Centra specializující se na práci s nadaným studentem

AFCSLS – American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

AFCSLS je neziskový fond, který se snaží propojit spolupráci tří stran, české, slovenské a americké. Hlavním cílem fondu je poskytnout další vzdělávání a profesní rozvoj mladým talentovaným vysokoškolským  studentům. Organizace nabízí online kurzy a různé programy CTY (Centra pro talentovanou mládež) jak pro absolventy vysokých škol, tak pro studující.

Webové stránky AFCSLS.

Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí provozují studenti a doktorandi Katedry psychologie na fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V čele centra a výzkumných projektů stojí doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D. Pracovní skupina složená ze studentů a pracovníků se snaží řešit konkrétní problémy nadaných dětí, které zpracovává v dizertačních a diplomových pracích. Mimo jiné poskytuje psychologické poradenství a vede odborné semináře. Centrum se zabývá například psychologickými otázkami spojenými s problematikou mimořádně rozumově vyspělých. Podílí se na výzkumných pracích, soustředí se na témata sociální a emocionální adaptace nadané dětské a adolescentní populace, časné čtenářství nebo kombinací nadaných a poruch učení.

Webové stránky Centra rozvoje nadaných dětí

Cty – Center for Talented Youth 

Centrum pro talentovanou mládež je univerzitní centrum Johnse Hopkinse, které se soustředí na vzdělávání talentovaných studentů z celého světa a poskytuje jim mimořádnou průpravu pro budoucí povolání. Ukázkou toho, že jsou absolventi opravdu na vysoké intelektové úrovni je např. skutečnost, že absolventi jsou zakladateli Facebooku či Googlu. Centrum působí při Univerzitě Johnse Hopkinse a bylo založeno již v roce 1979.

Webové stránky CTY.

JCMM – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

JCMM je nezisková zájmová organizace, která slouží na podporu všech nadaných studentů i ostatních jedinců orientovaných na vědu. Snaží se podporovat všechny začínající vědce a nadané studenty středních a vysokých škol Jihomoravského kraje, podporuje jak mladé vědce v regionu, tak vědce zkušené a rovněž poskytuje pomoc příchozím zahraničním studentům. Členy JCMM jsou: Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Webové stránky JCMM

Stan – Společnost pro talent a nadání

Stan je kolektivním členem mezinárodní společnosti ECHA (European Council for High Ability, its study and development), její předsedkyní je PhDr. Eva Vondráková. Činnost této organizace především podporuje školskou veřejnost. Poskytuje nové informace v oblasti vzdělávání nadaných žáků, které získává skrz zahraniční spolupráci, snaží se pomáhat rodičům, učitelům a dalším odborníkům, kteří se v této oblasti dostanou do těžko řešitelné situace.

Webové stránky Společnosti pro talent a nadání

Mensa gymnázium je jediné gymnázium v České republice, které se věnuje vzdělávání pouze intelektově nadaných dětí. Funguje pod patronátem MENSY ČR. Přijímací řízení je zde v podobě testu, kdy je třeba dosáhnout alespoň IQ 130. Gymnázium je ojedinělé jak složením studentů, tak i způsobem výuky. K jednotlivcům se přistupuje individuálně a mají k dispozici takovou formu vzdělávání, kterou klasická gymnázia nenabízejí. Školné zde činí 27 000 ročně.

Webové stránky Mensa gymnázia.

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Národní institut pro další vzdělávání je příspěvková organizace, která pod novým názvem funguje od roku 2005. Do té doby Pedagogické centrum Praha. Institut vznikl sloučením čtrnácti krajských pedagogických center. Je z velké části financován MŠMT v rámci tzv. rozvojových programů a Evropským sociálním fondem v rámci tzv. národních projektů. Institut slouží primárně k dalšímu vzdělávání učitelů. Snaží se zvyšovat jejich kvalitu v rámci celostátního měřítka. V současné době se zaměřuje na oblast zlepšování jazykové vybavenosti učitelů či školení v oblasti školského managementu. Organizace je výjimečná svým celostátním působení, lektoři jsou k dispozici po celé České republice, poskytují přednášky, semináře či kurzy k dalšímu vzdělávání učitelů.

Webové stránky NIDV

 Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání je státní organizace, která se soustředí na mimořádně nadané děti a žáky. Rovněž poskytuje poradenské služby v oblasti dalšího vzdělávání a pomáhá rozvoji vzdělávání pracovníků z pedagogické oblasti.  Vznikla v roce 2011 sloučením Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Národního ústavu odborného vzdělávání (NUOV). Mezi důležité činnosti Národního ústavu pro vzdělávání je tvorba rámcově vzdělávacích programů (RVP), sledování uplatnění absolventů škol, tvorba programů pro celoživotní vzdělávání či problematika získávání kvalifikací v České republice. Národní ústav pro vzdělávání je důležitou institucí budující moderní školství založené na individuálním přístupu ke studentům a inovaci výuky v České republice.

Webové stránky NUV

Péče, rozvoj, uplatnění nadání (PERUN)

PERUN je projekt zřízený Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřující se jedince České republiky zajímající se o přírodovědné a technické obory. Cílem projektu je především zajistit informace o dostupných aktivitách týkajících se zmíněných oborů a to jak pro žáky a učitele, tak i pro rodiče. V plánu projektu je mimo jiné realizace regionálních středisek na podporu nadaných zaměřujících se např. na matematiku, chemii a fyziku. Webový portál projektu poskytuje informace o aktuálních činnostech v přírodovědných a technických oborech podle krajů, cílové skupiny a typu aktivity.

Webové stránky PERUN

Sdružení na podporu talentované mládeže

Sdružení na podporu talentované mládeže je dobrovolnou organizací fungující od roku 2002 v Brně. Cílovou skupinou podpory organizace jsou nadaní středoškoláci. Sdružení pomáhá realizovat Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) a podílí se na možnosti účasti středoškolských studentů na mezinárodních soutěžích. O chod sdružení se stará sedmičlenná správní rada v čele s předsedou Ing. Miloslavem Hlaváčkem.

Webové stránky Sdružení na podporu talentované mládeže

Talnet

Talnet je projekt pro nadanou mládež a její učitele zajímající se o technické a přírodní vědy. První vzdělávací kurz byl spuštěn již v roce 2003, o téhož roku celý projekt funguje. Projekt probíhá pod patronátem Národního institutu dětí a mládeže MŠMT a je určen pro všechny české studenty a jejich učitele. Zajišťuje především vzdělávací aktivity z různých oborů, umožňuje studentům kontakt s mnohými experty v oboru, informuje o problematice nadaných studentů a mimo jiné pořádá semináře pro učitele. Díky Talnetu si může zvídavý student (převážně od 13-19 let, výjimečně se mohou účastnit i mladší jedinci) projít online kurzem, či absolvovat exkurzi na odborném pracovišti.

Webové stránky Talnet

ZŠ MÁJ II. České Budějovice

Základní škola MÁJ v Českých Budějovicích otevírá každoročně běžné třídy, třídy pro děti se speciálními zdravotními potřebami a třídy pro nadané děti. Její logo zní: Škola porozumění, škola pro všechny. Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena jedna třída pro nadané děti, což má zde již osmiletou tradici. Momentálně fungují třídy pro nadané děti od první do páté. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Webové stránky ZŠ Máj II.