Studia Mediaevalia Pragensia

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Sborník Ústavu pro archeologii FF UK (dříve Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK) zaměřený na problematiku středověku ve střední Evropě, vycházel od roku 1988 do roku 2012. Přinášel zejména archeologické studie a články, soustavně se věnoval i kontaktním medievistickým oborům (historie, dějiny umění aj.). Obsahoval práce domácích i zahraničních autorů.

Od roku 2017 dochází k redakčnímu sloučení s časopisem Praehistorica.

ISSN 0862-8017

Časopis řídí Jan Klápště a Jiří Sláma

Domovské stránky: http://uprav.ff.cuni.cz/

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

Objednávky: books@ff.cuni.cz

Přehled vydaných čísel skladem:

SMP 11

SMP 10/1

SMP 9

SMP 8

SMP 7

SMP 6

SMP 5

 

Studia Mediaevalia Pragensia 11

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2107-4

ISSN 0862-8017

Rok vydání: 2012(1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 273 stran

Jazyk knihy: český, německý

Doporučená cena: 200,- Kč

Obálka: Pavel Cindr a Ivo Štefan, graficky upravila Kateřina Řezáčová

Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha

Obsah:

Jiří Sláma, Pražská univerzitní archeologie a její ordináři;

Martin Odler, Avarské sídliská v strednej Európe: problémová bilancia;

Axel Pollex, Zentralitätsaspekte Körpergräber im nordwestlawischen Raum – Aspekty centrality na pohřebištích severozápadních Slovanů;

Luděk Kos, Raně středověké fortifikace s čelní kamennou plentou ve střední Evropě;

Pavel Drnovský, „Tvrz“ v Třebověticích. Hmotná kultura středověkého a raně novověkého sídla ve východních Čechách;

Dorota Leśniwska, Kým byli Slované pro naše předky? Kořeny „slovanské myšlenky“ v české a polské historiografii před polovinou 18. století;

Jan Klápště, Rozhovor s prof. Karolem Modzelewským.

 

Studia Mediaevalia Pragensia 10/1

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2011-4

ISSN 0862-8017

Rok vydání: 2011(1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 206 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 180,- Kč

Obálka: Pavel Cindr a Ivo Štefan, graficky upravila Kateřina Řezáčová

Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha

Desátý svazek řady přináší zprávu o dvou zaniklých středověkých vesnicích ležících ve středních Čechách. Obě tyto vesnice mají neobyčejně vysoký informační potenciál, který umožňuje klást vyhraněné historické otázky (T. Klír). První zaniklou vesnicí je „Mořina“-Roudnička patřící do okruhu několika málo památek, pro které se dochovalo půdorysné zaměření z 19. století. Článek L. Korbové Procházkové informuje o výsledcích sídelně-historické analýzy a moderního geodeticko-topografického průzkumu, které podstatně mění dosavadní představy o této unikátní lokalitě. Druhou pojednávanou vesnicí je „ Žák“-Hol v Klánovickém lese na území Hlavního města Prahy. Sídelní relikty se zde dochovaly jedinečným způsobem, a článek M. Beránka proto přináší údaje výjimečné i v evropském kontextu. Velké rozdíly mezi dvory jednotlivých usedlostí zároveň svědčí o výrazné sociálně-ekonomické diferenciaci již v době založení této vesnice v první polovině 14. století.

 

Studia Mediaevalia Pragensia 9

 

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1847-0

ISSN 0862-8017

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 226 stran

Jazyk knihy: český, slovenský

Doporučená cena: 200,- Kč

Obálka: Pavel Cindr a Ivo Štefan, graficky upravila Kateřina Řezáčová

Sazba: DTP Nakladatelství Karolinum

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha

 

Obsah/Contents

Jan Hasil: Raně středověké osídlení Chebska – The Early Medieval Settlement of the Cheb Region

Lubomír Košnar: Tzv. Šluknovské kruhy – The So-Called Šluknov Rings

Martin Vančo: Figurálne motivy plakiet z Bojnej v kontexte velkomoravského umenia – Figural Motifs of Plaques from Bojná in the Context of Great Moravian Art

Jaroslav Jiřík – Jaroslav Podliska: Nález spony východogermánského typu na Starém Městě v Praze – The Find of a Clasp (Fibula) of the East Germanic Type in the Old Town of Prague

Ivo Štefan: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem esovitých záušnic – An Article on the Chronology and Informative Potential of S-Shaped Rings

Filip Laval: Na okraj studia tvrzí – On the Margin of the Study of Fortified Manors

 

Dosud vyšlo

 • Studia Mediaevalia Pragensia 8

  ISBN 978-80-246-1545-5.

  Rok vydání: 2008 (1. vydání).

  Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura.

  Rozsah: 296 stran.

  Jazyk knihy: český, polský.

  Doporučená cena: 200,- Kč.

  Obálka: akad. sochař Antonín Řezáč, graficky upravila Kateřina Řezáčová.

  Sazba: Jaroslav Vlček.

  Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum, Praha.

  Koupit v e-shopu

  Obsahuje příspěvky Barbory Marethové, Michala Kary, Filipa Lavala, Kláry Flekové-Křenkové, Jiřího Hoška, Hany Chorvátové, Oldřicha Kotyzy a Jiřího Košty.

 • Studia Mediaevalia Pragensia 7

  Na prahu poznání českých dějin

  (Sborník prací k poctě Jiřího Slámy)

  ISBN 80-246-1236-4

  UK Praha 2006, 195 s., text čes., pol. / resumé něm.

  190,– Kč

  obálka

  Koupit v e-shopu

 • Studia Mediaevalia Pragensia 6

  Na prahu českých dějin

  (Sborník prací Jiřího Slámy)

  ISBN 80-246-1203-8

  UK Praha 2006, 233 s., text čes. / resumé něm., angl.

  210,– Kč

  obálka

  Koupit v e-shopu

 • Studia Mediaevalia Pragensia 5

  ISBN 80-246-0864-2

  UK Praha 2005, 199 s., text čes. / resumé něm.

  195,– Kč

  obálka není k dispozici

  Koupit v e-shopu