Opera Facultatis philosophicae (OFP)

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Reprezentační ediční řada Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vznikla v roce 2006 a navazuje na tradici ediční reprezentace fakulty z doby před rokem 1939. Záměrem tohoto vydavatelského projektu je podat svědectví o badatelské práci fakulty jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Proto se předpokládá podíl svazků tištěných v cizích jazycích.

Do programu budou zařazovány výhradně monografické práce. Svazky zařazené do edičního programu budou vybírány tak, aby oslovovaly co nejširší publikum při zachování vysoké vědecké úrovně publikovaných titulů.

Řídí doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady, kterou realizuje nakladatelství Togga, navrhla Jana Vahalíková.

Přehled vydaných svazků:

Vol. XVIII. Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek

Vol. XVII. Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Vol. XVI. Komunikace v textu a s textem

Vol. XV. Kinematografie a stát v českých zemích 18951945

Vol. XIV. Tackling the Complexity in Speech

Vol. XIII. Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Vol. XII. Město a hry. Příběh londýnských olympiád

Vol. XI. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908–1958

Vol. X. Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Vol. IX. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910–1958

Vol. VIII. Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Vol. VII. Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

Vol. VI. Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Vol. V. Jugoslávie a pražské jaro

Vol. IV. Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

Vol. III. Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

Vol. II. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

Vol. I. Inspirations Françaises: Recueil d’interventions portant sur l’historie del art

Připravujeme:

Vol. XVIII

Eudaimón. Studies in Honor of Jan Bouzek

Koupit v e-shopu

PETER PAVÚK – VĚRA KLONTZA–JAKLOVÁ – ANTHONY HARDING (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-767-8

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 574 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 890,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

This book presents the contributions offered to Professor Jan Bouzek at the conference in honour of his 80th birthday held in May 2015 in Prague. Jan Bouzek has been one of the most influential and prolific archaeologists in Europe over the course of his career, with interests spanning climate change, the world of later prehistory in central and eastern Europe, and the archaeology of the Iron Age and Classical world from central Europe, through Bulgaria, to Turkey and the Black Sea area.  The papers in this volume reflect these concerns. The world of ancient Thrace is an important area of interest, especially in view of the excavations at Pistiros (Bulgaria) which he led between 1993 and 2015. Contributions relating to the prehistoric Aegean, to Bronze and Iron Age central Europe, to the Classical and Hellenistic Balkans, and to the ancient Pontic world, are among those which reflect the many interests of this wide-ranging and learned – but very human – scholar, and the numerous friendships he formed over the whole of Europe and beyond.

Vol. XVII

Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

pokusy_o_renesanci_webKoupit v e-shopu

ANNA HOUSKOVÁ – VLADIMÍR SVATOŇ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-807308-674-9

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 766 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily tvůrců, kteří vtiskli této epoše tvář, a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy symbolismu s avantgardou. Zřetelně se ukazuje, že euroamerické literatury se vyrovnávaly se společnými problémy, jako je krize novověké kultury, překonávání pozitivismu, relativizace uměleckých forem. Kniha je doplněna informativními přehledy a ukázkami z dobových manifestů. Je příspěvkem k přehodnocování této duchovní epochy a k poznání jejího významu pro sebereflexi a revitalizaci moderní západní kultury. Tuto problematiku předkládá jako u nás první ucelenější komparatistickou prezentaci daného období.

 

Ohlasy v médiích:

„Memento neuspokojivosti trvá.“ Rozhovor s editory publikace Pokusy o renesanci Západu (FF UK, 23. 2. 2017)

Vol. XVI

Komunikace v textu a s textem

komunikace_v_textu_webKoupit v e-shopu

ALENA MACUROVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ISBN 978-80-7308-659-6

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 466 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné tematické oblasti, jimiž se Alena Macurová zabývala a zabývá. Kniha obsahuje důležité práce věnované problematice komunikace a subjektů v komunikaci, otázkám recepce a porozumění textu, postupům uplatňovaným při překladu či teorii stylu a vývoji jeho pojetí. Nově otištěny jsou rovněž objevné analýzy děl českých spisovatelů, mj. Boženy Němcové, Jana Nerudy, Vladislava Vančury nebo Eduarda Basse. Samostatný oddíl obsahuje vybrané práce o komunikaci neslyšících a o českém znakovém jazyce. Soubor doplňuje úvodní studie a úplná bibliografie autorčiných prací.

