Humanitas

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Ediční řada věnovaná pracím z oborů věd o společnosti a věd o vzdělávání

Řídí PhDr. Radek Buben, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

Přehled vydaných svazků:

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

Émile Durkheim, sociolog a pedagog

Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008


Připravujeme:

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře

Koupit v e-shopu FF UK

MARTIN KOPECKÝ a spol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-875-0

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 207 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Smysl, cíle, nástroje a výsledky vzdělávací politiky jsou analyzovány s důrazem na problematiku konfliktů, které přímo či nepřímo korespondují s konflikty o podobu všestranně pojímaného rozvoje v evropském a globálním kontextu. Pozornost je věnována hlavně aktivitám mezinárodních organizací (EU, OECD, UNESCO a Světová banka) a jejich pohledům na sociální, ekonomické, politické a environmentální souvislosti celoživotního vzdělávání a učení se. Výklad se rovněž soustředí na proměňující se možnosti státu a veřejnosti jako aktérů politiky a praxe učení se. Kromě autorů z České republiky do knihy přispěli odborníci z Dánska, Itálie, Německa a Portugalska.

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

kontexty_vzdelavani_webKoupit v e-shopu FF UK

JITKA LORENZOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-650-3

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 335 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního paradigmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve vzdělávání. Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv. Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v podmínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity a pluralizace pedagogického myšlení. Konečně jsou na příkladu univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastíněny důsledky průniku neoliberální doktríny do vzdělávání v podmínkách ekonomické a technické globalizace.

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

nasili_na_muzich_webKoupit v e-shopu FF UK

JIŘÍ BURIÁNEK SIMONA PIKÁLKOVÁ ZUZANA PODANÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-545-2

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 110 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 175,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich partnerek v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště případných útoků spočívá ve střetech s ostatními muži, většinou neznámými, zhruba každý desátý muž se ve svém životě setkal rovněž s fyzickým atakem od vlastní partnerky. V reprezentativním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5% zažilo v posledních pěti letech nějaký druh fyzického útoku ze strany manželky či partnerky. Ačkoli tato čísla nejsou dramaticky vysoká, vypovídají přesvědčivým způsobem o existenci problému a svým způsobem legitimizují i vydání první systematické publikace na toto téma u nás. Protože ve výzkumu zjišťujeme, že většinou jde o poměrně vážné incidenty, nelze tento fenomén podceňovat. Psychické násilí navíc zasahuje ještě větší podíl mužů, jakkoli je těžké v této oblasti stanovit nějakou hranici „normálu“, zejména pokud jde o „běžné partnerské“ hádky, o projevy žárlivosti nebo nadměrné kontroly. V každém případě je za násilí nutno považovat jakékoli formy směřující k poškozování, k zneužívání, k vydírání nebo k jinému zneužití moci, ať již jde o opakované a systematické týrání fyzické, sexuální, psychologické, nebo ekonomické. Fakta o tom, že muži bývají obětí domácího násilí prakticky stejně často jako ženy, vyvolávají již téměř čtyřicet let vášnivé spory mezi feministickou kriminologií a zastánci hypotézy „genderové symetrie“. Tato kniha si neklade za cíl tento spor rozhodnout, ukazuje ovšem nelehkou pozici českých mužů i konkrétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě do velké míry souvisí s osobnostními charakteristikami partnerky a s průběhem manželských krizí a konfliktů. Kniha nabízí čtenáři seriózní sociologickou analýzu, v níž lze však za řečí čísel tušit celou řadu dramatických osudů.

 

Ohlasy v médiích:

Jsem doma bit, Mlčím jak hrob (Lidové noviny, Zápisník Josefa Chuchmy, 9. 4. 2015)

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu

vzdelavani_dospelych_webKoupit v e-shopu FF UK

MARTIN KOPECKÝ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-493-6

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 165 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

 

Vzdělávání dospělých se v současné době stalo globálním fenoménem, patří k proklamovaným prioritám rozhodujících ekonomických a politických aktérů soudobého světa. Z oblasti, která byla od 19. století chápána především jako sféra snah o spravedlivější společnost a seberealizaci, se v posledních desetiletích stal předmět politik sledujících cíle ekonomického růstu a adaptace lidí na podmínky globálního kapitalismu. Publikace zkoumá, jakými cestami se tak stalo, ukazuje na sociální důsledky uvedených skutečností a zamýšlí se nad možností formulace alternativ aktuálně převládajících podob vzdělávání dospělých. Sociálně a kulturně kritický přístup uplatněný v publikaci není aplikován jen na vzdělávací politiku, ale i v širším kontextu veřejných politik (mj. sociální) a rozboru dalších oblastí, v nichž vzdělávání a učení se dospělých hrají významnou roli (např. pracovní život nebo občanství). Zachycen je rovněž problém ekonomizace vzdělávání a jeho role v ospravedlňování sociálních nerovností. Hlavní inspirací pro uplatněný přístup je kritická teorie společnosti.

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku

Koupit v e-shopu FF UK

SANDRA KREISSLOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-486-8

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 194 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T.A. Print, s.r.o.

