Fontes

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz

books.ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Ediční řada pro práce oborů historických a archeologických

Řídí doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

Přehled vydaných svazků:

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia

Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914

Československo–jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

Kapitoly z britských a amerických dějin

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948

Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964)

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945

Rakouská diplomacie 18481852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922–1929

Ekonomické myšlení v Japonsku

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960

Připravujeme

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918

Muslimove_a_mohamedani_webKoupit v e-shopu

MIHAD MUJANOVIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-766-1

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 245 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Typodesign, s. r. o.

 

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Retrospektivním pohledem stojí habsburská správa nejsevernější osmanské provincie na začátku dlouhého, ve své podstatě nejistého a nejednoznačného, ale nakonec přece jen úspěšného procesu národního sebeuvědomování slovanské muslimské komunity v Bosně a Hercegovině a takzvaném Sandžaku. Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě. Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností, nástupem modernity, opírající se o koncept jak konstruktivistický, tak instrumentalistický.

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

O_ozbrojenem_boji_webKoupit v e-shopu

MIKULÁŠ PEŠTA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-752-4

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 267 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Typodesign, s. r. o.

 

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu. Kniha také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických organizací, jako jsou metody používané při teroristických útocích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů; předmětem komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická symbolika.

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR

luzicti_srbove_webKoupit v e-shopu

PETR KALETA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-751-7

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 180 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá především otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjednocení obou německých států v roce 1990. Jde o první monografii, která se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských poslanců v období NDR. Publikace, jejíž významnou součástí jsou informace z materiálů nalezených v německých archivech, představuje účast Lužických Srbů v nejvyšších zákonodárných orgánech již od 19. století, stěžejním tématem knihy je však jejich zastoupení a působení ve východoněmecké lidové sněmovně (Volkskammer). Lužičtí Srbové zasedali během trvání NDR ve všech deseti lidových sněmovnách. Za celou tuto dobu bylo autorem zaznamenáno osmadvacet poslanců, u nichž alespoň jeden písemný pramen zmiňuje jejich lužickosrbský původ. Činnost lužickosrbských poslanců v lidové sněmovně je v práci rozdělena podle tří výrazných časových epoch. První z nich je spojena s působením předsedy lužickosrbské národní organizace Domowina Kurta Krjeńce, druhá s jeho následovníkem Jurijem Grósem (za jeho vedení se již funkce nazývala první tajemník Domowiny), třetí epochu pak představuje krátké tzv. převratové období v letech 1989/1990 (poslední lidová sněmovna zasedala v roce 1990). Práce se mimo jiné věnuje problematice předvolební agitace a propagandy nebo školské otázce v době NDR, která mj. značně ovlivnila odnárodňovací proces v srbské Lužici.

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956  na příkladu severních Čech

ze_sveta_podnikani_webKoupit v e-shopu

JAN SLAVÍČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-705-0

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 393 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech.

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia

medzi_krizom_kladivom_webKoupit v e-shopu

JAKUB ŠTOFANÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-719-7

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 251 stran

Jazyk: slovenský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 255,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha sleduje konstituci, rozvoj, transfer a adaptaci sociálního katolicismu v první polovině 20. století. Sociální katolicismus není chápaný jen jako koncept definovaný oficiálním učením církve v podobě encyklik, ale především jako kolektivní sociální praxe, ve společnosti přítomná v různých podobách. Z této perspektivy se práce snaží zamýšlet se rovněž nad přístupem sekularizačních teorií a nad úlohou náboženství v moderní společnosti. Analýza sociálně-katolického hnutí je prezentována ve dvou rozdílných národních kontextech: belgickém a československém. Jejich srovnání je věnována především druhá část práce, která mapuje působení sítí a aktérů sociálního katolicismu napříč oběma zeměmi. Svým zaměřením na fenomén sociálního katolicismu, k němuž studie přistupuje jako k diskursu i sociální praxi, se autor snaží o posílení vazeb mezi církevními, sociálními a kulturními dějinami.

Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990

mezi_titem_tudmanen_webKoupit v e-shopu

BORIS MOSKOVIĆ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-711-1

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 283 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Monografie se soustřeďuje na hlavní politické a společenské tendence v Chorvatsku na sklonku posttitoistické éry. Předmětem analýzy je nejen charakteristika názorové a ideové profilace chorvatské komunistické elity na pozadí eskalující jugoslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovisek a veřejných aktivit hlavních předáků rodící se chorvatské opoziční scény. Hlavní důraz je kladen na vnímání národnostní a státoprávní problematiky ze strany těchto dvou pólů chorvatské politiky, a to nejen v rámci samotného Chorvatska, ale i s přihlédnutím k jejich reflexi složitého multietnického charakteru jugoslávské federace. Výklad je zařazen do kontextu dramatického vývoje na tehdejší jugoslávské politické a společenské scéně. Bez podrobného výzkumu tohoto časově krátkého, ale nesmírně turbulentního období moderních chorvatských dějin není možné pochopit okolnosti vedoucí nejen k vyhlášení nezávislosti Chorvatska, ale i k vypuknutí ozbrojeného střetu na jeho území.

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914

vlivni_muzi_webKoupit v e-shopu

JAN VOBOŘIL

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-676-3

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 376 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce Vlivní muži pražských předměstí porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861–1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější než Libně, což se odráželo i v odlišné struktuře komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak projevoval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou.

Československo–jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

ceskoslovensko-jug_webKoupit v e-shopu

MILAN SOVILJ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-686-2

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 350 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, srbsky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce se zabývá velmi složitými československo­jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budoucnost bez válečného konfliktu. Jugoslávský rezervovaný postoj k událostem v Protektorátu Čechy a Morava a navázání spíš formálních než přátelských a srdečných styků s novým slovenským státem na straně jedné, ale i přítomnost československé emigrace na jugoslávském území, tolerance jugoslávských orgánů vůči činnosti příslušníků české a slovenské menšiny proti Protektorátu, Slovensku a Německu a odmítavý jugoslávský postoj ke slovenskému státu představovaly pestrobarevný komplexní svět československo­jugoslávských vztahů v letech 1939–1941. Tato tematika dosud nebyla detailně zkoumána ani v České republice, ani v zahraničí.

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

sprizneni_menou_webKoupit v e-shopu

JAKUB ŠLOUF

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-585-8

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 382 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948–1953. Takový postup autorovi umožňuje mapovat vývoj několika různých protestních kultur, které dlouhodobě působily v jednotlivých částech společnosti v západních Čechách a které v roce 1953 každá svým osobitým způsobem inspirovaly vznik i průběh zkoumané události. Práce tak přináší nejen výrazně zpřesněný kritický popis červnových protestů, ale též jejich kulturní rodokmen, jehož prostřednictvím autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty účastnila, a s nimi spojený soubor společenských konfliktů, ze kterých protesty vycházely. Jedná se zejména o tyto tři: sociálně motivované stávkové hnutí průmyslových dělníků, hnutí pro-západně orientované studentské i dělnické mládeže a latentní pnutí uvnitř komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí její členské základny vůči lokálním stranickým elitám.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Paginae historiae 24/2, 2016, s. 316-319)

Kapitoly z britských a amerických dějin

kapitoly_z_britskych_americkych_dejin_webKoupit v e-shopu

STANISLAV TUMIS – JAN KOURA – JAROMÍR SOUKUP (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-574-2

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 347 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka a typografie František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států amerických) od počátku novověku do současnosti. Ukazuje proměnlivost a dynamiku vývoje obou států, stejně jako období jejich vzestupu či krizí. Knihu sepsali žáci a studenti profesora Martina Kováře. Autoři jednotlivých kapitol analyzují nejen významné momenty v dějinách obou zemí, ale i některé méně známé politické, diplomatické, kulturní a společenské fenomény. Monografie je rozdělena do dvou částí. První je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) od nástupu tudorovské dynastie na trůn, její proměně v imperiální mocnost a nakonec v zemi, jež se stala součástí evropského integračního procesu. Druhá část je zaměřena na vývoj Spojených států amerických od koloniálního období až do konce studené války.