Vol. XV

Kinematografie a stát v českých zemích 18951945

kinematografie_webKoupit v e-shopu

IVAN KLIMEŠ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-641-1

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 575 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 540,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha Ivana Klimeše je příkladem sebevědomého dialogu domácího badatele s progresivními tendencemi ve světové filmové historiografii posledních třiceti let. Na tématu vztahu kinematografie a státu se pouští do revizionistických úvah o smyslu pojmu národní kinematografie či o  transnacionálních projevech středoevropské filmové kultury a potenciálně tak otevírá diskusi o filmové kultuře v českých zemích mezinárodní odborné veřejnosti. Struktura rukopisu je založena na principu střídání „panoramatických“ rekonstrukcí vývoje kinematografie jako kulturní formy a společenské instituce s mikrohistorickými exkurzy do dílčích, ale pro vývoj filmu symptomatických fenoménů a praktik. Text je na vysoké jazykové úrovni, napsaný čtivým a čistým slohem, důsledně zdrojovaný, doplňují jej pečlivě vybrané a komentované tabulky s kvantitativními údaji a přílohy s edicemi klíčových historických pramenů.

Ocenění:

Nominace na Cenu F. X. Šaldy 2017

Ohlasy v médiích: 

Od podceňování k monopolizaci ve prospěch státu (iLiteratura.cz, 3. 3. 2017)

Nejlepší filmy, knihy roku 2016 podle filmserver.cz (Filmserver.cz, 7. 1. 2017)

Festival dokumentů začal za pochodu. Z jihlavského náměstí až do sálu (Jihlava.idnes.cz, 27. 10. 2016)

Slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2016 (25. 10. 2016)

V Jihlavě začal festival dokumentů, cenu za reportáž má Dobiášová (České noviny.cz, 25. 10. 2016)

Startuje festival Film Sokolov! (Festivaly-Česko.cz, 21. 10. 2017)

Stát tváří v tvář kinematografii (Dokrevue.cz)

Vol. XIV

Tackling the Complexity in Speech

tackling_the_complexity_webKoupit v e-shopu

OLIVER NIEBUHR RADEK SKARNITZL (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-558-2

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 230 stran

Jazyk: anglický (resumé česky)

Doporučená cena: 390,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, s. s.

 

Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z předpokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. Je zřejmé, že jakékoli zkoumání řeči musí s touto složitostí počítat a zohlednit ji. Vědci zabývající se řečí – bez ohledu na jejich užší specializaci – se snaží objevovat, organizovat a modelovat složité vztahy, které v řečových datech nacházejí. Tato kniha je rozdělena do částí, které právě tyto tři cíle odrážejí. Jednotlivé kapitoly knihy pak zkoumají nejrůznější aspekty řečové produkce, akustiky řeči, percepce i rozpoznání řeči, umisťují je do integrovaného foneticko-fonologického pohledu a více či méně explicitně je provazují s různými úlohami řečových technologií. Kniha poskytuje svědectví o současném přibližování fonetiky a fonologie pod jednu střechu a o jejich rostoucím provázání s řečovými technologiemi.

Vol. XIII

Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Koupit v e-shopu FF UK

ANDREJ TÓTH – LUKÁŠ NOVOTNÝ – MICHAL STEHLÍK

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-413-4 (FF UK)

978-80-87258-58-3 (Togga)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 722 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky, německy, francouzsky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Konec první světové války přinesl podstatnou změnu politické mapy středoevropského prostoru. Československý stát, je­hož definitivní hranice potvrdily mírové smlouvy, dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Přitom té­měř jedna třetina z nich svůj nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky. Ještě před prvními řádnými parlamentními volbami byly na konci února 1920 přijaty národnostně „jednobarevným“ Revoluč­ním Národním shromážděním základní zákony, především ústavní lis­tina a jazykový zákon, na jejichž základě se Němci, Maďaři a Poláci stali příslušníky národnostních menšin, resp. státními občany jiného než československého jazyka. Zmíněné normy zaručovaly všem zástupcům národnostních minorit, které tvořily téměř 30 % obyvatelstva, rozsáhlá práva potvrzená skutečností, že republika musela do svého právního řádu inkorporovat ustanovení tzv. menšinové smlouvy. Spory, zda tak učinila způsobem dostatečným, však přetrvávaly téměř po celou dobu existence první republiky. Monografie Národnostní menšiny v Československu 1918– 1938 sleduje klíčové otázky a problémy, s nimiž se republika musela potýkat: za­členění menšin do fungování státu, přístup státní sprá­vy a samosprávy k zástupcům národnostních minorit, jejich vztah a identifikace s novým státem. Kniha analyzuje z různých aspektů otázku, nakolik úspěšně se nový a na rozdíl od monarchie nepoměrně menší stát vypořádal s postavením menšin na bázi budované moderní občanské společnosti s výraznými individuálními právy.

