Cornova

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Vydavatelství

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

(místnost č. S155)

books@ff.cuni.cz

Najdete nás na FacebookuInstagramu

Časopis, který jako svůj název zvolil jméno českého osvícenského učence, historika Ignáce Cornovy, je periodikem FF UK a České společnosti pro výzkum 18. století (ČSVOS), která soustřeďuje odborníky na období mezi léty cca 1680 a 1820, a to odborníky z různých oborů (tedy především historiky, archiváře, památkáře, historiky umění, hudby a divadla, etnology, teology, literární historiky i filozofy ad.). Jedním z hlavních cílů revue by mělo být usnadnění a prohloubení komunikace mezi odborníky z různých oborů, kteří se zabývají danou problematikou a obdobím tzv. dlouhého 18. století „mezi barokem a obrozením“, stejně jako zpřístupňování výsledků českého bádání širšímu odbornému publiku – jak u nás, tak ostatním odborníkům na mezinárodní bázi, především v rámci již existující sítě národních společností a obecně badatelů věnujících se v Evropě i ve světě této problematice.

ISSN 1804-6983, vychází 2x ročně

Vydavatel (do roku 2014): Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Vydavatel (od roku 2015):  Česká společnost pro výzkum 18. století

Domovské stránky časopisu: www.18stoleti.cz/cornova

Objednávky: books@ff.cuni.cz (do roku 2014); Marc.Niubo@ff.cuni.cz (od roku 2015)

Přehled vydaných čísel skladem:

2014/2

2014/1

2013/2

2013/1

2012/2

2012/1

2011/2

2011/1

Cornova 2014/2

cornova201402_webKoupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2014

122 s., česky

200 Kč

 

cornova201402_obsah-contents

 

 

Cornova 2014/1

cornova201401_webKoupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2014

100 s., česky

200 Kč

 

cornova201401_obsah-contents

 

 

Cornova 2013/2

Cornova201302_webKoupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2013

160 s., česky

200 Kč
Studie

Michael Wögerbauer: Welche Grenzen braucht das Buch? Die Regulierung des Buchwesens als Mittel der Selbstkonstruktion der Habsburgermonarchie (1750–1790)

Claire Madl: Vienne capitale de l’édition et du commerce du livre dans la monarchie des Habsbourg – Le point de vue de la Bohême

Zdeněk Šimeček: Die Buchhandels- und Verlagsbeziehungen zwischen Brünn bzw. Mähren und Wien im 18. Jahrhundert

Ivona Kollárová: Innerkonfessionelle Buchdistribution und Lesen in slowakischen Landgemeinden im josephinischen Zeitalter

Olga Granasztói: Presbourg, Pest, Vienne : réseaux de diffusion de l’imprimé français 1770–1800

Anja Dular: Freemasonic Booksellers

Recenze a zprávy

Irena Štěpánová: Newton – poslední mág starověku (D. Tinková)

Tomáš Kleisner, Jan Boublík: Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského,  Sbírka Národního muzea v Praze (V. Vlnas)

Veronika Čapská, Ellinor Forster, Janine Christina Maegraith and Christine Schneider (eds.): Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century (H. Kuchařová)

Milan Myška: Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím (Dušan Uhlíř)

 

Cornova 2013/1

Koupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2013

160 s., česky

200 Kč

 

Studie

Zdeňka Stoklasková: Suche nach Ordnung. Die Kontrolle von Migration in Osterreich zur Zeit der Aufklarung

Magdalena Matzneller: Polizey und Publikation: Joseph von Sonnenfels und Der Mann ohne Vorurtheil

Friedrich Wilhelm Schembor: Die Flucht des Konigs von Holland nach Teplitz und Graz und seine

Uberwachung durch die osterreichische geheime Polizei

Dmitrij Timofejev: „… čeština ve většině okresů země je stále ještě nezbytná…“ Existoval jazykový program v nařízeních Josefa II. pro země Koruny české? / “… Czech Is Still Indispensable in Most Districts of the Land…” Did Joseph II’s Decrees for Czech Lands Include a Language Programme?

Petr Hasan: Antimonachismus v české osvícenské společnosti. Obsahová analýza tří antimonachistických brožur / Anti-monachism in the Czech Enlightenment Society. Content Analyse of Three Pamphlets

Materiály

Dva příspěvky k otázce etnických menšin za Francouzské revoluce. Zrovnoprávnění židovských obyvatel Francie a nebělošského obyvatelstva francouzských kolonií (překlad Klára Jirsová, ediční poznámky Daniela Tinková)

Recenze a zprávy

Teodora Shek Brnardić: Presentism vs. Historicism: The Enlightenment in Bohemia and the Dilemma of Modern Intellectual History. A Review Essay

Aleš Valenta, Lesk a bída barokní aristokracie (J. Hrbek)

Elisabeth Leube-Payer, Joseph Ignaz Mildorfer 1719–1775: Akademieprofessor und Savoyisch-Liechtensteinischer Hofmaler (M. Yonan)

Kulatý stůl „Zmechanizovaný svět a touha po magičnu. Osvícenství, utilitarismus a mystika“ (J. Hrbek)

Cornova 2012/2

Koupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2012

92 s., česky

200 Kč

 

Studie a materiály

Kateřina Holanová: Kurze Lebens- und Reisebeschreibung. Paměti Christiana Kyrilla Schneidera OFM (1742–1824) z jeho misijní cesty

po Egyptě a přilehlých blízkovýchodních oblastech / Kurze Lebens- und Reisebeschreibung. Memories of Christian Kyrill Schneider OFM (1742–1824) from His Missionary Journeys through Egypt and Surrounding Middle East Area