 

Monografie se zabývá problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní paměti, jež je sledována na pozadí biografických vyprávění nejstarší (mezi)válečné generace českých Němců, kteří po nuceném vysídlení většiny německy hovořícího obyvatelstva z Československa po roce 1945 zůstávají z různých důvodů v zemi svého původu, v tomto případě konkrétně v oblasti Chomutovska. Hlavním záměrem je odkrýt kolektivně sdílené obrazy minulosti a významné identifikační atributy, jimiž aktéři tohoto vzpomínkového společenství formují svou etnickou identitu. Vzhledem k pohnutým dějinám 20. století, jejichž očitými svědky se tito vypravěči stali, se jako klíčové ukazují vzpomínky na válečné a poválečné dění, kdy se důležitou komponentou kolektivní paměti a identity dané generační skupiny stalo především vyrovnávání se s traumatem viníků a obětí. Dále kniha zachycuje možné podoby konstrukce etnické identity u zástupců následujících dvou generací, kteří se nacházejí na pomezí češství a němectví nebo se již od německého původu svých předků definitivně odklonili.

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

Koupit v e-shopu FF UK

 

NAĎA SOUKUPOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-438-7

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 133 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta.

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až 1934) se do vědy zapsal tzv. kulturněhistorickou teorií, popisující lidskou psychiku jako zprostředkovanou kulturními nástroji. Na svou dobu byla Vygotského práce neobyčejně moderní, nicméně již za jeho života se stala terčem ideologické kritiky a po jeho smrti byla dokonce zakázána. Znovu začala jeho díla vycházet až na konci padesátých let. V sedmdesátých letech jej s nadšením objevil Západ a dnes jsou jeho myšlenky aktivně rozvíjeny v řadě oborů, zejména ve vývojové a pedagogické psychologii, ale např. i v mezikulturním výzkumu či kognitivní etologii. Kniha se snaží českému čtenáři nabídnout první ucelený pohled na Vygotského vědeckou práci. Soustředí se na kořeny a zdroje této práce, sleduje její vývoj a představuje hlavní body Vygotského koncepce s přednostním zaměřením na kulturněhistorickou teorii. Vygotského život a práci autorka zároveň propojuje s dramatickými historickými událostmi v Rusku od pádu carské monarchie po stalinský teror přelomu dvacátých a třicátých let.

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

ROZEBRÁNO

HEDVIKA BOUKALOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-409-7

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 158 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Publikace se zabývá vybranými sociálněpsychologickými podmínkami na straně vyšetřované osoby, její motivací k účasti v trestním řízení, problematikou sugestibility a také úlohou duševních poruch v rámci interakce s vyšetřovatelem a prostředím vyšetřování. Další část je zacílena na podmínky na straně vyšetřovatele, přibližuje nároky na něj kladené a zdůrazňuje jeho roli při volbě tzv. výslechových technik. Zaměřuje se také na oblast výpovědi, na problémové situace v procesu jejího získávání a otázku lživé výpovědi, v rámci kapitoly je začleněna i problematika doznání. Pozornost je rovněž věnována výskytu sociálního tlaku ve vyšetřování. Samostatný oddíl pojednává o konkrétních technikách, včetně vybraných zjištění ohledně jejich použití v České republice. Publikaci uzavírá kapitola o analýze videozáznamů realizované v rámci psychologické konzultační činnosti v trestním řízení, která umožňuje mapovat komunikaci vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou a poskytovat k ní zpětnou vazbu.

Émile Durkheim, sociolog a pedagog

Koupit v e-shopu FF UK

MARTIN STROUHAL

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-335-9

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 192 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta.

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Monografie pojednává o Durkheimových předchůdcích na poli sociální vědy, o Durkheimovi a jeho epistemologii, sociologické metodě a různých podobách uchopení vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti epistemologie, morální filozofie a teorie výchovy. O tomto významném mysliteli téměř neexistuje česky psaná odborná literatura. Cílem práce je představit Durkheima jako jednoho z posledních systematiků v humanitních vědách, pojmově vybaveného k uchopení sociální skutečnosti ve všech jejích aspektech, jako významného myslitele o výchově, který neupadl do obecností a schematických humanistických klišé, jako přesvědčivého zastánce normativního pojetí pedagogiky a jako poctivého teoretika řešícího stále živý problém, jak skloubit princip vědecké objektivity a hodnotové neutrality s porozuměním lidské, resp. společenské realitě.

Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

ROZEBRÁNO

DANA KASPEROVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-327-4

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 224 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta.

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 vyústily, v rámci „konečného řešení židovské otázky“, v úplný zákaz vyučování. Stranou nezůstává ani porovnání s obdobnými protižidovskými opatřeními na školách v třetí říši. Ve druhé části studie představuje teoreticko?výchovné principy terezínských vychovatelů na základě jejich vlastních dochovaných zpráv a ukazuje jejich realizaci na konkrétních příkladech českého chlapeckého a dívčího domova. Pozornost je věnována také myšlence výchovy v a k společenství, ilegálnímu vyučování i uměleckým činnostem probíhajícím v každodenní hrůzné realitě terezínského ghetta.

 

Ohlasy v médiích:

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku (iForum, 26. 5. 2011)

Recenze (Střed/Centre 2011/2, s. 174-176)

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008

Koupit v e-shopu FF UK

ONDŘEJ HUBÁČEK – LENKA OPLETALOVÁ – MARTIN MATĚJŮ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-281-9

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 133 stran + 1x CD-ROM

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992 až 2008. Výzkum byl prováděn ve městech Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí a zaměřil se na otázky lokální kultury, kulturní změny a sociokulturního potenciálu menších měst a možností jeho využití. Cílem studie je upozornit na význam často opomíjené role kultury v rozvoji měst. Zahrnuje přehled nejdůležitějších zjištění z výzkumu, včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných rysů i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkumným pracovníkům pro srovnání s výsledky jejich vlastního zkoumání stejně jako inspirace pro další výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace dobře využitelné jako vodítko při hledání řešení řady praktických problémů v životě malých měst, a to nejen těch, v nichž tento výzkum probíhal.

Připravujeme