 

Ohlasy v médiích:

Hovory o hledání – S autory knihy Národnostní menšiny v ČSR v letech 1918 – 1938 (Český rozhlas 6, 15. 11. 2012)

Nová monografie odhaluje postavení menšin za první republiky (iForum, 7. 11. 2012)

Rezensionen (Bohemia_54_2014)

Vol. XII

Město a hry. Příběh londýnských olympiád

Koupit v e-shopu FF UK

 

MARTIN KOVÁŘ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-396-0 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-78-1 (TOGGA)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 518 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 690,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Monografie se zabývá vztahem britské metropole a novodobých olympijských her. Její úvodní část je věnována založení mezinárodního olympijského hnutí, prvním hrám moderní éry a sportu jako významnému společenskému fenoménu v Anglii (Velké Británii) v 18.–20. století. Ve druhé části knihy autor čtenáře seznamuje s politickou a hospodářskou situací, v níž se Británie nacházela na přelomu 19. a 20. století, a zároveň představuje Londýn, překotně se rozvíjející a dynamicky pulzující „multifunkční organismus“, v jehož „útrobách“ se roku 1908 konala první „britská“ olympiáda. A právě „příběh“ těchto her, složitých příprav, vynikající organizace a výjimečných sportovních výkonů tvoří poslední kapitolu tohoto oddílu. Ve třetí části monografie autor nabízí pohled na Británii po druhé světové válce, na její hlavní město těžce poznamenané šesti lety bojů a na druhé olympijské hry, jež se zde konaly (tzv. Games of Hope). Závěr knihy je analýzou proměn, jimiž olympijské hnutí prošlo v posledních desetiletích, a vývoje ostrovního státu a zejména Londýna, připravujícího se na olympiádu v roce 2012. Autor se soustředil na proměny architektonické tváře a infrastruktury moderního multikulturního velkoměsta, na výstavbu nových sportovišť a celých čtvrtí i na složité politické a socioekonomické problémy, jež musejí místní úřady řešit. Knihu doplňují desítky barevných autorských fotografií, které vystihují dnešní tvář města nad Temží.

 

Ukázka:

Martin Kovář: Anglie (Velká Británie), země sportu zaslíbená (iLiteratura.cz, 31. 5. 2012)

 

Ohlasy v médiích:

Proč se tak málo dějepisců věnuje „sport studies“? (Českápozice.cz, 2. 8. 2012

Londýn (nejen) olympijský (Literární noviny, 26. 7. 2012)

Hry a město: Tři olympiády v Londýně (rozhovor, Radio Wave, 17. 7. 2012)

Rozhovor s Martinem Kovářem (Studio ČT24, 13. 7. 2012)

Město a hry. Příběh londýnských olympiád (recenze, iLiteratura.cz, 8. 7. 2012)

Martin Kovář: Příběh londýnských olympiád (Xantypa 7-8/2012, příloha Londýn 2012)

Londýn pořádá olympijské hry už potřetí a vrací jim osobnější podobu (rozhovor s Martinem Kovářem, iForum.cz, 27. 6. 2012)

Historie londýnských olympijských her – rozhovor s Martinem Kovářem (Český rozhlas 6 – Historie večně živá, 26. 5. 2012)

Vol. XI

A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and the changing faces of art 1908–1958

Koupit v e-shopu FF UK

PETR. A. BÍLEK – JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL (eds.)

