kteří mohli – všelijak omezováni – na fakultě zůstat a především si všímá prorežimně ochotných či shora dosazovaných lidí. Osud katedry, vědního oboru i fakulty se tak nedílně propojuje s osobními kontroverzemi a konflikty. Černého zpětný pohled se zrychluje i zpomaluje, zastavuje i přeskakuje, a pojednané uzlové body vypovídají též o tom, co zůstalo nevyřčeno. Přitom se nejedná o náhodně subjektivní útržky, z nichž by nebylo možné sestavit ucelený obraz doby. Tomu brání jak autorova erudice, historické vědomí i zřetelná snaha o pochopení toho, co se tehdy vlastně stalo. Černého vzpomínání se uzavírá těsně po Listopadu 1989, kdy se filozofická fakulta začala zbavovat nedůstojných normalizačních – a samozřejmě i starších – reliktů a deformací.

  Autor zveřejňuje své vzpomínky jako poctu kolegyním a kolegům, kteří byli z fakulty vyhozeni, i jako výstrahu pro budoucnost.

  Ohlasy v médiích:

  Nic už se nedá napravit. Snad lze jen trochu zmírnit to, co se stalo (rozhovor s Fr. Černým, iForum)

  Černý o šedivé době v zelené knize (FFakt, 7. 11. 2009)

  Knižní tip (ČT 2, revue Třistatřicetři, 16. 1. 2010)

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví společnosti Kosmas s.r.o.

Píšící Minervy

 • Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky

  Libuše Heczková

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-282-6.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah:403 str.

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 340,- Kč

  Obálka a typografie František Štorm

  Sazba a zlom: Studio Lacerta

  Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  „Píšícími Minervami“ označuje Libuše Heczková české literární kritičky a esejistky přelomu 19. a 20. století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku Krásnohorskou a na ty, které ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, Pavlu Buzkovou a další osobnosti literárního života jako Annu Pammrovou nebo Artuše Drtila. Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů, Ženského světa, Ženské revue, Ženského obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle některých dobových vyjádření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně zpochybňovaly „fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.

  Ohlasy v médiích:

  Ukázka na webu iLiteratura (10. 11. 2009)

  Nové knihy – literatura faktu (ČT2, Knižní svět, 6. 12. 2009)

  Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 A-K (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

  Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 L-Ž (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví společnosti Kosmas s.r.o.

OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

 • Zdeněk Hojda,

  Hana Pátková (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nakladatelství Togga s. r. o.

  ISBN: 978-80-7308-195-9.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm.

  Rozsah: 409 stran.

  Jazyk: český, polský, anglický.

  Doporučená cena: 390,- Kč.

  Obálka a typografie: Jana Vahalíková.

  Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr.

  Tiskárna Havlíčkův Brod.

  Autoři: Marie Bláhová, Ivan Hlaváček, Józef Dobosz, Renáta Modráková, Dominik Budský, Martina Maříková, Beata Wojciechowska, Blanka Zilynská, Hana Pátková, Vladimír Rábik, Hana Jordánková, Ludmila Sulitková, Zdeněk Hojda, Waldemar Kowalski, Jiří Brňovják, Leon Sokolovský, Mlada Holá, Jan Kahuda, Jan Kilián, Vít Šmerha, Ivana Ebelová, Lidia Michalska-Bracha, Jiří Novotný, Jiří Šouša, Stanislav Balík, Zdeněk Martínek.

  Koupit v e-shopu

  Anotace:

  Pozornost badatelů se stále výrazněji obrací nejen ke vzniku a šíření písemností, ale také k jejich funkci. Z původně široce koncipovaného zkoumání písemné kultury vykrystalizovala témata obracející se k písemnostem účelově směřujícím k životní praxi, pro něž se vžilo označení „pragmatické písemnosti“. Cílem zasedání pořádaného ve dnech 26.–28. října 2006 v Praze Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK (ve spolupráci s Národním archivem a Archivem hlavního města Prahy) proto bylo představit tento pojem a s ním spjatý badatelský koncept v maximální šíři a otevřít tradiční disciplíny novým přístupům.

Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

 • OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, VOL. VII

  Jana Králová,

  Zuzana Jettmarová et al.

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta v nakladatelství Togga s. r. o.

  ISBN: 978-80-7308-211-5.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 175 x 250 mm.

  Rozsah: 196.

  Doporučená cena: 210,- Kč.

  Obálka a grafický koncept: Jana Vahalíková, Studio Marvil, s. r. o.

  Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr.

