Estetika / The Central European Journal of Esthetics

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

books@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz
facebook.com/FFUKbooks

Mezinárodní odborný recenzovaný časopis v anglickém a německém jazyce navazuje na dlouholetou tradici českého časopisu Estetika (1964-2007). Byl založen v roce 2008 estetickými pracovišti Univerzity Karlovy v Praze, univerzit v Budapešti, Gdaňsku a Bratislavě a Ústavem dějin umění AV ČR, a vytváří tak mezinárodní prostor komunikace středoevropských vědců a pedagogů, kteří vycházejí ze stejných základů anglo-americké estetiky a kontinentální fenomenolgické tradice. Zaměřuje se primárně na otázky transformace a přehodnocení tradičních pojmů estetiky, jejich kognitivní a sociální kontext, na dějiny estetiky i její pozici vůči jiným tradičním či novodobým disciplínám (dějiny umění, psychologie umění, teorie kultury či vizuální teorie).

ISSN 0014-1291, vychází 2x ročně

Vydává Ústav dějin umění AVČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Redakce: Katedra estetiky FF UK

Vedoucí redaktor: Tomáš Hlobil.

Stránky časopisu: http://aesthetics.ff.cuni.cz