Překlad z češtiny David Short

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-374-8 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-77-4 (TOGGA)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 511 stran

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 720,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde is a collective enterprise aimed at reconstructing some of the landmark concepts and ideas that the Czech avant-garde brought primarily into literature and the visual arts. In general, the reader will not find here entries on the traditional groupings, the various ‘isms’, periodicals or standard categories from the history of art and literature giving a typical description and history of them. The entries seek instead to give a ‘recon­structive’ account of the concepts concerned, mindful of the principle of crossover between media, but also of specific creative methods and practices. They have been conceived, therefore, as reconstructions of interactions (text, picture, music, theatre, film, photography) with the period context in scholarship and cultural philosophy and socio-political activity. The texts of the entries, of unequal length, expressly vary in genre between retrospective reconstructions of art-historical or socio-cultural phenomena and pieces focussed on areas that have been reckoned problematic and open to mixed interpretations. This heterogeneity seeks to enhance the transparency of the terms that the book does include diachronically and synchronically. The entries focus in the main on literature and the visual arts, though theatre and film are not ignored. Architecture and modern music feature passim, rather than through topic-centred entries of their own. In contrast to earlier discussions of the reception of the Czech avant-garde, we have pushed its origins back to the first decade of the twentieth century. And the evolution of the Czech avant-garde as a group movement, its programmes, aesthetic concepts and ever-mutating artistic strategies, techniques and practices are then traced right up to 1958.

 

Ohlasy v médiích:

Kniha, o které se hovoří (Dějiny a současnost 3/2013)

Možnost svobodně bádat je pro mne stále malý zázrak, říká Jan Wiendl (iForum, 14. 2. 2013)

Heslář české avantgardy slovníkem roku (Portál české literatury, 11. 2. 2013)

Cena SLOVNÍK ROKU 2013 udelěna (Jednota tlumočníků a překladatelů, 8. 2. 2013)

Vol. X

Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Koupit v e-shopu FF UK

MILAN SVOBODA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-356-4 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-57-6 (TOGGA)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 553 stran

Jazyk: český (resumé německy, anglicky)

Doporučená cena: 650,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Osu knihy tvoří životy tří výrazných osobností – Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z rodu svobodných pánů z Redernu. Původem slezská šlechtická rodina je představena v době svého působení v Čechách (1558–1621). Kniha ukazuje začleňování Redernů do mocenských struktur Království českého, jejich politický, náboženský i kulturní vliv. Upozorňuje na významné památky, které po tomto rodu zůstaly na severu Čech, a vysvětluje utváření historických i beletristických představ o Redernech. Přináší rovněž zajímavé poznatky z oblasti vojenských dějin, dějin žen, dějin pobělohorského exilu, dějin kulturních, dějin mentalit a dějin umění. Současně nabízí čtenáři náhled do literární historie coby dalšího užitečného zdroje poznání. Otevírá nová témata, která se při bádání o Redernech objevila, a zvláště upozorňuje na využití mezioborového výkladu regionálních dějin v souvislosti s dějinami zemskými. Autor se věnuje také pobělohorskému exilu, vztahu Redernů k Habsburkům, ke šlechtě v Čechách i v dalších korunních zemích, a pojednává některé příbuzenské svazky uzavřené v rámci posilování a prohlubování sociálních, hospodářských a konfesijních vazeb.

Kniha je založena na dlouholetém výzkumu v českých i zahraničních archivech a knihovnách s využitím kronikářských děl a dalších pramenů 16. až 18. století. Využívá kriticky starší práce dějepisectví regionálního, (sudeto)německého a českého, ovšem i novější díla celozemského charakteru. Přihlíží také k zahraničním výsledkům historického bádání o šlechtě, dějinách církevních, kulturních a dějinách umění.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Fontes Nissae / Prameny Nisy XIII 2012/2, 109-110)

Kniha, o které se hovoří (Dějiny a současnost 6/2012)

Slavný liberecký rod ožívá v knize (T-UNI Retro, 3/2012)

Vol. IX

Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910–1958

Koupit v e-shopu FF UK

JOSEF VOJVODÍK – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-332-8 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-56-9 (TOGGA)