  Tiskárna Havlíčkův Brod.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Sedmý svazek ediční řady Opera Facultatis Philosophicae reaguje na 80. výročí založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození Jiřího Levého a 40. výročí jeho úmrtí a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce „České theorie překladu“. Zároveň reaguje na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce předních českých a slovenských teoretiků jen velmi zkreslené představy.

  Autory příspěvků v anglickém jazyce jsou Zuzana Jettmarová, Jiří Levý, Jana Králová, Jana Hoffmannová, Simona Kolmanová, Miloslav Uličný, Martina Bečvářová, Nike Kocijančič Pokorn.

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví společnosti Kosmas s.r.o.

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC) / Nakladatelství Karolinum

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2006

 • AKTÉŘI, SYSTÉMY, RIZIKA

  Jiří Šubrt (vědecký redaktor)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISSN 0567-8293

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 158 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Pojmy aktéři, systémy a rizika, na které odkazuje název tohoto sociologického sborníku, představují témata, kterým se pracovníci katedry sociologie FF UK věnují již po několik let. Svědčí o tom i názvy předchozích čísel této řady (Aktér, instituce, společnost; Organizace, rozhodování, řád a změna). Tentokrát stojí v centru pozornosti zúčastněných autorů pojem rizika. K tomuto tématu přispěli studiemi M. Petrusek, O. Suša, J. Šubrt, O. Svatoň, N. Šalgovičová, J. Buriánek, J. Vinopal a J. Urban.

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1/2005

 • O HOSPODÁŘSKOU NÁRODNÍ DRŽAVU

  Jan Hájek,

  Drahomír Jančík,

  Eduard Kubů (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISSN 0567-8293

  ISBN 978-80-246-1391-8

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 263 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba a zlom: Studio Lacerta (www.sazba.cz)

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Studie autorů z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK se vyslovují k pěti tematickým okruhům osvětlujícím genezi i metamorfózy fenoménu hospodářský nacionalismus v prostředí Čech, českých zemí, resp. Československa. V prvním z nich je zachycen „přednacionální čas“ v hospodářství, druhý mapuje přístupy a metody, ve třetím se analyzuje jeho působení v oblasti politiky a ideologie, čtvrtý zkoumá jeho institucionalizované projevy a v pátém je tento fenomén promítán do regionů. Úvodní metodologická a koncepční studie J. Hájka a E. Kubů vymezuje mnohdy nezřetelnou hranici mezi hospodářským nacionalismem a nacionálním jednáním a chováním v ekonomice.

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2002

 • PROBLÉMY DĚJIN HISTORIOGRAFIE VIII

  Zdeněk Beneš (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISSN 0567-8293

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 133 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Osmé číslo Problémů dějin historiografie přináší tři obsáhlé studie koncentrované k dějinám české historické vědy a pojímání českých dějin. Eduard Maur je autorem tematicky objevné stati o Voltairovi jako historikovi českých dějin, Alena Beránková si všímá pozapomínané a přitom velice vlivné osobnosti české historické vědy – Konstatntina Hoflera – a Thomas Weiser se vrací k historickému dílu Josefa Pekaře. Studie tak sledují tři momenty, jež lze považovat za konstitutivní pro vývoj moderního historického myšlení vůbec: osvícenské iniciace, dotváření empirického či „realistického“ dějepisectví, představovaného německou historickou školou jakožto svou takřka paradigmatickou podobou, a konečně etapu postupného vyžívání se z tohoto paradigmatu, jehož stopy můžeme rozeznat v díle Pekařově.

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2003

 • STUDIA ETHNOLOGICA XIV

  Miloš Tomandl (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1155-6.

  ISSN 0567-8293

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 202 stran.

  Jazyk knihy: český, anglický.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Anotace

  Kromě pravidelných kmenových přispěvatelů z Katedry etnologie FF UK (F. Vrhel, O. Kašpar, J. Pargač, L. Šatava, I. Štěpánová, L. Sochorová, Z. Korecká, M. Tomandl, L. Procházka) přispěli do tohoto čísla svými studiemi zahraniční autoři – Rajko Murčiš z Lublaně, Leszek Dzięgiel a Jacek Kukucka z Krakova. Číslo je doplněno bohatým informačním materiálem o zahraničních kontaktech, zejména s polskými etnology, které katedra etnologie úspěšně dlouhá léta rozvíjí. Sborník obsahuje bibliografii edice Zeszyty etnologii wrocławskiej a rovněž soupis diplomových prací obhájených na katedře v rozmezí 2003–2004. Číslo tradičně uzavírají zprávy a recenze.

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/2004

 • CULTURAL CONQUESTS 1500-2000

  Tim Kirk

  Luďa Klusáková (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1583-7.

