Odborníci na talent a nadání

ČEŠTÍ ODBORNÍCI

Ing. Tomáš Čechák CSc. je absolventem ČVUT v Praze, v současné době působící jako vedoucí Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Je členem České nukleární společnosti či České radiační ochrany společnosti a autorem řady odborných publikací.

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. je pedagožka pracující od roku 2004 jako odborná pracovnice v péči o nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha. Rovněž v rámci projektu TaINET působí jako externí spolupracovník MFF UK v online vzdělávání učitelů přírodních věd, kteří pracují s mimořádně nadanými žáky. Dále je členka mezinárodní společnosti ECHA, předsedkyně centra nadání, členka Mensy ČR a externí spolupracovnice Výzkumného ústavu pedagogického a Národního institutu dětí a mládeže. Vybrané publikace: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie; IRIS Bratislava 2001, 2007; Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole, IRIS Bratislava 2012.

Jana Marie Havigerová působí jako odborná asistentka a výzkumná pracovnice v Ústavu primární a preprimární edukace v Hradci králové. Specializuje se na obecnou psychologii, komunikační dovednosti a personální management. Zabývala se mimo jiné problematikou nadání a je autorkou knihy Pět pohledů na nadání.

Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. vyučuje na Katedře psychologie PedF UK. Okruhem jejího zájmu jsou nadaní žáci – zaměřuje se konkrétně na problematiku tvořivosti a inteligence, sociokulturní podmínky a jejich vliv na utváření osobnosti, identifikaci nadaných a jejich vzdělávání. Je autorkou publikací, mezi poslední patří kniha Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi (Grada, 2009).

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. vyučuje na Katedře biofyziky PřF UP, působí zde jako docent. Zároveň se věnuje výzkumné činnosti v oblasti biofyziky. Absolvoval několik zahraničních stáží v Itálii, Francii či Polsku.

Ing. Stanislav Medřický, CSc. působí jako předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Sdružení funguje od roku 2004 a jeho hlavním cílem je podílet se na rozvoji vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v celé České republice.

Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D., v současné době působí jako výzkumný pracovník Katedry psychologie Pedagogické fakulty UK a Katedry pedagogiky, psychologie, didaktiky na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Zabývá se nadanými v souvislosti se sportem a otázkami změn nadání v průběhu lidského vývoje, ale i faktory, které nadání ovlivňují. 

Mgr. Helena Plitzová je ředitelkou Národního institutu pro další vzdělávání, který se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně; vyučuje aplikovanou vývojovou psychologii a dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie nadaných dětí. V této oblasti řeší výzkumné projekty, vede disertační a diplomové práce, organizuje přednášky předních zahraničních odborníků a ve speciálních kurzech vzdělává budoucí psychology i učitele. Pravidelně se v tomto oboru účastní i mezinárodních konferencí a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

PaedDr. Eva Schneiderová vede oddělení Národního institutu dětí a mládeže Talentcentum, jehož zaměstnanci se snaží vyhledávat, podporovat a rozvíjet nadané a talentované děti, připravují soutěže pro nadané nejen v ČR ale i v zahraničí.  

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková je česká psycholožka, která působí ve volnočasovém občanském sdružení Akademie nadání. Ta se soustředí na cílovou skupinu nadaných dětí s handicapem. Sdružení zajišťuje volnočasové aktivity nadaným dětem a dětem s poruchou jako herní či pohybové kroužky.

PhDr. Eva Vondráková, psycholožka, pracuje od roku 1989 jako předsedkyně ve Společnosti pro talent a nadání (STaN), zabývá se problematikou nadaných dětí v české republice. Spolupodílela se na založení projektu „Mensa“ gymnázia, je národní korespondent ECHA a mimo jiné vede odborné semináře STaN-ECHA. Pomáhá popularizovat problematiku nadaných dětí semináři pro učitele, podílí se na řadě výzkumů a své poznatky a zkušenosti rovněž publikuje.

ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI

Dr. Carolyn M. Callahan je profesorka na Univerzitě ve Virginii. Jejím významným počinem v problematice vzdělávání nadaných a talentovaných žáků bylo vytvoření vzdělávacího univerzitního programu pro nadané. Dále spolupracuje s Národním výzkumným centrem pro nadané a talentované a je autorkou několika publikací. Působí rovněž jako redaktorka čtvrtletníku „Gifted Child Quarterly“

Peter Csermely je maďarský profesor na Univerzitě Sammelweis a absolvent biochemie v oboru buněčná biologie a medicína. Významně se podílel na zahájení řešení problematiky nadaných studentů středních škol, na základě čehož později vytvořil systém vyhledávání talentů. V roce 2006 díky jeho iniciativě vznikla maďarská národní Rada pro podporu talentů. Je členem několika organizací a stále se věnuje pomoci mimořádně nadaným.

Dr. Cathie Harrison působí jako docentka předškolního vzdělávání na Australské katolické univerzitě v Sydney. Věnuje se tedy hlavně dětem raného věku, získala zkušenosti jako pedagožka, poradkyně nebo konzultantka řady projektů. Mezi její knižní počiny patří z oblasti nadaných jedinců knihy: Giftedness in Early Childhood a Young Gifted Children.

Dr. Jane Jarvis pracuje na Flinders faculty (pedagogická fakulta) v Adelaide v jižní Austrálii jako odborná asistentka. Věnuje se výuce a výzkumu nadaných dětí a speciální pedagogiky. Zabývá se tématy dětí s poruchami učení, modely speciálního vzdělávání a vzdělávání nadaných studentů. Je autorkou několika časopiseckých článků a kapitol v odborných knihách.

Jolana Laznibatova, pracovnice Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, je známou slovenskou psycholožkou zabývající se problematikou nadaných dětí. Založila rovněž školu pro mimořádně nadané děti 1. a 2. stupně ZŠ. Své dlouholeté zkušenosti s tímto tématem a přínosné postřehy z praxe mezi talentovanými dětmi publikovala v knize Psychologie nadání.

Maureen Neihart je singapurská psycholožka s letitou praxí v oblasti nadaných a talentovaných jedinců. Vytvořila typologii nadaných žáků. Touto typologií se řídí již řadu let mnoho pedagogických pracovníků. Nadaní žáci se podle ní dělí do několika skupin na typ žáka „úspěšného“, „kreativního“, „skrytého (underground)“, „v ohrožení“, „samostatného“ a „dvakrát výjimečného“.

Američanka Dorothy Sisk se věnuje nadaným žákům z menšinových kultur. Od roku 1989 působí jako ředitelka Gifted Center for Education and Programs. Zároveň vyučuje v Centru pro vzdělávání nadaných. Je autorkou mnoha publikací o této problematice, mimo jiné knihy: Gifted and Talented Children in the Regular Classroom.

Jim Watters je vysokoškolský docent na pedagogické fakultě, badatel a poradce z australského Brisbane. Působí jako ředitel Australské asociace pro vzdělávání nadaných a talentovaných (AAEGT) a dále viceprezident Asociace pro nadané a talentované studenty v Queenslandu.