Rok vydání: 2011 (1. vydání) / 2014 (dotisk 1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 477 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury a výtvarného umění. Čtenář se v knize zpravidla nesetká s hesly věnovanými tradičním uskupením, jednotlivým „ismům“, periodikům či literárněhistorickým a umělecko-historickým kategoriím s jejich historizujícím popisem a výkladem. Jednotlivá hesla jsou především rekonstruktivním výkladem uměleckých konceptů, zohledňujících princip intermediální reflexe, ale také specifických tvůrčích metod a postupů. Jsou proto pojata jako rekonstrukce vzájemných vztahů (text, obraz, hudba, divadlo, film, fotografie) k dobovému vědeckému a kulturně-filozofickému kontextu a k společensko-politickým aktivitám. Texty hesel, rozsahem nesouměrných, cíleně žánrově kolísají mezi retrospektivně pojatou rekonstrukci umělecko-kulturního nebo sociokulturního fenoménu a tematizaci problémových a interpretačně založených okruhů. Jednotlivá hesla sledují zejména oblast literatury a výtvarného umění, dotýkají se rovněž sféry divadelního a filmového umění, průběžně si všímají i oblasti architektury a moderní hudby. Oproti dosavadní diskusi a recepci české avantgardy kniha posunuje její počátky do prvního desetiletí 20. století. Vývoj české avantgardy jako skupinového hnuti, jeho programy, estetické koncepty a proměny uměleckých strategii, technik a postupů jsou zde sledovány až do roku 1958.

 

Ukázky:

Petr Málek: Město (iLiteratura, 17. 6. 2011)

Josef Vojvodík: Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy (bohuslavbrouk.wordpress.com, 24. 5. 2011)

 

Ohlasy v médiích:

Kniha, o které se hovoří (Dějiny a současnost 3/2013)

Možnost svobodně bádat je pro mne stále malý zázrak, říká Jan Wiendl (iForum, 14. 2. 2013)

Heslář české avantgardy slovníkem roku (Portál české literatury, 11. 2. 2013)

Cena SLOVNÍK ROKU 2013 udelěna (Jednota tlumočníků a překladatelů, 8. 2. 2013)

Z nekonečného zoznamu: umelecký svet českej avantgardy od A po Z (Česká literatura 2/2012, s. 272-278)

Česká avantgarda (Radio Wave, 18. 10. 2011)

Heslář české avantgardy zaplnil prázdné místo v dějinách literatury (iForum.cz)

Vol. VIII

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Koupit v e-shopu FF UK

JANA HUBKOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-300-7 (FF UK)

ISBN 978-80-87258-21-7 (TOGGA)

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 1003 stran

Jazyk: český (resumé německy)

Doporučená cena: 890,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba Zimního krále zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.

Es ist seit langem bekannt, dass die zeitgenössische politische Publizistik – bezogen auf die drei Kriegsjahrzehnte – quantitativ wie qualitativ in den Jahren 1619 bis 1621 einen außergewöhnlichen Höhepunkt erlebte. Dennoch vermag Hubková die bisherigen Kenntnisse über diese eng mit der Heidelberger und Prager Politik in Zusammenhang stehende Bildpublizistik erheblich zu erweitern. (…) Die monumentale, mehr als tausend Seiten umfassende Untersuchung, die im ersten Teil eine historisch fundierte Analyse der Flugblätter zu Friedrich V. liefert und im zweiten, etwa gleichlangen Teil Abbildungen und Kommentare zu den verschiedenen illustrierten und nicht-illustrierten Drucken enthält, stellt eine auf ganzer Linie überzeugende Forschungsleistung dar. Über die eigentlichen Inhalte der Flugblätter, ihre Distributionswege, Zwecke und Funktionen erfährt der Leser ebenso wichtige Details wie über die einzelnen Verfasser, Drucker, Stecher und Verleger sowie über die Rezipienten.

Historischen Zeitschrift Heft 295/2

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Umění/Art LIX, 2011, No. 2)

Velké úspěchy Jany Hubkové (Český rozhlas, 10. 7. 2011)

Byly předány Ceny Josefa Hlávky a Cena Milana Sojky (iForum, 21. 6. 2011)

V lužanském zámku se udělovaly prestižní literární ceny (Český rozhlas, 21. 6. 2011)

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku (iForum, 26. 5. 2011)

Nominace na knižní ceny Magnesia Litera 2011 (Česká televize, 28. 3. 2011)

Vol. VII

Tradition versus Modernity. From the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century

TRADITION_prebal_PANTONE_02_web

Koupit v e-shopu FF UK

JANA KRÁLOVÁ ZUZANA JETTMAROVÁ et al.

Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nakladatelství TOGGA, spol. s r. o

ISBN 978-80-7308-221-5 (FF UK)

ISBN 978-80-903589-2-8 (TOGGA)

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 196 stran

Jazyk: anglický (resumé anglicky)

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Sedmý svazek ediční řady Opera Facultatis Philosophicae reaguje na 80. výročí založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození Jiřího Levého a 40. výročí jeho úmrtí a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce „České theorie překladu“. Zároveň reaguje na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce předních českých a slovenských teoretiků jen velmi zkreslené představy.