  ISSN 0567-8293

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 297 stran.

  Jazyk knihy: německý, anglický.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum.

  Tiskárna: Karolinum Press, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Statí o problematice agresivního prosazování kulturních hodnot převážně zahraničních autorů přinášejí výsledky mezinárodní diskuse iniciované předchozími výzkumy kolektivních identit a jinakosti a představují určité završení projektu „My a oni“: vytváření identit, tradice a přenos kulturních hodnot v evropské novověké společnosti – kontinuita nebo inovace, vrstvení identit v moderní společnosti. Výstupy původně publikované v AUC převážně v češtině – Obraz druhého v historické perspektivě (1995) a Obraz druhého v historické perspektivě II (2003) –, vystřídaly svazky v angličtině s bohatou mezinárodní účastí: “We” and “the Others”: European Societies in Search of Identity (2000); Meeting the Other. Studies in Comparative History (2006). Vznik této knihy je rovněž výsledkem spolupráce mezi Seminářem obecných a komparativních dějin z FF UK a skupinou badatelů věnujících se urbánní kultuře na univerzitách v britském Newcastlu.

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica Monographia CLXVI

 • KANT A OTÁZKA SUBJEKTU

  Jan Kuneš

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1402-1.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 103 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 80,- Kč.

  Obálka: Kateřina Řezáčová.

  Sazba: Studio Lacerta (www.sazba.cz).

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Kniha je věnována otázce subjektu, jak je rozvinuta ve filosofii Immanuela Kanta a jeho následovníků. Kromě Kantovy pozice je analyzována koncepce Dasein (pobyt) Martina Heideggera jakožto způsobu řešení problematiky subjektu. Třetí kapitola pojednává o Hegelově a Jacobiho kritice Kantova pojetí poznání.

Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3/2006

 • GERMANISTIKA PRAGENSIA XIX

  Mgr. Helena Březinová, Ph.D.

  doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISSN 0323-0716

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 121 stran.

  Jazyk knihy: český, německý, anglický, norský.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Nordistické číslo řady Germanistica Pragensia, připravované Ústavem germánských studií FF UK, se soustřeďuje zejména na literárněvědnou problematiku. Příspěvek Zdeňka Hojdy se zabývá vztahem Arnošta Krause k Dánsku, Helena Březinová probírá podoby ženského podněcování k pomstě v islandských ságách, studie Mirky Horové analyzuje básnickou sbírku Henrika Wergelanda. Recepcím Ibsenových dramat v Česku se věnuje Martin Humpál. Z psychoanalytické perspektivy interpretuje obraz smrti v poezii Karin Boyeové Jana Holá. Marta Bartošková se zajímá o psychologii životní lži v románu Snaran, Lubomíru Kurmovou zaujala fenomenologická epistemologie románů Hanne Řtstavikové. Margita Gáborová se zabývá recepcí poezie švédského básníka Tomase Tranströmera na Slovensku, která se zde objevuje ve dvojí jazykově podobě: slovensky a maďarsky. Jazykovědná tematika je zastoupena dvěma příspěvky – statí o pojmu času a jeho zakotvení v jazyku se zřetelem k dánštině, norštině a švédštině, a přehledem o norských komplexních slovesech s preverbiem inn-.

Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia CLI

 • DERIVACE A KOMPOZICE V DIACHRONNÍ PERSPEKTIVĚ: NOMINA AGENTIS VE VÝVOJI ITALŠTINY

  Pavel Štichauer

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1355-0.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 122 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Obálka: Kateřina Řezáčová.

  Sazba: MU typografické studio.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Vedla či vede v italštině vzrůstající produktivita kompozice ke klesajícímu využití derivace? Přepracovaná verze původně disertační práce pracovníka Ústavu románských studií Filozofické fakulty demonstruje, že určitě nikoli. Jak mimo jiné potvrdila i numerická vyhodnocení, která se zajímavě shodovala v obou vývojových aspektech jazyka, v akvizici a diachronii, kompozice rozhodně derivaci nevytlačuje. A tak ani o typologickém posunu italštiny prozatím není možné hovořit.

Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia CLIII

 • MLADÝ ČECH. MAĎARSKÝ ROMANOPISEC MÓR JÓKAI VE SVĚTLE ČESKÝCH PŘEKLADŮ A SE ZAMĚŘENÍM NA ŽÁNROVOU PROBLEMATIKU JEHO TVORBY

  Simona Kolmanová

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1401-4.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 130 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 160,- Kč.

  Obálka: Kateřina Řezáčová.