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

zide_na_frydecku_webKoupit v e-shopu

DANIEL BARÁNEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-561-2

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 202 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 220,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku a zániku židovské komunity na Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno z židovských společenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících se v důsledku emancipace židů. Na rozdíl od většiny dosavadní literatury týkající se moravských a slezských „emancipačních“ židovských komunit si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů (počtu a socioekonomického postavení židů či výstavby náboženských budov), ale věnuje pozornost také – a to především – samotnému společenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, různým koncepcím rozvoje společných institucí a náboženské a později také národnostní identitě členů frýdecko-místecké židovské komunity. Dále práce sleduje meze integrace židů do okolní společnosti, jakož i teritoriální specifika vyplývající ze skutečnosti, že se dané společenství utvářelo na moravsko-slezské hranici.

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)

na_cerne_listine_webKoupit v e-shopu FF UK

DANIEL SRCH

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-540-7

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 296 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Mezi lety 1947–1960 se v americkém filmovém průmyslu uplatňovala politika zakazující zaměstnávání členů či sympatizantů Komunistické strany Spojených států amerických. Tato praktika se označuje jako tzv. černá listina (blacklist). K jejímu ustavení došlo na přelomu čtyřicátých a padesátých let na základě několika kol vyšetřování Výborem pro neamerickou činnost Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických. Jedinci, kteří během výslechů odmítli spolupracovat, nebo byli v jejich rámci uvedeni jako tzv. „rudí“, se pro Hollywood stali díky dobové atmosféře nepohodlnými, a proto s nimi studioví bossové rozvázali pracovní kontrakty. Černou listinu lze sice považovat za úzce zaměřenou problematiku, jejím prostřednictvím je ale možné sledovat řadu obecnějších jevů existujících ve Spojených státech. Předně jde o přístup federálních autorit k menšině otevřeně se hlásící k podpoře aktuálního nepřítele číslo jedna – Sovětského svazu. Dále blacklist nabízí vhled do fungování domácí kinematografie a jejích četných specifik vycházejících z tamějších kulturních stereotypů. Sonda do světa rudých pak odhaluje paradoxy hollywoodského i amerického komunismu. A konečně rozkol ve zpětné interpretaci celé této kauzy, který se odvíjí od uznání oprávněnosti paradigmatu o „čarodějnících“ a „inkvizitorech“, poměrně přesně reflektuje rozštěpení politicky aktivní veřejnosti do liberálního a konzervativního tábora, což platí také pro historiografii.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Dějiny a současnost 3/2016)

Jak se žilo na černé listině (Kultura21, 5. 4. 2015)

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948

cesi_slovaci_na_jadranu_webKoupit v e-shopu FF UK

BORUT KLABJAN

Překlad ze slovinštiny Jana Špirudová

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-470-7

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 239 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Počínaje 18. stoletím, kdy habsburské impérium získalo velmocenský status, se na jednom jeho konci začaly díky ekonomické vyspělosti dostávat do popředí dění české země a na opačné části říše se klíčovým místem postupně stával Terst a severní Jadran. Kniha Češi a Slováci na Jadranu se proto věnuje oběma zmíněným oblastem, které se do konce první světové války nacházely ve společném státě, Terst s Rakouským Přímořím a české země dokonce v téže, cislajtánské polovině monarchie. Studie začíná přiblížením kontaktů v 19. století, které byly od r. 1848 mimořádně intenzivní. Habsburské období dalo zkrátka vzniknout významným vazbám, jež měly pokračování i v době pozdější. Po první světové válce se takzvané následnické státy habsburské říše staly tvůrci nového poválečného pořádku. S koncem habsburské monarchie ale skončilo také soužití mnoha národů ve společné státní struktuře. Jak se tento krach institucionálních rámců odrazil ve vzájemných vztazích? Jak se dále rozvíjely kontakty (politické, hospodářské, kulturní) mezi novými subjekty, které byly koncipovány jako národní státy? Právě odpovědi na tyto otázky a analýza vztahů v letech 1848−1948 mezi územími, jež po staletí tvořila jednu státní strukturu, jsou hlavním tématem knihy.

Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi

ctrnact_pomocniku_webKoupit v e-shopu FF UK

PETR HLAVÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-534-6

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 411 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 380,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografie je koncipována jako interdisciplinární, s širokým využitím literárního a ikonografického materiálu z širší střední Evropy.

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

mytus_o_znovuzrozeni_webKoupit v e-shopu FF UK

JAKUB DRÁBIK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-520-9

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 331 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Britskou unii fašistů (British Union of Fascists; BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932.  Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost. Navzdory tomu se těší významnému badatelskému zájmu, což vyplývá zejména z faktu, že ideologové BUF byli na rozdíl od jiných hnutí schopni rozvinout ucelenou ideologii a poměrně racionální politický program, vycházející z filozofického základu, jenž byl založen na směsi Lamarckovy genetické teorie, Spenglerových úvahách o úpadku Západu, Nietzscheho vitalismu a Shawovy vize vzkříšení „nového člověka“. Ústřední tematikou ideologie BUF byl mýtus o znovuzrození. Černokošiláči byli naprosto přesvědčeni, že „éra demokracie“ je u konce a jejich země potřebuje znovuzrození, které může přinést jenom korporativní stát. Stará, zkorumpovaná a prohnilá demokracie měla podle nich být odstraněna a nahrazena novým, kvalitativně lepším fašistickým systémem založeným na vůdcovském principu a osobní odpovědnosti. Mosleyho muži se viděli jako bojovníci nové éry, elita, jež měla vést národ na cestě k návratu zpět na výsluní. Monografie analyzuje fašistický mýtus o znovuzrození v ideologii a propagandě BUF, poukazuje na aktivismus a entusiasmus členů hnutí a dokládá, že víra v tento mýtus byla u mnoha z nich autentická. Zejména kapitoly popisující různé odznáčky, plakety, přezky, kravaty, nášivky, šperky a další předměty s fašistickou symbolikou demonstrují to, jak hluboce byli Černokošiláči „ponořeni“ do myšlenek fašismu na každodenní úrovni, jak silná byla jejich víra v přicházející krizi a nevyhnutelnost radikálních řešení. Tyto zdánlivě nepodstatné drobnosti dokazují, že politický aktivismus fašistů přesahoval cokoli, co známe z praxe běžných demokratických politických stran, a že fašismus byl mnohem nebezpečnější, než se na první pohled může zdát.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Vojenská história 1/2015, s. 133-138)

Recenze (iLiteratura, 22.12.2014)

Ukázka (iLiteratura, 22.12.2014)

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

kapitoly_z_obecnych_dejin_webKoupit v e-shopu FF UK

MARTIN KOVÁŘ VÁCLAV DRŠKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-521-6

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 331 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly potvrzují hlubokou, až do středověku zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů v mezinárodní politice a diplomacii. Zároveň přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se upevňujících „rituálů“, které zaručovaly jakousi tendenci k normativnosti ve světové politice, neustále existoval, ba dokonce se i rozšiřoval prostor pro samostatnou reakci jedince, jež naopak začasté dokázala do této oblasti vnášet neočekávanou dynamiku s kladnými i zápornými důsledky. Monografie poukazuje i na proměnlivost obsahu termínu „světové dějiny“ a analyzuje současný sklon ke světové globalizaci, prezentovaný nikoli jako něco, co se objevilo v posledních desetiletích, nýbrž jako proces s hlubokou historickou ukotveností a systémovou logikou.

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964)

nuklearni_spolecnost_webKoupit v e-shopu FF UK

MICHAL ULVR

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-496-7

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 251 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 255,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: T. A. Print, s. r. o.

