AUC – Philosophica et Historica Monographia

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica Monographia

Monografická podřada AUC Philosophica et Historica vycházela v letech 1958-2013. Přehled titulů skladem:

Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století

JAN ŠTEMBERK

AUC Philosophica et Historica Monographia 165

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1380-2

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 190 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

Koupit v e-shopu FF UK

Zlomové momenty do vývoje automobilové dopravy v českých zemích přinesly obě světové války, ale významnějším mezníkem se stal konec čtyřicátých let 20. století, kdy došlo k vytvoření téměř monopolního státního dopravního podniku Československá státní automobilová doprava, n. p., a k postupné likvidaci soukromých autodoprav. Státní podnikání nabylo v meziválečném období velkých rozměrů a k jeho dalšímu posílení došlo jak během okupace českých zemí, tak také v době poválečné obnovy. Publikace se zabývá podnikáním v automobilové dopravě v období první poloviny 20. století jako celkem. Osvětluje rozvoj a význam automobilové dopravy v rámci fungování československého hospodářství, analyzuje její pozici na dopravním trhu i její vztahy k dopravě železniční.

Stereotypy, předsudky, diskriminace (Pojmy, měření, teorie)

KAREL HNILICA

AUC Philosophica et Historica Monographia 167

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1776-3

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 208 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 160,- Kč

ROZEBRÁNO

Kniha seznamuje s množstvím konceptů, teoretických modelů a měrných nástrojů, které umožňují zejména sociální psychologii studovat jevy známé jako diskriminace, stereotypy a předsudky. Setkáváme se s nimi snad ve všech soudobých společnostech, jde o všeobecně rozšířené jevy, které mají závažné důsledky jak pro kvalitu životů příslušníků diskriminovaných skupin, tak pro existenci demokratických institucí. Proto je třeba s nimi počítat, studovat je a pracovat na jejich prevenci a zmírňování jejich důsledků. Monografie volí selektivní výklad nejdůležitějších pojmů, pozornost je věnována definici, struktuře stereotypu a postojů, kategoriím a kategorizaci, sociálním normám a ve zvláštní kapitole rasismu a sexismu.

Kant a otázka subjektu

kant

JAN KUNEŠ

AUC Philosophica et Historica Monographia 166

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-1402-1

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 103 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 80,- Kč

ROZEBRÁNO

Kniha je věnována otázce subjektu, jak je rozvinuta ve filosofii Immanuela Kanta a jeho následovníků. Kromě Kantovy pozice je analyzována koncepce Dasein (pobyt) Martina Heideggera jakožto způsobu řešení problematiky subjektu. Třetí kapitola pojednává o Hegelově a Jacobiho kritice Kantova pojetí poznání.

Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949-1989)

československo-německé_dopravněpolitické_vztahy

IVAN JAKUBEC

AUC Philosophica et Historica Monographia 164

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 80-246-1063-9

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 187 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 145,- Kč

Koupit v e-shopu FF UK

Etika a psychologie v podnikání

etika_a_psychologie

KAREL RIEGER, JAROMÍR JANOUŠEK

AUC Philosophica et Historica Monographia 163

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 80-246-1118-X

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 117 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 145,- Kč

Koupit v e-shopu FF UK

Úvodem; 1. Etika a ekonomika: bazální situace (K. Riegel); 2. Podnikatelská etika a náboženství (K. Riegel); 3. Podnikatelská a lékařská etika (K. Riegel); 4. Psychologická prolegomena k podnikatelské etice (J. Janoušek); 5. Empirická šetření (K. Riegel); 6. Psychologické determinanty podnikatelské etiky (K. Riegel); 7. Literatura; 8. Resumé 

Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela

dialog_a_analogie

ŠTĚPÁN ŠPINKA

AUC Philosophica et Historica Monographia 162

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 80-246-0835-9

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2005 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 190 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 145,- Kč

Koupit v e-shopu FF UK

Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku

Koupit v e-shopu FF UK

DANIELA PICKOVÁ

AUC Philosophica et Historica Monographia 159

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 80-246-0308-X

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 2002 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 228 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 145,- Kč

 

Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století.

Thomas Garrigue Masaryk on Psychology. Six Facets of the Psyche

Koupit v e-shopu FF UK

JOSEF BROŽEK, JIŘÍ HOSKOVEC

AUC Philosophica et Historica Monographia 148

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 80-7184-021-1

ISSN 0567-8307

Rok vydání: 1995 (1. vydání)

Vazba: V2 – měkké desky, lepená brožura

Rozsah: 128 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 60,- Kč