  Sazba: MU typografické studio.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

   

  Anotace

  Cílem monografie je přiblížit pohledem českého hungarologa plodného maďarského spisovatele Móra Jókaiho (1825-1904), který je u nás patrně nejčastěji překládaným maďarským prozaikem. Právem si lze položit otázku, čím byla Jókaiho próza pro českého čtenáře tak přitažlivá, že v letech 1870-1930 vyšla některá jeho díla ve třech až čtyřech vydáních. V maďarském prostředí jeho dílo však během 20. století degradovalo na autora pro mládež a jeho rozsáhlé dílo se zúžilo na několik děl propagovaných maďarskou literární historií. Od konce 80. let 20. století však prožívá jeho tvorba určitou rehabilitaci, kterou rozbor Jókaiho díla v předložené monografii reflektuje.

Studia Mediaevalia Pragensia 8

 • Jan Klápště,

  Jiří Sláma (vedení časopisu)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1545-5.

  ISSN 0862-8017

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 296 stran.

  Jazyk knihy: český, polský.

  Doporučená cena: 200,- Kč.

  Obálka: akad. sochař Antonín Řezáč, graficky upravila Kateřina Řezáčová.

  Sazba: Jaroslav Vlček.

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

   

  Anotace

  Časopis věnovaný středověké archeologii, který je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, obsahuje příspěvky Barbory Marethové, Michala Kary, Filipa Lavala, Kláry Flekové-Křenkové, Jiřího Košty a Jiřího Hoška, Hany Chorvátové, Oldřicha Kotyzy, Jiřího Košty.

   

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví nakladatelství Karolinum.

  Objednávky přijímá Vydavatelství FF UK na adrese edice@ff.cuni.cz.

ACTA SLAVICA ET BALTICA (ASEB)

Donum Ucrainicum – Acta Slavica et Baltica vol. V, Annus 2006.

Balto-Slavicum Pragense – Acta Slavica et Baltica vol. VII, Annus 2007

 • Jiří (George J.) Marvan (editor)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISBN 978-80-7308-271-0.

  Rok vydání: 2007 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 328 stran.

  Jazyk knihy: běloruský, bulharský, kašubský, chorvatský, ruský, slovenský, srbský, lužickosrbský, litevský, lotyšský, makedonský, polský, slovinský, ukrajinský, anglický

  Doporučená cena: 200,- Kč.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

Lašské dílo Óndry Lysohorského. Kapitoly z lexika – Acta Slavica et Baltica vol. VIII, Annus 2008

 • Grazyna Balowska

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISBN 978-80-7308-215-4.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 184 stran.

  Jazyk knihy: český, ruský, slovenský, polský.

  Doporučená cena: 100,- Kč.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

Čeština doma a ve světě

Čeština doma a ve světě 1-2/2008

Jana Janoušková (ed.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

ISSN 1210-9339.

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Vazba: V2 – měkké desky.

Rozsah: 113 stran.

Jazyk knihy: český.

Sazba a obálka: Alena Holá.

Doporučená cena: 60,- Kč.

Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

Anotace

Dvojčíslo časopisu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Fonetického ústavu má společné téma: mluvená čeština v médiích.

Autoři příspěvků: Jaroslav Bartošek, Barbora Hedbávná, Veronika Homolková, Milan Hrdlička, Lucie Hýblová, Jana Janoušková, Pavel Machač, Zdena Palková, Jaroslava Pokorná, Radka Slavatová, Radek Skarnitzl, Jitka Veroňková, Jan Volín.

Čeština doma a ve světě 3-4/2008

 • Šárka Zikánová (ed.)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISSN 1210-9339.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky.

  Rozsah: 185 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Sazba a obálka: Alena Holá.

  Doporučená cena: 60,- Kč.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

   

  Anotace

  Dvojčíslo časopisu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Fonetického ústavu má společné téma: otázky výstavby věty a textu (nová klasifikace základních termínů – rematizátory, textové konektory,… -, zvláštní syntaktické konstrukce,…).

  Autoři příspěvků: Zuzanna Bedřichová, Markéta Bendová, Veronika Homolková, Milan Hrdlička, Jan Křivan, Pavla Maxová, Lucie Mladová, Miwa Oi, Martina Otradovcová, Kateřina Rysová, Magdaléna Rysová, Eliška Svobodová, Jitka Wohlgemuthová, Šárka Zikánová.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA XLI – 2007

 • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1584-4.

  Rok vydání: 2009.

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 301 stran.

  Jazyk knihy: španělský.

