Praehistorica

 

Vydává Nakladatelství Karolinum

Vychází 2x ročně

ISSN 0231-5432 (print)

ISSN 2570-7213 (online)

Domovské stránky: http://uprav.ff.cuni.cz/

Objednávky: books@ff.cuni.cz

Přehled vydaných čísel skladem:

35/1 (2021) – připravujeme

34/2 (2018)

34/1 (2018)

XXXIII/1-2 – …tenkrát na východě…

XXXII/2 – Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Paslece

XXXII/1 – Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství. 1. část

XXXI/2 – Tradition – Umgestaltung – Innovation. Transformationprozesse im hohen Mittelalter

XXXI/1

XXX/2 – Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje

XXX/1 – Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice

XXIX – Otázky neolitu a eneolitu našich zemí

XXVIII

Praehistorica 34/2

 

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2018

84 s.

Cena: 160 Kč

Odorný archeologický časopis Praehistorica prošel po mnoha letech výraznou proměnou. Dostal novou grafickou úpravu a také o vlastní strukturu časopisu. Vzhledem k tomu, že Praehistorica zůstává jediným periodikem vydávaným Ústavem pro archeologii, budou do obsahu zařazovány příspěvky s tématy od pravěku do středověku i mladších období. V této nové úpravě vycházejí dvě čísla ročně.

Koupit v e-shopu

Praehistorica 34/1

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2018

62 s.

Cena: 160 Kč

Odorný archeologický časopis Praehistorica prošel po mnoha letech výraznou proměnou. Dostal novou grafickou úpravu a také o vlastní strukturu časopisu. Vzhledem k tomu, že Praehistorica zůstává jediným periodikem vydávaným Ústavem pro archeologii, budou do obsahu zařazovány příspěvky s tématy od pravěku do středověku i mladších období. V této nové úpravě vycházejí dvě čísla ročně.

Koupit v e-shopu

Praehistorica XXXIII/1-2 – …tenkrát na východě…

praehistoricaXXXIII

Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burget, P. – Jílek, J. (eds.)

Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2017

ISBN 978-80-246-3507-1

490 s. česky, německy, slovensky

Cena: 490 Kč

Nový svazek časopisu Praehistorica je věnován významné osobnosti zejména východočeské archeologie, PhDr. Vítu Vokolkovi, u příležitosti jeho životního jubilea. Sborník přináší celkem 41 příspěvků, kterými přátelé a kolegové chtěli vyjádřit svůj vztah a obdiv k jubilantově celoživotní práci v oboru. Některé články se zabývají problematikou období lužických popelnicových polí, kterému jubilant zasvětil svůj profesní život. Ostatní příspěvky se zabývají výsledky archeologického bádání i v dalších chronologických obdobích pravěku a středověku. Součástí svazku je i autorova bibliografie z let 2005-2015.

Koupit v e-shopu

Praehistorica XXXII/2 – Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Paslece

praehistoricaXXXII_2_web

Popelka, M. – Šmidtová, R.(eds)

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-3119-6

358 s. česky, německy, slovensky

Cena: 390 Kč

Další svazek Praehistorica je věnovaný doc. PhDr. Lubomíru Košnarovi, CSc., který v roce 2014 oslavil významné životní jubileum.

Koupit v e-shopu

 

Praehistorica XXXII/1 – Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství

1. část

praehistoricaXXXII_1_web

Popelka, M. – Šmidtová, R.(eds)

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2383-2

209 s. česky, samostatná příloha

Cena: 260 Kč

Koupit v e-shopu

Publikace obsahuje vyhodnocení nálezových situací z období neolitu, eneolitu, doby římské, stěhování národů a raného středověku z archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství (okr. Mělník). Záchranný archeologický výzkum proběhl v letech 2008-2011 a předcházel výstavbě 64 rodinných domů na původně zemědělsky využívané půdě. Archeologickým výzkumem zde byly doloženy pozůstatky sídelních nebo pohřebních aktivit z téměř celého období pravěku až po středověk, s výjimkou mladší doby železné.Výzkum probíhal ve spolupráci Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze (dnes Ústav pro archeologii) a Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i.