Autory příspěvků v anglickém jazyce jsou Zuzana Jettmarová, Jiří Levý, Jana Králová, Jana Hoffmannová, Simona Kolmanová, Miloslav Uličný, Martina Bečvářová, Nike Kocijančič Pokorn.

Vol. VI

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

PRAGMATICKE_PISEMNOSTI_web

Koupit v e-shopu FF UK

ZDENĚK HOJDA HANA PÁTKOVÁ (edd.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-195-9 (FF UK)

ISBN 978-80-903589-5-9 (TOGGA)

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 409 stran

Jazyk: český, polský, anglický (resumé německy, anglicky)

Doporučená cena: 390,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Pozornost badatelů se stále výrazněji obrací nejen ke vzniku a šíření písemností, ale také k jejich funkci. Z původně široce koncipovaného zkoumání písemné kultury vykrystalizovala témata obracející se k písemnostem účelově směřujícím k životní praxi, pro něž se vžilo označení „pragmatické písemnosti“. Cílem zasedání pořádaného ve dnech 26.–28. října 2006 v Praze Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK (ve spolupráci s Národním archivem a Archivem hlavního města Prahy) proto bylo představit tento pojem a s ním spjatý badatelský koncept v maximální šíři a otevřít tradiční disciplíny novým přístupům.

Vol. V

Jugoslávie a pražské jaro

Jugoslavie_a_prazske_jaro_web
Koupit v e-shopu FF UK

JAN PELIKÁN

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-195-9 (FF UK)

ISBN 978-80-903589-4-2 (TOGGA)

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 377 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, srbsky)

Doporučená cena: 380,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Monografie Jana Pelikána se zabývá doposud málo prozkoumanou problematikou přístupu Jugoslávie k dění v Československu v letech 1968–1969. V širších souvislostech detailně analyzuje nejen bilaterální kontakty mezi Prahou a Bělehradem, ale i tehdejší vazby Titova režimu k Sovětskému svazu. Spolupráce s Moskvou totiž výrazně ovlivňovala poměr Jugoslávie k pražskému jaru. Výklad, chronologicky ohraničený lednem 1968 a zářím 1969, se podrobně věnuje vývoji přístupu jednotlivých proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k reformám prováděným v polednovém Československu. Všímá si vlivu obrodného procesu na dění v Jugoslávii. Obšírně se také zabývá aktivitou několika vysokých československých státních činitelů (mj. Jiřího Hájka a Oty Šika), kteří se bezprostředně po 21. srpnu pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.

Vol. IV

Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách Českého státu III

rezidence_a_spravni_mista
Koupit v e-shopu FF UK

LENKA BOBKOVÁ JANA KONVIČNÁ (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7038-188-1

Rok vydání: 2007 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 591 stran

Jazyk: český, polský, německý (resumé česky, polsky, německy)

Doporučená cena: 750,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Ve dnech 29.–31. března 2006 proběhlo v Clam-Gallasově paláci v Praze již třetí česko-německo-polské kolokvium z cyklu Korunní země v dějinách českého státu, tentokrát na téma Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Autoři dvaceti sedmi příspěvků vzešlých z tohoto mezinárodního setkání zkoumají rezidenční a správní sídla v několika rovinách: správně-politické, reprezentativní, kulturně-společenské a regionální. Vedle panovnických rezidencí byla značná pozornost věnována také ostatním zeměpanským rezidencím a správním sídlům. Při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich charakteru a funkce se zřetelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými zemskými celky Koruny království českého. Dále je zkoumána intenzita vztahů jednotlivých významnějších sídel k pražskému centru a míra vědomí sounáležitosti vedlejších zemí k České koruně. Různé metodické přístupy jednotlivých autorů ke zvoleným tématům poskytují celou škálu pohledů na diskutovanou otázku.