  Doporučená cena: 160,– Kč

  Koupit v e-shopu

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM 22/2008

 • LAS RELACIONES CHECO-ESPAŇOLAS

  VIAJEROS Y TESTIMONITOS

  Josef Opatrný (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1615-5

  Rok vydání: 2009.

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 235 stran.

  Jazyk knihy: španělský.

  Doporučená cena: 180,– Kč

  Koupit v e-shopu

  Sborník příspěvků z mezinárodního symposia Relaciones checo-espańolas, které se konalo počátkem září 2008 v Praze a bylo zaměřeno na analýzu neznámých či dosud nevyužitých materiálů mapujících podobu Španělska v českém prostředí a recipročně českých zemí ve Španělsku. Vedle příspěvků zabývajících se tradiční oblastí zájmu českých a španělských historiků vzájemných vztahů, tedy obdobím 16. a 17. století, respektive československou recepcí španělské občanské války, prezentovali badatelé výsledky výzkumu, který se začal prosazovat teprve v posledních letech: obrazu Španělska v české společnosti konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Španělští účastníci symposia pak věnovali pozornost obrazu Československa a České republiky ve Španělsku.

Litteraria Pragensia

Television Plays

 • Stewart Parker

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Litteraria Pragensia.

  ISBN 80-7308-240-6

  Rok vydání: 2008.

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 579 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 300,– Kč

  Koupit v e-shopu

Dramatis Personae and Other Writings

 • Stewart Parker

   

  Gerald Dawe,

  Maria Johnston,

  Clare Wallace (edd.)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Litteraria Pragensia.

  ISBN 80-7308-241-3

  Rok vydání: 2008.

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 120 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 150,– Kč

  Koupit v e-shopu

Solicitations

 • ESSAYS ON CRITICISM AND CULTURE

  Louis Armand

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Litteraria Pragensia.

  ISBN 80-7308-242-0

  Rok vydání: 2008 (2. vydání)

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 512 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 250,– Kč

  Koupit v e-shopu

Ostatní publikace

Františkánství v kontaktech s jiným a cizím

 • Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III

  Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al.

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a nakl. FILOSOFIA

  ISBN: 978-80-7308-283-3.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah: 267 str., 16 str. obrazových příloh.

  Jazyk: český, (italská a anglická resumé).

  Doporučená cena: 199,- Kč.

  Obálka, grafická úprava a sazba: studio Lacerta.

  Tisk: tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  První svazek nové ediční řady Europaeana Pragensia, zabývající se (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva ve středověku a raném novověku. Kniha vychází u příležitosti 800. výročí založení Řádu Menších bratří – františkánů. Připravuje Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR.

Vypravěč, autor a bůh

 • Naratologické perspektivy a narativní techniky v české nové vlně 60. let

  Mircea Dan Duta

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-272-7.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah: 208 str.

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 210,- Kč.

  Úprava a tisk: Reprostředisko MFF UK, Praha

  Koupit v e-shopu

  Studie objevným způsobem srovnává českou prózu šedesátých let 20. století a novou vlnu českého filmu téže doby. Soustřeďuje se k perspektivám narace v obou odlišných uměleckých druzích a podrobněji se věnuje několika výrazným dílům (Každý den odvahu, Farářův konec, Křik, Démanty noci, Žert , Ostře sledované vlaky, Já, truchlivý bůh), které podrobuje jemné a citlivé interpretaci.

  Ohlasy v médiích:

  Invenční kniha o české nové vlně šedesátých let (A2 5/2010)

  Rozhovor s Mirceou Danem Dutou (ČRo 3 – Vltava, 10. 2. 2010)

  Interpret ano, naratolog ne (Iluminace 2/2010)

Pod cizím nebem bloudili jsme spolu

 • (Rozpravy s básníky devadesátých let)

  Petr Šrámek & kol.

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  ISBN: 978-80-7308-273-4.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Vazba: V2

  Rozsah: 136 str.

  Jazyk: český

  Doporučená cena: 190,- Kč.