 

Když na začátku srpna roku 1945 oběhly zeměkouli první novinové články o nové zbrani neskutečné ničivé síly, která podle všeho fungovala na stejném principu jako hvězdy na obloze, celý svět strnul úžasem. Snad nikde neměly zkazky o bombě využívající při své explozi „energii vesmíru“ takový dopad jako právě ve Spojených státech amerických, které ji za nemalé investice dvou miliard dolarů během válečných roků vyvinuly. V myslích Američanů se ve spojení s jadernou bombou snoubila nadšená fascinace s pudovým strachem z neznáma. S prvními články o roznětech jaderných bomb nad Hirošimou, Nagasaki a Alamagordem začala ve Spojených státech vznikat zcela nová specifická společnost, „nukleární společnost“, která zůstávala dlouhé roky až na pokraji zájmu odborníků. Během posledních dvou dekád se ovšem situace diametrálně změnila a dnes jsou takzvaná „fifties“ naopak obdobím často připomínaným nejen v amerických filmech, ale také seriálech a literatuře. Dříve přehlížená, údajně „nudná“ dekáda se stala zdrojem vzrušení a zájmu. V kombinaci atmosféry strachu, obav z třetí světové války, nukleárního holocaustu a  příhodné ekonomické situace vznikl ve Spojených státech naprosto nový systém mezilidských vztahů a hodnot, jejž do značné míry ovlivňovala média, ale také tehdejší establishment. Pomocí dobové tiskové, rozhlasové a audiovizuální produkce vztahující se k vývoji a k použití jaderné energie se kniha Michala Ulvra snaží rozluštit vzorec, podle něhož se na podobě této „nukleární společnosti“ podepsala nezávislá média a pochopitelně i oficiální americká administrativa. Kniha Nukleární společnost čtenářům představuje velmi kontroverzní téma mediálního pokrytí jaderného testování a jeho vliv na americkou společnost čtyřicátých, padesátých a šedesátých let dvacátého století.

 

Ohlasy v médiích:

Recenze (Historická sociologie 1/2015, s. 133-135)

Minirecenze (A2 4/2015)

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953

Koupit v e-shopu FF UK

 

JAN KOURA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-468-4

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 250 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 250,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: studio Lacerta

Tiskárna: Tisk T.A. Print, s.r.o.

 

Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název „strategie zadržování“ (strategy of containment). Důležitou událostí, jež vedla k větší angažovanosti Spojených států v oblasti východního Středomoří a Blízkého východu, byla již íránská krize roku 1946, mající za následek zintenzivnění amerického zájmu o dění v Řecku a Turecku. Když na začátku roku 1947 Velká Británie Spojeným státům oznámila, že nebude nadále podporovat vlády obou zemí čelících tlaku Sovětského svazu a jeho satelitů, stál Washington před rozhodnutím, zda dlouhodobý vliv Londýna v této části světa nahradí. Nakonec se Američané rozhodli, že Řecku a Turecku v rámci tzv. Trumanovy doktríny poskytnou pomoc, která výrazně dopomohla oběma státům udržet si svoji nezávislost. Autor ve své monografii analyzuje americkou zahraniční politiku vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, jež zařazuje do širšího kontextu příčin vzniku studené války, i okolnosti vedoucí k formulaci a implementaci základního konceptu zahraniční a bezpečnostní politiky USA v době tohoto konfliktu – strategie zadržování. Práce vychází především ze studia nevydaných pramenů z amerických a britských archivů, z velkého počtu vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.

 

Ocenění:

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK (13. 5. 2015)

Ohlasy v médiích:

Review (Prague Papers on History of International Relations 1/2014, p. 161-162)

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945

Koupit v e-shopu FF UK

RADKA ŠUSTROVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-424-0

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 315 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 290,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je věnována v českém prostředí takřka neznámému fenoménu z let druhé světové války, v jehož rámci německé úřady evakuovaly děti z průmyslových měst na západě a severozápadě Německa, ohrožených leteckým bombardováním. Velká část dětí přijížděla do Protektorátu Čechy a Morava, kde žila ve zvláštních výchovných zařízeních pod vedením Hitlerjugend. Kniha se snaží postihnout třemi různými úhly pohledu projekt, který zasáhl přibližně 2,3 milionu německých dětí. Politické pozadí realizace projektu na říšské a protektorátní úrovni doplňují témata z každodenního života, sociálně-historická sonda přibližující realitu výchovného zařízení a dětské válečné prožitky. Závěrečná analýza poválečných interpretací KLV vycházející z metodologie paměťových studií nahlíží problematiku KLV v kontextu německého vyrovnávání se s nacistickou minulostí. Oproti tradičním vyprávěním o Protektorátu Čechy a Morava usiluje kniha o zhodnocení odlišné válečné zkušenosti a modifikaci obrazu protektorátního období.

