Články

ČLÁNKY O TALENTOVANÝCH STUDENTECH

KOVÁŘOVÁ, Renata a Igor HAMPL. Rozvoj mimořádného nadání v podmínkách středních škol v České republice [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://ksv-projekty.vsb.cz/repo/rozvoj_nadani_final.pdf.

Text se věnuje středoškolským učitelům a rámcově se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí a žáků. Charakterizuje základní teoretické vymezení problematiky mimořádně nadaných jedinců. Mapuje podmínky na současných českých základních a středních školách. Zmiňuje dva hlavní postupy využívané při vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

PORTEŠOVÁ, Lenka. Nadané děti se špatnými známkami ve škole [online]. [cit. 2013-01-13]. Dostupné z:http://www.nadanedeti.cz/pro-psychology-problemy-spatne-znamky.

Příspěvek se zabývá problematikou motivace nadaných dětí.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní studenti se specifickými vývojovými poruchami učení. In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. ISBN 978 -80 -254 -3376 -8, s. 109 -120. 2008, Brno.

Autorka věnuje pozornost otázkám spojeným s identifikací této skupiny žáků ve školním prostředí, s jejich sociálními charakteristikami, problémy i riziky, jež mohou bránit skutečnému rozvoji jejich nadprůměrného potenciálu. Popisuje též různá opatření a postupy, jež jsou v edukační péči o tuto specifickou populaci žáků nejčastěji užívány.

PORTEŠOVÁ, Lenka. Některé možné sociální a emocionální problémy nadaných dětíNadané děti [online]. [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.nadanedeti.cz/pro-psychology-problemy.

Příspěvek uvádí přehled hlavních typů sociálních a emocionálních problémů nadaných jedinců. Autoři poukazují na kvalitativní rozdíly sociálních a emocionálních zkušeností nadaných studentů a snaží se těchto faktů využít při řešení prediktivních krizí. Toto následně umožňuje poradcům pomáhat nadaným studentům při zvládání jejich dovedností.

PORTEŠOVÁ, Šárka a Marie BUDÍKOVÁ. Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzděláváníPedagogická orientace [online]. Praha: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 2, s. 55-76 [cit. 2013-01-13]. ISSN 1211-4669. Dostupné z:http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/PedOr_10_2_PosotojeCeskychPedagogu_PortesovaBudikova.pdf.

Příspěvek se zabývá otázkou postojů pedagogů základních škol k vybraným behaviorálním a kognitivním charakteristikám rozumově nadaných žáků s dyslexií a problematikou identifikace a vzdělávání těchto žáků.

RYCHNOVSKÝ, Boris; HARBICHOVÁ, Diana. Oborový rozvoj osobnosti studenta a žáka (biologické poznatky a talentovaní). In Nadaní žáci ve škole. Brno: Masarykova Universita, 2011. ISBN 978 -80 -210 -5760 -9, s. 93 -100. 1.12.2011, Brno, PdF MU.

Na příkladu experimentálního šetření je dokladován růst a osobnostní vývoj studenta učitelství přes dobrého učitele k pozici učitele-manažera a vyhledavače talentů. V pozici učitele-manažera dokázala mladá učitelka vybrat nadané žáky, s nimi dále pracovat na rozvoji odborné osobnosti každého až k výraznému úspěchu v rámci Biologické olympiády SR.

STRAKOVÁ, Jana. Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojůSociologický časopis [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, roč. 46, č. 2, s. 187-210 [cit. 2013-01-13]. ISSN 0038-0288. Dostupné z:http://www.sreview.soc.cas.cz/uploads/5301a482048f24216ed10329bc0948c43f224d54_Strakova.pdf.

Článek si klade za cíl ověřit, zda víceletá gymnázia opravdu „produkují“ nejvíce talentovaných studentů s dobrým vzděláním a umožňují rychlejší vývoj poznávacích schopností a podílí se na kultivaci české elity.

VONDRÁKOVÁ, Eva. Co můžeme udělat pro rozvoj talentů. In: Letní škola Štiřín´ 96. Praha: Astra, 2000, 115-124 s. Dostupné také z: http://www.talent-nadani.cz/texty/rozvoj_talentu.html.

Článek ze sborníku Letní škola Štiřín´ 96 pojednává o problematice a formách výuky nadaných žáků. Autorka text prokládá konkrétními příklady z praxe, týkajících se problémů nadaných dětí v současných školách, zabývá se skupinou dětí zvanou „underachiecers“ a četnými odkazy k dalším autorům uvažuje o možnostech rozvoje talentovaných dětí.

VONDRÁKOVÁ, Eva. Péče o nadané děti jako znak dobré školy. In Učitelské listy. 2001, 3 a 4. Dostupné také z:http://www.talent-nadani.cz/texty/pece_o_nadane.html.

Článek se zabývá důležitostí identifikace jedinců s nadáním a nabídnutím vhodných vzdělávacích postupů jako znak politiky vyspělých zemí a zdůrazňuje nezbytnost seznámení učitelů s touto problematikou. Dále řeší postoj společnosti k nadaným, vyvrací či potvrzuje některé mýty o nich kolující a mimo jiné se rovněž zabývá problematikou začlenění těchto jedinců do běžných tříd.

Zahraniční publikace

BLACKBURN, Amy Clements a Deborah B. ERICSON. Predictable crises of the gifted studentJournal of Counseling and Development [online]. 1986, roč. 64, č. 9, 552 – 554 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z:http://positivedisintegration.com/Blackburn1986.pdf.

Autoři poukazují na kvalitativní rozdíly sociálních a emocionálních  zkušeností nadaných studentů a snaží se těchto faktů využít při řešení  prediktivních krizí. Toto následně umožňuje poradcům pomáhat nadaným  studentům při zvládání jejich dovedností.

BRODY, Linda E. a Camilla Persson BENBOW. Social and emotional  adjustment of adolescents extremely talented in verbal or mathematical  reasoning. Journal of Youth and Adolescence [online]. 1986, roč. 15, č. 1, s. 1-18 [cit. 2013-01-13]. ISSN 0047-2891. DOI: 10.1007/BF02140780. Dostupné z:http://www.springerlink.com/index/10.1007/BF02140780.

Článek  se zabývá vnímáním sebeúcty, kontrolou, preferencemi, depresí a různými  problémy nadaných studentů, jejich vnímáním sebe sama apod.

GROSS, Miraca. The pursuit of excellence or the search for intimacy?: The forced-choice dilemma of gifted youthJournal for the Education of the Gifted [online]. 1989, roč. 11, č. 4, s. 189-194 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10090.aspx.

Článek  popisuje problematiku týkající se dilema nadaných studentů, zda uspět  v sociálních interakcích nebo se zaměřit zcela na intelektuální  schopnosti. Jsou zde popsány programy, které mohou být vhodné z hlediska sociálně-psychologické problematiky apod.