  Obálka Viktor Kopasz

  Grafická úprava a sazba: Studio Lacerta

  Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

  Koupit v e-shopu

  Kniha rozhovorů s českými básníky devadesátých let 20. století je výsledkem stejnojmenného cyklu, který se uskutečnil na jaře 2007 na FF UK v Praze. Nešlo však o obvyklá autorská čtení s besedou: univerzitní prostředí předpokládalo čtenáře v nejlepším slova smyslu zainteresovaného, poučeného a soustředěného. „Rozpravy“ připravoval studentský kolektiv pod vedením pedagoga a editora Petra Šrámka. Veřejná setkání, čtení a podobné projekty někteří spisovatelé vyhledávají a libují si v nich, někteří je tolerují a někteří se jim spíše vyhýbají. Jinak vystupuje na veřejnosti Vít Kremlička a jinak Petr Halmay, jinak Petr Borkovec a jinak Božena Správcová, jinak Pavel Kolmačka a jinak Bogdan Trojak, jinak Jaromír Typlt a jinak Štěpán Nosek, jinak Miloš Doležal a jinak Petr Hruška. Rozpravy s básníky tak nabízejí jakýsi kolektivní portrét, v jehož hlavní roli jako by vystupovala sama „devadesátá léta“. Každému setkání byl přítomen fotograf Michael Čtveráček (resp. Hubert Hesoun), a tak knihu doprovází unikátní série portrétů.

  Ohlasy v médiích:

  Poezie (ČT24, Fokus, 14. 11. 2009)

  Reportáž ze křtu (Blog Ondřeje Lipára, 13. 12. 2009)

  Neočekávané rozpravy s básníky devadesátých let (A tempo Revue, 19.12.2009)

  Rozhovor s Jaromírem Typltem (Český rozhlas 3 Vltava, Mozaika, 29. 12. 2009)

  Recenze (Ars Poetica.cz)

  Rozpravy s básníky odhalují důvěrné světy (iLiteratura, 17. 1. 2010)

  Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas

République Tcheque – découverte langue & culture (DVD-Rom)

 • Une méthode interactive pour découvrir la République tcheque, s’initier a sa langue et se préparer a la mobilité

  Lenka Froulíková, Milan Hrdlička

  Nové výukové DVD pro frankofonní zájemce o studium českého jazyka a reálií obsahuje 400 stran textu věnovaných geografii, historii, politice, kultuře a praktickým informacím o České republice, dále 40 min. videostopu s 10 lekcemi, jež ve fiktivních poříbězích přibližují frankofonním obyvatelům každodení život v Česku. Neocenitelných je zejména 60 praktických cvičení na písemné a mluvené porozumění českému jazyku a další lexikální či gramatické pedagogické pomůcky.

  Koupit v e-shopu

  Vydal Vidéscop – Université Nancy 2, France a Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  DVD-Rom PC

  Doporučená cena: 500,- Kč.

Praehistorica XXVIII

 • ACTA INSTITUTI PRAEHISTORICI UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

  doc. PhDr. Miroslav Popelka,

  Soňa Krásná (edd.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

  ISBN 978-80-246-1581-3

  ISSN 0231-5432

  Rok vydání: 2009.

  Vazba: měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 307 stran.

  Jazyk knihy: český, anglický.

  Doporučená cena: 250 Kč.

  Koupit v e-shopu

  Anotace

  Nově vyšlá kolektivní monografie navazuje na přerušené vydávání sborníku Praehistorica. Představuje některá témata bakalářských a magisterských prací, které vznikly v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze (ÚPRAV).

Osídlení zemědělsky marginálních půd

 • Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5

  Tomáš Klír

  Praha – Brno 2008.

  353 s.

  ISBN 978-80-7308-251-2

  Cena: 300,- Kč.

  Koupit v e-shopu

  Publikace přináší výsledky studia vesnického prostředí mladšího středověku a raného novověku, především jeho hospodářských a sídelních aspektů. Jako zdroj konkrétních poznatků jsou zvoleny enklávy zemědělsky marginálních půd, neboť s nimi jsou spojeny kontrastní sídelní situace. Ty mohou být pramenem o jevech obecnější povahy. Téma je rozděleno do pěti částí. V prvé je řešena obecná problematika intenzivního zemědělského využití marginálních půd. Ve druhé jsou diskutovány zemědělské systémy uplatňované na konkrétní enklávě v raném novověku – na navátých píscích u Sadské. Třetí část je věnována počátkům středověkého osídlení tohoto území, a to na základě písemných pramenů. Náplní čtvrté kapitoly je rozbor pozůstatků sídelních aktivit v podobě zaniklé středověké vesnice situované na navátých píscích – Kří u Sadské. Právě tato lokalita a zájem o relikty středověkých sídel dosud uchovaných v krajině se staly podnětem pro tuto práci.

  Ocenění:

  2010 Bolzanova cena v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů.

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku

 • Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 7

  Jan Mařík

  Praha 2009.

  283 s.

  ISBN 978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4

  Cena: 200,- Kč.