 

Ohlasy v médiích:

Táborové společenství jako „nová rodina“. Německé děti ze „staré říše“ v Protektorátu Čechy a Morava (Soudobé dějiny XX/4, s. 645-652)

Recenze (Dějiny a současnost 5/2013)

Recenze (Bohemia 53 [2013] 2)

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Koupit v e-shopu FF UK

JAN HÁLEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-367-0

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 428 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 370,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Revoluční rok 1848 znamenal pro habsburskou monarchii nejen vnitřní, ale i zahraničněpolitické ohrožení. Rakouská diplomacie byla v tomto období určována třemi směry, které se navzájem prolínaly s tzv. německou otázkou, bojem proti uherské revoluci a rakouskými aktivitami na Apeninském poloostrově. To mělo rozhodující vliv na politiku Felixe knížete Schwarzenberga, který v listopadu roku 1848 nastoupil do úřadu ministerského předsedy (1848-1852). Pro jeho působení v čele vídeňské vlády byla proto charakteristická především snaha zajistit jednotu a velmocenské postavení habsburské monarchie, přičemž jeho hlavním cílem bylo uchovat Rakousko jako konzervativní evropskou velmoc. Kniha Jana Hálka podrobně mapuje jak rakouskou politiku, tak pokusy o sjednocení německých států v letech 1848-1852 a formování německého nacionalismu. Problematiku Schwarzenbergovy diplomacie sleduje v celoevropském kontextu, s důrazem na politiku supervelmocí.

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926

Koupit v e-shopu FF UK

JAROMÍR SOUKUP

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-365-6

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 207 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 220,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další okupaci Porýní jako záruku toho, že Německo bude plnit povinnosti vyplývající z mírové smlouvy. Britská okupace Porýní byla vzhledem k politice, již do té doby Londýn zastával, v řadě ohledů překvapivá. Aktivní účastí v různých mezispojeneckých komisích chtěli Britové především dosáhnout změn Versailleského mírového systému. Kniha si všímá zvláště tří rovin této problematiky: rozhodování o osudu okupovaných oblastí na mezinárodní úrovni, dopadů těchto rozhodnutí na činnost různých mezispojeneckých institucí a jejich účinků pro život v Kolínské zóně s důrazem na analýzu soužití Britů a Němců a na analýzu každodenního života vojáků Britské rýnské armády.

 

Ohlasy v médiích:

Occupied Germany after the First World War (Prager WISOHIM Vol. 14/2011, s. 154-157)

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Koupit v e-shopu FF UK

DRAHOMÍR SUCHÁNEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-338-0

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 344 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindřicha II., kteří se obklopili církevní nobilitou a získali kontrolu nad většinou hlavních oblastí života říšské církve. Panovnická moc se opřela o posvátnost osoby krále, který vykonával vládu z přímého Božího pověření. Monografie Drahomíra Suchánka zachycuje proces ovládnutí říšské církve panovníkem a objasňuje základní příčiny, které růst královské autority v církvi a ve společnosti provázely.