 

Praehistorica XXXI/2. Tradition – Umgestaltung – Innovation. Transformationprozesse im hohen Mittelalter

praehistoricaXXXI_2_web

Eike Gringmuth-Dallmer, Jan Klápště, Jan Hasil

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-246-2282-8

780 s. německy

Cena: 390 Kč

Koupit v e-shopu

Rozsáhlý mezinárodní sborník Ústavu pro archeologii FF UK s titulem Tradition – Umgestaltung – Innovation je věnován transformačním procesům v období vrcholného středověku. Obsahuje 37 příspěvků, rozdělených do pěti tematických okruhů. Tyto okruhy sahají od krajiny, přes vesnice, hrady a města až k hospodářským a sociálním aktivitám, které zanechávají relevantní archeologické svědectví. Podobně pestrý je i okruh autorů. Sahá od nadějných doktorandek a doktorandů k renomovaným badatelům. V tomto smyslu sborník volně navazuje na každoroční setkání doktorandů archeologie středověku z Německa, Polska a České republiky, která se konají od roku 2006.

 

 

Praehistorica XXXI/1

praehistoricaXXXI_1_web Píč – Niederle – Buchtela: zápas o českou archeologii na přelomu 19. a 20. století
Karel Sklenář
Jantar ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze
Gordana DivacUniverzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

277 s. českyCena: 200 Kč

Koupit v e-shopu

Nový svazek sborníku Praehistorica přináší dva zajímavé příspěvky, které spojuje určitým způsobem instituce Národního muzea v Praze. První příspěvek vychází z dílny renomovaného českého archeologa Karla Sklenáře. Stylem profesionálního vypravěče seznamuje čtenáře s osudy jedné z nejvýznamnějších osobností české archeologie – Josefa Ladislava Píče. Druhý příspěvek pak představuje nálezy jantaru ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze. Během pobytu v České republice jej na přelomu tisíciletí připravila chorvatská archeoložka Gordana Divac. Práce se zabývá původem jantaru, jeho zdroji a způsoby distribuce. Základem je pak katalog všech autorce dostupných nálezů.

Praehistorica XXX/2. Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje

 

Zuzana Bláhová-Sklenářová

ISBN 978-80-246-2097-8

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

210 s. česky

Cena: 200 Kč

Koupit v e-shopu

Další svazek Praehistorica je upravenou a doplněnou verzí doktorské dizertační práce dr. Bláhové-Sklenářové. Předmětem zájmu práce je stavitelství, nikoli architektura a urbanismus, a to především stavitelství domovní. Text má dvě části, první část obsahuje přehled autorce známých a publikovaných dokladů konstrukčních prvků a systémů. Poznatky shromážděné v první části slouží jako východisko interpretace části druhé, jejímž předmětem je zpracování pozůstatků zástavby, odkrytých při výzkumu sídliště v Turnově-Maškových zahradách.

 

Praehistorica XXX/1. Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice

Linda Hroníková

ISBN 978-80-246-2005-3

Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

176 s. česky

Cena: 200 Kč

Koupit v e-shopu

Monografie se věnuje traseologické analýze štípané industrie. Kamenné artefakty jsou velmi důležitými a často i jedinými archeologickými nálezy, které mohou poskytnout informace o populacích pravěku. Studium štípané industrie, zejména funkce kamenných nástrojů, je proto jedním z hlavních způsobů, jak lépe pochopit pravěkou společnost. Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na několik témat. V první části se věnuje historii a současnému stavu analýzy mikropracovních stop, včetně podrobného popisu use-wear metody (sledování stop opotřebení). Další část je založena na široké problematice kontaktních materiálů v souvislosti s analýzou stop opotřebení a antropologie. Třetí část shrnuje hlavní poznatky o období neolitu, především o životě lidí a znalosti o jejich kamenné industrii, která tvoří rámec jejich hmotné kultury, komentované v další kapitole. Tato kapitola je také věnována popisu čtyř vybraných archeologických lokalit z Čech – Bylan (okres Kutná Hora), Miskovic (okres Kutná Hora), Mšena (okres Mělník) a Tachlovic (okres Beroun). Tento oddíl představuje výsledky použití use-wear analýzy, provedené na kolekci 816 štípaných artefaktů, a jejich interpretaci. Údaje, získané prostřednictvím této analýzy, jsou srovnány s výsledky publikovanými ostatními traseology a diskutovány v kontextu středoevropského neolitu.

Starší čísla skladem lze objednat v e-shopu.