  ROZEBRÁNO

  Práce shrnuje výsledky archeologických výzkumů vně opevněného areálu raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou, trvajících více než jedno století. Podává přehled nálezových situací a nálezů hmotné kultury, klíčových pro vývoj lokality. Na základě archeologické analýzy a rekonstrukce životního prostředí vycházející z paleobotanických výzkumů byly vymezeny oblasti významné pro ekonomiku tohoto raně středověkého centra a studovány jeho vztahy se zázemím.

Tradiční lidová architektura. Opera Ethnologica Archivalia

Miloš Tomadl,

Lubomír Procházka (edd.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

ISBN 978-80-7308-249-9

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

Rozsah: 347 stran.

Jazyk knihy: český.

Doporučená cena: 310,- Kč.

Sazba, grafický návrh a obálka: Studio Lacerta (www.sazba.cz).

Tiskárna: PBTisk, Příbram.

 

Anotace

Antologie textů Tradiční lidová architektura navazuje na práci, která ve formě primární, retrospektivní a anotované bibliografie upozornila na rozsáhlý potenciál informací uložený ve fondu knihovny Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Texty zprostředkovávají zajímavé poznatky faktografické povahy např. o objektech, které z větší části již neexistují, ale jsou i pozoruhodnou reflexí dobových metodologicko-metodických postupů ve druhé polovině 20. století při studiu tradiční lidové architektury v českých zemích.

Introducing Europe to Europeans Through Their Language

 • George J. Marvan

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISBN 978-80-7308-186-7.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V4 – měkké desky, knižní blok šitý nitěmi.

  Rozsah: 137 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Sazba a obálka: Eva Kolářová.

  Ilustrace: Luděk Joska (Národní knihovna ČR).

  Doporučená cena: 280,- Kč.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

   

  Anotace

  Publikace v anglickém jazyce podpořená Národní knihovnou ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR představuje jazyky všech evropských zemí s obzvláštním zřetelem ke společným rysům a konkrétním výrazům.

Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí argumentu.

 • Ondřej Klein

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISBN 978-80-7308-209-3.

  Rok vydání: 2007 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 134 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

  Koupit v e-shopu

   

  Anotace

  Autor probírá základní (avšak dosud v české lingvistice zevrubně neřešené) otázky, jak definovat argument, jak ho identifikovat v textu nebo odlišit od výpovědí, v nichž se realizuje prosté vysvětlení. Představuje funkční typologii argumentů a zkoumá, nakolik jsou jednotlivé typy argumentů schopny zaručit přijatelnost různých typů závěrů (tezí). Přijaté hypotézy jsou prověřeny na argumentační analýze konkrétního monologického textu. Publikace přináší i výběrový přehled základních lingvistických přístupů k argumentaci v druhé polovině 20. století, zvýšená pozornost je věnována pragmaticko-dialektickému konceptu argumentace. Autor rovněž zprostředkovává dosavadní bádání o argumentaci v české lingvistice.

Beiträge zur bilingualen Lexikographie

Vachková, Marie (ed.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

ISBN 978-80-7308-217-8.

Rok vydání: 2009 (1. vydání).

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

Rozsah: 228 stran.

Jazyk knihy: německý.

Doporučená cena: 220,- Kč.

Obálka a typografie: Eva Kolářová.

Tiskárna: Reprostředisko MFF UK, Praha.

Koupit v e-shopu

 

Anotace

Publikace v německém jazyce se zabývá problematikou bilingvní lexikografie. Publikace shrnuje příspěvky, které k tomuto tématu zazněly na sympóziu ve dnech 14. – 15. listopadu 2002.

Publikace do distribuce

Ideologie, jazyky, texty

 • Analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997

  Alex Röhrich

  Vydavatel: Nakladatelství Bor, Liberec.

  ISBN 978-80-86807-96-6 .

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 252 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Doporučená cena: 155,- Kč.

  Sazba a grafická úprava: Pavel Koudelka.

  Tiskárna: ReproArt, s.r.o., Liberec

  Tato práce se snaží pomocí interpretace a analýzy novinových textů Rudého práva z let 1953 a 1975 a Práva z roku 1997 ověřit, zda platí, že ideologie se vyjadřuje pomocí určitých jazykových prostředků. V interpretačně-analytické části ukazuje autor konkrétní případy jejich ideologického působení, zejména v lexikologické, syntaktické a stylistické jazykové rovině. Vedle konkrétních ukázek možného působení ideologie v textu si práce klade za cíl poskytnout obecnější interpretační inspiraci těm, kdo chtějí k textům, s nimiž se všichni dnes a denně setkáváme, přistupovat kriticky a s odstupem.

Tajemná translatologie

 • Cesta k souvislostem textu a kultury

  Eva Kalivodová et al.

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav translatologie

  ISBN 978-80-7308-247-5.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 192 stran.