Barbora Matiášová: Knížky lidového čtení jako historický pramen / Chapbooks as Historical Source

Dušan Uhlíř: Počátky Moravského zemského muzea a případ hraběte Josefa Auersperga / The Beginnings of Moravské zemské muzeum and the Case of Count Joseph Auersperg

Oldřiška Prokopová: Osvícenství a diplomacie přelomu 18. a 19. století na příkladu kariéry toskánského šlechtice Luigiho Angioliniho /

Enlightenment and Diplomacy at the Turn of the Nineteenth Century Based on the Example of Tuscan Nobleman Luigi Angiolini

Recenze a anotace

Jana Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích (Jana Spáčilová)

Daniela Tinková, Jakobíni v Sutaně (Claire Madl)

Zprávy

Problematika 18. století na 31. mezinárodní konferenci

Archivu hlavního města Prahy (H. Kuchařová)

Braniborský rok Fridricha Velikého (D. Uhlíř)

 

Cornova 2012/1

Koupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2012

116 s., česky

200 Kč

 

Studie a materiály

Daniela Štěrbová: Červené Poříčí – štuková výzdoba zámecké kaple, její ikonografie a objednavatelé / The Emblematic Stucco Decoration of the Palace Chapel in Červené Poříčí – Iconography and Patron’s role

Tomáš Hlobil: Neznámý zápis z Meißnerových přednášek z estetiky a rétoriky (Pokus o dataci a charakteristiku vídeňského rukopisu) / Unknown Notes of Meißner’s Lectures in Aesthetics and Rhetoric: An Attempt to Date and Describe a Vienna Manuscript

Alena Jakubcová: Principál Václav Mihule na dvoře vévodském / Entrepreneur Václav Mihule at the Ducal Residence

Magdaléna Jacková: Mezi duchovním a světským. Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století / Between Secular and Spiritual. Jesuit School Drama in Prague about 1750

Marc Niubo: Italská opera mezi Prahou a Drážďanami v druhé polovině 18. století / The Italian Opera between Prague and Dresden in the Second Half of the Eighteenth Century

Irena Veselá: Maurus Joseph Haberhauer a Pavel Josef Marek. Řádoví skladatelé druhé poloviny 18. století / Maurus Joseph Haberhauer a Pavel Josef Marek. Composers of the Religious Order in the Second Half of 18th Century

Recenze a anotace

Dvě nové knížky o jezuitském divadle, rétorice a zbožnosti. Magdaléna Jacková, Divadlo jako škola zbožnosti a ctnosti. Jezuitské školní drama v Praze v první polovině 18. století a Petr Polehla, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti (Petr Osolsobě)

Estetika zdaleka nejen pro estetiky. Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu jako státní zájem – Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805 (Alena A. Fidlerová)

Zbojnictví jako jev sociální, kulturní a umělecký. Adam Votruba, Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě (Daniela Tinková)

Zprávy

Výstava: Neučiníš sobě rytiny – evangelické umění toleranční doby 1781–1861

Konference: „Občanská společnost na papíře“ aneb „Konstruování, kodifikace a realizace konceptu občanské společnosti v habsburské monarchii“

Výstava: Zbojníci – hrdinové, nebo zločinci

 

Cornova 2011/2

Koupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2011

96 s., česky, anglicky,

200 Kč

 

Studie a materiály

Josef Fulka: Dítě z lesa jako filosofický problém: několik poznámek k filosofickému pozadí Itardovy Zprávy o Victorovi z Aveyronu / A Child from the Forest as a Philosophical Problem: Some Remarks on the Philosophical Background of Itard’s Report on Victor of Aveyron / 7

Etienne Balibar: Láskyplnost v Rousseauově Nové Héloise / Lovence in Rousseau’s Julie / 23

Michal Kneblík: Školní fase – prameny pro dějiny výchovy a vzdělávání v 18. století / School Reports as Sources for the History of Education and Schooling in the Eighteenth Century / 39

Zdeněk Duda: „Vás o, svatí patronové, pobožně vzýváme“ aneb poslední epidemie moru z let 1713–1714 v myšlení a jednání obyvatel města Písku / “You, oh Holy Patrons, We Piously Invoke” or else the Last Black Death Plague of 1713–1714 in the Thought and Conduct of the Inhabitants of Písek / 51

Recenze a anotace / 64

Zprávy / 127

Cornova 2011/1

Koupit v e-shopu

ISSN 1804-6983

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; ČSVOS 2011

140 s., česky, anglicky, německy

200 Kč

 

OBSAH

Editorial

Studie a materiály

Rudolf Svoboda

Osvícenství, teologie a církevní historie

Enlightenment, Theology and Church History / 11

Ivo Cerman

Evropské osvícenství Jonathana Israele

Jonathan Israel’s European Enlightenment / 27

Helga Meise

Von der „unsichtbaren“ zur „sichtbaren“ Geschichte. Zur Prager Herkunft der Schriftstellerin Maria Anna Sager, geb. Roskoschny (1719–1805)

Hidden Biography: The Prague Origins of Maria Anna Sager (1719–1805) / 51

Veronika Čapská

A Publishing Project of Her Own – Anna Katharina Sweerts-Sporck as a Patroness of the Servite Order and a Promoter of Devotional Literature / 67

Daniela Tinková

Názory venkovského faráře aneb „Velká evropská revoluce ještě není završena“. „Correspondance littéraire“ Jana Ferdinanda Opize s Karlem Killarem

The Opinions of a Country Priest, or, “The Great European Revolution Has Not Been Accomplished.” Correspondance littéraire between Jan Ferdinand Opiz and Karel Killar / 81

Rozhovory

Rozhovor s Rogerem Chartierem / 99

Recenze a anotace / 111

Zprávy / 129