Vysokoškolské kvalifikační práce

BŘOUŠKOVÁ, Eliška. Sociální aspekty výchovy a vzdělávání žáků a studentů se speciálními požadavky – problematika nadaných dětí. Zlín, 2009. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/8137. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati. Vedoucí práce Zdeňka Vaňková.

Bakalářská práce pojednává o problematice nadaných žáků a studentů. Zabývá se rozborem pojmů a klasifikací inteligence, nadání a talentu. Popisuje možnosti identifikace nadání a předkládá různá pojetí nadání v závislosti na vlivu prostředí. Předkládá též modely vzdělávání a zkušenosti s péčí o nadané děti u nás i v zahraničí.

HORÁKOVÁ, Renata. Nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost. Brno, 2010. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/33196/pedf_r/. Rigorózní práce. Masarykova univerzita Brno. Vedoucí práce Eva Minářová.

Práce je zaměřena na vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a jejich rozvoj v procesu inkluzivního vzdělávání v základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Pokouší se o analýzu problematiky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií v českém jazyce a literatuře a anglickém jazyce a o definování rozdílů mezi žákovými schopnostmi, které zahrnují inteligenci, paměť nebo tvořivost, v porovnání s legislativní podporou a podmínkami pro jejich vzdělávání.

JUHOVÁ, Dana. Postoj učitelů základních a středních škol k nadaným dětem a k jejich vzdělávání. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/347803/fss_b/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Šárka Portešová.

Tato práce se zabývá vlivem zkušenosti u učitelů a studentů pedagogických fakult se speciálními vzdělávacími potřebami žáků na postoj k rozumově nadaným žákům a k jejich vzdělávání. Přičemž zkoumá i další možné vlivy na tyto postoje, a to národnost (česká a slovenská) a typ školy (u učitelů) nebo stupeň školy (u studentů). Teoretická část nabízí několik pohledů na dosavadní zjištění o postojích k nadaným a věnuje se i charakteristikám nadaných, které mohou být asociovány s možnými problémy. Cílem výzkumné části bylo zjistit, zda-li zkušenost se speciálními vzdělávacími potřebami žáků ovlivňuje postoj k rozumově nadaným a k jejich vzdělávání.

KUPCOVÁ, Martina. Specifika chování a prožívání (emočních projevů) vysoce rozumově nadaných studentů. Brno, 2008. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/144978/pedf_b/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Jana Škrabánková.

Bakalářská práce zaměřena na emoční a behaviorální projevy nadaných dětí v adolescenci. V teoretické části se autorka zabývá nejvýznamnějšími znaky nadaných dětí, většinu dosavadních modelů přístupů k nadání a identifikuje základní problémy, se kterými se nadané děti v emočně-behaviorální rovině potýkají.

MACEK, David. Témata a aspekty prožívání studia na gymnáziu u rozumově nadaných studentů s poruchou čtení. Brno, 2012. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/181669/fss_m/Diplomova_prace_Macek.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Šárka Portešová.

Bakalářská práce se mimo jiné zabývá problematikou dvojí výjimečnosti a jejími specifiky a diagnostikou. Práce obsahuje též výzkum v praxi.