  Jazyk knihy: český, slovenský.

  Doporučená cena: 200,- Kč.

  Grafická úprava a sazba: Dana Martinková.

  Tiskárna: VISIT, Praha.

  Kolektivní monografie autorů z různých univerzitních pracovišť v České a Slovenské republice zabývajících se teorií, praxí a výukou překladu. Jednotlivé studie reflektují současný stav translatologického bádání v oblasti dějin překladu, teorie, recpece a kritiky překladu i analýzy konkrétních překladatelských problémů zejména na poli textů uměleckých.

Rekonstrukce? Rekonstrukce!

Petr Vavroušek

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav srovnávací jazykovědy.

ISBN 978-80-7308-235-2.

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Rozsah: 165 stran.

Jazyk knihy: český.

Doporučená cena: 100,- Kč.

Obálka: Martin Poříz, Petr Vavroušek.

Tiskárna: Tisk BCS s.r.o., Poříčany.

Koupit v e-shopu

Teorie jednání. Jeden koncept, mnoho koncepcí

Jiří Šubrt,

Jan Balon (edd.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Katedra sociologie.

ISBN 978-80-7308-219-2.

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Rozsah: 208 stran.

Jazyk knihy: český.

Doporučená cena: 200,- Kč.

Tiskárna: Reprostředisko UK MFF, Praha.

Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty

 • Daniela Zítková

  Vydavatel: Nakladatelství Bor, Liberec.

  ISBN 978-80-86807-84-3-217-8.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 303 stran.

  Jazyk knihy: český.

  Sazba a grafická úprava: Pavel Koudelka.

  Tiskárna: PBtisk, s.r.o., Příbram

  Koupit v e-shopu

Folia Translatologica X

Ivana Čeňková (ed.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav translatologie.

ISBN 978-80-7308-243-7.

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Rozsah: 110 stran.

Jazyk knihy: anglický, francouzský.

Doporučená cena: 140,- Kč.

Tiskárna: Reprostředisko UK MFF, Praha.

Koupit v e-shopu

Pandanus ´08 2/1. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual

 • Jaroslav Vacek (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav jižní a střední Asie.

  ISSN 1802-7997.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 148 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Obálka: Renata Brtnická.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Pandanus ´08 2/2. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual

 • Jaroslav Vacek (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav jižní a střední Asie.

  ISSN 1802-7997.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 156 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Obálka: Renata Brtnická.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Pandanus ’09 3/1. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual

 • Jaroslav Vacek (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav jižní a střední Asie.

  ISSN 1802-7997.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 130 stran + barev. přílohy.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Obálka: Renata Brtnická.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Pandanus ’09 3/2. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual

 • Jaroslav Vacek (ed.)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav jižní a střední Asie.

  ISSN 1802-7997.

  Rok vydání: 2009 (1. vydání).

  Rozsah: 168 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Obálka: Renata Brtnická.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Studia Hercynia XII

Jan Bouzek (ed.)

 

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISSN 1212-5865-12

ISBN 978-80-7308-253-6.

Rok vydání: 2008 (1. vydání).

Rozsah: 119 stran.

Jazyk knihy: anglický, francouzský, německý.

Doporučená cena: 400,- Kč.

Tiskárna: Nakladatelství AMU.

Koupit v e-shopu

Mongolica Pragensia ´07

 • ETHNOLINGUISTICS, SOCIOLINGUISTICS AND CULTURE

  Jaroslav Vacek,

  Alena Oberfalzerová (edd.)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav jižní a střední Asie.

  ISSN 1802-7989

  Rok vydání: 2007 (1. vydání).

  Rozsah: 176 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Mongolo-Tibetica Pragensia ´08 1/1, 1/2

Mongolo-Tibetica Pragensia ´08 1/1

 • Jaroslav Vacek,

  Alena Oberfalzerová (edd.)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISSN 1803-5647

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 145 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Mongolo-Tibetica Pragensia ´08 1/2

 • Jaroslav Vacek,

  Alena Oberfalzerová (edd.)

   

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

  ISSN 1803-5647

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Rozsah: 207 stran.

  Jazyk knihy: anglický.

  Doporučená cena: 120,- Kč.

  Tiskárna: Sprint.

  Koupit v e-shopu

Psychologie pro praxi 1-2/2009

 • Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (předsedkyně red. rady)

  Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

  ISSN 1803-8670

  Rok vydání: 2009

  Rozsah: 86 str.

  Jazyk knihy: český

  Doporučená cena: 80,- Kč

  Tiskárna: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha

  Koupit v e-shopu