Vzdělávací akce pro výchovné poradce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze organizuje sérii vzdělávacích akcí pro výchovné poradce středních škol. Setkání výchovných poradců probíhají v zimním a v letním semestru akademického roku.

26. února 2016 se uskutečnil další přednáškový blok pro výchovné poradce (Hybernská 3/1, 11000, Praha 1).

ucastnicivp2013

 

Program:

9:30–10:00: prezence v místnosti H303 (půdní místnost):

10:00–12:15: doc. PhDr. Jaroslav Koťa: Sociálně patologické jevy v dospívání

Přednáška s diskusí bude orientována na tematiku sociálně patologických jevů u dětí a dospívajících, které tvoří širokou a pestrou škálu: od oblasti problémové socializace až po jednotlivé druhy závadového či ohrožujícího jednání: záškoláctví, agresivita, alkoholismus, šikana, deviantní jednání, graffiti, kriminalita, drogové závislosti, krizové situace a sebevražednost, objevuje se tendence utvářet nové závadové party či vstupovat do skupinových aktivit jako jsou EMO či Gothic a další. Na pořad dne stále výrazněji vstupuje otázka násilí v domácím prostředí a zneužívání dětí a mládeže; neutěšené situace ve výchově bývají uváděny do souvislostí s působením socializačních činitelů: dnes zvláště masmédií

a prostředků masové komunikace.

13:30–15:45: PhDr. David Čáp: Kyberšikana mezi žáky a kyberšikana učitele (seminář)

Účastníci budou formou digitálních technologií seznámeni se základními charakteristikami a typy ubližování. Budou popsány principy a mechanismy rozvoje kyberšikany a její odlišnosti od běžné šikany. Věnovat se budeme také možnostem zastavení či minimalizování takových útoků. Účastníci se dále seznámí s mechanismy rozvoje kyberšikany směrem k učitelům. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mikšovská, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, lenka.miksovska@ff.cuni.cz, 221 619 308

Fotografie z proběhlých seminářů: