Mnemosyne

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Ediční řada věnovaná pracím z oborů uměnovědných

Řídí doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

 

Přehled vydaných svazků:

Dějiny současné české poezie

Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R

Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu

Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru

Otevřená hra. Studie z let 2001–2015

Literární pondělí. Texty z lidových novin 1936–1938

Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918

Máchovské interpretace

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930)

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). Vzpomínky

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky


Připravujeme:


Dějiny současné české poezie

Koupit v e-shopu FF UK

ANGELO MARIA RIPELLINO

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-890-3

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 235 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK

 

Dějiny současné české poezie (Storia della poesia ceca contemporanea), první kniha italského bohemisty a rusisty Angela M. Ripellina, vyšla v čtyřech stech číslovaných exemplářích v Římě v roce 1950. Důvod, proč je tato sedmdesát let stará studie stále zajímavá, nespočívá dnes už ovšem v jejím obsahu, nýbrž v její kompozici a způsobu psaní. Jde o provázanost literatury a výtvarného umění, která určuje ráz Ripellinova chápání a výkladu české kultury; právě zde začal mladý vědec uplatňovat kritickou metodu, která mu zůstala nadále vlastní a vynikla zvláště v „eseji-románu“ Magická Praha.

Ohlasy v médiích:

Magický Ital v odepřeném městě (Týdeník Echo, 17. 3. 2019)

Angelo Maria Ripellino, Un Italien qui a révélé aux Tcheques la magie de Prague (Radio Praha, 16. 3. 2019)

Snil o Praze za železnou oponou. Museum Kampa představuje autora Magické Prahy (Magazín Aktuálně, 6. 3. 2019)

Ripellino opět v Praze (Lidové noviny, 23. 2. 2019)

České menu z italské kuchyně (i-Kanon.cz, 21. 2. 2019)

Denní tisk (Artalk.cz, 15. 2. 2019

Pohledem italského slavisty Ripellina byla Praha krásnější než Řím (ČT, 12. 2. 2019)

Literární vyhlídky (Literarky.cz, 11. 2. 2019)

Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R

Koupit v e-shopu FF UK

 

MATOUŠ JALUŠKA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-880-4

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 242 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 315,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: studio Lacerta

Tisk: tiskárna PROTISK

 

Monografie se věnuje trubadúrskému zpěvníku R (Paris, Bibliotheque nationale de France, français 22543), středověkému rukopisu obsahujícímu přes tisíc básní a jiných, v převážné většině okcitánsky psaných textů, a ukazuje, jakým způsobem jej lze číst coby jednotný literární artefakt ve stavu zrodu. Klíčem k tomuto pojetí se stává prominentní postavení fenoménu hry na začátku tohoto rukopisu a diskuse o nebezpečích, jež s sebou přináší tvorba milostné poezie na aristokratických dvorech, kterou mezi sebou na prvních foliích svazku vedou trubadúři od Marcabruna (prohlášeného explicitně za nejstaršího trubadúra vůbec) po Girauta de Borneill, nezpochybnitelného mistra. První část knihy mapuje různá pojetí hry závislá na koncepci „magického kruhu“, který podle Johana Huizingy obklopuje každou pravou hru a umožňuje, aby byla opakována. Následně pátrá po problémech, jimž se básníci v rukopisu R snaží vyhnout a které dodnes předurčují rozpravu o trubadúrské poezii. Druhá část pak zkoumá a v překladu zpřístupňuje rukopisný materiál ležící v základu kompozice zpěvníku R.

Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu

Koupit v e-shopu FF UK

 

EVA KRÁSOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-769-2

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 411 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky)

Doporučená cena: 380,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Typodesign, s. r. o.

 

Kniha je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902 1977) skrze pojem smyslu (sens). Za použití metodologických postojů vyvinutých K. Koernerem se věnuje teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky promluvy (discours) a souvisejícím pojmům „sémiotika a sémantika“, resp. „sémiotické a sémantické“ (le/la sémiotique, sémantique), „vypovídání“ (énonciation), „přivlastnění“ (appropriation) a „hierarchie systémů“ jako místa, kde se smysl rodí. Jsou rozlišeny dva významy pojmu smyslu a upozorňuje se na problémy vzniklé z jejich konfuze. Na základě zkoumání rukopisných a archivních zdrojů je dále zkoumán vliv L. Hjelmsleva, R. Jakobsona, J. L. Austina, Ch. S. Peirce a V. Skaličky na Émila Benvenista. Reflexe identity v čase ve francouzském myšlení je použita jako východisko pro studii podobností mezi myšlením É. Benvenista a J. Derridy, zejména vzhledem k pojmu écriture. Krátká studie Benvenistova významu pro „strukturální analýzu vyprávění“ (R. Barthes, T. Todorov) ukazuje jeho význam v dějinách francouzského strukturalismu.

Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu

chvala_blbosti_webKoupit v e-shopu FF UK

 

ANNALISA COSENTINO

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-710-4

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 144 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 175,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Knižní studie italské bohemistky Annalisy Cosentino je pokusem o výklad poetiky děl Jaroslava Haška. Systematicky analyzuje spisovatelovy práce od raných črt a povídek až k notorickým (a nedokončeným) Osudům dobrého vojáka Švejka za světové války. S rozborem uměleckého textu, v němž mj. sledujeme postupný vývoj literární postavy dobrého vojáka, se prolínají pasáže o Haškově biografii. Střídající se pásma postupují v zásadě chronologicky, a když Hašek přibližně v polovině knihy „umírá“, rozvíjí autorka původní interpretaci velkého románu, při níž věnuje zvláštní pozornost prostoru a času, povaze vyprávění a jazyku. Jako jednu z možných „švejkovských“ filiací nabízí americký typ kolportážní literatury pro děti a mládež, který se v osmdesátých a devadesátých letech 19. století překládal do němčiny i češtiny, a náruživý čtenář Jaroslav Hašek některé tituly tohoto žánru mohl znát. V závěru práce rekapituluje autorka nejvlivnější interpretace Osudů v literatuře předmětu a sleduje Švejkovy metamorfózy v dalších druzích umění, na divadle a ve filmu.

Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru

ladislav_fuks_webKoupit v e-shopu FF UK

 

LADISLAVA SOUČKOVÁ LINHARTOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-658-9

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah:  243 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Studie Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? je pokusem o interpretaci posledního románu Ladislava Fukse, situovaného především do Vídně v epoše fin de siècle. Zabývá se vztahem románového fikčního světa ke kultuře a filozofii biedermeieru. O biedermeieru je zde uvažováno jako o hodnotovém proudu, harmonizujícím přístup k životu, ale i metodě, která preferuje idylu a vtiskuje specifické rysy formální podobě textu. Jako analytický nástroj je vzhledem k výrazné intertextualitě Fuksovy textury zvolena teorie transtextuality Gérarda Genetta.

Otevřená hra. Studie z let 2001–2015

otevrena_hra_webKoupit v e-shopu FF UK

 

HANA ŠMAHELOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-670-1

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 270 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Předkládaná práce je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001–2015, ve svém souhrnu však představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární historie. Část takto zaměřených úvah se vztahuje k problematickým a dosud stále otevřeným otázkám emancipačního hnutí, v němž se na počátku 19. století formovala novodobá česká literatura (např. paradoxy ve vztazích k německé literatuře, otázka bohemismu, ambivalentního pojetí národní identity apod.). V širším kontextu autorčiny badatelské práce přinášejí tyto texty svědectví o postupném formování koncepce paradigmatického pojetí dějin literatury, která je podrobně rozpracována v knižní monografii V síti dějin literatury národního obrození (2011). K této publikaci se vztahují také dvě studie (Aspekty totality v literatuře národního obrození a Proměny reprezentace nacionality v literatuře 19. století), které ukazují další možnosti metodologického využití paradigmatického modelu pro sledování historických proměn určitých kulturních fenoménů. Teoretické otázky reflexe dějin provázejí i úvahy zaměřené k některým aspektům tvorby jednotlivých autorů (Němcová, Erben, Šalda, Komenský). Tyto monotematické interpretační exkurzy lze chápat jako ověřování možností, jež literárněvědnému uvažování nabízí filozofická hermeneutika. K témuž konceptu se hlásí rovněž závěrečná studie, jež v souvislosti s otázkou individua jako předmětu i subjektu dějin poukazuje na úskalí ve vztahu vědy a ideologie.

Ohlasy v médiích:

Tázání nad texty, metodami a dějinami (Česká literatura 4/2017)

Různé formy jinakosti (Slovo a smysl 27/2017)

Literární pondělí. Texty z lidových novin 1936–1938

literarni_pondeli_webKoupit v e-shopu FF UK

VÁCLAV ČERNÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-580-3

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 334 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Jméno literárního historika, překladatele a kritika Václava Černého je ve třicátých a čtyřicátých letech spojeno především s Kritickým měsíčníkem, který však nebyl jediným periodikem, ve kterém autor mohl soustavně a pravidelně otiskovat své kritické stati. V Lidových novinách dostal v letech 1936-1938 jako vedoucí kritické rubriky Literární pondělí prostor pro prezentaci svých stanovisek a soudů. Mezi texty otištěnými v Lidových novinách nenajdeme pouze recenze nebo kritické stati – Černý psal i informační poznámky o událostech v české i zahraniční kultuře (výstavy, divadelní hry, připravované knihy), glosoval literární a společenské dění, stručnými medailonky připomínal zapomenuté básníky. Především se ale zaměřoval na soudobou českou literaturu – vyhradil si všechna význačná domácí jména třicátých let. Reflektoval tak většinu dobové knižní produkce básnické (V. Holan, V. Nezval, V. Závada, F. Halas ad.) i prozaické (J. Čapek, E. Hostovský, I. Olbracht, J. Weil, J. Čep ad.). Paralelně s českou literaturou sledoval rovněž francouzské kulturní dění. Psal jak o tamních knižních novinkách, tak o jejich českých překladech, upozorňoval nejen na beletrii, ale také na odborné příspěvky v literárních revuích. V oblasti prózy cítil Václav Černý vyjádření dobové atmosféry především v cyklických románech, z nichž román-řeku Lidé dobré vůle Julese Romainse sledoval v Lidových novinách díl po dílu. Občanská válka ve Španělsku podnítila jeho úsilí o propagaci španělské kultury, opakovaně zmiňoval jména jako Antonio Machado, Federico García Lorca, José Ortega y Gasset či Miguel de Unamuno, ale také se vztahoval k nadčasovému odkazu Dona Quijota či básní Góngorových. Předkládané texty z Lidových novin tak nepřinášejí jen doklad Černého soustavného kritického zájmu, ale vytvářejí i plastickou zprávu o české a evropské literatuře třicátých let.

 

Ohlasy v médiích:

Minirecenze (A2 21/2016)

To když kulturní rubriku Lidových novin vedl docent románských literatur Václav Černý… (Český rozhlas – Vltava, 13. 4. 2016)

Tak trochu jiné noviny (iLiteratura.cz, 4. 4. 2016)

Kniha týdne: Václav Černý v pondělní službě (Lidové noviny – Orientace, 26. 3. 2016)

Václav Černý: Obdivuji Goebbelse (Týden.cz, 18. 3. 2016)

Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

interpretacni_semantika_webKoupit v e-shopu FF UK

TOMÁŠ KOBLÍŽEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-578-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 202 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 225,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam je určován také jedinečným kontextem, do nějž je výpověď zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je přístup interpretační sémantiky vhodný pro analýzu a výklad literárních děl, nakolik je jejich smysl přímo odvislý od jejich struktury a nakolik se často odkrývá pouze při zohlednění zvláštních kontextových vazeb. François Rastier (*1945), hlavní představitel interpretačního přístupu v sémantice, je francouzský lingvista.  Principy své teorie shrnuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika (1987) a Smysl a textualita (1989).

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

hledaci_krasy_webKoupit v e-shopu FF UK

JAN WIENDL

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN: 978-80-7308-505-6

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 305 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Krása a řád jako atributy ideálního světa, určité představy o společenském uspořádání, jeho duchovním a sociálním založení či jako výraz lyrického tvůrčího gesta zformovaného coby jednota vyhraněných protikladů – to jsou ve stručnosti řečeno hranice, ve kterých se pohybují „hledači“ tohoto ideálu: básníci, kritici a teoretikové, v jejichž díle se markantně projevila snaha definovat – často polemicky a zpravidla s tragickým historickým vyústěním – ideu integrity v napětí mezi svébytností uměleckého vyjádření a jeho filozofickým, náboženským nebo politickým pozadím. Východiskem tu jsou diskuse o podobě moderního umění, jeho ideovém založení, estetických proměnách a vztahu k sociálním a politickým otázkám, jak je kladla levicová avantgarda v polemikách s tradicionálně či konzervativně založenými kritiky a uměleckokritickými uskupeními zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Spolu s charakteristikou konceptuálního uvažování takových osobností, jako byli F. X. Šalda, Bedřich Fučík, František Götz, Karel Teige nebo Bedřich Václavek, se kniha zabývá také tvůrčím rozvíjením těchto úvah, jak je patrné např. v díle Jakuba Demla, Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Josefa Kostohryze, Jana Čepa či Karla Tomana a Antonína Sovy. Závěrečný oddíl knihy tvoří literárněkritické portréty vybraných představitelů literatury devadesátých let 20. století, jejichž tvorba nabízí další z možných odpovědí na otázku po tvůrčím modelování integrálního životního postoje či pocitu v době, v níž převažovala skepse, obezřetnost k ideologickým výzvám, ale také důvěra v povahu lyriky, jež obnovuje vytrácející se perspektivu integrity – klíčového životního a tvůrčího horizontu.

 

Ohlasy v médiích:

Na cestě k celistvosti (Slovo a smysl 27/2017)

Syntetický ideál moderny (Česká literatura 2/2016, s. 297-300)

Konzervativci vs. avantgardisté: nerozhodný souboj (Čro 3 Vltava, 4. 8. 2014)

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

nemecka_inspirace_webKoupit v e-shopu FF UK

EVA BLINKOVÁ PELÁNOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-495-0

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 234 stran

Jazyk: český (resumé francouzsky, německy)

Doporučená cena: 235,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

 

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval identifikuje intertextové zdroje vrcholných próz tohoto francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace. Analýza se soustřeďuje především na dvě povídky ze souboru Dcery ohně, Sylvii a Oktavii, na dva příběhy vložené do Cesty do Orientu a na Nervalovy poslední prózy, Aurelii a Pandoru. Monografie odhlíží od psychobiografického klíče a naopak se soustřeďuje na kulturní vklad německých textů, které Nerval znal – především díky knize O Německu od paní de Staël – a částečně také překládal. Vazbu na německou literaturu dokládá topika „spění k ideálu“ a představa dvojího světa. V prvním případě je asi zásadní důvěrná znalost Goethova Fausta; dvojí svět odkazuje jednak k fantastické lidové inspiraci, jak se s ní Nerval setkal především v Bürgerově Lenoře, a k Hoffmannovým povídkám. Nerval – stejně jako němečtí romantikové – upřímně touží pojmout sebe i svět v univerzálním klíči. Pravou poezii pro něj zakládá náboženské cítění. „Cesta do hlubin snu“ znamená nemožnost rezignovat na metafyzický rámec. Na rozdíl od některých německých romantiků je Nerval ovšem neschopen přijmout nějaké z již existujících vyznání a jeho vize světa nakonec přináší zprávu o osamění, metafyzickém exilu bez Boha a bez přítele. Nervalovy vrcholné prózy zabydlují především ideální přízraky žen, které tuto samotu vlastně generují, protože iniciační rituál vyžaduje, aby adept k těmto „sirénám“ stoupal oproštěný od všeho ostatního. Může si ponechat jen svůj sen, ale i o něj nakonec přichází.

 

Ohlasy v médiích:

Za obzory klasické Quellenforschung: komparatistický příspěvek ke studiu vrcholných děl Gérarda de Nerval (Svět literatury 52/2015)

O Nervalovi střízlivě – ale poctivě (Tvar 15/2014, s. 21)

Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910

Koupit v e-shopu FF UK

NICHOLAS SAWICKI

Překlad z angličtiny Pavla Machalíková

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-492-9

Rok vydání: 2014 (1. vydání).

Vazba: V2

Rozsah: 191 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 255,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

 

Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann, Antonín Procházka a Linka Scheithauerová, vesměs výrazné osobnosti ve vývoji moderní malby v Čechách. Kniha je po více než dvaceti letech první monografií o Osmě jako celku, zabývá se jejím vznikem a formováním, jakož i okruhem jejích podpůrců. Na základě nového archivního i obrazového materiálu a s ohledem na soudobou společenskou a kulturní situaci analyzuje uměleckou tvorbu a činnost skupiny v období 1900-1910, od studentských let jejích členů po rozhodující aktivity následující první veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. Autor rozebírá umělecké postupy, názory a cíle, které skupina sdílela na své cestě k modernosti. S přihlédnutím k aspektům v její historii, které ještě nebyly v úplnosti zdokumentovány, věnuje pozornost vztahu mezi Osmou a veřejností, resp. pražskými institucemi. Zabývá se i různorodou etnickou skladbou skupiny sdružující Čechy, Němce a židy, což samo o sobě představovalo průlom do soudobé historické situace jazykově a národnostně rozdělené umělecké a kulturní scény v Praze.

 

Ohlasy v médiích:

Na cestě k modernosti (Umění/Art 1-2/2015)

Píše Marie Rakušanová (Echa, 17. 8. 2015)

Na cestě k modernosti (Dějiny a současnost 10/2014)

Osma viděná z Ameriky (Art & Antiques 9/2014)

Nové knihy (Art & Antiques 6/2014)

Vychází kniha o uměleckém sdružení Osma, ke které patřili i Filla a Kubišta (ČRo 3 – Vltava, 28. 3. 2014)

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Koupit v e-shopu FF UK

MICHAL KOSÁK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-454-7

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 190 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika synchronie a diachronie tak tvoří osu výkladu práce. Práce se věnuje i konfrontaci textologických a edičních přístupů Oldřicha Králíka s koncepty jeho oponentů. V průběhu sporů si domácí textová kritika definovala předmět svého zájmu, snažila se určit své postavení mezi ostatními vědními disciplínami, především lingvistikou, filologií a literární vědou, ale i svůj poměr např. k historiografii. Došla též k formulacím základních pracovních postupů. Spory se odehrávaly nejen na domácím kolbišti, ale přerostly prostřednictvím Ediční a textologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů i na půdu mezinárodní a jejich výsledky se promítly i do příručky tzv. praktické textologie Editor a text z roku 1971, která ovlivňuje domácí ediční praxi dodnes.

 

Ohlasy v médiích:

Pohled do historie bezručovské textologie (Česká literatura 5/2014, s. 818-824)

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

Koupit v e-shopu FF UK

EVA FORSTOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-450-9

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 173 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání knih a jejich distribuce. Na pozadí záznamů ze zasedání ediční rady uvedené instituce je pak v knize ukázáno, jak se systém řízení podle norem uplatňoval v nakladatelské praxi.

 

Ohlasy v médiích:

Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury (ČRo 3, Mozaika, 6. 9. 2013)

Recenze (Echa, Institut pro studium literatury, 4. 9. 2013)

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

Koupit v e-shopu FF UK

TOMÁŠ JIRSA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-439-4

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 214 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha pojednává o vztahu mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především vizuální oblastí. Ornament tu není nahlížen tradičně jako pouhá ozdoba, doplněk či nahodilý prvek libovolně připojený k nějakému pomyslnému celku, nýbrž jako figura umožňující zkoumání literárního psaní z hlediska jeho vizuality a pohybu. Tento přístup, pokoušející se o určité vizuální čtení literatury, je zde rozpracován a aplikován pod názvem „fyziognomie psaní“. Ta odkrývá prostor textu nikoli jako hierarchizovanou strukturu ustálených významů a jejich relací, nýbrž jako performanci, jejíž pohyb je stejně podstatný jako její sdělení. První část knihy, kde je vypracován pojem ornamentu na pozadí jeho estetické a filozofické reflexe, ukazuje paralely mezi zákonitostmi literárního psaní a vlastnostmi ornamentu, tak jak se projevují napříč dějinnými epochami a světovými kulturami, ať už jde o gotiku, rokoko, modernu či arabsko-islámskou kulturu. Část druhá představuje interpretace vybraných textů světové literatury 20. století (Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Samuel Beckett) a dvou ukázek schizofrenního psaní (Louis Wolfson a Blanche T.) z hlediska afinity literární řeči a konkrétních ornamentálních projevů. Inspirována svůdným i nebezpečným rytmem ornamentálních křivek ukazuje tato kniha psaní jako tvořivý pohyb řeči, jenž volně prochází mezi literaturou a vizualitou.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Umění 1/2014, s. 74-76)

Ornament není literární bižuterie (Svět literatury 48/2013, s. 204-211)

Decorated shed: od okraje k centru a zpět aneb návrat ornamentu ve věku high-tech (Česká literatura 5/2013, s. 792-797)

Recenze (iLiteratura, 18. 4. 2013)

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Koupit v e-shopu FF UK

PETR MAREŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-394-6

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 181 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Soubor studií se v návaznosti na dřívější autorovu monografii „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti (2003) zaměřuje na problematiku vztahů mezi češtinou a cizími jazyky ve vybraných dílech novodobé české literatury. První z textů si všímá uplatnění němčiny a slovenštiny v próze Boženy Němcové. Následuje interpretace funkcí cizích jazyků v poezii Vladimíra Holana. Nejvíce pozornosti je věnováno próze druhé poloviny 20. století a počátku století jedenadvacátého. Vladimír Körner a Ladislav Fuks reprezentují spisovatele, kteří cizí jazyky využívají jako prostředek charakterizační i jako nositele vyhraněných hodnot. Na čtyřech příkladech (Jáchym Topol, Jan Vrak, Petra Hůlová, Bára Gregorová) jsou pak ukázány osobité způsoby zacházení s vícejazyčností v současných, postmodernismem ovlivněných prozaických dílech. V závěrečné části souboru je mj. podán přehled výzkumů vícejazyčnosti v literatuře.

„Mareš jde dál než k dešifraci jinojazyčných prvků. Odhaluje v analyzovaných textech konkrétní dílčí funkce literární vícejazyčnosti a ukazuje, nakolik se autorské strategie podílejí na budování obsahově-významové složky díla, příp. nakolik jako stylotvorný prvek slouží pouze atmosféře vyprávění či dokonce jen coby zdobný, sémanticky irelevantní ornament. (…) Marešův přístup může být inspirativní pro každého, kdo se interkulturní textovou komunikací zabývá, ať již z pozice lingvisty, literárního vědce, estetika nebo translatologa.“ – Zbyněk Fišer, Česká literatura 5/2012, s. 788-790

 

Ohlasy v médiích:

Podoby jinojazyčnosti v novočeské literatuře (Česká literatura 5/2012)

Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918

Koupit v e-shopu FF UK

ANNALISA COSENTINO

Překlad z italštiny Zora Obstová

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-373-1

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 126 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, italsky)

Doporučená cena: 175,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883-1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury především ve vztahu k problému realismu. Interpretace dějin české literatury, kterou na přelomu 19. a 20. století podala takzvaná „Vlčkova škola“ (neboli „pozitivistická škola“ či škola „vědeckého realismu“ masarykovského ražení), si udržela vliv velmi dlouho: v různém rozpracování ji najdeme ve všech proudech teorie literatury i literární historie 20. století od strukturalismu až po marxismus. V navrženém interpretačním schématu jsou vyčleněny určité faktory, které byly určující pro utváření a zejména pro následný rozvoj literární kritiky a historiografie. Jevy, jež jsou samy o sobě významné (například rozvoj esejistického žánru nebo vytváření katolického modernismu), se z hlediska perspektivy této práce jako druhotné nekomentují. Stejným kritériem se řídil výběr osobností, jimiž se studie zabývá podrobněji, se zvláštním ohledem k první fázi jejich tvorby: T. G. Masaryk, F. X. Šalda, Arne Novák, Otokar Fischer. Kapitolu o posledně jmenovaném otiskla autorka v dvouměsíčníku Česká literatura už v roce 1997 (přel. D. Hodrová), nyní vychází celá práce v překladu Z. Obstové.

 

Ohlasy v médiích:

Mezi realismem, pozitivismem a estopsychologií (Česká literatura 1/2013)

Aktuality/Echa (Institut pro studium literatury, www.ipsl.cz, 28. 03. 2012)

Máchovské interpretace

Koupit v e-shopu FF UK

MICHAL CHARYPAR

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-331-1

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 211 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Knížka Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis Máchovy poetiky prostřednictvím kontextově propojené motiviky vlasti, světla a smrti. Zaměření nikoli k motivům o sobě, ale k jejich vícečlenným uskupením na ploše jednotlivých textů přináší komplexní a ucelený obraz Máchova básnického myšlení. Navazující stať nazvaná Eschatologická zakončení Máchových básní vnáší do této tématiky vývojový prvek a nabízí nové podněty k chronologizaci básníkova lyrického díla. V druhé části svazku autor pomocí jemné práce s motivy a jejich kombinacemi postihuje konkrétní sémantiku a „dění smyslu“ v prózách Pouť krkonošská, Cikáni a Křivoklad. V posledním případě výklad rovněž domýšlí a nově rekonstruuje možný smysl chybějících částí nedokončeného historického cyklu Kat, jež se dochovaly pouze ve zlomcích nebo plánech.

 

Ohlasy v médiích:

Dvojí máchovská interpretace (Tvar 12/2011)

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930)

Koupit v e-shopu FF UK

EVA JELÍNKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-305-2

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 405 stran

Jazyk: český (resumé německy)

Doporučená cena: 370,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě časopiseckých či knižních překladů anebo inscenací svých dramat na českých jevištích, o kterých expresionistech se psalo se zvýšenou pozorností, a v neposlední řadě – kterým z českých literátů, literárních kritiků, teoretiků i překladatelů náleží ve zdomácnění německé expresionistické literatury u nás největší zásluhy.

 

Ohlasy v médiích:

Ukázka na webu iLiteratura (26. 8. 2010)

Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). Vzpomínky

Koupit v e-shopu FF UK

FRANTIŠEK ČERNÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-276-5

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 239 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Profesor František Černý, první polistopadový děkan FF UK, se ve svých vzpomínkách vrací k dvacetiletí tzv. normalizace (1969–1989), jednomu z nejrozpornějších období v dějinách Univerzity Karlovy. Se značnou otevřeností vysvětluje, co se z tak významné společenskovědní instituce stalo – z rozhodnutí normalizátorů muselo odejít téměř sto padesát odborníků. Ačkoli se autor netěšil přízni režimu, kupodivu směl v ovzduší čistek na fakultě setrvat. Připomíná tedy osudy těch, kteří byli přinuceni fakultu opustit, těch, kteří mohli – všelijak omezováni – na fakultě zůstat a především si všímá prorežimně ochotných či shora dosazovaných lidí. Osud katedry, vědního oboru i fakulty se tak nedílně propojuje s osobními kontroverzemi a konflikty. Černého zpětný pohled se zrychluje i zpomaluje, zastavuje i přeskakuje, a pojednané uzlové body vypovídají též o tom, co zůstalo nevyřčeno. Přitom se nejedná o náhodně subjektivní útržky, z nichž by nebylo možné sestavit ucelený obraz doby. Tomu brání jak autorova erudice, historické vědomí i zřetelná snaha o pochopení toho, co se tehdy vlastně stalo. Černého vzpomínání se uzavírá těsně po Listopadu 1989, kdy se filozofická fakulta začala zbavovat nedůstojných normalizačních – a samozřejmě i starších – reliktů a deformací. Autor zveřejňuje své vzpomínky jako poctu kolegyním a kolegům, kteří byli z fakulty vyhozeni, i jako výstrahu pro budoucnost.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Bohemia 51 (2011), H. 2, s. 543-545)

Kniha, o které se hovoří (Dějiny a současnost, 6/2010)

Recenze (Ikaros, 3/2010)

Kdo z vás jste bez viny, hoďte po nich kamenem (Divadelní noviny, 3/2010)

Glosy historické XXXIV (Souvislosti, 4/2009)

Nic už se nedá napravit. Snad lze jen trochu zmírnit to, co se stalo (rozhovor s Fr. Černým, iForum)

Černý o šedivé době v zelené knize (FFakt, 7. 11. 2009)

Knižní tip (ČT 2, revue Třistatřicetři, 16. 1. 2010)

Zemřel teatrolog Černý, svědek normalizace (Hospodářské noviny, 15. 6. 2010)

News (International Federation for Theater Research)

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky

Koupit v e-shopu FF UK

LIBUŠE HECZKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-282-6

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 402 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

„Píšícími Minervami“ označuje Libuše Heczková české literární kritičky a esejistky přelomu 19. a 20. století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku Krásnohorskou a na ty, které ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, Pavlu Buzkovou a další osobnosti literárního života jako Annu Pammrovou nebo Artuše Drtila. Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů, Ženského světa, Ženské revue, Ženského obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle některých dobových vyjádření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně zpochybňovaly „fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.

„Obecně lze Heczkové knihu označit jako podrobné a pečlivě připravené dějiny emancipační kritiky, která se netýká výhradně otázek ryze literárního rázu, ale přesahuje také do jiných oborů, výtvarného umění, filozofie a v neposlední řadě i sociální problematiky postavení žen a potažmo i mužů ve společnosti během sledovaného údobí. (…) Přínos zpracovaných dějin emancipační kritiky je neoddiskutovatelný. Autorka sleduje vývojové trendy emancipačního kritického myšlení, a to včetně přehledu všech ženských časopisů a v nich publikujících autorek a autorů, o nichž se, až na výjimky, jen stěží dočteme v kanonických dějinách české literární kritiky.“ – Marcin Filipowicz, Česká literatura 5/2012, s. 618-619

 

Ohlasy v médiích:

Příběh emancipačního myšlení (Česká literatura 4/2012)

Ukázka na webu iLiteratura (10. 11. 2009)

Recenze (Dějiny a současnost, 3/2010)

Nové knihy – literatura faktu (ČT2, Knižní svět, 6. 12. 2009)

Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 A-K (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

Jak odpovídali účastníci ankety Kniha roku 2009 L-Ž (lidovky.cz, 19. 12. 2009)

O dvou ohrožených druzích – literárních kritičkách a básnících (Litenky, 9. 1. 2010)

Recenze (Časopis Střed – Centre, 1/2010)

Připravujeme