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922–1929

Koupit v e-shopu FF UK

ONDŘEJ HOUSKA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-340-3

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 212 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Kniha se věnuje československo-italským vztahům od nástupu fašismu do konce dvacátých let, tématu, kterému zatím historiografie věnovala jen minimální pozornost. Praha a Řím se přitom v této době staly hlavními konkurenty v zápase o zisk politické a hospodářské převahy ve střední a jihovýchodní Evropě. Obě země měly v tomto prostoru dalekosáhlé záměry. Československo usilovalo o upevnění statu quo daného pařížskými mírovými smlouvami a v této souvislosti se chtělo profilovat jako jakýsi vůdce malých a středních nástupnických států Rakouska-Uherska. Itálie region střední a jihovýchodní Evropy naopak považovala za přirozenou oblast svého mocenského vlivu, navíc se postupem času stále víc přikláněla na stranu revizionistických zemí. Praha a Řím sice v roce 1924 podepsaly smlouvu o přátelství, nedokázaly ale najít základnu pro vzájemnou spolupráci. Monografie Praha proti Římu na základě rozsáhlého studia archivních materiálů zaplňuje jedno z největších bílých míst, které v dějinách zahraniční politiky meziválečného Československa dosud přetrvávalo.

 

Ohlasy v médiích:

Ze spojenců protivníky. O československo-italských vztazích mezi válkami (Soudobé dějiny, 1-2/2013)

Recenze (Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 62/2013 H.4)

Ekonomické myšlení v Japonsku

Koupit v e-shopu FF UK

JAN SÝKORA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-309-0

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 198 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, japonsky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Na počátku 20. století bylo Japonsko jedinou asijskou zemí, jež nebyla součástí světového koloniálního panství. Až do konce druhé světové války bylo navíc jedinou zemí mimo západní kulturní okruh, která úspěšně prošla procesem modernizace a zařadila se mezi světové velmoci. Jan Sýkora ve své práci ukazuje, že hospodářský model, díky němuž se Japonsko dokázalo v historicky krátké době vyrovnat vyspělým západním zemím, není pouze produktem západního ekonomického myšlení, které Japonsko systematicky přebíralo od sedmdesátých let 19. století, ale má své kořeny v předmoderním intelektuálním diskurzu o podstatě osvícené vlády. Čtenáři se proto seznámí s procesem formování ekonomické společnosti a se způsobem, jakým se rozvoj zbožně peněžních vztahů odrážel v myšlení japonských intelektuálů v období Tokugawa (1603–1868). Zvláštní pozornost je věnována kořenům ekonomického nacionalismu, jenž se stal základem hospodářské expanze Japonska koncem 19. a ve 20. století.

 

Ohlasy v médiích:

Ekonomické myšlení v Japonsku (Člověk, 15. 8. 2010)

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960

Koupit v e-shopu FF UK

JAKUB RÁKOSNÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-303-8

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 504 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

 

Práce postihující klíčové období formování československého sociálního státu, jehož důsledky jsou patrny do dnešních dní, je rozčleněna do tří tematických okruhů. První se zabývá především sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný do ČSR po roce 1951. Druhý je věnován společenským procesům, jež ovlivňovaly možnosti sociální politiky a institucionální výstavbu sociálního státu. Jedná se především o analýzu proměn politického systému, hospodářství a sociální struktury. Autor věnuje zvláštní pozornost problematice mobilizace pracovních sil, která představuje základní determinantu podoby sociálního zabezpečení v tomto období. Třetí část knihy je analýzou jednotlivých institutů sociální ochrany obyvatelstva a tendencí jejich dlouhodobého vývoje. Jde především o problematiku sociálního pojištění, sociální pomoci, zdravotnictví či bytové politiky. Na základě studia pramenného statistického materiálu je vývoj v Československu zařazen do obecnějšího evropského kontextu. Kniha do jisté míry překvapivě ukazuje, že i po roce 1948 dokázala ČSR v některých ukazatelích dosahovat vynikajících výsledků; v celku však její sociálně zabezpečovací systém začal ztrácet efektivitu, a to zvláště s rostoucími problémy plánované ekonomiky od konce padesátých let.

 

Ohlasy v médiích:

Socialistické Československo jako sociální stát. Inspirativní práce o teorii a vývojových tendencích sociálního státu (Soudobé dějiny 1/2012, s. 114-123)

Knihovnička (Dějiny a současnost, 2011/10)

Recenze (Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 1)

Komunistické devastace –díl první zdravotnictví (ziegler.blog.idnes.cz, 12. 7. 2010)

Výběr Salonu (Salon Práva, 5. 8. 2011)

Připravujeme