Vol. III

Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

AGM_web
Koupit v e-shopu FF UK

RADOVAN LOVČÍ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-189-8

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 485 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 420,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Publikace přibližuje život Alice Masarykové (18791966), nejstarší dcery prvního čs. prezidenta. Historik Radovan Lovčí popisuje její rané dětství i mládí a zmiňuje okolnosti spojené s jejím studiem i četnými veřejnými aktivitami, o nichž česká veřejnost dodnes mnoho neví. Představuje Alici coby známou protialkoholní a sociální aktivistku, ale i jako jednu z předních propagátorek sociologické vědy v Čechách. Blíže se věnuje Alicinu pobytu ve vězení v době první světové války, jakož i poválečnému období, kdy Alice Masaryková plnila po otcově boku úlohu první dámy čs. státu, podílela se na zásadních přestavbách Pražského hradu a zároveň coby řádná předsedkyně stála v čele Československého červeného kříže. Autor dále píše o nelehkých osudech Alice Masarykové v době druhé světové války i po ní, zabývá se možnými příčinami smrti jejího bratra Jana i jejím vztahem k této události. Knihu, doplněnou řadou dobových fotografií, uzavírají kapitoly, které popisují život Masarykovy nejstarší dcery v poválečném exilu ve Spojených státech amerických.

Vol. II

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

Koupit v e-shopu FF UK

ALEŠ MUDRA

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 80-903-0600-7-6

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 255 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 350,- Kč

Obálka, grafická úprava, sazba a zlom: Halama

Tisk: TYPODESIGN

 

Kniha jako první monograficky zpracovává volné sochařství 13. století v Čechách a na Moravě, téma, kterému dosud umělecko-historická medievistika nevěnovala žádoucí pozornost. Jde o století, které ve Francii znamenalo vrcholné období sochařské výzdoby katedrál a zlatý věk vytříbeného dvorského umění krále Ludvíka svatého. Vzor této vysoké kultury působil v mnoha evropských regionech, české země nevyjímaje. Zdejší památkový fond je však tak chudý, že snaha sestavit souvislejší obraz pouze z něj je předem odsouzena k nezdaru. Naděje svítá pouze při pohledu z perspektivy přesahující moderní státní hranice. Práce proto vychází ze zmapování sochařství 13. století v dnešním Bavorsku, Sasku, Rakousku, Maďarsku, Polsku a na slovensku. Jednotlivé kapitoly se vyprofilovaly ze srovnávacího studia různých aspektů české a středoevropské tvorby – sledují styl, ikonografii, typologii a funkci sochařských děl, modely vztahů uměleckého centra a periferie, typy objednavatelů, typy sochařských dílen ad. Těmito postupy kniha nejen doplňuje fragmentární představu o umění v českých zemích za vlády posledních Přemyslovců, ale také přispívá k poznání dějin sochařství 13. století ve zmíněných zemích.

Vol. I

Inspirations Françaises. Recueil d’interventions portant sur l’historie de l´art

Koupit v e-shopu FF UK

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 80-903600-8-4

Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 156 stran

Jazyk: francouzský

Doporučená cena: 420,- Kč

Obálka, grafická úprava, sazba a zlom: Tomáš Halama, Vladimír Tkáč

 

Sborník příspěvků z dějin umění přednesených na česko-francouzských akademických dnech uspořádaných na Université de la Sorbonne v rámci české sezony v Paříži v roce 2002. Statě předních odborníků z řad historiků umění působících na pražské Univerzitě Karlově a pařížské Sorbonně se soustřeďují především na dvě období: na dobu vlády lucemburské dynastie v Čechách ve 14. století a na přelom 19. a 20. století. Tato dvě období dějin české výtvarné kultury spojuje na jedné straně silná provázanost se současným uměním francouzským a na straně druhé nezvykle vysoká úroveň tehdejší tvorby. Jiří Kuthan zmapoval stopy francouzských vzorů v architektuře a sochařství od doby posledních Přemyslovců, přes vládu Jana Lucemburského až po vrcholnou epochu za císaře Karla IV. Jan Royt se soustředil na jednu vynikající uměleckou realizaci objednanou Karlem IV. – výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Příspěvek Romana Prahla zkoumá posuny ve způsobu recepce francouzského umění v Čechách na přelomu 19. a 20. století. Karolína Fabelová se zaměřila na vztah dvou pozoruhodných osobností – malíře Miloše Jiránka a spisovatele, malíře a uměleckého kritika Williama Rittera. Stať Petra Wittlicha zpracovává fenomén obrovského vlivu Augusta Rodina na české sochařství prvního desetiletí 20. století. Xavier Galmiche se věnoval otázce kompatibility uměleckých médií na příkladu reflexe sochařské tvorby Františka Bílka básníkem Jakubem Demlem.

Připravujeme